Strona gospodarza zignorowała turystów.

07 Wrzesień 2021 Czas podróży: z 03 Wrzesień 2021 na 10 Wrzesień 2021
Reputacja: +22
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Piszę z hotelu Puding Marina, ANatalia, Turcja, Stare Miasto.

Przylot do Antalyi 03.09. 21. Hotel na starym mieś cie. Wysiedliś my z samolotu, gospodarz #TUI (za voucherem). Poszliś my do recepcji i pokazaliś my voucher. Wysł ano nas na przystanek autobusowy...nasz kupon był bez numeru autobusu...znowu znaleź li kierownika (mó wił po rosyjsku). Wsadził nas do taksó wki (wydał osobny kupon taksó wkarzowi) i wysł ał do hotelu.

To jest koniec hosta.

W tej chwili (07.09. 21) jesteś my w hotelu, kran w ł azience cieknie. W recepcji opowiedzieli o tym problemie, gdy tylko się zaaklimatyzowali, ale do tej pory nikt go nie naprawił , chociaż wielokrotnie zostawiali skargę...Był o już zdarzenie ubezpieczeniowe (o tym ró wnież zdecydowaliś my sami). Mieliś my też do czynienia z wymuszeniem ze strony Turkó w:


Wynaję liś my jacht z kapitanem. Z gó ry ustaliliś my warunki (zabieramy wł asny alkohol, kapitan i chł opak pokł adowy przygotowują jedzenie, woda gratis). Zabraliś my ze sobą butelkę wytrawnego wina i 2 puszki piwa (wycieczka był a zarezerwowana na 6 godzin dla dwó ch osó b). Wszystko był o w porzą dku, ale po przybyciu do portu przyszedł do nas kierownik, któ ry wypisał nam czek na wycieczkę i zaczą ł ż ą dać.40 dolaró w pienię dzy za to, ż e nie kupiliś my alkoholu na wycieczkę w jego sklepie. Mó j mą ż i ja natychmiast zaż ą daliś my wezwania policji (nie wahaj się tego zrobić ). Ta postać natychmiast uciekł a.

Dzisiaj (07.09. 21) przedstawiciel gospodarza zadzwonił dzisiaj tylko po raz pierwszy i pró bował uzyskać kupony i pokwitowania podró ż y przez WhatsApp. Za co został a wysł ana kulturalnie z ż ą daniem osobistego przybycia w celu wypeł nienia warunkó w umowy o tournee. Przypominam - stroną odbierają cą jest -TUI.

Na ogó ł nie jesteś my pretensjonalnymi turystami, któ rzy podró ż owali po cał ym ś wiecie (23 kraje), ale domagamy się ś cisł ego speł nienia warunkó w, za któ re został a zapł acona.

Ogó lnie: morze w Antalyi jest - jak zawsze - czyste, dobrze zasolone i ciepł e).

Jedzenie jest ró ż nej jakoś ci (w koń cu miejsce jest turystyczne), udał o nam się znaleź ć turecką restaurację na starym mieś cie z autentycznym jedzeniem i ś wietnymi cenami).

Na zakupy lepiej udać się do centrum handlowego Terra City, dobrego centrum handlowego.

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (4) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara