Recenzje i historie o hotelach Nusa Dua

Kuta (Bali)
Denpasar (Bali)
Denpasar (Bali)
Denpasar (Bali)
№5. Muzeum Bali
Denpasar (Bali)
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
— гид на бали
 • 
7 miesięcy plecy

— Бали
 • 
3 roku plecy

— Бали
 • 
4 roku plecy

Historie turystyczne o Nusa Dua dodaj historię
Hotel jest remontowany w 90%, ale pokoje są sprzedawane, jakby wszystko było w porządku
Hotel jest zamknię ty z powodu remontu. Wszystko jest zamknię te: sił ownia, spa i masaż e, restauracje, wypoż yczalnia roweró w, centralny basen.
 •  4 miesięcy wstecz
Doskonały hotel?
W hotelu byliś my pod wraż eniem ogromnej, pię knej okolicy. Pokó j jest bardzo wygodny. W pokojach darmowe Wi-Fi, szlafroki, kapcie, czajnik, telewizor z kanał em rosyjskim, lodó wka, sejf, dwie butelki wody pitnej w szklanych butelkach (otwieracz w ł azience, nie...
 •  4 roku wstecz
Nie rajskie wakacje na rajskiej wyspie?
Mó j mą ż i ja przebywamy w tym hotelu od 2 maja 2019 r. do 15 maja 2019 r. Pierwszą i najważ niejszą rzeczą , któ ra mnie niemile uderzył a, był a strasznie brudna plaż a (zdję cie w zał ą czeniu).
 •  4 roku wstecz
Najlepszy hotel na Bali
Decyzja o wyjeź dzie na Bali był a bardzo spontaniczna, począ tkowo planowaliś my zobaczyć Sri Lankę , nasi przyjaciele byli zachwyceni wycieczkami i doradzali nam, przyjechaliś my do biura podró ż y, porozmawialiś my i polecono nam rozważ y...
 •  5 lat wstecz
Kobieta w ciąży wyrzucona na ulicę
Najpierw opowiem się ogó lnie. Hotel jest naprawdę bardzo stary i pretensjonalny, aż do nudnoś ci. Wszystko jest zuż yte i nieś wież e.
 •  5 lat wstecz
W porządku
Wł aś nie wró ciliś my z wakacji. Hotel jest znakomity, tak jak w poprzednich recenzjach: przywitał nas orzeź wiają cy napó j, owoce w pokoju, pokoje duż e i wszystko w porzą dku (ż elazko, deska do prasowania, sejf, wszystkie wyobraż alne ...
 •  5 lat wstecz
Hotel na wysokim poziomie?
Rzeczywiś cie hotel wysokiej jakoś ci. Ś wiadczy o tym fakt, ż e w tym hotelu odbywają się wszystkie mię dzynarodowe konferencje i imprezy.
 •  5 lat wstecz
Kradzież w hotelu?
Piszę recenzję po raz pierwszy, aby chronić innych turystó w. Podró ż ował em z mę ż em w marcu 2018 roku. Ayodya ró ż ni się kardynalnie: hotel jest sfatygowany, wymaga remontu okoł o 10 lat.
 •  5 lat wstecz
Przyzwoity hotel?
Dobry dzień . Mó j mą ż i ja wró ciliś my z tego hotelu 3 dni temu. Chcę powiedzieć , ż e jesteś my doś ć wybredni, wię c postaram się opisać wszystko jak najdokł adniej.
 •  5 lat wstecz
Jedz i ciesz się życiem na Bali
To był mó j pierwszy wyjazd do Azji, dzię ki mę ż owi za wakacje i siostrze za towarzystwo. Mieliś my wyjazd 14 paź dziernika 2017 r. , wró cił y tylko 22.
 •  6 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Nusa Dua