Hotel nie jest najgorszy, jest do czego dążyć?

Pisemny: 1 listopad 2021
Czas podróży: 3 październik 2021
Komu autor poleca hotel?: Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
6.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 5.0
Usługa: 5.0
Czystość: 5.0
Infrastruktura: 7.0
Dł ugo o tym myś lał em, ale i tak postanowił em napisać recenzję . Zacznijmy od ugody. Wysadzono nas w pobliż u hotelu, ale nie ma ż adnych znakó w ani ż adnych znakó w. Nikt nigdy nie podszedł do nas. Rozpoznali hotel czysto ze zdję cia, zaczę li się wspinać z walizkami, zobaczyli wł aś cicielkę , któ ra nie raczył a zejś ć , ż eby nam pomó c, przynajmniej dla mnie, jako kobiety z cię ż ką walizką (wydaje się , ż e nie mieć to), podejś cie do hotelu jest nadal doś ć strome. Byliś my na począ tku paź dziernika, jeszcze nie był o bardzo zimno, ale upał ó w już nie był o. Powiedziano nam, ż e sezon jest już zamknię ty i bę dziemy sami w hotelu.
Iwan, wł aś ciciel hotelu, zaprowadził nas do pokoju. Dzię kuję , pokó j był z widokiem na morze, chociaż nie wszyscy bę dą mieli takie szczę ś cie, ponieważ przed naszym hotelem wybudowano nowy hotel, któ ry blokował wiele pokoi z cał ego widoku na morze. W pokoju nie był o ciepł ej wody, nie wiem, czy tak jest zawsze, czy dlatego, ż e hotel był już zamknię ty (dlaczego wtedy potwierdzili rezerwację , powiedzieliby, ż e już nie dział ają ). Wyszli z sytuacji z czajnikiem elektrycznym, któ ry zresztą nie do koń ca dział ał , wł ą czonym w okreś lonej pozycji, któ rą trzeba był o znaleź ć . Dzię ki Bogu mó j mą ż naprawił go wł asnymi rę kami.
Koc był ciepł y. Drzwi dobrze zamknię te, bez problemó w winda dział ał a, był papier toaletowy, suszarka do wł osó w, rę czniki, Wi-Fi był o normalne, ż elazko, telewizor z rosyjskimi kanał ami, meble oczywiś cie takie sobie, podobno przerobione z ten stary. Nawet nogi na toaletce był y przymocowane w ró ż nych kierunkach. Pod wzglę dem wyposaż enia nie ma zastrzeż eń : duż a szafa, wieszak przy wejś ciu, duż e ł ó ż ko, toaletka z pufą , sofa ze stolikiem kawowym, mał a lodó wka oraz wiklinowy stolik z dwoma krzesł ami na balkon), w zasadzie uważ am, ż e dla dwojga to normalne.

Z naczyniami tylko jak dla mnie podzespó ł to nie wystarczy (taca, dwie filiż anki w niezgodzie i ł yż eczka), chciał bym chociaż kilka talerzy, widelcó w. . . Przeł ą cznik w ł azience był sł abo przywią zani, cią gle wypadali, podobno popeł nili bł ą d. Przychodzili raz w tygodniu zmienić rę czniki i posprzą tać , ale w zasadzie to nas nie denerwował o, nie siedzieliś my tak dł ugo w pokoju i nie mieliś my duż o czasu na ś mieci, ale gł ó wnie jeź dziliś my po Czarnogó rze w wynają ł em samochó d i podziwiał em pię kno kraju, wł aś ciwie po co nam i przyjechaliś my.
Morze jest cudowne, czyste, plaż a jest duż a, wszystko jest blisko hotelu. Byliś my, gdy na plaż y nie był o wielu ludzi. Przyroda jest bardzo pię kna, ludzie są dobrzy, we wszystkich kawiarniach, w któ rych byliś my, jest menu w ję zyku rosyjskim, porcje są bardzo duż e, moż na spokojnie zamó wić jedną na dwie. Tak wię c Czarnogó ra, bardzo pię kny kraj, jest warta obejrzenia, ale co z hotelem, nie oczekuj niczego nadprzyrodzonego, to nie jest Turcja ani Egipt, gdzie wszystko jest wliczone w cenę i jest duż y przyległ y teren do rozrywki, po prostu idź spać . Swoją drogą szum samochodó w w dzień zagł uszał szum morza, jeś li ktoś chce cieszyć się nim na swoim balkonie, to jest to moż liwe w nocy, kiedy jeź dzi mniej samochodó w.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał