Marina Hotel Corinthia Beach Resort 4*– Opinie

4
Ocena 8.810
na podstawie
4 opinii
9.3 Numer
9.3 Usługa
9.3 Czystość
8.8 Odżywianie
9.3 Infrastruktura
Ośrodek Marina Resort jest częścią ośrodka Corinthia Beach Resort. Goście zatrzymujący się w hotelu mają bezpłatny dostęp do plaży, basenów, sauny i siłowni w pobliskim hotelu Corinthia San Gorge. Hotel Marina Hotel położony jest zaledwie kilka kroków od plaży St. George's. Sieć hotelowa: Corinthia Hotels.Więcej →
аватар Furman
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 9.0
Zwykle nie piszę recenzji i myś lę , ż e recenzje są zazwyczaj pisane przez osoby niezadowolone z reszty. Ale tym razem nie mogę się oprzeć , bo wybuchają pozytywne emocje. Przed wyjazdem przeczytał am recenzje innych turystó w, dł ugo studiował am inne oferty i ostatecznie wybrał am Corinthia Marina. … Już ▾ Zwykle nie piszę recenzji i myś lę , ż e recenzje są zazwyczaj pisane przez osoby niezadowolone z reszty. Ale tym razem nie mogę się oprzeć , bo wybuchają pozytywne emocje. Przed wyjazdem przeczytał am recenzje innych turystó w, dł ugo studiował am inne oferty i ostatecznie wybrał am Corinthia Marina. Przyjazny personel, doskonał a lokalizacja, dobre jedzenie - to cechy charakterystyczne tego hotelu. Mieszkał a w Marine i poszł a na basen do San George. Terytorium jest powszechne, ale w pobliż u basenu San George stale oddawali się darmowym napojom bezalkoholowym 2 razy dziennie i przeką skom. Zgadzam się , drobiazg - ale mił o! Baseny nie są podgrzewane, ale w cią gu dnia doś ć dobrze się nagrzewają . Morze był o wcią ż zimne, wię c basen został uratowany.
Miał em BB, ale wieczorem zjadł em w restauracji w hotelu, przy okazji, cał kiem niedrogo. Ceny nie są niebotyczne jak zwykle w hotelach, ale normalne na poziomie miasta. Plaż a (piaszczysta) znajduje się blisko hotelu i nie wszystkie hotele na Malcie mogą pochwalić się tak korzystną okolicą . Jeś li chcesz nurkować , jeź dzić katamaranem, skuterem wodnym - proszę , nie musisz daleko jechać , znowu wszystko jest na miejscu. Có ż , jeś li zdecydujesz się wyrwać w dyskotece, ulica, na któ rej drzwi klubó w nocnych był y przyjaź nie otwarte, jest bardzo blisko - nie bę dziesz musiał nawet rano wydawać pienię dzy na taksó wkę . Gł oś na muzyka nie denerwuje jednak goś ci hotelowych, owszem siedzą c na balkonie z widokiem na morze sł ychać ją , ale nie na tyle, ż eby przeszkadzał a w wypoczynku.
Wybierają c hotel, w któ rym zamierzasz spę dzić wakacje, podobnie jak ja, prawdopodobnie oczekujesz najlepszego stosunku jakoś ci do ceny. Być moż e hotel zajmuje jedną z najlepszych lokalizacji (doś ć spokojne miejsce, ale wszę dzie jest blisko). Wedł ug tego parametru moż na go poró wnać z Westin Dragonara, któ ra ró wnież ma duż e terytorium i dostę p do morza. Albo z Intercontinental, któ ry choć nie ma takiego terytorium, rezerwuje dla swoich goś ci czę ś ć plaż y miejskiej. Ale nie z Le Meridien, któ re znajduje się w hał aś liwej czę ś ci miasta, w centrum St. Julians na wzgó rzu. A gdzie turyś ci chodzą się opalać i pł ywać , nigdy się nie dowiem! Poró wnujesz wię c ceny i zrozumiesz, ż e nie znajdziesz lepszego wypoczynku za te pienią dze! Powodzenia i mił ego wypoczynku na Malcie!
аватар millenniuym
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 9.0
Pozdrowienia dla wszystkich, któ rzy dopiero jedzie i widzieli już Maltę na mapie. Bę dę zwię zł y, ponieważ sł owa nie są w stanie opisać wszystkiego, a jeś li tak się stanie, zajmie to po prostu duż o czasu. Przeczytał em komentarze reszty - stawiam 4+, jeś li nie bierzecie pod uwagę negatywnych recenzji. … Już ▾ Pozdrowienia dla wszystkich, któ rzy dopiero jedzie i widzieli już Maltę na mapie.
Bę dę zwię zł y, ponieważ sł owa nie są w stanie opisać wszystkiego, a jeś li tak się stanie, zajmie to po prostu duż o czasu. Przeczytał em komentarze reszty - stawiam 4+, jeś li nie bierzecie pod uwagę negatywnych recenzji. Uwierzcie mi przyjaciele – nie zdarza się , ż e wszystko jest 10+, wszyscy jesteś my ludź mi, a za wakacje pł acimy dokł adnie tyle samo – ile to kosztuje.
Był em na Malcie w tym roku, wł aś nie pod koniec sierpnia, to, co zrobił o na mnie najwię ksze wraż enie, to stosunek obsł ugi do goś ci.
Moja ż ona i ja mieszkaliś my na pierwszym pię trze, któ re, jak już wspomniał em w poprzednich komentarzach, okazuje się drugim (wynika to z faktu, ż e sam hotel znajduje się na wzgó rzu i skł ada się z dwó ch czę ś ci, jedna jest garaż e, a wyż ej są pokoje, a drugi okazuje się od razu na pię tro wyż ej, zaczynają c od recepcji, już w stosunku do pierwszego okazuje się na pię tro wyż ej) - wię c tutaj naprawdę moż na się trochę pomylić na po pierwsze, ale to są przyjemne drobiazgi.
Jak tylko weszliś my do pokoju - oczywiś cie wszystko się cieszył o, ale gdy tylko spró bował em wyjś ć na balkon, jak nał ogowy palacz, któ ry zobaczył popielniczkę i fotel na balkonie, zdał em sobie sprawę , ż e nie jest to ł atwe mnie do zrobienia.
Historia 1.
Mieliś my zł amane zapię cie w oknie. A przed naszym przyjazdem był po prostu zamknię ty. Biorą c pod uwagę , ż e moja znajomoś ć angielskiego, no powiedzmy - ż yczył a sobie wszystkiego najlepszego, zebrał am cał ą swoją wiedzę (któ rą najwię cej zaczerpną ł em z internetu i komputera), starał am się wytł umaczyć.... przez okoł o 5 minut mnie zrozumieli. Dzię ki Bogu okno był o otwarte i pospieszył em. Wę dzony. Przy okazji kto jedzie na Maltę - KARA za palenie w niewł aś ciwym miejscu - 900 euro. Wię c nie ż artował em z tego. Chociaż na każ dym przystanku mogę Cię uspokoić , w pobliż u sklepó w są pojemniki na papierosy - jest ich duż o, wię c zawsze znalazł em miejsce do palenia.
Historia 2.
Okno był o otwarte, ale zapię cie pozostał o zł amane. A zważ ywszy na to, ż e nasz balkon znajdował się tuż obok zejś cia do morza, a wspinaczka nie był a trudna - znaleź liś my jedyny sposó b, aby go zamkną ć , gdy nie był o nas w cią gu dnia - skrę cają c ł ań cuch ł yż eczką , aby się rozcią gną ć - to dział ał o, ale jaki jest haczyk. Podczas gdy nas nie był o, a pokó j był sprzą tany w cią gu dnia - wcią ż wycią gali tę ł yż kę każ dego dnia i odkł adali ją na swoje miejsce - na stole obok czajnika. Swoją drogą czajnik mi się podobał , ale kawa, któ rą mają za darmo - NIE, przy okazji to był a Nescafe. Ale ja jako osoba przygotowana przywiozł am wł asną , a co ciekawe Nescafe, choć Alta Rico – kto nie pró bował – polecam – docenić .
Co jeszcze mi się podobał o
Znaleź liś my kawiarnię - U Przyjaciela jest tam duż o osó b rosyjskoję zycznych. Potem sporo się nauczyliś my (tam wyszł y za mą ż zaró wno Ukrainki, jak i Rosjanki, dodatkowo jest program do nauki angielskiego, a na plaż y tuż obok naszego pensjonatu zawsze są tł umy naszych ucznió w).
Tak wię c - U przyjaciela - wł aś cicielką jest Rosjanka. a kelner (był chł opiec Siergiej) też jest Rosjaninem. Tutaj odprę ż ył em się i nie wysilał em swoich zwojó w pamię tają c angielskie sł owa.
Lokalne danie - KRÓ LIK - nie ż eby mi się w ogó le nie podobał o, chyba po prostu nie widział em w nim czegoś specjalnego, a wię c - offset - ale sos pod jakim go gotowano - za wszystko 5+++ - cał ą zasł ugę .
Wybraliś my się na wycieczki po Malcie i jej wyspach. Na barakudy nie trafiliś my - był o sztormowo i mieliś my szczę ś cie, bo ci, któ rzy poszli, byli zieloni i ospali, ale ryby w morzu karmili najpeł niej.
Historia 3
Na jedną wycieczkę zebraliś my się - ró wnież na Malcie - na katamaranie, to jest pł aski, a jeden ż agiel - w skró cie moż e pomieś cić do 30-40 osó b - ale tylko wszyscy siedzą na podł odze. Wychodzimy i czekamy. Zanim nadszedł czas, aby nas odebrać , podchodzimy do dziewczyn w recepcji, okazuje się , ż e przyszedł , spojrzał i poszedł - po prostu zapomniał zapytać nas lub dziewczyny - prawdopodobnie się spieszył . Kró tko mó wią c – ZAPOMNIALIŚ MY. Ale mogę powiedzieć , ż e dziewczyny od razu zorganizował y nam kolejną wycieczkę - GRATIS, wł aś nie dojechał y do ​ ​ miasta autobusem, dobra wycieczka, a na dodatek dorzucił y nas do kolejnej - rejs po Malcie, na któ ry bilety już nie był y sprzedawane i zrobił em mał ą zniż kę - jako rekompensatę . Chcę powiedzieć - wszystko mi się podobał o.
Nie ma czego ż ał ować .
Wrę cz przeciwnie, wraż eń jest wiele i tylko te pozytywne, pomimo wszystkich przyjemnych drobiazgó w, któ re nam się przytrafił y.
с лева на право: Татьяна - моя жена, Томас Андерсон (солист группы Модерн Токинг), Я
аватар Shakira7766
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 10.0
wł aś ciwie myś leliś my, ż e to pią tka. dopiero wtedy stał o się jasne, ż e jest to poł ą czenie dwó ch hoteli, drugi to 5 gwiazdek. Parking nie należ y do hotelu, pł atny, ale moż na zostawić samochó d na parkingu przy wejś ciu gł ó wnym, jednak bę dzie on w sł oń cu. … Już ▾ wł aś ciwie myś leliś my, ż e to pią tka. dopiero wtedy stał o się jasne, ż e jest to poł ą czenie dwó ch hoteli, drugi to 5 gwiazdek. Parking nie należ y do hotelu, pł atny, ale moż na zostawić samochó d na parkingu przy wejś ciu gł ó wnym, jednak bę dzie on w sł oń cu. Nieco chł odne przyję cie w recepcji od razu, czekaliś my, dł ugo nas rejestrowali, rozpraszali się inni itp. Potem dł ugo szukaliś my naszego pokoju, ponieważ nie był o od razu jasne, na któ rych pię trach, któ re pokoje na przykł ad nasz miał.73 lata. i na czwartym pię trze. Nikt nie proponował zaparkowania samochodu, noszenia walizek. To po prostu nie zależ ał o od nas! Ale kiedy dotarliś my do pokoju, nastró j się poprawił . Wspaniał e widoki na morze, plaż e, baseny poniż ej i restauracje. Wszystko w pokoju jest super, wszystko jest na swoim miejscu. Kilka razy zamó wiliś my ś niadanie lub kolację do pokoju, jedliś my na naszym balkonie. . . Na terenie 4-5 restauracji, 4 baseny. To prawda, ż e ​ ​ bę dziesz musiał ką pać się w morzu schodzą c po schodach, nie ma wł asnej plaż y, a wś ró d jachtó w. . . w kawiarniach przy basenie napoje przynoszone są w plastikowych pojemnikach, ale smaczne i z uś miechem. ogó lnie obsł uga jest doskonał a, personel mó wi po angielsku, wł osku? . Jedliś my w restauracji Vinotek, niesamowite widoki na morze z trzech stron, to restauracja grillowa na tarasie na dachu. Kiedy pojawił y się przystawki, zaję ł y cał y stó ł . wspaniał y duet muzykó w - skrzypce i gitara, romans. . . Przyjemne wraż enie zrobił a restauracja na dole, tuż pod Vinotekiem. Obsł uga doskonał a, wykwintna, wszystko pyszne i bez zarzutu. Gdy znó w tam przyjechali, zł oż yli zamó wienie, a gdy przynieś li drugie, okazał o się , ż e zapomnieli podać przed nim pierwszego spagatti (to pierwsze wedł ug wł oskich przepisó w). Kiedy zrobiliś my uwagę , ż artowaliś my i zapomnieliś my. A nastę pnego dnia znaleź li rachunek za ten obiad na liś cie usł ug opł acanych kartą - i naliczyli nam tylko opł atę za butelkę Dom Perignon - i zafundowali nam cał y obiad! A wszystko za sprawą zapomnianego talerza spaghetti! . Bardzo dobrze. Wró cimy tam ponownie!
Отличная ваканца! Bella vista
аватар Elenna_A
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 7.0
Ogó lnie hotel mi się podobał . Widać , ż e nie jest już nowy, ale nie mieliś my ż adnych specjalnych uwag. Nie jest jasne, dlaczego hotel jest napisany na 5 gwiazdek, a informacje w Internecie są na ten temat sprzeczne. Wł aś ciwie, oczywiś cie, to wcale nie jest 5; w poró wnaniu do są siedniej Corinthia San Gorg jest to po prostu oczywiste. … Już ▾ Ogó lnie hotel mi się podobał . Widać , ż e nie jest już nowy, ale nie mieliś my ż adnych specjalnych uwag. Nie jest jasne, dlaczego hotel jest napisany na 5 gwiazdek, a informacje w Internecie są na ten temat sprzeczne. Wł aś ciwie, oczywiś cie, to wcale nie jest 5; w poró wnaniu do są siedniej Corinthia San Gorg jest to po prostu oczywiste.
Obsł uga jest ż yczliwa, uprzejma i ż yczliwa, wszystkie pytania skierowane do recepcji został y zał atwione szybko, poza tym mapy, opisy tras autobusó w, informacje o niezbę dnych zabytkach itp. wydawane są na pierwsze ż ą danie. Prawda, dobrze mó wię po angielsku, wydaje się , ż e tam nie znają rosyjskiego.
Kontyngent urlopowiczó w jest zró ż nicowany, jest wielu Wł ochó w, Anglikó w, Niemcó w, są Rosjanie i inni.
Ś niadania są jak ś niadania, monotonne, ale jadalne, szczegó lnie przyjemnie jest posiedzieć na tarasie z widokiem na morze. W hotelowych restauracjach nie jedliś my nic innego, nie mogę tego ocenić . Na mieś cie ciekawiej jest zjeś ć , chociaż inaczej gotują , a lokalna kuchnia nie zaskoczył a mnie specjalnymi arcydzieł ami. To prawda, ż e ​ ​ porcje są duż e, kobiecie na obiad wystarczy jedna sał atka, zwykle przynoszą ją w misce : )
Pokó j jasny, przyjemny, wyposaż ony w klimatyzację , TV, suszarkę do wł osó w, czajnik z kawą i herbatą oraz mini-bar. Był y też szlafroki, jeden z nich był stary i obdarty, ale już pierwszego dnia został zastą piony normalnym (notatka od pokojó wki i 1 euro natychmiast rozwią zał o problem). Sprzą tane normalnie, rę czniki był y zmieniane gdy kł adliś my je na podł odze. . . Swoją drogą , od uż ytecznej - sznurek do suszenia ubrań w ł azience, bo. nic nie moż na powiesić na balkonie. Mimo, ż e sł abo wysycha w poró wnaniu z ulicą...Pokó j ma doś ć obszerny balkon z widokiem na zatokę - pię kna.
Hotel ma wspó lne terytorium ze wspomnianym już San Gorg 5*, 4 (wydaje się ) basenami, wieloma leż akami, gdzieś na pewno był o miejsce, schodzą c po schodach z kamiennych pł yt do morza, trochę boisk sportowych, ale ja nie badaj dobrze samego terytorium. Kilka razy pł ywaliś my w basenie, zabraliś my hotelowe rę czniki plaż owe na kartę i to wszystko.
Najbardziej podobał a mi się lokalizacja hotelu. Po pierwsze, 100 metró w dalej znajduje się miejska piaszczysta plaż a, co jest rzadkoś cią na Malcie. W tej czę ś ci wyspy (St. Julians Sliema) wszystkie plaż e są kamienne, ta, o ile wiem, jest jedyna. O 9-10 rano nadal był pusty, ale o 12 był już prawie peł ny. Istnieje ró wnież wypoż yczalnia katamaranó w, ł odzi i innych sportó w wodnych. Hotel InterContinental ma swó j wł asny obszar na tej plaż y, ale sam hotel znajduje się w hał aś liwym i ruchliwym miejscu, dyskoteki są tam gł oś ne w nocy, poza tym wokó ł niego trwa budowa, utknę ł y 3 dź wigi, hał as , kurz… Bardzo się ucieszył am, ż e nie wybrał am Intercontinental, a w tym roku nie polecam tam jechać i to tylko mił oś nikom nocnego ż ycia.
Kontynuują c o Marinie, drugim plusem jest bliskoś ć Pachvil, centrum nocnego ż ycia Malty. Spacer 10-15 minut, ale hał as nie dociera do hotelu. Trzeci plus to to, ż e obok hotelu znajduje się przystanek autobusowy do Valletty, któ ry kursuje co pó ł godziny. Jeś li chcecie podró ż ować po Malcie na wł asną rę kę i duż o, bę dzie wam wygodnie stą d, wystarczy znaleź ć kolejny przystanek na drodze za Intercontinental (recepcja poda schemat), gdzie kursuje już.6 autobusó w w ró ż nych kierunkach, na przykł ad bezpoś redni autobus do Mdiny. Po drodze znajduje się wioska rzemieś lnikó w Ta-Ali, gdzie ceny lokalnych produktó w są znacznie niż sze. Na przykł ad srebrne kolczyki kupione tam za 16 euro, widział em w Valletcie za 37.
Ogó lnie na Malcie jest wiele ciekawych rzeczy, dla któ rych warto się tam wybrać , a morze i plaż a to tylko mił y dodatek. Polecam zakup przewodnika z wyprzedzeniem, a zapewnimy tydzień wypoczynku peł en ciekawych wycieczek.
стандартный номер вид с пляжа на отель номер


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece

Курортный отель Marina является частью курортного комплекса Corinthia Beach. Проживающие в отеле могут бесплатно пользоваться пляжем, бассейнами, сауной и спортзалом отеля Corinthia San Gorge, расположенного рядом. Отель Отель Marina расположен всего в нескольких шагах от пляжа Сент-Джордж. Сеть отелей: Corinthia Hotels.

Lokalizacja 8 км до международного аэропорта Мальты.
Opis plaży Частная пляжная зона перед отелем, работает пляжный клуб. Вход в воду по лесенкам. 200 м до песчаного общественного пляжа Сент-Джордж.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • ponton lub molo
 • leżaki
 • parasole
W hotelu

Открытый бассейн с постепенным увеличением глубины, крытый бассейн с подогревом, 9 ресторанов и 7 баров, терраса для загара, услуги по продаже билетов, услуги консьержа, 3 конференц-зала на 16, 55 и 120 мест, услуги по глажению одежды, камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации, V.I.P. услуги, персонал говорит на русском.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • kryty basen  FREE 
 • sala konferencyjno-bankietowa
 • centrum biznesowe
 • wypożyczalnia samochodów
 • darmowe wifi
 • winda
 • pranie
 • парикмахерская/салон красоты
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Детские телеканалы.
 • Basen dla dzieci
Rozrywka i sport Спа-центр Apollo, оборудование для занятия водными видами спорта, ныряние с маской и трубкой, поле для гольфа (в пределах 3 км).
 • Spa lub centrum odnowy biologicznej
 • sauna / łaźnia / łaźnia turecka  FREE 
 • jacuzzi
 • siłownia  FREE 
 • zajęcia jogi
 • klub disco
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 200 номеров, включая 10 семейных и 11 люксов, оформленных в светлых пастельных тонах.

W pokojach

Кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-бар, радио, сейф, телефон, бесплатные туалетные принадлежности, ванная комната с ванной, фен, бесплатный Wi-fi, балкон, ежедневная уборка номера.

Adres St. George's Bay, STJ 3301 Сент-Джулианс, Мальта
Telefony: 356 2370 2000
Stronie internetowej: Marina Hotel Corinthia Beach Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный На пляже есть шезлонги (платно), зонтики (бесплатно). Вход в море или с берега или с понтона.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает йогой. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной.