Aquila Porto Rethymno 5*– Opinie

11
Ocena 7.510
na podstawie
11 opinii
№22 w ocenie hotelu Retimno
6.8 Numer
7.8 Usługa
7.8 Czystość
8.0 Odżywianie
7.3 Infrastruktura
Luksusowy Aquila Porto Rethymno położony jest na wzniesieniu nad szeroką piaszczystą plażą. Bardzo blisko znajduje się historyczne centrum Rethymnonu z licznymi restauracjami, sklepami, klubami. Wszystkie pokoje i pomieszczenia ogólnodostępne zostały całkowicie odnowione w 2003 roku. Pokoje Mythica zostały całkowicie odnowione w 2008 roku. W 2014 roku zmodernizowano wiele pokoi standardowych i wybudowano nowe pokoje Mythica, takie jak pokój Superior i pokój Deluxe. W 2015 roku indywidualny system klimatyzacji w całym hotelu został całkowicie odnowiony. W 2016 roku zaktualizowano pokoje standardowe z widokiem na morze i bocznym widokiem na morze. Hotel składa się z 7-piętrowego budynku. Polecany turystom, którzy wolą podróżować samodzielnie, a także parom i młodzieży.Więcej →
аватар andybal1964
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 8.0
Zatrzymał em się w tym hotelu z ż oną (mamy okoł o 50 lat) w poł owie lipca 2019 r. („Taz Tour”). Z transferem na lotnisku nie był o problemó w, zostaliś my przyję ci, usiedzeni, dowiezieni wygodnym minibusem. Ze wzglę du na wczesny przyjazd do hotelu nastą pił o 3-4 godziny przed zameldowaniem. … Już ▾ Zatrzymał em się w tym hotelu z ż oną (mamy okoł o 50 lat) w poł owie lipca 2019 r. („Taz Tour”).
Z transferem na lotnisku nie był o problemó w, zostaliś my przyję ci, usiedzeni, dowiezieni wygodnym minibusem.
Ze wzglę du na wczesny przyjazd do hotelu nastą pił o 3-4 godziny przed zameldowaniem.
Zostawiliś my swoje rzeczy, poszliś my na ś niadanie, a potem poł oż yliś my się w obszernym foyer, opustoszał ym rano. Nawet zasną ł em.
Przyleciał a z nami rodzina z Rosji (rodzice z dorosł ą có rką ), byli w Rethymnonie drugi raz, ponownie wybrali ten sam hotel, byli w nim pierwszy raz.
Moim zdaniem to najlepszy hotel w samym Rethymno.
Mieliś my okazję wybrać inną poza miastem, ale wybraliś my tę i nie ż ał owaliś my - bardzo dobra lokalizacja, profesjonalna i mił a obsł uga, dobre jedzenie (do obiadu jedliś my ś niadania).
Pokoje nie są najnowocześ niejsze, ale wygodne ł ó ż ko, dobra klimatyzacja z wentylacją Daikin - to waż ne dla komfortu.
Jak zwykle - lodó wka, czajnik, szlafroki i kapcie.
Hydraulika nie jest najnowsza, ale nie przeszkadzał a, wszystko dział ał o poprawnie i nie przeciekał o. Trochę mnie zaskoczył o centrum muzyczne z radiem i na CD. . . Moż e to generalnie jest tam zbyteczne i wyglą da już trochę staro.
W hotelu wcale nie jest gł oś no, ale wieczorem do 22.00 jest program kulturalny. To był o cał kowicie wł aś ciwe.
Ć wiczenia jogi na plaż y rano.
Plaż a mimo poł oż enia „po drugiej stronie ulicy” nie sprawiał a ż adnych problemó w, poza kilkoma dniami, kiedy morze był o wzburzone i ratownicy zalecali popł ywać trochę w bok, bo. to wł aś nie w tym miejscu czasami dochodzi do „odwrotnego przepł ywu”… Ratownicy wykonują swoją pracę bardzo sumiennie.
Byli ró wnież zadowoleni z „pouring show” na plaż y dla swoich turystó w (raz dziennie szef kuchni i jego ś wita czę stowali turystó w drinkiem i przeką ską w stylu narodowym lub innym - raki, tequila, koktajle itp. ). Doskonał e ł ó ż ka.
Atrakcje miasta są w zasię gu rę ki - po kolacji są w zasię gu spaceru, jeszcze bliż ej.
Dzię ki hotelowi polubił am Kretę , klimat, morze i ludzi!
Zrobili wycieczkę na Santorini od touroperatora, nie ż ał owali, chociaż nie są tanie (nie bę dzie taniej zdją ć „z ulicy”, jeś li weź miesz pod uwagę lunch na wyspie).
Personel był uprzejmy nawet po naszym wymeldowaniu: ))
Zainteresowany r = naszymi wraż eniami. To chyba dobrze.
Wszystko się uspokoił o i teraz są „czyste emocje i wraż enia”.
Dzię ki za resztę !
аватар lvova-ml
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 1.0
Zarezerwowane przez Tez Tour. Wszystkie otrzymane dokumenty, w tym vouchery (rezerwacja). Po przybyciu na lotnisko dziecko i ja staliś my przed faktem, ż e zabierają nas do hotelu oddalonego o 3 km. od wioski Hersonissos zamiast hotelu, 7 minut spacerem od centrum Rethymnonu. W odpowiedzi na oburzenie i ż ą danie przewiezienia do Rethymnonu, przysł ali mnie, kazali iś ć tam, gdzie mnie wiozą lub zostać na lotnisku. … Już ▾ Zarezerwowane przez Tez Tour. Wszystkie otrzymane dokumenty, w tym vouchery (rezerwacja). Po przybyciu na lotnisko dziecko i ja staliś my przed faktem, ż e zabierają nas do hotelu oddalonego o 3 km. od wioski Hersonissos zamiast hotelu, 7 minut spacerem od centrum Rethymnonu. W odpowiedzi na oburzenie i ż ą danie przewiezienia do Rethymnonu, przysł ali mnie, kazali iś ć tam, gdzie mnie wiozą lub zostać na lotnisku. Podró ż ował em z dzieckiem, wię c nie mogł em zostać na lotnisku. Przez resztę domagał a się przeniesienia do Rethymnonu, choć do innego hotelu, a nawet ze spadkiem sł awy. Został wysł any przez Tez Tour. W rezultacie zamiast odpoczynku dostał em kł opotó w i zrujnowanych wakacji.
Zachowaj czujnoś ć przy wyborze hotelu i touroperatora!
аватар vzlyottour
 •  podróżował 10 lat wstecz
Wysokiej jakoś ci hotel oferują cy peł en zakres usł ug. Hotel poł oż ony jest w pobliż u centrum Rethymnonu. Poł oż ony po drugiej stronie ulicy od wł asnej szerokiej piaszczystej plaż y, leż aki i parasole na plaż y są bezpł atne. Nowoczesny hotel w wież owcu, przytulne, komfortowe pokoje. … Już ▾ Wysokiej jakoś ci hotel oferują cy peł en zakres usł ug. Hotel poł oż ony jest w pobliż u centrum Rethymnonu. Poł oż ony po drugiej stronie ulicy od wł asnej szerokiej piaszczystej plaż y, leż aki i parasole na plaż y są bezpł atne. Nowoczesny hotel w wież owcu, przytulne, komfortowe pokoje. Jedzenie w hotelu jest urozmaicone, bardzo wysokiej jakoś ci. Hotel dla rodzin z dzieć mi, par, mł odzież y.
аватар
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 9.0
Tak wię c mó j mą ż i ja mieliś my szczę ś cie spę dzić naszą wielką rocznicę w tym hotelu i na tej wspaniał ej wyspie. To był o wspaniał e. Wieczorami spacerowaliś my po okolicy. Mieszkaliś my w jednym z najbardziej luksusowych hoteli, leż eliś my na ogromnej plaż y, podziwialiś my zachody sł oń ca nad morzem. … Już ▾ Tak wię c mó j mą ż i ja mieliś my szczę ś cie spę dzić naszą wielką rocznicę w tym hotelu i na tej wspaniał ej wyspie. To był o wspaniał e. Wieczorami spacerowaliś my po okolicy. Mieszkaliś my w jednym z najbardziej luksusowych hoteli, leż eliś my na ogromnej plaż y, podziwialiś my zachody sł oń ca nad morzem. Polecieliś my w trasę z trasą Anex. Wszystko był o ś wietne. Do hotelu dotarliś my szybko, zwł aszcza ż e znajduje się on w samym centrum Rethymnonu. Dlatego udał o nam się zobaczyć samą Grecję od ś rodka. Duż o spacerowaliś my po mieś cie. Ulice są tak malownicze i pię kne, ludzie charyzmatyczni. To taka urocza atmosfera! Staroż ytne, ś redniowieczne budowle, miejski port – po prostu zakochał am się w tych miejscach. Podró ż był a naprawdę romantyczna. A jakie tam tę tnią ce ż ycie nocne - wow! W hotelu też mieliś my nieopisane pię kno. Architektura jest wyraź nie przemyś lana, wydaje się , ż e hotel wybudował prawdziwy geniusz. Rozjaś nił o nasze dni powszednie i personel hotelu. Zaprzyjaź niliś my się z nimi. , Wszystkim podobał się ten hotel: zaró wno w naszym wieku, jak i dzieci i osoby starsze. Rozrywka był a zapewniona dla wszystkich. Ludzie naprawdę odeszli tam szczę ś liwi i wypoczę ci. To wł aś nie oznacza prawdziwy relaks. Kiedy bę dziesz chciał tam wró cić jeszcze raz, kiedy wspominasz z uś miechem. Osobno notuję jedzenie. Nigdy nie jedliś my tak pysznego jedzenia na ż adnej wycieczce. Sał atki są niezwykł e, gorą ce ekskluzywne. A co za pyszne wino. . Morze po prostu nas urzekł o. Wł aś nie wkroczyliś my w przyjemny sezon. Morze jest ciepł e i ł agodne. Sł oń ce się piecze. Wieczory są ciepł e
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар serjpadi
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 3.0
Byliś my w hotelu w sierpniu 2012 roku. 5 gwiazdek gł oś no. Moja ocena to 3 za hotel i obsł ugę hotelu. Kupił em standardowy pokó j z widokiem na morze. Dali z bocznym widokiem na morze (a dokł adniej na basen dla dzieci). Ku oburzeniu w recepcji odpowiedzieli, ż e ten pokó j ma widok na morze, a pokoje z bezpoś rednim widokiem na morze są innej kategorii i inaczej stoją . … Już ▾ Byliś my w hotelu w sierpniu 2012 roku. 5 gwiazdek gł oś no. Moja ocena to 3 za hotel i obsł ugę hotelu.
Kupił em standardowy pokó j z widokiem na morze. Dali z bocznym widokiem na morze (a dokł adniej na basen dla dzieci). Ku oburzeniu w recepcji odpowiedzieli, ż e ten pokó j ma widok na morze, a pokoje z bezpoś rednim widokiem na morze są innej kategorii i inaczej stoją . Co prawda proponowali inny pokó j do obejrzenia, okazał o się , ż e to ten sam widok z boku tylko z drugiej strony, nie podobał mi się pokó j, podł oga przy wejś ciu na balkon zawalił a się i ż eby ją wyró wnać , poł oż yli kilka warstw dywanu lub coś innego. W pokoju pilot od telewizora bez baterii oraz tylna obudowa znajduje się w recepcji. Nie ma co otwierać butelki wina w pokoju i ponownie w recepcji.
Hotel od dł uż szego czasu wymaga remontu. Dywan w pokoju i na korytarzach jest stary i miejscami brudny. Powierzchnia hotelu jest bardzo mał a, nie ma tu zielonej trawy jak w Turcji.
Są dwa baseny, jeden dla dzieci, drugi dla dorosł ych, o gł ę bokoś ci 1.20 m i bardzo mał y czł owiek na 10. To prawda, ż e ​ ​ to jeszcze dwa dni na milę , osuszyli wodę i zamiatali milę .
Wzią ł em ś niadanie i kolację . Ś niadanie - bufet wszystko wystarczył o nawet ś wież o wyciskany sok dla siebie Davis - normalny, Kolacja - bufet i moż na zamó wić z menu (do wyboru trzy dania). Wino za opł atą od 22 euro za butelkę i woda mineralna z gazem 4 euro. Najczę ś ciej okł amywano wino w sklepach, gdy spacerował a zaró wno woda, jak i wino (duż o taniej).
Morze jest super szerokie parasole i leż aki bez opł aty (nie zapł aciliś my) chociaż poszli i pobrali pienią dze, ale nie z hotelu. Plaż a jest niedaleko, trzeba iś ć pod gó rę i już jesteś na piasku.
Nie polecił bym znajomemu, są siadowi ani koledze.
аватар natinka-w
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 9.0
Hotel jest bardzo fajny!! ! ) Odpoczywaliś my jako dwie mł ode pary, a ponieważ zwyczajnie nie zwracamy uwagi na jakieś domowe drobiazgi, mamy wielką przyjemnoś ć ! ) Z dzieć mi naprawdę nie ma wiele wspó lnego, bę dzie być nudnym dla dzieci . . Ale kto kocha miejskie hotele i pierwszą linię plaż y, i ż eby wszystko był o w pobliż u - najlepszy hotel! ))) Jak mó wią , Rosjanie w wię kszoś ci osiedlają się na pierwszym pię trze, ale mieszkają też obcokrajowcy tam) Jedzenie jest doskonał e, wzię li ś niadanie-obiad, wszystko jest bardzo smaczne i urozmaicone, szczegó lnie był em zadowolony z darmowych ś wież ych sokó w na ś niadanie) Plaż a jest niesamowita, morze to bajka! )) Jest Rosjanin- mó wią ca dziewczyna Marina, bardzo uważ na, jak wszyscy pracownicy. … Już ▾ Hotel jest bardzo fajny!! ! ) Odpoczywaliś my jako dwie mł ode pary, a ponieważ zwyczajnie nie zwracamy uwagi na jakieś domowe drobiazgi, mamy wielką przyjemnoś ć ! ) Z dzieć mi naprawdę nie ma wiele wspó lnego, bę dzie być nudnym dla dzieci . . Ale kto kocha miejskie hotele i pierwszą linię plaż y, i ż eby wszystko był o w pobliż u - najlepszy hotel! ))) Jak mó wią , Rosjanie w wię kszoś ci osiedlają się na pierwszym pię trze, ale mieszkają też obcokrajowcy tam) Jedzenie jest doskonał e, wzię li ś niadanie-obiad, wszystko jest bardzo smaczne i urozmaicone, szczegó lnie był em zadowolony z darmowych ś wież ych sokó w na ś niadanie) Plaż a jest niesamowita, morze to bajka! )) Jest Rosjanin- mó wią ca dziewczyna Marina, bardzo uważ na, jak wszyscy pracownicy. Wynaję liś my samochó d, przejechaliś my prawie cał ą wyspę ! ) Wraż enia i emocje tuż poza planami! )) Lecieliś my z Blue Bird, ró wnież dobre wraż enia, jedzenie pyszne....Polecam wszystkim ten hotel! )
аватар
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 9.0
Odpoczywał od 16 do 30 lipca 2012. Wyspa jest po prostu magiczna! Bardzo ciekawie był o spacerować po okolicy wieczorem, cał kiem przytulnie, duż o rozrywki w Rethymno. Sam hotel jest w doskonał ym stanie, ale jak każ dy z jego mankamentami. Osobiś cie nie podobał o mi się jedno, ale to raczej subiektywna opinia - bardzo mał a sala restauracyjna. … Już ▾ Odpoczywał od 16 do 30 lipca 2012. Wyspa jest po prostu magiczna! Bardzo ciekawie był o spacerować po okolicy wieczorem, cał kiem przytulnie, duż o rozrywki w Rethymno. Sam hotel jest w doskonał ym stanie, ale jak każ dy z jego mankamentami. Osobiś cie nie podobał o mi się jedno, ale to raczej subiektywna opinia - bardzo mał a sala restauracyjna. Mimo to jedzenie tutaj jest po prostu pyszne, na stoł ach zawsze jest duż y wybó r, zaró wno na ś niadanie, jak i na kolację . Obsł uga w restauracji jest ró wnież dobra, kelnerzy sprawni, zawsze w poś piechu, aby obsł uż yć . Ogó lnie rzecz biorą c, cał y personel hotelu jest odpowiedzialny i przyjazny. Pokó j jest codziennie sprzą tany, zmieniane są ró wnież rę czniki i poś ciel. Swoją drogą wszystko w pokoju bardzo przyzwoite, ł ó ż ko, ł azienka, balkon, wszystkie sprzę ty sprawne, jest suszarka do wł osó w))) Poł ą czenie ceny i jakoś ci hotelu jest dobre, wię c radzę !
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 9.0
Spę dził em tydzień z ż oną na począ tku czerwca w tym hotelu. Hotel został zarezerwowany przez organizatora wycieczek Mouzenidis (w internecie czytamy wiele dobrych recenzji, Unitours mó wili, ż e specjalizują się w Grecji, wię c postanowili zaufać profesjonalistom). … Już ▾ Spę dził em tydzień z ż oną na począ tku czerwca w tym hotelu. Hotel został zarezerwowany przez organizatora wycieczek Mouzenidis (w internecie czytamy wiele dobrych recenzji, Unitours mó wili, ż e specjalizują się w Grecji, wię c postanowili zaufać profesjonalistom). Dajemy hotelowi solidną.5. Grecy to bardzo przyjaź ni ludzie, personel jest uprzejmy i pozytywnie nastawiony do naszych turystó w, są rosyjskoję zyczni. Doskonał a kuchnia, przepię kne morze i plaż a, dobrze rozwinię ta infrastruktura poza hotelem. Pojechaliś my na wł asną rę kę do starego Rethymnonu, bardzo kolorowego miejsca, niedaleko hotelu. Co do tego, ż e hotel znajduje się w TOP 100 hoteli na ś wiecie - nie wiem, nie widział em takich informacji, a zatem nie odł oż ył em sł uchawki, czy hotel zasł uguje na to, aby być na tym lista lub nie.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар vlados
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 10.0
Hotel jest doskonał y. Poł oż ony w samym Rethymno, 5 minut spacerem od deptaka. Bardzo centralne, peł ne sklepó w i kawiarni. Wszystko jest na poziomie. Pokó j, jedzenie, sprzą tanie, nie ma na co narzekać. I linia, prywatna plaż a po drugiej stronie drogi - nasyp (droga spokojna z limitem 30 km/h). … Już ▾ Hotel jest doskonał y. Poł oż ony w samym Rethymno, 5 minut spacerem od deptaka. Bardzo centralne, peł ne sklepó w i kawiarni.
Wszystko jest na poziomie. Pokó j, jedzenie, sprzą tanie, nie ma na co narzekać.
I linia, prywatna plaż a po drugiej stronie drogi - nasyp (droga spokojna z limitem 30 km/h). Internet Wi-Fi zł apany nawet na plaż y.
Przez tydzień morze był o sztormowe, przez co woda był a bardzo mę tna (piasek unosił się z dna). Wzię liś my samochó d i pojechaliś my na 1 dzień na poł udniowe wybrzeż e (Rethymno - na pó ł nocy). Woda tam (w Morzu Libijskim) jest zimniejsza - prą dy, ale znacznie czystsza - absolutnie przejrzysta. Ale wydaje się , ż e jest tam mniej infrastruktury i hoteli.

Bez wą tpienia ponownie odwiedzimy ten hotel. Dopiero już najprawdopodobniej weź miemy tylko ś niadanie, a nie obiadokolację . Zbyt wiele pokus do przejadania się przy obiedzie))

Nawiasem mó wią c, pierwsze 2 dni mieszkaliś my w innym hotelu tej samej sieci - Aquilla Rethymno Beach, wszystko też super, kuchnia jeszcze bardziej luksusowa. Tyle ż e jest już dalej, nie da się dostać do centrum bez samochodu/autobusu.
Ten hotel ma już duż e terytorium prywatne, idealne na relaksują ce wakacje i wakacje z dzieć mi.
аватар
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 7.0
Hotel jest elegancki! Odpoczywał em z ukochaną w 2007 roku. Personel jest uprzejmy i przyjazny! Pię kne i wygodne pokoje, telewizor LCD i mikrosystem w pokoju, zawsze czysto i wygodnie (sprzą tanie 2 razy dziennie), plaż owo i czysto, minuta spaceru od hotelu. Był em w wielu krajach Europy - jest z czym poró wnywać ! Radzę przyjś ć , nie poż ał ujesz! Nawiasem mó wią c, zadeklarowali hotel jako „czwó rkę ”, ale okazał o się , ż e jest to solidna „5”! Wszystko super, wcią ż pamię tamy! Na pewno wró cimy do tego hotelu! Porto Retymno czeka na nas! ! !. … Już ▾ Hotel jest elegancki! Odpoczywał em z ukochaną w 2007 roku. Personel jest uprzejmy i przyjazny! Pię kne i wygodne pokoje, telewizor LCD i mikrosystem w pokoju, zawsze czysto i wygodnie (sprzą tanie 2 razy dziennie), plaż owo i czysto, minuta spaceru od hotelu. Był em w wielu krajach Europy - jest z czym poró wnywać ! Radzę przyjś ć , nie poż ał ujesz! Nawiasem mó wią c, zadeklarowali hotel jako „czwó rkę ”, ale okazał o się , ż e jest to solidna „5”! Wszystko super, wcią ż pamię tamy! Na pewno wró cimy do tego hotelu! Porto Retymno czeka na nas! ! !
Źródło opinii — vOtpusk.ru
Pokaż więcej »


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Fontanna Rimondi
Ocena 8.0
Grecja, o. Kreta – Retimno
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe
Twierdza Fortezza
Ocena 8.0
Grecja, o. Kreta – Retimno
Architektura, Fabula

Роскошный отель Aquila Porto Rethymno расположен на возвышенности, над широким песчаным пляжем. Совсем рядом находится исторический центр города Ретимно с его многочисленными ресторанами, магазинами, клубами. Все номера и общественные помещения полностью обновлены в 2003 году. В 2008 году были полностью отремонтированы номера Mythica. В 2014 году обновлено большое кол-во стандартных номеров и построены новые номера Mythica такие как Superior room и Deluxe room. В 2015 г. полностью обновлена индивидуальная система кондиционирования во всем отеле. В 2016 обновлены стандартные номера с видом на море и с боковым видом на море. Отель состоит из 7-этажного здания. Рекомендуем туристам, которые предпочитают путешествовать самостоятельно, а также парам и молодежи.

Lokalizacja Северное побережье Крита, в 700 м от центра г. Ретимно и в 79 км от г. Ираклион.
Opis plaży Пляж через дорогу, отмечен Голубым флагом ЕС.
 • 1 linia
W hotelu

Гости могут начать свой день с континентального или американского завтрака «шведский стол». В главном ресторане отеля и ресторане Piazza Di Porto на обед и ужин подают блюда критской, средиземноморской и интернациональной кухни. Напитки и экзотические коктейли можно заказать в снэк-баре у бассейна. По прибытии вас ждет приветственный напиток и приветственная упаковка с вином и водой.

 • Restauracja a la carte
 • parking
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • transfer na/z lotniska
Dla dzieci Детский клуб: детский уголок для тех, кому от 3-х до 12-ти лет (соревнования, веселые игры, конструирование с июня по сентябрь (10:00-12:00 & 16:00-18:00).
 • menu dla dzieci w restauracji
Rozrywka i sport В отеле организовываются различные мероприятия, такие как танцевальные шоу и кулинарные занятия. Кроме того, гости могут бесплатно пользоваться тренажерным залом и сауной, шезлонгами и зонтами.
 • Spa lub centrum odnowy biologicznej
 • sauna/łaźnia/łaźnia turecka
 • zajęcia jogi
Opis pokoi

Всего 200 номеров в 7-этажном здании отеля.

 • prysznic
 • suszarka do włosów (nie we wszystkich pokojach)
 • kapcie i szlafrok
 • $
 • bezpieczny
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • vcd/dvd
 • telefon
 • internet wi-fi
 • ekspres do kawy/herbaty
 • lodówka
 • balkon/taras
Adres Sikelianou & Venizelou 52A, Rethymno,Crete,Greece, GR74100
Telefony: +30.28310.50432
Stronie internetowej: Aquila Porto Rethymno
FAQ