Krótka wycieczka po Grecji. Część IV. Kefalonia, Sami

23 Styczeń 2020 Czas podróży: z 19 Grudzień 2019 na 23 Grudzień 2019
Reputacja: +592.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Mał a wycieczka po Grecji. Czę ś ć I. Ateny >>>

Mał a wycieczka po Grecji. Czę ś ć druga. Patras >>>

Mał a wycieczka po Grecji. Czę ś ć III. wieś Kourouta (zachodni Peloponez) >>>

APARTAMENTY REMEZZO

Apartamenty Hotelu Remezzo

Ten barak jest ró wnież doś ć blisko portu. . .

Port Sami

. . . wię c spokojnie poszliś my do niego pieszo z walizkami. Natychmiast dostaliś my klucz (metalowy, a nie kartę ) i odeskortowano nas do pokoju windą na drugie pię tro (w koń cu z bagaż em). Winda ma jednak dziwną przedpotopową konstrukcję : nie ma nawet wewnę trznych drzwi. A my dwoje z bagaż ami ledwo się tam weszliś my. Pokó j jest doś ć przestronny, wygodny, jest klimatyzator z normalnym pilotem. . .

Ogó lny widok pomieszczenia od wejś cia

Drzwi balkonowe

. . . przedpotopowy telewizor wiszą cy na ś cianie. . .

Telewizor ś cienny garbaty

. . . kuchnia z lodó wką , okapem, czajnikiem elektrycznym. . .

Kuchnia

Kuchnia

. . . i wszystkie niezbę dne przybory kuchenne.

Przybory kuchenne

Przybory kuchenne


Zastawa stoł owa

Przybory kuchenne

Jest balkon. . .

Balkon

Widok z balkonu

. . . na któ rej przyjemnie jest posiedzieć w ciepł y wieczó r z butelką wina (są do tego stoł y i krzesł a). Na balkonie znajduje się ró wnież sznur do bielizny z spinaczami do bielizny, a takż e tkaninowa osł ona przeciwsł oneczna, któ rą moż na opuś cić i zdją ć . Brakował o tylko skrzyni. Jednak ten problem nie przeszkadzał nam już tak bardzo, ponieważ zdą ż yliś my już wydać gdzieś okoł o 75% począ tkowo dostę pnego ciasta. Hydraulika jest doś ć przedpotopowa, moż na nawet powiedzieć nieprzyzwoicie.

Toaleta w pokoju

Szufelka

Czy miał eś baterie jednouchwytowe w kabinie prysznicowej, zamykane zasł oną i w zlewie? Nie waż ne jak! Tam nawet skrzynie dź wigowe nie był y ceramiczne, ale zwykł e, radzieckie, w któ rych trzeba okresowo wymieniać gumowe uszczelki. Ale w pokoju jest cicho, w pobliż u nie ma dyskotek i psó w szczekają cych w nocy. Zamiast tego prawie codziennie do pensjonatu biegał szary kot. . .

Kociak, któ ry cią gle przyjeż dż ał do naszego hotelu. Widok zbliż enia

. . . któ re stale karmiliś my.

Kociak, któ ry cią gle przychodził do naszego hotelu na obiad

A raz przybiegł nawet mał y czarny kociak (przepraszam, nie udał o nam się go zł apać ), któ rego karmiliś my karmą specjalnie dla kocią t. Personel jest przyjazny, ale prawie się z nim nie komunikowaliś my: moż emy powiedzieć tylko pierwszego dnia po zameldowaniu, przedostatniego dnia, kiedy zapł aciliś my za pokó j (aby nie tracić na to dodatkowego czasu nastę pnego dnia, bo wyszliś my wcześ niej) i wł aś ciwie ostatniego – po prostu poż egnanie.

PRÓ BUJESZ SAMODZIELNIE WYPOŻ YCZYĆ SAMOCHÓ D


Na począ tku relacji wyjaś nił em już , dlaczego w Kefalonii nie spę dzaliś my cał ego czasu w Lassi, a tylko jego czę ś ć , a pierwsza czę ś ć w Sami: w Lassi pokoje noclegowe są znacznie droż sze, co jest zrozumiał e, ponieważ . sytuacja z plaż ami w Samach to peł ne miasto, w Samach planowaliś my wzią ć samochó d na dzień , maksymalnie dwa - to by był o wię cej niż wystarczają ce na objechanie tej mał ej wyspy. Okazał o się jednak, ż e jest to jeszcze trudniejsze niż w Patras: po pierwsze, samych wypoż yczalni nie był o tak duż o, a po drugie, w dostę pnych biurach nie był o wolnych sprintó w na najbliż sze dni. A na jeden dzień nikt w ogó le nie odda koryta - przynajmniej na dwa. Kró tko mó wią c, z wynajmem samochodu specjalnie tam zerwaliś my. A tam, gdzie był y koryta, ceny był y bardzo wysokie, a takż e nie mieli peł nego ubezpieczenia - tylko z franczyzą . Wpadliś my nawet na wypoż yczalnie motocykli, myś lą c o wynaję ciu quadrica na jeden dzień . W jednym miejscu zaoferowano nam 60 dziennie z franczyzą i kaucją.300, nie był o peł nego ubezpieczenia. Za kaski też trzeba był o pł acić osobno. Odmó wiliś my i postą piliś my sł usznie: pó ź niej otworzyliś my recenzje o tym biurze, a ludzie tam pisali, ż e ktoś miał awarię w ś rodku dnia, quad został odebrany, ale kaucja i saldo czynszu nie został y zwró cone (np. odszkodowanie za naprawy) i nie zasugerowano wymiany. A jeś li nie był o awarii, to czepiali się stanu transportu, a kaucja został a czę ś ciowo zwró cona lub w ogó le nie został a zwró cona. W innym quady są wynajmowane na co najmniej 3 dni, wię c nawet nie zaczę liś my wyjaś niać warunkó w, ponieważ . nie chcieli go brać przez taki okres.

PLAŻ E W SAMI

W poprzedniej czę ś ci opisał em już sytuację z plaż ami w Sami jednym listem. Pragnę jednak podkreś lić , ż e mó wimy o SYTUACJI z plaż ami w pobliż u naszego pensjonatu, a nie o samych plaż ach. Tyle, ż e pensjonat znajdował się tuż przy porcie, w któ rym duż o się nie pł ywa. Był y jednak akceptowalne, a nawet bardzo dobre plaż e. Tylko do akceptowalnego musiał em tupać gdzieś.1 km (był w poł owie wyposaż ony-pł atny (7 za komplet) i w poł owie dziki. Wody tam nie są zł e, ale teren pozostawia wiele do ż yczenia, bo ziemia jest doś ć trudne i doś ć problematyczne jest zainstalowanie muchomora zaró wno ze specjalnym wiertł em, jak i bez niego.

Plaż a na lewo od hotelu

Plaż a na lewo od hotelu

Plaż a na lewo od hotelu

A w drugiej poł owie dnia zaczynają się tam aktywnie poruszać promy, dlatego woda przy wybrzeż u, po lewej stronie portu, brudzi się i pojawiają się tam wszelkiego rodzaju pł ywają ce glony. Po prawej stronie portu pod tym wzglę dem jest lepiej, skoro prą d niesie wszystko w lewo, ale same plaż e są znacznie gorsze, prawie nie ma miejsc do leż enia do opalania, a te, któ re są , są brudne, a czasem w sensie dosł ownym : )).

TAVERN CARNIO (Κ Α Ρ Ν Α Γ Ι Ο )

Po ką pieli na plaż y (tej po lewej stronie portu) udaliś my się do baraku, ale po drodze natknę liś my się na tawernę Carnaio ze stolikami stoją cymi tuż nad brzegiem morza, co wydawał o nam się romantyczne , a ponieważ zachó d wł aś nie miał się zaczą ć , postanowiliś my cieszyć się nim podczas kolacji. Stek z tuń czyka (15). . .

Stek z tuń czyka

. . . wł ó cznik (17). . .

Jak miecznik

. . . ½ biał y (3). . .

Tawerna CARNAIO

. . . Czerwone piwo Kefalonia (4).

Dzień.10, wtorek 20.08. 19

PLAŻ A ANDISAMOS (Α Ν Τ Ι Σ Α Μ Ο Σ )


Tego dnia zdecydowaliś my się pojechać na plaż ę AndisAmos (nazywa się ją też „Biał ą Plaż ą ”), jednak podró ż minibusem zaję ł a nam okoł o 15 minut. POSIDONOS 16, w któ rym wisi rozkł ad jazdy wszystkich autobusó w z Sami. Potem na przeciwną stronę podjechał duż y autobus, a minibus podjechał do nas. Turyś ci biegali od jednego do drugiego. Albo nie rozumieli, któ ry doką d jedzie, albo nie wiedzieli, któ ry wybrać : )), chociaż na autobusach był y znaki: duż y pojechał na plaż ę MYRTOS, a minibus pojechał na plaż ę Α Ν Τ Ι Σ Α Μ Ο Σ .

Niektó rzy turyś ci zdecydowali się wybrać na plaż ę MYRTOS, ale nie rozumieliś my, o co chodzi. Na począ tku sami myś leliś my o tym, ż eby tam pojechać , ale po przestudiowaniu harmonogramu odrzuciliś my ten pomysł , ponieważ . odjazd autobusu był o 13:50, a powró t o 16:45, a nawet jedziemy tam dł uż ej, wię c jest bardzo mał o czasu na pł ywanie i opalanie. Podró ż do Andisamos kosztuje 1.5 na osobę w jedną stronę (dla poró wnania: dojazd do MYRTOS to już bilet w dwie strony. Do Andisamos moż na dojś ć pieszo, ale z pewnoś cią nie bę dzie to najł atwiejsze i najprzyjemniejsze przeż ycie, ponieważ trzeba przejś ć przez gó ry okoł o 4.5 km Ale sama plaż a jest po prostu niesamowita - zatoczka z krystalicznie czystą wodą , otoczona zielonymi wzgó rzami.

Wycieczka na plaż ę Andisamos. Widok z gó r na plaż ę

Wycieczka na plaż ę Andisamos. Widok z gó r na plaż ę

Powró t z plaż y Andisamos. Widok z gó r na morze.

Plaż a Andisamos

Plaż a Andisamos

Plaż a Andisamos

Plaż a Andisamos

Plaż a Andisamos

Plaż a Andisamos

Plaż a Andisamos

Plaż a Andisamos

A mał e biał e kamyczki nadają wodzie niesamowity kolor. Leż aki-parasole są pł atne (nie pamię tam ile tam kosztują , ale zwykle 7-8). Jest też parking, na któ rym moż na ł atwo zaparkować samochó d.

Parking w pobliż u plaż y Andisamos

Parking w pobliż u plaż y Andisamos


Ale pó jś cie tam w ten sposó b, moim zdaniem, nie jest najlepszą opcją , ponieważ . piwo nie jest szczegó lnie do picia w barze, któ rego jest doś ć . Jednak nadal lepiej mieć worek zimna: kufel lanego piwa w barze kosztuje pó ł ż etonu, a sł oik 0.33 kosztuje trojaczkę . Jeś li nie ma worka na zimno, trochę bardziej opł aca się kupować w sł oikach: okazuje się , ż e 4.5 w przeliczeniu na pó ł litrowe sł oiki. Nawiasem mó wią c, przy piciu piwa należ y uważ ać , bo. przycią ga osy, któ rych w tej czę ś ci wyspy jest wiele. W przeciwnym razie ugryzienie tego stworzenia w ję zyk (a takż e dla osó b uczulonych na jad owadó w bł onkoskrzydł ych, a nie tylko w ję zyk) moż e być ś miertelne, jeś li pomoc nie zostanie udzielona na czas. Sprzedają ró wnież proste jedzenie, takie jak kanapka z tuń czykiem (4.5).

Ogó lnie bardzo dobra plaż a, ale ma jedną poważ ną wadę : niewygodne jest chodzić na piechotę , a autobus kursuje doś ć rzadko: tam - o 10:50 (wcześ nie), 13:50 i 15:30 (za pó ź no - biorą c pod uwagę odwrotny rozkł ad), powró t - o 11:50 (ani do wsi ani do miasta), o 14:15 (opró cz skowronkó w) io 17:15. To jest w dni powszednie. W weekendy na ogó ł jakieś szaleń stwo: tam - o 13:50 i 17:00 (jak mó wią , ani do...torby, ani do...portfela), z powrotem - o 14:15 ( patrz komentarz do 17:00 tam) i o 17:15. Generalnie swoboda spę dzania czasu na plaż y jest raczej ograniczona. W autobusie powrotnym zebrał a się przyzwoita iloś ć ludzi, a od to był ostatni lot, niektó rzy musieli jeź dzić cię ż ko.

TAXI NA KEFALONII


Po tym, jak zobaczyliś my niezbyt dogodny rozkł ad jazdy autobusó w do Andisamos, postanowiliś my zapytać , ile kosztuje dojazd taksó wką . Generalnie podchodzę na postó j, taksó wkarze od razu mnie zauważ ają i okazują zainteresowanie mną . Pytam ich po grecku, ile bę dzie kosztować podró ż do Andisamos. W odpowiedzi jeden z nich, chyba biorą c pod uwagę , ż e wszyscy są tacy gł upi jak on, pokazuje mi najpierw 2 pią tki, potem jedną . Rozumiał em, co miał na myś li, ale nie podobał o mi się , ż e rozmawiają ze mną jak dupek, wię c zrobił em zdziwioną minę i powiedział em, ż e wł aś ciwie nie jestem gł uchy, a potem odpowiedział mi: „Pię tnastka”. Zapytał em go z sarkastycznym uś miechem: „Θ λ ε ι ς ν α π ε ι ς δ ε κ α π ν τ ε ”; („Czy chcesz powiedzieć pię tnaś cie? ”), a potem w koń cu dotarł o do niego, jak ż yrafa, ż e ​ ​ rozmawiam z nim w jego ojczystym ję zyku, a on nawet przy tej okazji mi komplementował . Nawiasem mó wią c, taka „gł upota ję zykowa” w Sami i we wszystkich poprzednich miejscach, w któ rych byliś my, jest doś ć rzadka, ale w regionie Lassi, któ ry znajduje się w pobliż u Argostoli, jest znacznie czę stsza. Wracają c do tematu taksó wek, poprosił em ich o informację o powrocie z Andisamos do Sami - na wypadek, gdybyś my spó ź nili się na autobus. Okazał o się , ż e w Andisamos nie ma postoju taksó wek, ale moż esz skontaktować się z kawiarnią i zadzwonią , ale nie jestem pewien, czy cena nie wzroś nie. Dowiedział em się też , ż e do Argostoli, stolicy Kefalonii, podró ż bę dzie kosztować okoł o pó ł dolara.

GŁ UPOTA JĘ ZYKOWA NIEKTÓ RYCH GRECKA (Jeś li nie jesteś fanem ję zykó w obcych, zdecydowanie zalecamy pominię cie tej sekcji)

W Atenach, Patras, Kurut Grecy, jak to zwykle bywa (i jest to cał kiem naturalne), kiedy po raz pierwszy zwracają się do obcokrajowca, robią to po angielsku. Ale kiedy odpowiedział em po grecku, nadal rozmawiali ze mną po grecku, jakby nic się nie stał o. Chociaż , gdy wchodził em do ró ż nych lokali, takich jak sklepy, restauracje, wypoż yczalnie samochodó w, wielu z nich od razu witał o mnie po grecku, jakby wzię li mnie za siebie, co jednak mnie ucieszył o. Na Kefalonii (nawiasem mó wią c, takż e na Krecie) wielu z nich uparcie kontynuuje „anglicyzowanie”. Wię c zwykle mó wię , mó wią , nie moż esz ze mną anglicyzować (σ ' ε μ ν α μ π ο ρ ε τ ε ν α μ η ν α γ γ λ ι κ ζ ε τ ε ), albo coś w stylu: tak, wierzę , wierzę , ż e dobrze mó wisz po angielsku, nie musisz tego udowadniać ja. Zwykle dział a. Có ż , niektó rzy, powiedzmy, kelnerzy, po prostu automatycznie rozmawiają z turystami po angielsku, skoro turystó w jest duż o, duż o pracy, nie wszystkich pamię tasz, jednak wielu z nich musimy im oddać należ ne, pamię tali o tym Wolę mó wić w ich ojczystym ję zyku i rozmawiał em w nim ze mną .


Wś ró d mł odych są też tacy, któ rzy anglicyzują się ze wzglę du na praktykę . No nie, niech zrobią to z Brytyjczykami i innymi obcokrajowcami, bo jest ich tam wystarczają co duż o. I potrzebuję praktyki. W przeciwnym razie, z kim bę dę rozmawiać z matką po grecku w Rosji? Nie znam tu ani jednej osoby mó wią cej po grecku. Czy to kwestia moich przyjació ł , krewnych, znajomych, są siadó w, kolegó w z pracy znają przynajmniej jedną taką osobę , ale ten fakt jest dla nich jakoś na bę bnie. Ogó lnie rzecz biorą c, każ dy ma swoje preferencje. Tak, zapomniał am o jeszcze jednej kategorii - sezonowych barmanach i kelnerach, któ rzy nie mó wią po grecku, któ rzy pracują gł ó wnie w lokalach, w któ rych przebywają w wię kszoś ci obcokrajowcy. Traktuję takich kelneró w ze zrozumieniem i komunikuję się z nimi po angielsku.

Dzień.11, ś roda 21.08. 19

JASKINIA JEZIORA MELISANI (Μ Ε Λ Ι Σ Σ Α Ν Η )

Opisał em już jaskinię jezior na Peloponezie, ale jaskinia w Sami jest zupeł nie inna. To tylko jezioro otoczone skał ami. Z naszego pensjonatu musieliś my przejś ć okoł o 2-3 km. Po drodze minę liś my doś ć pię kny staw. . .

Staw w drodze do lokalnej jaskini jezior

Staw w drodze do lokalnej jaskini jezior

. . . z drzewami, któ re Grecy nazwaliby „κ α τ α π ρ σ ι ν α δ ν τ ρ α ”, tj. „bardzo zielone drzewa” po jednej stronie i ł awki po drugiej.

Ten sam staw

Gę si pł ywał y w stawie.

Gę ś

2 wię cej gę si

Ogó lnie rzecz biorą c, moż esz usią ś ć na ł awkach i cieszyć się cał ym tym pię knem. Teraz o samej jaskini. Pojechaliś my tam okoł o poł udnia, bo z polecenia turystó w, któ rzy tam byli, jest to najlepszy czas pod wzglę dem oś wietlenia jeziora, bo. pó ź niej sł oń ce zachodzi i czę ś ć jeziora jest w cieniu i nie wyglą da już tak ł adnie. Gdy tam dotarliś my, niemile nas zaskoczył fakt, ż e w pobliż u był o duż o autobusó w i samochodó w, a do samej jaskini był a kolejka dł uż sza niż do Mauzoleum (ci, któ rzy mieszkali w pobliż u Sovki, zrozumieją ). Nawiasem mó wią c, my sami urodziliś my się wł aś nie w Sovce, wię c grzechem był o nie korzystać ze starego sowieckiego zwyczaju - skracania kolejek, tym bardziej szczę ś liwie dla nas. Faktem jest, ż e przy wejś ciu do jaskini stał o kilku Rosjan i zadzwonili do swoich przyjació ł (i byli cał kiem przyzwoitą firmą ). Otó ż ​ ​ my, korzystają c z chwili, przył ą czyliś my się do nich i zaczę liś my doś ć gł oś no rozmawiać mię dzy sobą po rosyjsku. Stoją cy w kolejce cudzoziemcy myś leli, ż e jesteś my z nimi w tym samym towarzystwie, wię c nie oburzyli się , a Rosjanie też nie zwracali na nas uwagi, bo Nie wyprzedziliś my ich. Ogó lnie harmonijnie zmieś cili się w kolejce, kupili bilety (7 na osobę ) i zaczę li stać dalej.

Mał y fragment kolejki do przejazdu gondolami przez Jaskinię Jezior


Nawet pomimo znacznego skró cenia kolejki, musieliś my stać przez 40-50 minut, inaczej stalibyś my co najmniej 2 godziny, a najprawdopodobniej przez wię kszoś ć czasu w palą cym sł oń cu, a potem wejś cie na jaskinia dopiero się zaczyna.

Wejś cie do Jaskini Jezior

Stopniowo schodzą c, wylą dowaliś my na mał ym molo. . .

Molo

. . . i otwarte przed nami okrą gł e jezioro. . .

Jaskinia Jezior

Jaskinia Jezior

. . . i strome, a gdzieś nawet czę ś ciowo zwisają ce skał y.

Widok z jaskini pod "zadaszeniem"

Gondole

Po drugiej stronie jeziora turyś ci jeż dż ą gondolami, z któ rych każ da moż e pomieś cić.12-14 osó b.

Gondolier przy pracy na tle ś cian jaskini

Gondole

3 gondole jedna po drugiej podpł ywają do molo, gondolierzy sadzają turystó w i zaczynają toczyć ich wokó ł jeziora. Jeś li widzą parę z aparatem, zaczynają natarczywie proponować , ż e zrobią im wspó lne zdję cie. Pod koniec spaceru, któ ry trwa okoł o minut, gondolier wycią ga sł oik i doś ć obsesyjnie daje do zrozumienia, ż e ​ ​ napiwki są tam mile widziane. Samo miejsce jest doś ć pię kne, fajnie jest przejechać się gondolą przez jezioro, ale wyraź nie nie warto stać po 2-3 godziny w kolejce. Gdy wyszliś my z jaskini, zobaczyliś my, ż e kolejka trochę się zmniejszył a, ale jej tam nie był o - na parking podjeż dż ał y kolejne 2 autobusy wycieczkowe. Przy wejś ciu do jaskini znajduje się mał y sklepik z pamią tkami, napojami i prostym jedzeniem, są też stoliki z krzesł ami pod baldachimem. Wiedzieliś my też , ż e to jezioro ma taras widokowy z gó ry, ale okazał o się , ż e jest zamknię te. Podejś cie do jeziora był o otoczone od gó ry ogrodzeniem, a tam był znak, ż e taras widokowy został zamknię ty „dla twojego wł asnego bezpieczeń stwa”.

Dzień.12, czwartek, 22.08. 19

Nie ma sensu opisywać tego dnia, ponieważ . rano tego samego dnia poszliś my na wspomnianą już plaż ę na pó ł nocy, któ rą moż na opisać tylko jedną czwartą literą rosyjskiego alfabetu.

Plaż a, któ rą moż na opisać tylko czwartą literą rosyjskiego alfabetu

Plaż a, któ rą moż na opisać tylko czwartą literą rosyjskiego alfabetu

Plaż a, któ rą moż na opisać tylko czwartą literą rosyjskiego alfabetu

Plaż a, któ rą moż na opisać tylko czwartą literą rosyjskiego alfabetu


Plaż a, któ rą moż na opisać tylko czwartą literą rosyjskiego alfabetu

Potem chodziliś my i karmiliś my koty.

Wię cej cipek

Cipka

Cipka

Cipka

Trzy cipki na ś niadaniu

Cipka

Cipka

2 cipki

Cipka

Cipka

Cipka

Kotek

Cipka w kawiarni

Cipka

Cipka

Czę ś ciowo zebrane rzeczy, rozliczone z instytucją (155.50 wraz ze wszystkimi rekwizycjami). Nastę pnego dnia musieliś my wcześ nie rano wyjechać do Lassi, potem siedzieliś my w innej restauracji, a potem delektowaliś my się koktajlami w barze.

Mał a wycieczka po Grecji. Czę ś ć V. Kefalonia, Lassi >>>

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Порт Сами
Паром Levante Ferries
Унитаз в номере
Кухонная утварь
Кухня
Душкабина
Кухня
Второй этаж отеля
Кухонная утварь
Общий вид номера со стороны входа
Общий вид номера со стороны балкона
Кухонная утварь
Меч-рыба вроде
Столприборы
Горбато-настенный телевизор
Стейк из тунца
Балкон
Балконная дверь
Шкаф
Вид во внутренний двор
Улица рядом с отелем
Вид с балкона
Порт Сами
Еще киска
Таверна КАРНАЙО
Пляж рядом с таверной КАРНАЙО
Пляж слева от отеля
Киска
Пляж слева от отеля
Пляж слева от отеля
Какая-то кафешка рядом с портом
Киска
Киска
Десертец с винищем
Киска
Киска, которая постоянно приходила к нашей гостинице. Вид с близкого расстояния.
Какая-то хрень с мясом и рисом
Шашлык
Салат с тунцом
Киска
Киска
Киска, которая постоянно приходила к нашей гостинице за ужином.
Киска, которая постоянно приходила к нашей гостинице за ужином.
Киска
Одна из кафешек у моря
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на море
Возвращение с пляжа Андисамос. Вид с гор на море.
Пляж Андисамос
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на море
Киска
Вид из пещеры под
Вид из пещеры под
Гондолы
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на пляж
Возвращение с пляжа Андисамос. Вид с гор на море.
Возвращение с пляжа Андисамос. Вид с гор на море.
Пляж Андисамос
Киттен
Пещера озер
Пляж Андисамос
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на море
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на пляж
Порт Сами
Пляж Андисамос
Возвращение с пляжа Андисамос. Вид с гор на море.
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на пляж
Вход в пещеру озер
Наш типичный
Порт
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на море
Пляж Андисамос
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на море
Порт у автовокзала
Киттен
Киска, которая постоянно приходила к нашей гостинице.
Парковка у пляжа Андисамос
Порт у автовокзала
Салат с тунцом
Киттен
Гусь
Пляж Андисамос
Пещера озер
Парковка у пляжа Андисамос
Киска у нашего отеля за обедом
Пляж Андисамос
Тушеная говядина
Пляж Андисамос
Киска
Киска
Стены пещеры под открытым небом
Все тот же пруд
Таверны у порта рядом с автовокзалом
Пещера озер
Киска
Киска
Киски, оккупировавшие кафе
Киска
Пляжик на пути к местной пещере озер
Причал
...и другая
Киска
Порт у автовокзала
Причал
Порт у автовокзала
Порт у автовокзала
Песок в море на пляже Андисамос
Гондольер за работой на фоне стен пещеры
Сталактиты
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на пляж
Небольшой фрагмент очереди кататься на гондолах по пещере озер
Киска
Порт у автовокзала
Одна из кисок, оккупировавших кафе, с близкого расстояния
Киска
Причал
Пруд на пути к местной пещере озер
Три киски за завтраком
Порт у автовокзала
8-ноги
Пляжик на пути к местной пещере озер
Киска
Стены пещеры под открытым небом
Гондолы
Пруд на пути к местной пещере озер
Салат с тунцом
Пещера озер
Еще 2 гуся
Самодеятельность
2 киски
Пляжик на пути к местной пещере озер
Шашлык
Киска
Пещера озер
Киска
Пещера озер
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Гондола с туристами
Пещера озер
Стейк
Киски
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Горы
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Какое-то колесо
Киска
Киска
Киска
Киска
Гондолы
Мост через какую-то речку-вонючку
Киска
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Киска
Отель Remezzo Apartments
Гондола с туристами
Киска
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Водичка в озере
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Киски
Podobne historie
Uwagi (12) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara