Ładny hotel, ale po przyjeździe wymagana jest dodatkowa opłata za pokój

Pisemny: 25 może 2023
Czas podróży: 11 — 21 może 2023
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi
Ocena hotelu:
4.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 2.0
Usługa: 2.0
Czystość: 2.0
Odżywianie: 9.0
Infrastruktura: 9.0
Odpoczywaliś my od 11 maja do 21 maja w hotelu z 2 wnuczkami w wieku 4 i 5 lat, po przyjeź dzie od razu zaproponowano nam dopł atę za pokó j w wysokoś ci 50 euro lub osiedlą się w mał ym, powiedział kierownik, teraz zajrzyj i wró ć za dopł atą ....odmó wiliś my ...Zakwaterowaliś my się na parterze, pokó j 657, był y 4 ł ó ż ka, mał a szafa i najdziwniejsze był o to, ż e wysokoś ć sufitu cał ego pokoju był a podniesiona do 2 metró w, spokojnie dobiliś my dł onią , był o po obiedzie, byliś my w trasie, postanowiliś my odł oż yć analizę do jutra. Nastę pnego dnia ponownie zwró ciliś my się do recepcji, bo za bilet dla 4 osó b i 5-gwiazdkowy hotel zapł aciliś my 230 tys. Budzą c się z myś lą , ż e sufit leż y na klatce piersiowej i naciska, w przenoś ni, poszliś my do kierownika, po dł ugich rozmowach podali numer telefonu do obsł ugi sanmar w Turcji, kazali czekać do wieczora i numer zostanie zmieniony , przez nastę pne 2 dni nikt się nie zmienił i powiedzieli, ż e nie ma pienię dzy, nie ma rozmowy, nie sł yszymy cię.
zadzwonili do swojej agencji, wszyscy dł ugo korespondowali, nic nie pomogł o, odpowiedzieli, ż e nie ma wolnych pokoi, chociaż za pienią dze przeprowadzili się w tym samym momencie, czwartego dnia odpoczynku zaproponowali przeniesienie do innego hotelu, do pokó j z 3 ł ó ż kami, na pytanie, gdzie umieś cić.4 rozkł adane ł ó ż ka? Wzruszyliś my tylko ramionami, wię c postanowiliś my nie ryzykować i spró bować się zrelaksować , podczas gdy w naszym pokoju 657 nie był o wody, nikt też nie zareagował na proś bę , mó j mą ż sam odkrę cił prysznic, znalazł przyczynę , poszedł zmienić prysznic z gł ową jakoś to zmienili i w umywalce 4 dnia przypadkowo spotkaliś my na korytarzu technika, wyczyś cił filtr na naszą proś bę i woda zaczę ł a dobrze pł yną ć , dał o się normalnie umyć...rozmawialiś my z innymi turystami z Rosji wszyscy, któ rzy dopł acili, ż yli wygodnie....
poza tym wszystko jest w porzą dku w hotelu i wyż ywieniu i rozrywce, park wodny, fajny basen dla dzieci, autobus, któ ry stale kursuje do morza, wszystko jest przemyś lane, z wyją tkiem dopł aty za pokó j, opró cz wycieczki . ...pytali inni turyś ci w samolocie, nikt w innych hotelach nie dopł acali do standardowego pokoju a każ dy kto był w 5 gwiazdkowym hotelu w innym hotelu sł yszy o tym po raz pierwszy, wię c jeś li trafisz wspó lnie sprawdź cie dopł atę i wybierzcie inny hotel
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał