Ayana Resort & Spa Bali 5*– Opinie

6
Ocena 8.510
na podstawie
6 opinii
№2 w ocenie hotelu Jimbaran
9.7 Numer
10.0 Usługa
9.7 Czystość
10.0 Odżywianie
9.7 Infrastruktura
Na zboczach malowniczych klifów schodzących do czystych wód Oceanu Indyjskiego znajduje się luksusowy kompleks Ayana Resort and Spa, zajmujący 77 hektarów bujnych tropikalnych ogrodów z wdzięcznymi budynkami w stylu indonezyjskim, przytulnymi pawilonami, błyszczącymi basenami, wodospadami i oczkami lotosowymi . Przestronne i komfortowe pokoje i wille charakteryzują się eleganckimi wnętrzami, które łączą współczesny design z tradycją Bali. W hotelu znajduje się wspaniałe centrum Bali Thalasso & Spa z unikalnym basenem do talasoterapii Aquatonic i najnowocześniejszymi urządzeniami do wszelkiego rodzaju zabiegów kosmetycznych, hydroterapii i zabiegów spa.Więcej →
аватар mariwww
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 10.0
Mó wić chic to nic nie mó wić . Nie wiem, jak przekazać to, co widział em - to coś niesamowitego! Widoki, zachody sł oń ca w tym hotelu w mojej pamię ci na zawsze. Terytorium jest gigantyczne - duż o plaż , jedyne, duż o schodó w i czasami jest cię ż ko w upale. … Już ▾ Mó wić chic to nic nie mó wić . Nie wiem, jak przekazać to, co widział em - to coś niesamowitego! Widoki, zachody sł oń ca w tym hotelu w mojej pamię ci na zawsze.

Terytorium jest gigantyczne - duż o plaż , jedyne, duż o schodó w i czasami jest cię ż ko w upale. Ale widoki podczas spaceru są hipnotyzują ce?

Jest fajna kawiarnia, w któ rej ludzie przyjeż dż ają z innych hoteli i nie zawsze mogą się tam dostać , ale dla mieszkań có w Ayany to zawsze priorytet

Pokoje super - przestronne, czyste, wygodne ł ó ż ko i poduszka

Osobno chciał bym wyró ż nić usł ugę - wszyscy i wszę dzie uś miechnię ci, mą drzy ludzie.

Jedyną rzeczą jest to, ż e jedzenie jest trochę drogie, ale to zrozumiał e.
аватар Tamara85
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 9.0
Na począ tek mó j narzeczony i ja pierwotnie chcieliś my pojechać do Intercontinental, zaczę li rezerwować z 2.5-miesię cznym wyprzedzeniem, ale niestety powiedzieli, ż e hotel jest na STOP! Zaoferowali wyż szy poziom hotelu Ritz Carlton (był wtedy droż szy okoł o 1300-1500 dolaró w) Dł ugo zastanawiali się iw koń cu się zgodzili. … Już ▾ Na począ tek mó j narzeczony i ja pierwotnie chcieliś my pojechać do Intercontinental, zaczę li rezerwować z 2.5-miesię cznym wyprzedzeniem, ale niestety powiedzieli, ż e hotel jest na STOP! Zaoferowali wyż szy poziom hotelu Ritz Carlton (był wtedy droż szy okoł o 1300-1500 dolaró w) Dł ugo zastanawiali się iw koń cu się zgodzili. A oto dł ugo oczekiwany 23 wrześ nia 2008 r. Lecieliś my liniami singapurskimi (LUDZIE, jeś li to moż liwe, latają tymi liniami, a nie TRANSAERO. Mó wią po prostu horror).
Rozkł ad lotó w: Moskwa-Dubaj (lot 5.5 godz. ) – 40 min postoju technicznego – potem Dubaj-Singapur (6.5 godz. ) – 2.5 godz. oczekiwania na lot na Bali, a nastę pnie 2 godz. na lot na Bali. Mieliś my duż o szczę ś cia, cał y lot w samolocie był zaję ty w 1/3, wszyscy zaję li dla siebie trzy miejsca i dlatego lot wcale nie był mę czą cy. Obsł uga w samolocie jest oczywiś cie dobra, napoje, alkohol w nieograniczonych iloś ciach i wszystko za darmo. Każ dy ma swó j telewizor z kanał ami wideo, radiem, grami komputerowymi, muzyką . Każ dy dostaje indywidualne sł uchawki, koc, poduszkę , skarpetki i… karmią – karmią – karmią ! Wlecieliś my do ś rodka i od razu spotkali nas uś miechnię ci Balijczycy, zawieszali kwiaty na szyjach. Dojazd do hotelu zajmuje 15-20 minut. Hotel znajduje się na skraju klifu. Wielkoś ć - 77 ha. Ogromny teren zagospodarowany. Nasz pokó j był standardowy (50 mkw). Pokó j był bardzo przestronny, widok z okna bardzo pię kny (kwiaty na trawniku, ocean). Sprzą tanie pokoju 2 razy dziennie. Jeś li chodzi o ceny w hotelu: ceny gryzą . bardzo))) np. piwo Corona kosztuje okoł o 10 dolaró w a teraz pijesz tylko piwo na plaż y, rachunek to już.40-50 dolaró w… wię c weź wię cej pienię dzy, ż eby się w niczym nie ograniczać . Na przykł ad przy basenie na kanapkę , pizzę , kilka sokó w - 60-80 dolaró w. Niedaleko hotelu znajduje się miejsce Jimbaran i jest duż o restauracji rybnych. Wszystkie ż ywe istoty, wskazujesz palcem i gotują dla Ciebie - homary, kraby, krewetki, ryby. Ś redni rachunek to 50-60 dolaró w (bez alkoholu) + butelka wina 10-15 dolaró w. Oczywiś cie są droż sze restauracje, jakoś zapł acili za te same 130 dolaró w)) Jest jeszcze jedna wysokiej klasy restauracja, poł oż ona w Kucie, zwanej KUDETA. jest też jak zwykł a restauracja, a przy plaż y są ł ó ż ka zamiast krzeseł , leż ysz z ukochaną osobą...pijesz koktajl i patrzysz na ocean. . pię kny. . . jednym sł owem romantyczny!
jeś li chodzi o plaż ę przy hotelu: mają dwie. Pierwsza bezpoś rednio przy hotelu to maleń ki skrawek, obok jest basen z morską wodą , ale tam nie ma co robić , druga plaż a znajduje się na lewo od hotelu. przychodzisz do recepcji i mó wisz: na plaż ę kuba, hotelowy samochó d podjeż dż a w cią gu 30 sekund i zabiera cię , jedziesz przez 2-3 minuty (to cał e terytorium hotelu). Schody na plaż ę są niesamowicie strome. Trzeba zejś ć.195 stopni w dó ł (myś lał em) Ł atwo zejś ć , ale iś ć w gó rę.....lepiej nie pamię tać...no nic przez 2 minuty i opamię ta się (przydaje się dla rysunku) Mó wią , ż e za miesią c zbudują tam windę . Ocean jest bardzo czysty, chociaż fale nie są mał e, na począ tku jest straszne, a potem się do tego przyzwyczaja. Nie mieliś my ż adnych przypł ywó w i odpł ywó w. Przynajmniej w ogó le tego nie zauważ ył em.
W hotelu jest wielu wczasowiczó w, ale na plaż ę przychodzi się tak, jakbyś my zawsze byli razem. Przychodzisz do gł ó wnego basenu - tam też jest mał o ludzi, nie jest jasne, doką d wszyscy poszli.
Teren hotelu jest bardzo pię kny, wszystko jest w kolorowe pię kne kwiaty...Bardzo mi się podobał o.
Jeś li chodzi o wycieczki:
1. poszedł em na rafting. wokó ł jednej zieleni i wodospadó w. bardzo pię kne przez pierwsze 15-20 minut, potem mę czy cię nuda. Dla odmiany moż esz iś ć .
2. las mał p - poszedł karmić makaki. naprawdę to lubił em. Tylko nie noś okularó w, bo poż egnasz się z nimi raz na zawsze i mocno przytrzymasz torbę .
3. park ptakó w i gadó w. Bardzo mi się podobał ptasi park, pię kne kolorowe ptaki, ale gady są okropne, to już był o obrzydliwe.
4. safari na sł oniach i zoo. No có ż...tak sobie moż esz też dla odmiany.
Kto kocha historię , istnieje wiele ró ż nych ś wią tyń lub o. Java. nigdy tam nie dotarliś my.
Có ż , to wszystko.
аватар
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 9.0
Mó j mą ż i ja byliś my tam w styczniu 2007 roku. Nigdy nie odpoczywaliś my razem, zawsze z towarzystwem i dzieć mi. Nasze doś wiadczenie podró ż nicze nie jest mał e. I tak zebraliś my się na romantycznej wyspie. Chcieli ciszy i spokoju. Przyjaciele doradzali Ritzowi Carltonowi Bali. … Już ▾ Mó j mą ż i ja byliś my tam w styczniu 2007 roku. Nigdy nie odpoczywaliś my razem, zawsze z towarzystwem i dzieć mi. Nasze doś wiadczenie podró ż nicze nie jest mał e. I tak zebraliś my się na romantycznej wyspie. Chcieli ciszy i spokoju. Przyjaciele doradzali Ritzowi Carltonowi Bali. Zatrzymali się podczas podró ż y do Azji i spojrzeli na ten hotel.
Spojrzał em na zdję cia, zapytał em trochę o cenę i stwierdził em, ż e jeś li ten hotel, to najlepsze pokoje. Wybrał am willę z widokiem na ocean w pierwszej linii. Zaję ł o 12 dni + Singapur 3 dni. Potem dł ugi, paskudny lot (3 samoloty). Niesamowicie zmę czony. Gdy na lotnisku spotkał nas przewodnik, powiedział , ż e wybraliś my najlepsze miejsce na wyspie i nie bę dziemy chcieli nigdzie wyjeż dż ać . To, co zobaczył em, przerosł o wszelkie oczekiwania!

Nie ma sensu opisywać wnę trza willi, wszystko jest szykowne i nienaganne! Tak, a na stronie internetowej hotelu moż na znaleź ć wszystkie potrzebne informacje.
Byliś my zszokowani pię knem, luksusową willą i niesamowitą obsł ugą jeszcze dł ugo po powrocie do domu. Willa jest niesamowicie duż a, nowoczesna, wszystko owiane jest romantyzmem. Absolutnie nie chcieliś my nigdzie jechać , cieszyliś my się wspaniał ym widokiem i ś piewem ptakó w. Oczywiś cie jeź dziliś my na wycieczki, ale za każ dym razem wpadaliś my do naszej willi.
Ostatniego wieczoru zamó wiliś my romantyczną kolację , a ponieważ wszystkie przeznaczone na to miejsca w hotelu był y zaję te, na naszą proś bę zorganizowano dla nas kolację na terenie willi. Gdzieś po poł udniu rozpoczę ł y się przygotowania. Bardzo cicho, broń Boż e! Aby nie zakł ó cać naszego spokoju, robotnicy przynieś li stó ł , krzesł a, niezwykł e kandelabry i rozstawili ś wiece w cał ej willi w odległ oś ci 50 cm od siebie.
Wieczorem wszystko zapalili i zaprosili na obiad. Ubraliś my się , udekorowaliś my wień cami ze ś nież nobiał ych kwiató w.
W zasię gu wzroku nie był o kelneró w.
Przybyli zniką d i zniknę li doniką d, ale za każ dym razem w odpowiednim momencie, przewidują c w jeden znany sposó b nasze pragnienia. Potem pojawili się muzycy, któ rzy przez okoł o 30 minut dopingowali nas ś piewem do gitar. Cał a ta niesamowita akcja kosztował a nas 150 $ + 2 butelki Veuve Clicquot 50 $ każ da. W ogó le moż na rozmawiać bez koń ca. I zdecydowaliś my, ż e na pewno znó w przyjedziemy na cudowną wyspę .
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 5.0
Odległ oś ć z lotniska do hotelu to 30 minut. Po 20 min. jechać do centrum handlowego Nusa Dua. Na terenie znajdują się restauracje i kawiarnie, w któ rych moż na zjeś ć. Teren hotelu jest duż y, zadbany, duż o zieleni, ale wieczorem nie da się po nim spacerować - nie ma oś wietlenia. … Już ▾ Odległ oś ć z lotniska do hotelu to 30 minut. Po 20 min. jechać do centrum handlowego Nusa Dua. Na terenie znajdują się restauracje i kawiarnie, w któ rych moż na zjeś ć.
Teren hotelu jest duż y, zadbany, duż o zieleni, ale wieczorem nie da się po nim spacerować - nie ma oś wietlenia.
Mieliś my pokó j w gł ó wnym budynku z widokiem na morze. Jest kabina prysznicowa i wanna, któ ra nie posiada prysznica. W rezultacie ką piel nie jest myta. Był o tylko jedno gniazdko i znajdował o się w niewygodnym miejscu w pokoju. Pokó j praktycznie nie był sprzą tany, przyszli z miotł ą i mopem, rozrzucili wszystko dookoł a i nazwali to sprzą taniem.
Zjedliś my tylko ś niadanie, ale to wielkie sł owo - to był a przeką ska. Nie był o sera, przeką sek rybnych, był a kolejka po owoce.
Dostę pna jest sił ownia. Istnieją.3 otwarte korty. Sporty wodne nie są reprezentowane, ponieważ nie ma plaż y.
Przed hotelem nie ma plaż y, nie ma też plaż y w miejscu, do któ rego zabiera nas minibus.
Hotel nie odpowiada 5*, a sieci hoteli Ritz Carlton. Zachowaj ostroż noś ć , polecają c ten hotel podczas wycieczki. operatoró w.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар Yuriy_Odessa
 •  podróżował 17 lat wstecz
Ocena 10.0
Dlaczego ten luksusowy hotel prawie nie ma recenzji? Tak, ponieważ wś ró d klientó w hotelu jest bardzo niewielu przedstawicieli WNP, a są to w wię kszoś ci osoby bardzo zamoż ne. Wię c to był a nasza podró ż poś lubna. W tym czasie (2007) hotel należ ał do sieci Ritz Carlton i był bez przesady najlepszym hotelem na Bali. … Już ▾ Dlaczego ten luksusowy hotel prawie nie ma recenzji? Tak, ponieważ wś ró d klientó w hotelu jest bardzo niewielu przedstawicieli WNP, a są to w wię kszoś ci osoby bardzo zamoż ne.
Wię c to był a nasza podró ż poś lubna. W tym czasie (2007) hotel należ ał do sieci Ritz Carlton i był bez przesady najlepszym hotelem na Bali.
Nasz budż et był doś ć ograniczony, ale naprawdę chciał em, ż eby coś został o zapamię tane na cał e ż ycie i nie straciliś my. Nastę pnie przedstawię zalecenia dotyczą ce tego, jak i na czym moż esz duż o zaoszczę dzić.
Od pierwszych minut osady byliś my zdumieni luksusem hotelu i uwagą personelu. Depozyt przy zameldowaniu wynosił.500 USD. Pokó j typu Standard See View jest duż y i wygodny. Czystoś ć na każ dym kroku. Personel jest przyjazny i dyskretny.
Terytorium hotelu jest ogromne. Jest podzielony na kilka stref. Jeden to teren budynku hotelowego, restauracji i duż ych basenó w. Druga i trzecia to strefy willi i SPA. Moż esz chodzić wszę dzie bez ograniczeń.
Pię kno krajobrazu i basenó w jest niesamowite. O basenach należ y mó wić osobno. Po prostu przenikają do hotelu i przemieniają się z jednej postaci w drugą , dopasowują c się do stawó w wypeł nionych lustrzanym karpiem. Niektó re baseny oferują widok na ocean. Ten hotel przez kilka lat z rzę du był uznawany za najlepszy hotel spa i thalassa w Azji i był jednym z 10 najlepszych na ś wiecie (nagrody wiszą przy wejś ciu). W hotelu znajdują się.2 nieskazitelnie oczyszczone piaszczyste plaż e. W drugą podró ż w obie strony dostarczona samochodem. Ach, romans.
Przejdź my teraz do faktó w. Poł oż ony 20 minut od lotniska po zachodniej stronie wyspy na wysokim brzegu. Oznacza to, ż e bę dziesz musiał zejś ć i zejś ć po schodach na plaż e, ale to ci nie przeszkadza. Ale pł ywy są kilkakrotnie mniejsze, a ocean jest czysty i fale! Czujesz, ż e jesteś na oceanie, a nie w kał uż y.
Hotel jest drogi, wię c jedliś my (opró cz ś niadania) w restauracjach w pobliskiej wiosce Kuta i Jimbaran.
Powinieneś zobaczyć twarze personelu, kiedy przynieś liś my do pokoju kilka blokó w piwa i wody z supermarketu : -). Nikt nie powiedział ani sł owa.
Po przyjeź dzie przewodnik zaproponował nam wycieczki, a taksó wkarz zabrał nas na obiad. Bą dź czujny, jeś li zostaniesz przyprowadzony na obiad, 90% poda „drugie menu” - w nim wszystkie ceny są podwojone. Zostaliś my ostrzeż eni, wię c kiedy nas przywieź li, grzecznie odmó wiliś my i poszliś my do pobliskiej restauracji. Z brzucha do jedzenia krewetek i zagł ó wkó w z kokosami i piwem nad brzegiem morza przy ś wiecach - dostaliś my 60-100 dolaró w. Dzień pó ź niej znaleź liś my w Kucie lokalną restaurację , w któ rej jedzą miejscowi i surferzy, a przy okazji sam wł aś ciciel jest surferem, raz przyjechał na Bali i został , by mieszkać . Obż arstwo w nim kosztował o okoł o 30 dolaró w dla dwojga.
Nie zapomnę ich lokalnego piwa Bintang - bardzo mił ego.
Na wycieczkach. Nie odebraliś my ich przewodnikowi iw ogó le od razu o nim zapomnieliś my - rozbierają je bezboż nie.
Przyjechaliś my do miasta (taksó wką.10 dolaró w) i zamó wiliś my miejscowego Cheburashkę (kierowcę ) za 40 dolaró w dziennie, któ ry sam obwió zł nas po wyspie i pokazał nam wszystko. Podró ż owaliś my po cał ej wyspie w 3 dni. Na szczę ś cie osobliwoś ć wycieczek jest taka, ż e ​ ​ nie trzeba ich sł uchać - trzeba ich obserwować.
Ogó lnie zaoszczę dziliś my sporo pienię dzy na wycieczkach i posił kach, a reszta w luksusowym hotelu okazał a się niedroga i niezapomniana.

Tak poza tym. Ten hotel jest tak dobry i popularny wś ró d bogatych Japoń czykó w, ż e został kupiony od Ritza kilka lat temu i teraz nazywa się Ayana.
аватар marinavorona
 •  podróżował 17 lat wstecz
Ocena 8.0
Dziwię się , ż e na stronie nie ma recenzji tego hotelu. Mó j mą ż i ja byliś my tam w styczniu tego roku. Nigdy nie odpoczywaliś my razem, zawsze z towarzystwem i dzieć mi. Nasze doś wiadczenie podró ż nicze nie jest mał e. I tak zebraliś my się na romantycznej wyspie. … Już ▾ Dziwię się , ż e na stronie nie ma recenzji tego hotelu. Mó j mą ż i ja byliś my tam w styczniu tego roku. Nigdy nie odpoczywaliś my razem, zawsze z towarzystwem i dzieć mi. Nasze doś wiadczenie podró ż nicze nie jest mał e. I tak zebraliś my się na romantycznej wyspie. Chcieli ciszy i spokoju. Przyjaciele doradzali Ritzowi Carltonowi Bali. Zatrzymali się podczas podró ż y do Azji i spojrzeli na ten hotel. Spojrzał em na zdję cia, zapytał em trochę o cenę i stwierdził em, ż e jeś li ten hotel, to najlepsze pokoje. Wybrał am willę z widokiem na ocean w pierwszej linii. Zaję ł o 12 dni + Singapur 3 dni. Potem dł ugi, paskudny lot (3 samoloty). Niesamowicie zmę czony. Gdy na lotnisku spotkał nas przewodnik, powiedział , ż e wybraliś my najlepsze miejsce na wyspie i nie bę dziemy chcieli nigdzie wyjeż dż ać . To, co zobaczył em, przerosł o wszelkie oczekiwania!

Byliś my zszokowani pię knem, luksusową willą i niesamowitą obsł ugą jeszcze dł ugo po powrocie do domu. Willa jest niesamowicie duż a, nowoczesna, wszystko owiane jest romantyzmem.
Absolutnie nie chcieliś my nigdzie jechać , cieszyliś my się pię knym widokiem i ś piewem ptakó w. Oczywiś cie jeź dziliś my na wycieczki, ale za każ dym razem wpadaliś my do naszej willi. Ostatniego wieczoru zamó wiliś my romantyczną kolację , a ponieważ wszystkie przeznaczone na to miejsca w hotelu był y zaję te, na naszą proś bę zorganizowano dla nas kolację na terenie willi. Gdzieś po poł udniu rozpoczę ł y się przygotowania. Bardzo cicho, broń Boż e! Aby nie zakł ó cać naszego spokoju, robotnicy przynieś li stó ł , krzesł a, niezwykł e kandelabry i rozstawili ś wiece w cał ej willi w odległ oś ci 50 cm od siebie. Wieczorem wszystko zapalili i zaprosili na obiad. Ubraliś my się , udekorowaliś my wień cami ze ś nież nobiał ych kwiató w. W zasię gu wzroku nie był o kelneró w. Przybyli zniką d i zniknę li doniką d, ale za każ dym razem w odpowiednim momencie, przewidują c w jeden znany sposó b nasze pragnienia. Potem pojawili się muzycy, któ rzy przez okoł o 30 minut dopingowali nas ś piewem do gitar.
Cał a ta niesamowita akcja kosztował a nas 150$ + 2 butelki Veuve Clicquot 50$ każ da. W ogó le moż na rozmawiać bez koń ca. I zdecydowaliś my, ż e na pewno znó w przyjedziemy na cudowną wyspę .


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece

На склонах живописных скал, спускающихся к прозрачным водам Индийского океана, расположился фешенебельный комплекс Ayana Resort and Spa , занимающий 77 гектаров пышных тропических садов с изящными зданиями в индонезийском стиле, уютными павильонами, сверкающими бассейнами, водопадами и прудами с лотосом. В просторных комфортабельных номерах и виллах — элегантные интерьеры, сочетающие современный дизайн и традиции острова Бали.

Отель располагает великолепным Центром Bali Thalasso & Spa с уникальным талассо-бассейном Aquatonic и ультрасовременными условиями для всевозможных косметологических, гидротерапевтических и СПА процедур.

Lokalizacja Отель расположен на юго-западном побережье острова Бали, в районе бухты Jimbaran, в 10 км (15 минутах езды) от международного аэропорта Ngurah Rai в Денпасаре.
Opis plaży Отель расположен в 30 м от собственного, находящегося в бухте, песчаного пляжа Kubu Beach.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
W hotelu

На территории 4 бассейна с водопадами, 12 ресторанов и баров, 3 конференц-зала, просторный бальный зал, бизнес-центр, бутики.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
Dla dzieci
 • basen dla dzieci
 • klub dziecięcy
Rozrywka i sport В отеле также 3 теннисных корта, гольф-поле на 18 лунок, центр водного спорта (виндсерфинг, водные лыжи, дайвинг, парусный спорт, рыбалка).
 • kort tenisowy
 • golf
 • siłownia
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 368 номеров.

W pokojach

кондиционер, спутниковое телевидение, DVD-плеер, Hi-Fi, iPod, Wi-fi, телефон, сейф, мини-бар, в ванной комнате — ванна, душ, фен, халаты, тапочки, свежие тропические фрукты

Stronie internetowej: Ayana Resort & Spa Bali
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в теннис, гольф (платно). Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб.