Recenzje i historie o hotelach Holandia

Historie turystyczne o Holandia dodaj historię
Tranzyt Nowy Jork – Amsterdam – Berlin – Charków
Ta mał a podró ż nie był aby tak „ekscytują ca”, gdyby nie obecna sytuacja. Podró ż owaliś my na począ tku lipca, kiedy Holandia i Niemcy był y jeszcze zamknię te dla turystyki.
 •  2 roku wstecz
Praga-Walencja kraj-Amsterdam (oczami niespiesznej babci)
Hiszpania zadzwonił a do mnie (znowu i dwa lata pó ź niej). Bilety kupowano z dwumiesię cznym wyprzedzeniem, u nas - przez Pragę do Walencji (z pominię ciem Moskwy) iz powrotem - przez Amsterdam.
 •  4 roku wstecz
Wprowadzenie do Holandii.
Przez dł ugi czas mieliś my zwiedzać ten ciekawy kraj i to antyczne miasto, aż wreszcie nadarzył a się taka okazja. Miejmy tylko 3 dni, ale do znajomoś ci i, ż e tak powiem, ogó lnego pomysł u, to wystarczył o.
 •  4 roku wstecz
Holandia pracuje w Rotterdamie, rządzi Hagą i spaceruje po Amsterdamie! (kontynuacja)
Rozpocznij tutaj >>> Amsterdam - najbardziej zabawna i wolna stolica Europy, magiczne miasto kanał ó w, mostó w, kawiarni i oszał amiają cej architektury holenderskiego Zł otego Wieku!
 •  5 lat wstecz
Holandia pracuje w Rotterdamie, rządzi Hagą i spaceruje po Amsterdamie!
Holandia oznacza "niziny", ponieważ wię kszoś ć tego mał ego kraju znajduje się poniż ej poziomu morza. Wydawał oby się , ż e wszystko powinno być w wodzie, ale kiedy lą dujesz na lotnisku Schiphol, któ re znajduje się cztery metr...
 •  5 lat wstecz
Jak chodziliśmy po Utrechcie?
„Wspaniał a architektura jest najwię kszym dowodem ludzkiej wielkoś ci” F. Wright Pierwszy raz O Utrechcie usł yszał em, gdy po rozmowie z uroczym Holendrem zapytał em, ską d pochodzi.
 •  5 lat wstecz
Wakacje sylwestrowe w Amsterdamie SUPER
Ś wietnie się bawiliś my w tym pię knym mieś cie!! ! Mał e i przytulne miasto - stolica Holandii. Kusi swoją tajemniczoś cią i ciekawymi miejscami))) Jest bogata w historię , takiej architektury nigdy w tym mieś cie nie widziano.
 •  6 lat wstecz
Haga w jeden dzień!
„Przydzielone” temu miastu pewnego dnia! Poruszają c się wynaję tym samochodem z Amsterdamu, nie zauważ yliś my, jak dotarliś my na miejsce!
 •  6 lat wstecz
Jeden dzień w Rotterdamie
Tak wię c okazał o się i chyba najlepiej, ż e spę dziliś my w Rotterdamie tylko jeden dzień ! Najważ niejszym wydarzeniem dla nas był wieczorny mecz pił ki noż nej!
 •  6 lat wstecz
Podróż przez Europę Zachodnią 2017. Belgia
Belgia Czę ś ć.1. Polska i Holandia Czę ś ć.2. Paryż Czę ś ć.3. Belgia Tę czę ś ć wycieczki nazwaliś my „Beer Tour”.
 •  6 lat wstecz
Pokaż więcej »