Wspaniały i przytulny hotel, z zagospodarowanym terenem.

Pisemny: 10 listopad 2013
Czas podróży: 28 październik — 7 listopad 2013
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; W przypadku podróży służbowych; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
9.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 9.0
Usługa: 9.0
Czystość: 8.0
Odżywianie: 9.0
Infrastruktura: 9.0
Pojechał am do tego hotelu z mę ż em i có reczką (1 rok 9 miesię cy). Zarezerwował em pokó j standardowy. Zameldowanie w hotelu był o bardzo szybkie, w cią gu 5 minut. Sam pokó j okazał się doś ć czysty, na ł ó ż ku leż ał y ś nież nobiał e prześ cieradł a, a rę czniki cieszył y oko ś wież oś cią . Opró cz duż ego ł oż a mał ż eń skiego ucieszył a mnie obecnoś ć obok niego ł ó ż eczka dziecię cego. Wprawdzie ś niadania nie był y zbyt urozmaicone (wszystko jak zawsze: kieł baski, dania z jajek, warzywa, owoce, jogurt,...), ale wszystko był o bardzo smaczne, wszystkie produkty ś wież e. Personel hotelu jest bardzo pomocny i przyjazny, gotowy do pomocy w każ dym problemie w każ dej chwili. Terytorium hotelu, choć niezbyt duż e, ale wszystkie zagospodarowane. Bezpoś rednio za hotelowymi budynkami znajdują się.4 baseny, za któ rymi z kolei znajduje się plaż a. Plaż a przy hotelu jest bardzo czysta, morze też . Zawsze był y leż aki. W pobliż u hotelu znajduje się wiele ró ż nych kawiarni, z zupeł nie inną kuchnią , a takż e ró ż ne sklepy i wymienniki. Ró wnież obok kawiarni znajduje się wiele lokali rozrywkowych, któ re gwarantują przyjemną rozrywkę wieczorem. . Pokó j był sprzą tany codziennie i cał kiem sprawnie, niezależ nie od tego, czy zostawiliś my napiwek, czy nie. Podsumowują c powiem, ż e hotel bardzo mi się podobał i na pewno jeszcze tam wró cę .
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał