NAJBARDZIEJ PRAWIDŁOWA RECENZJA

04 Lipiec 2022 Czas podróży: z 18 Czerwiec 2022 na 02 Lipiec 2022
Reputacja: +1801.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Witam wszystkich!

Tak wię c samoloty nie latają , nasza biuro podró ż y Katya pracuje zdalnie w kraju fiordó w i pó ł nocnych wiatró w, a moż liwoś ci finansowe zawę ził y wybó r miejsc podró ż y.

Dlatego najpierw mieliś my pró bę okreś lenia kraju bliż ej i niestety taniej – wybó r padł na najbliż sze kraje z „ja”, jak Albania i Buł garia.

Jednak my, przyzwyczajeni do odlotó w z lotniska w Odessie z bezpoś rednim dostarczeniem naszego ciał a pod palą cymi promieniami bardziej poł udniowego sł oń ca i najlepiej bezpoś rednio na plaż ę , byliś my jakoś nieswojo z nadchodzą cą wycieczką autobusową na cał y dzień lub dł uż ej .

W zwią zku z tym, nie chcą c siedzieć i tak siedzieć w pracy, podję liś my pró bę podró ż y multimodalnym transportem turystó w z Odessy autobusem do Kiszyniowa w Moł dawii i dalej samolotem, na przykł ad do Antalyi w Turcji.


I tutaj, jak w sł ynnym filmie „Mę ż czyź ni w czerni”, wpadliś my w spisek, w któ rym jak tylko jedziesz na wakacje, jak w filmie, loty z obniż oną ceną biletu są tylko w dni powszednie, a w weekendy nie, u nas jest tak samo – daty odlotó w i zwrotó w samolotó w pod ż adnym pozorem nie pokrywał y się z terminami naszych wakacji.

Na pewno – to jakiś spisek!

Chociaż w zasadzie poró wnują c podró ż autobusem i lot samolotem, najważ niejsze jest stopień przygotowania i towarzystwo, a czasem doping, ale teraz jest na to za gorą co.

Wię c po kilku dniach burzy mó zgó w z uczestnikami, a raczej ze wspó lnikami tego pomysł u na dwutygodniowe wakacje bez mę ż ó w z maksymalnym poziomem komfortu w najniż szej cenie, obraliś my ś cież kę obniż ania barier i oczywiś cie decydują cym czynnikiem stał a się polityka cenowa, a mianowicie: wś ró d moż liwych wycieczek wybrano autobus do Grecji w cenie 1.500 UAH.

za osobę przez 10 dni na ś niadaniach pod grzbietem pasma gó rskiego Olimpu i 5 minut od wybrzeż a Morza Egejskiego.

CAŁ KOWITA OCENA KOSZTÓ W PODRÓ Ż Y: 5 (DOSKONAŁ E).

Wię c czas podró ż y autobusem to nieco ponad jeden dzień – okoł o godziny 12 wyjazd z Odessy i przyjazd do hotelu w Grecji okoł o godziny czwartej nastę pnego dnia, ale jak to był o w zwyczaju powiedzieć w naszym autobusie: „Nie liczymy czasu, liczymy kilometry! ".

Tutaj moż esz doradzić , jak przestrzegać zasad, jak w reklamie napoju: „Wizerunek jest niczym – pragnienie jest wszystkim! ”, czyli na pierwszym miejscu stawiamy komfort, a nie wyglą d.

Nie bez znaczenia był o dla nas ró wnież to, ż e towarzyszą cy przewodnik i autobus zostali umieszczeni z nami w tym samym hotelu, co dał o nam dodatkową pewnoś ć przy wyborze wycieczki.

Należ y powiedzieć , ż e przy tak dł ugiej podró ż y autobusem jeszcze lepiej, a moż e nawet gł ę biej, zrozumieć sens bajki o księ ż niczce i grochu, wię c wszystko jest waż ne: zapas wody, poduszki na gł owę , w miarę moż liwoś ci zapasową minipoduszkę , skarpetki na wypadek nocnych przecią gó w z klimatyzatora autobusowego, magazyn energii do ł adowania telefonu komó rkowego, a wszystko to, co poż ą dane w zasię gu rę ki, a nie w walizce w brzuch autobusu, któ ry bę dzie dostę pny tylko na nastę pnym przystanku nie wcześ niej niż trzy godziny pó ź niej.


I, jak wspomnieliś my wyż ej, sama organizacja wyjazdu i towarzyszą cy jej przewodnik ma znaczenie - mieliś my Irinę , super koleż ankę i mą drą dziewczynę .

Nawiasem mó wią c, ś ledzą c pracę przewodnika towarzyszą cego na wycieczce, mimowolnie dostrzegasz analogię z wychowawcą przedszkola, któ ry w zupeł nie niewytł umaczalny cudowny sposó b, w ogó lnej dezorganizacji powierzonego zespoł u dzieci, znajduje sposoby na zorganizuj je, ruszaj we wł aś ciwym kierunku i zbieraj się w miejscu docelowym - skoro ci turyś ci są jak dzieci: chcę wyjś ć , gdzie jest toaleta, po co jedziemy tak dł ugo, kiedy przyjedziemy i jeszcze milion pytań z absolutna pewnoś ć , ż e nauczyciel zna odpowiedzi na wszystko i kontroluje czas, zwł aszcza spanie i jedzenie.

Ogó lnie rzecz biorą c, Irina dobrze poradził a sobie ze wszystkimi wyzwaniami losu i wymaganiami pasaż eró w, za co jestem jej szczerze wdzię czny.

CAŁ KOWITA OCENA PRZEWODNIKA: 5 (DOSKONAŁ E), Iradobrze!

Podró ż w koń cu zaczę ł a się od utworzenia zespoł u, nie ma nawet gangu trzech dziewczyn, czterech na wpó ł pustych walizek i dziecka jeszcze nie tak jak Mowgli o bladej skó rze z powodu siedzenia w nocy z telefonem w domu z powodu do niemoż noś ci wypoczynku tego lata na plaż ach Odessy.

Musimy oddać hoł d organizatorom wycieczki, któ rzy mimo wszelkich obaw zadzwonili do nas z wyprzedzeniem i potwierdzili godzinę , miejsce i datę wejś cia do autobusu.

Swoją drogą , piszą c tę ​ ​ recenzję , dochodzę do wniosku, ż e feedback jest waż ny, wię c powinniś my ró wnież przekazać im feedback, wtedy moż e zostaniemy pochwaleni i bę dzie zniż ka na kolejny wyjazd… myś leć na gł os.

Wtedy wszystko jest standardowe – jazda autobusem najpierw przeraż a oczekiwaniem dł ugiej podró ż y, któ ra przechodzi przez wszystkie etapy wedł ug podrę cznikó w psychologii: zaprzeczenie, zł oś ć , targowanie się , dyskusja i akceptacja, a potem już nie jest tak straszna, i choć czas nie pł ynie już tak wolno, jak dawniej, ale im bliż ej hotelu i moż liwoś ci ką pieli w morzu, nie wiadomo ską d bierze się przypł yw sił .


Opuszczają c Ukrainę , czeka na Ciebie bardzo mał y sklep Cł o Bezpł atny, w któ rym ceny, ku naszemu zaskoczeniu, na przykł ad na alkohol, okazał y się wyż sze niż tylko w sklepach w Odessie - dlatego rada: przy takiej polityce cenowej ł atwiej jest kupić mocne napoje w domu, zapakować je do walizki, co przy okazji zmniejsza ryzyko konsekwencji ich uż ywania w takim upale bezpoś rednio w autobusie kabina.

OGÓ LNA OCENA SKLEPU BEZCŁ OWNEGO: 3 (ZADOWOLNA) - có ż , dzię ki za to.

Ponadto nie bę dzie szczegó lnie ciekawych krajobrazó w ani widokó w, z wyją tkiem jednego z przejś ć granicznych mię dzy Rumunią a Buł garią , wś ró d cię ż aró wek swobodnie wł ó czą się pawie, któ rych, mam na myś li, pawie nie da się wyprzedzić .

Dobre jest to, ż e już na wycieczce od razu zaczynasz czuć się turystą , a gł ó wna zasada turysty brzmi: „Jeś li nie został eś oszukany, nie jesteś turystą . ”, wię c chę tnie zapł aciliś my 1 euro za osobę za przeprawę promem. Nie interesował o nas, ile zapł acił kierowca autobusu. Oznacza to, ż e cena przejazdu promem nie jest wliczona w koszt podró ż y, ale zostaliś my o tym uprzedzeni i zabraliś my ze sobą kilka monet 1 Euro z poprzednich podró ż y.

Przyjemniejsze rzeczy - przy przekraczaniu granicy z Grecją wszyscy zostaliś my za darmo nakarmieni i za darmo otrzymaliś my karty SIM do telefonó w z numerami greckimi i wodę pitną .

Jeś li chodzi o komunikację mobilną przy uż yciu greckich kart SIM, nie moż emy niczego komentować - nie korzystaliś my z tych kart, ale jedzenie był o cał kiem satysfakcjonują ce i smaczne: frytki i tak dalej.

OGÓ LNE DARMOWE JEDZENIE + OCENA SIM: 5 (BARDZO DOBRZE).

Aby był o jasne, podczas tej wycieczki przekroczyliś my granicę grecką okoł o godziny 12 w poł udnie. Czyli podró ż z Odessy do granicy z Grecją zaję ł a nam okoł o jednego dnia, a do hotelu został o jeszcze okoł o trzech godzin - nie mogliś my się doczekać .

Inną rzeczą , na któ rą należ y zwró cić uwagę , jest mał y sklep spoż ywczy po stronie buł garskiej na granicy z Grecją , któ ry sprzedaje gł ó wnie produkty greckie.

Moż esz dać radę zapytać o cenę towaru, któ rego ceny moż na poró wnać już w samej Grecji, a jeś li planujesz przywieź ć do domu oliwki, ser feta lub masł o, to wszystko to moż na tu kupić taniej.


Tak wł aś nie zrobiliś my – sfotografowaliś my ceny w tym buł garskim sklepie, a po powrocie z Grecji kupiliś my tutaj pamią tki spoż ywcze dla naszych bliskich i dla siebie.

OGÓ LNA OCENA SKLEPU W BUŁ GARII NA GRANICY Z GRECJĄ : naprawdę taniej.

Dalej nasza ś cież ka wiodł a do punktu naszego celu, wioski Paralia-Panteleimonas.

PARALIA-PANTELEIMONOS to osada dawnej gminy Panteleimonas, dawnej gminy Olympos East, któ ra należ y do gminy Dio Olympos i jest jednym z 16 wybrzeż y regionu.

Wieś znajduje się okoł o 36 km od Kateriny i 56 km od Larisy i na poł udniowy wschó d od powiatu. Wedł ug ostatnich wykopalisk archeologicznych na tym terenie, podczas budowy tunelu kolejowego pod zamkiem, odkryto znaleziska staroż ytnego greckiego miasta Heraklea.

Oto letnia rezydencja mieszkań có w Neos Panteleimonas i kurort turystyczny, któ ry od maja do czerwca jest zalewany przez turystó w. Znajduje się tuż pod zamkiem Platamon iz tego powodu bywa nazywany Kastro (Zamek). Nadmorska plaż a oddalona jest o 3 km. Co roku jest odznaczany Bł ę kitną Flagą Unii Europejskiej za czystoś ć wody i piaszczyste wybrzeż e.

O naszej wycieczce do Zamku opowiemy osobno, ale wszystko jest w porzą dku.

Wokó ł wioski moż na obserwować pasmo gó rskie Olimp - jak wszyscy wiedzą , w staroż ytnej mitologii greckiej Olimp uważ any jest za ś wię tą gó rę , siedzibę bogó w, któ rym przewodził Zeus. W zwią zku z tym greccy bogowie są czę sto okreś lani jako „olimpijczycy”. Na pó ł nocnym zboczu Olimpu znajdował o się sanktuarium Macedoń czykó w – Dion, czyli miasto Zeusa. W czasach staroż ytnych Olimp sł uż ył ró wnież jako naturalna granica Tesalii i Macedonii.

Tak wię c nasz Hotel znajduje się w miejscowoś ci Paralia-Panteleimonas pomię dzy pasmem gó rskim Olimpu a wybrzeż em morskim, chociaż z okien pokoi hotelowych nie widać morza, ale gó ry i Zamek Platamon oferują pię kny, niezapomniany, urokliwy widok!

HOTEL AFRODITI to schludny dwupię trowy budynek z przylegają cym zadbanym terenem zielonym z duż ym basenem i grillem. Przy basenie znajduje się bar. Do dyspozycji Goś ci są bezpł atne leż aki, parasole i bezprzewodowy dostę p do Internetu.


Do morza nie wię cej niż. 5 minut w spokojnym tempie. Plaż a jest piaszczysta, z ł agodnym wejś ciem do morza. Leż aki i parasole na plaż y dostę pne są za dodatkową opł atą lub po zakupie drinka w jednym z baró w na plaż y.

Każ dy pokó j Hotelu posiada balkon ze stoł em i krzesł ami z widokiem na ogró d lub basen, lodó wkę , klimatyzację oraz telewizor.

Ś niadania w formie bufetu wliczone są w cenę noclegu, na ż yczenie moż na dodatkowo zamó wić obiadokolacje w pobliskiej karczmie.

Nawiasem mó wią c, zaraz po zakwaterowaniu od razu zostaniesz przypomniany, ż e jesteś turystą i weź miesz ł apó wkę - podatek turystyczny to okoł o 17 euro za osobę .

Hotel nie był zaję ty w 100% - w naszym autobusie byli pasaż erowie i kilku obcokrajowcó w, co był o na naszą korzyś ć , ponieważ brak pandemonium przy ś niadaniu i moż liwoś ć wyboru pustych miejsc przy basenie.

NUMER.

Dostaliś my pokoje 2-osobowe na drugim pię trze z widokiem na park hotelowy i odpowiednio na gó ry.

Pokó j jest wystarczają co przestronny. Jest mał y balkon, któ ry bez problemu pomieś ci 3-4 osoby przy stole. W pokoju znajduje się ró wnież lodó wka i klimatyzacja. Czystoś ć w pokoju jest do przyję cia. Sprzą tanie - co drugi dzień . Mał y minus to obecnoś ć komaró w, a jeś li zasł onisz balkon i wł ą czysz klimatyzator z powodu dusznoś ci, to lekko przecią gnie przez ł ó ż ko. Dopuszczalna jest izolacja akustyczna pomieszczenia. Ł azienka i prysznic nie są zbyt przestronne, ale jest wystarczają co duż o miejsca.

OGÓ LNA OCENA POKOJU: 4 (DOBRY) - byliś my ze wszystkiego zadowoleni.

Ś NIADANIE.

Na parterze Hotelu znajduje się sala wyposaż ona jako jadalnia. Brak komentarzy na temat czystoś ci. Ś niadanie jest odpowiednie, ale nie urozmaicone.

Nie bę dziesz gł odny, ale jeś li chcesz w peł ni cieszyć się obż arstwo w dobrym tego sł owa znaczeniu, ż e tak powiem, lepiej poznać wię kszą iloś ć greckich potraw, to oczywiś cie moż esz od razu zaczą ć chodzić do najbliż szej tawerny od pierwszego dnia rano. Ale dla nas lepiej zjeś ć ś niadanie w hotelu i zaczą ć dzień bardziej miarowo, a nie biegiem do restauracji. Ś niadanie zaczyna się w Hotelu o godzinie 8 rano.

OGÓ LNA OCENA Ś NIADANIA: 4 (DOBRY) - wszystko w porzą dku.

BASEN.


Hotelowy basen jest doś ć duż y i schludny. Przyjemny dla oka jest ró wnież widok na pagó rkowate, zielone, szmaragdowe zbocza. Woda w basenie dobrze się nagrzewa, ale jednocześ nie pozwala ochł odzić się od upał u dnia. Przy basenie znajduje się bar - ceny są umiarkowane. Leż aki przy basenie za darmo. Przyjechaliś my rano o 8 rano i zaję liś my naszym zdaniem najbardziej luksusowe miejsca.

OGÓ LNA OCENA BASENU: 5 (DOSKONAŁ E).

Ponadto po kilku dniach wł aś ciciel hotelu gł oś no zapowiedział imprezę wieczorem przy basenie. My oczywiś cie poszliś my. Tutaj oczywiś cie trzeba wyjaś nić ró ż nicę w mentalnoś ci Grekó w i naszej percepcji, czym jest partia.

Na imprezie goś cie otrzymają jeden kieliszek wina gratis, nastę pnie wł aś ciciel Hotelu (bardzo szczery facet) pokaż e Wam jak tań czyć sirtaki, a nastę pnie rozweseli wszystkich mó wią c tylko dwa sł owa : „Taniec. Tań czyć ! ".

Ponadto muzyka bę dzie podł ą czona z telefonu komó rkowego jednego z goś ci Hotelu.

To cał a Partia.

Dlatego, zgodnie z radą doś wiadczonych osó b, aby nie kupować drugiego i kolejnych drinkó w w barze na takiej Imprezie za pienią dze, zabierz ze sobą od razu z Pokoju mocne napoje przywiezione z domu lub zakupione w Duty Free, oraz wtedy jeszcze nie wiadomo, kto pokaż e komu komu tań czyć , w tym sirtaki.

OGÓ LNA OCENA IMPREZY: KREDYT dla wł aś ciciela Hotelu na imprezę i DOSKONAŁ E dla naszej przewodniczki Iriny za radę zabrania wszystkiego ze sobą na imprezę .

PLAŻ A.

Wybrzeż e morskie znajduje się w odległ oś ci kró tkiego spaceru od hotelu, nie wię cej niż. 5 minut w spokojnym tempie. Ł agodnie opadają ca plaż a i ciepł e i bardzo, bardzo sł one morze. Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu szczerą niespodzianką był o dla nas zasolenie wody. Byliś my nad Morzem Egejskim już nie raz i jakoś nie zauważ yliś my, ż e woda jest tak sł ona.

Co mogę powiedzieć , ż e nawet dziecko z nami odmó wił o pł ywania bez maski i niewiele ją moż e zaskoczyć !

Moż esz iś ć na plaż ę gł ó wną ś cież ką turystyczną , ale radzimy lepiej jechać alejkami wiejskich domó w - wię cej zieleni i kwiató w krzyczą cych jasnymi kolorami.

Na plaż y moż esz wzią ć leż aki za opł atą lub skorzystać z usł ugi: kupić drinka i leż ak gratis.

Ceny na plaż y są nieco wysokie, na przykł ad sam pą czek (pą czek) kosztuje co najmniej 2 euro.


Odpoczywaliś my na piasku na poś cieli kupionej w pobliż u za 7 euro (co nie jest drogie), ponieważ te same w pobliż u plaż y kosztują. 10-15 euro.

Na plaż y nie ma zbyt wielu ludzi, turyś ci to w wię kszoś ci sami Grecy i Rumuni, a my, któ rzy intensywnie nabieramy brą zowej opalenizny, a od tego wszystkiego jaś niejsze ś nież nobiał e uś miechy.

OGÓ LNA OCENA PLAŻ A: 5 (DOSKONAŁ E).

OGÓ LNA OCENA HOTELU AFRODITI: 5 (DOSKONAŁ E) - cena / jakoś ć .

RESTAURACJE.

Polecamy jedzenie w cią gu dnia i wieczorem w pobliskich tawernach, któ rych jest wiele, lub zajadanie się na wycieczkach.

Zjedliś my ś niadanie w hotelu, a lunch i kolację w restauracji.

Menu restauracji jest prawie wszę dzie takie samo.

Przy bardzo uogó lnionym oszacowaniu kosztu obiadu/kolacji, biorą c pod uwagę wielkoś ć potraw i ś rednią cenę , koszt wynió sł okoł o 10-15 euro na osobę .

Niezwykle trudno opisać doskonał y smak i gamę kolorystyczną doznań z prostej i jednocześ nie ekskluzywnej kuchni.

Moż emy od razu powiedzieć o niezwykł ej ś wież oś ci wszystkich produktó w, któ rą podkreś la dodatek cytryny do niemal wszystkich potraw, a jednocześ nie niewą tpliwie ostatni punkt w harmonii szczerej radoś ci ze spoż ywania smakoł ykó w daje wyją tkowe lokalne greckie wino.

Gorą co polecamy oś miornice - umieją je tu przyrzą dzić : lekkie pieczenie na otwartym ogniu pozwala uzyskać bardzo delikatne mię so z lekkim posmakiem dymu drzewnego i odpowiednim dodatkiem przypraw do tak wykwintnego dania.

Oś miornica, to chyba jedno z najdroż szych dań , jakie wzię liś my - w zależ noś ci od wagi, co kosztował o nas 16 euro, a reszta dań na obiad był a tań sza.

Zupy się nie podobał y - inna kultura.

Z drugiej strony porcje sał atek był y bardzo przyjemne - jeś li nie jesteś bardzo gł odny, porcje sał atki mogą wystarczyć dla dwó ch lub trzech konsumentó w.

Co wię cej, grecka cebula pachnie tak przyjemnie pikantnie i nie ma w sobie tego publicznego protestu goryczy, jak u nas, wię c spokojnie moż na poprosić kucharza o dodanie do sał atki wię kszej iloś ci cebuli, a przy jedzeniu na obu policzkach, jeś li są ł zy, wtedy tylko z radoś ci.


Przy okazji kupiliś my sobie kilka kilogramó w greckiej cebuli, aby zabrać je do domu w lokalnym sklepie w Village.

OGÓ LNA OCENA RESTAURACJI: 5 (SUPER).

SUPERMARKETLIDL.

Supermarket to supermarket. Tutaj moż esz kupić towary na począ tku wakacji, takie jak paczka wody lub zapas jogurtó w na tydzień lub dwa, co pozwoli ci zapewnić zapas ż ywnoś ci, jeś li jej potrzebujesz.

Poszliś my wył ą cznie z zainteresowania, aby przyjrzeć się cenom.

Czasami lokalni mieszkań cy podjeż dż ają pickupami w pobliż u supermarketu, gdzie oferują ś wież e warzywa i owoce, a takż e sadzonki. Niestety palmy nie kupiliś my za 10 euro – zaczę liś my się targować , a gdy wyszliś my ze sklepu, sprzedawca już wyszedł .

OGÓ LNY WYNIK SUPERMARKETU LIDL: 4 (DOBRY) - rekomendowany.

SKLEP GROCRET W WIOSCE.

Widzą c z wł asnego doś wiadczenia o moż liwoś ciach greckiego przemysł u spoż ywczego, kupowaliś my gł ó wnie ró ż norodne jogurty i sery.

Zabraliś my też czereś nie, melony, morele i brzoskwinie. Ceny owocó w wynoszą okoł o 2 euro za kilogram, ale niektó rzy mieszkań cy Hotelu, wę drują c po Wiosce, znaleź li wiś nie po 1.4 euro za kilogram, a melony po 1 euro za kilogram.

No i oczywiś cie kupiliś my grecki chleb na kanapki – ujmijmy to tak: nie jest to najsmaczniejszy chleb na ś wiecie, ale jeden z najsmaczniejszych. Wł aś nie tam w sklepie kupili wię cej wina po 2.5 euro za butelkę , na szczę ś cie alkohol sprzedają do pó ź nego wieczora i moż na mieć czas na zakup wszystkiego.

OGÓ LNA OCENA SKLEPU SPOŻ YWCZEGO: 4 (DOBRY) - smaczne i wysokiej jakoś ci.

PAMIĄ TKI W WIOSCE.

W wiosce nie ma pamią tek. No tak, ale nic tak autentycznego, z wyją tkiem sukienek damskich, strojó w ką pielowych i moż e jakichś narzut na wyjś cie nad morze. Cał a reszta jest produkowana w Chinach. Ci, któ rzy byli w Zatoce lub Karolino-Bugaz w regionie Odessy, zrozumieją , ż e jest wiele sklepó w, ale wszystkie bezuż yteczne ś mieci.

Prawdopodobnie lepiej kupować pamią tki na wycieczkach - a jest wię cej szans na znalezienie czegoś ciekawego i przypomni Ci o miejscach, w któ rych był eś .


W efekcie nasze pamią tki to przede wszystkim wspomnienia z podró ż y i tylko okoł o 40 kilogramó w oliwek, oliwy z oliwek i seró w, a takż e kilka ziarenek piasku z brzegu morza, ale o tym już dowiedzieliś my się przy rozpakowywaniu walizki w domu.

OGÓ LNA OCENA PAMIĄ TKI: każ dy ocenia niezależ nie.

WYCIECZKI.

Tradycyjnie wycieczki oferowane są przez towarzyszą cego im przewodnika i partyzantó w po Hotelu.

Dla partyzantó w jest taniej. Na przykł ad ceny z lokalnych biur podró ż y w euro za osobę dorosł ą /dziecko:

Gó ra Olimp – 15.12.

Wyspa Skiathos (rejs) – 35/30

Wodospady Edessy + Loutra/Pozar – 25/20

Klasztory Meteory – 25/20

Wycieczka po Salonikach – 20/15

Saloniki – 15.12.

Rejs statkiem – 35/35

wycieczka safari – 65/60

Przejrzeliś my listę sugerowanych wycieczek, ale ponieważ byliś my już w Grecji nie raz, a naszą gł ó wną zaletą był o to, ż e mamy greckiego przyjaciela, któ ry miał przyjechać samochodem, nie wybraliś my specjalnie.

Powinieneś ró wnież wzią ć pod uwagę kró tki czas trwania wycieczki autobusowej i wielką chę ć spę dzenia wię kszej iloś ci czasu na morzu.

Oczywiś cie, jeś li ktoś nie był i bę dzie miał okazję , gorą co polecamy wycieczkę METEORA MONASTERS - jeden z najbardziej uderzają cych zabytkó w Grecji. To miejsce ma swoją nazwę nieprzypadkowo. To dosł ownie oznacza „unoszą cy się w powietrzu” po grecku, co doskonale opisuje te sześ ć niesamowitych grecko-prawosł awnych klasztoró w.

Wszystkie znajdują się na szczytach klifó w wznoszą cych się. 400 metró w nad doliną Tesalii, w pobliż u miasta Kalambaka w Grecji.

WYCIECZKA Ł ODZIĄ .

Gorą co polecam - z jednej strony rejs morską , a z drugiej wyprawę na wyspę Skiathos.

Jeś li chodzi o samą podró ż morską , natknę liś my się na bardzo wesoł ego morskiego pirata – kapitana naszego statku. Swoją drogą ma bliż sze poję cie o tym, czym jest wakacje na statku niż wł aś ciciel naszego Hotelu o imprezie. Na statku był a ś wietna zabawa. Kapitan nie pozwolił mi się nudzić . W rezultacie okrą ż ył wszystkich turystó w z ogromną butelką Metaxy i, jak rytuał , wlał do każ dego po kilka kropel przez mał y kran u podstawy.

Informacje o alkoholu:


Metaxa to grecki mocny napó j alkoholowy, wyją tkowy w swoim rodzaju. Specyfika produkcji i cechy technologiczne sprawiają , ż e Metaxa, któ ra nie mieś ci się w ż adnej z istnieją cych kategorii alkoholi, jest napojem wyją tkowym i oryginalnym.

Do produkcji wykorzystuje się winogrona z trzech regionó w – Attyki, Koryntu i Krety. Destylaty z dojrzał ych winogron są mieszane z winami muskatowymi i naparem z zió ł ś ró dziemnomorskich. Dokł adny przepis na Metaxę był pilnie strzeż oną tajemnicą od ponad 100 lat.

Moż emy ś miał o powiedzieć , nawet pomimo mikroskopijnej dawki napoju od kapitana, ż e ​ ​ otrzymaliś my cał kowicie nierozcień czoną Metaxę !

Na samym statku cią gle gł oś no grał a muzyka, a atmosfera wakacji naprawdę unosił a się w powietrzu. A potem był y tań ce. Nie chodzi o to, ż e kapitan nie zawió dł turystó w, nie pozwalają c im usią ś ć , wszyscy aktywnie wł ą czyli się w tań ce na pokł adzie, a czę ś ć naszej kompanii nawet zaż ą dał a od reszty, abyś my wszyscy tań czyli, ł ą cznie z przelatują cymi statkami do nich z turystami.

Poza mocnymi napojami był o bardzo smaczne wino w uroczych buteleczkach.

WYCIECZKA WYSPA SKIATHOS.

Czy wiesz, ż e w Grecji jest okoł o 2500 wysp, a 165 z nich jest zamieszkanych?

Postanowiliś my odwiedzić wyspę Skiathos i jej sł ynną plaż ę Koukounaries.

Skiathos to mał a wyspa w Grecji na Morzu Egejskim, najbardziej wysunię ta na zachó d wyspa archipelagu Sporadó w Pó ł nocnych.

To jedna z najbardziej ruchliwych wysp archipelagu. Szmaragdowe wody, zł ote piaski, rozwinię ta infrastruktura nie pozostawią nikogo oboję tnym.

Przez dł ugi czas wyspa Skiathos był a uważ ana za miejsce wypoczynku dla bardzo bogatych ludzi i nie bez powodu jej nieformalna nazwa to Wyspa Milioneró w. Milionerzy przybyli tu, aby odpoczą ć na wł asnych ś nież nobiał ych jachtach pię knoś ci, ale ostatnio wyspa stał a się bardziej demokratyczna.

Dziś na wyspę czę sto cumują promy pasaż erskie, a wyspa ma ró wnież wł asne mię dzynarodowe lotnisko.

Nawiasem mó wią c, lotnisko tutaj jest czymś wyją tkowym: prawdziwa atrakcja nie jest dla osó b o sł abym sercu. Samoloty lą dują dosł ownie nad twoją gł ową , a niektó rzy obserwatorzy są dosł ownie zrzucani z nó g przez prą dy powietrza.


Oszał amiają ce krajobrazy plaż na wyspie są zdecydowanie nie mniej ekscytują ce. Niektó re plaż e są dostę pne z terytorium wyspy, a niektó re są dostę pne tylko od strony morza.

W gł ó wnej zatoce wyspy moż na zobaczyć wiele ł odzi rekreacyjnych, z któ rych niektó re oferują wycieczki do najbardziej malowniczych miejsc.

Na wyspie jest okoł o 70 plaż i naprawdę trudno jest wybrać tę najlepszą .

Oczywiś cie byliś my na najlepszej plaż y na wyspie Koukounaries.

To najsł ynniejsza plaż a na wyspie Skiathos i jedna z najsł ynniejszych w Europie. Plaż a Koukounaries jest ró wnież nazywana Zł otym Piaskiem, ponieważ piasek tutaj jest bardzo drobny i ś wieci jak zł oto w gorą cym letnim sł oń cu. Opró cz turkusowej i przezroczystej wody, plaż a sprawia szczegó lną przyjemnoś ć odwiedzają cym dzię ki sł ynnemu lasowi Koukounaries, któ ry dosł ownie wtapia się w morze.

WYCIECZKA STARY PANTELEIMON

Stare Panteleimon to kolorowa wioska, jakby wyrosł a z dziecię cych bajek.

No có ż , skoro mieliś my ze sobą mał ego turystę , choć już wielkiego moralistę z przejawami konserwatyzmu, ale jeszcze dziecko, postanowiliś my odwiedzić autentyczną wioskę .

Wieś Stary Panteleimon wydawał się być odcię ty od teraź niejszoś ci. Pozwalają c, by labirynt staroż ytnych ulic zabierał Cię coraz dalej w zaczarowany ś wiat, ł atwiej jest uwierzyć , ż e znalazł eś się w bajce, niż zaakceptować rzeczywistoś ć tego, co się dzieje.

Baś niowy ś wiat rycerzy i księ ż niczek, wę drownych muzykó w i przysadzistych gnomó w, mą drych kotó w i gadają cych platanó w to wioska Old Panteleimon. Schronił a się za jednym ze zboczy potę ż nego Olimpu i wydaje się , ż e sami bogowie strzegą pokoju i spokoju na jego brukowanych ulicach. Panteleimon to wioska z bajek dla dzieci.

Podczas gdy czas w tej dzielnicy nieubł aganie biegł naprzó d, zamieniają c pobliskie miasta w centra nowoczesnego ż ycia przemysł owego, wieś Stary Panteleimon ż ył a wedł ug wł asnego zegara. Prawie opuszczona przez mieszkań có w w ubiegł ym stuleciu, wioska ta odnalazł a nowe ż ycie z niekoń czą cym się strumieniem podró ż nikó w.


Osadę tę moż na nazwać fragmentem ś redniowiecza zachowanym w czasach nowoż ytnych. Ale nie to ponure ś redniowiecze, gloryfikowane krwawymi wojnami i inkwizycją , ale ś redniowiecze opisane pió rem Andersena, utrwalone w baś niach braci Grimm i wyś piewane gł osem Puszkina. Usiana mał ymi pię trowymi domkami, peł nymi jasnych klombó w, uciekają cych w dal dziesią tkami brukowanych ś cież ek, wioska Stary Panteleimon zaprasza podró ż nika do zajrzenia w każ dy zakamarek.

Czasem wydaje się , ż e za kolejnym zakrę tem otworzy się przytulny dziedziniec, na któ rym gra Kai i Gerda, czasem tutaj wyraź nie sł ychać stukot biegną cych za tobą siedmiu krasnoludkó w. W tym miejscu każ dy dorosł y na zawsze pamię ta bajki swoich ulubionych dzieci i przenosi się w lata temu, kiedy ż ycie był o ł atwe i beztroskie.

Jedna z uliczek, wiją ca się mię dzy przysadzistymi tawernami i kawiarniami, zaprowadzi podró ż nika do serca wioski - koś cioł a ś w. Panteleimona. Ś wią tynia ta przez kilka stuleci sł uż ył a jako niewidzialny obroń ca mieszkań có w wsi.

Za drzwiami koś cioł a przywita podró ż nika atmosfera ciszy i spokoju: cichy trzask pł oną cych ś wiec, tań czą ce pł omienie i cichy szept modlą cych się – wszyscy przyjeż dż ają tu, aby przywró cić duchowe sił y: zaró wno okoliczni mieszkań cy, jak i liczni goś cie. A ś w. Panteleimon, patron tej zagubionej wś ró d zboczy Olimpu wioski, w ró wnym stopniu wita zaró wno lokalnych, jak i dalekich podró ż nikó w.

Koś ció ł znajduje się w samym centrum wsi, a wokó ł niego rozrzucone są przytulne stoł y lokalnych tawern. Uderzają cy aromat kawy rozchodzi się po cał ej okolicy, zmuszają c przechodzą cych do bł ogiego wcią gania nozdrzami wypeł nionego nią powietrza. Ż aden podró ż nik nie oparł się jeszcze pokusie przywró cenia sił gę stą grecką kawą , gotowaną bezpoś rednio na wę glach.

Goś cinni Grecy wraz z filiż anką kawy serwują pyszne orientalne przysmaki, pozostawiają c podró ż nika rozkoszowanie się ś wież ym gó rskim powietrzem, szelestem liś ci wiekowych platanó w i pieszczotliwymi dź wię kami greckiej mowy. Pogrą ż ony w przyjemnych myś lach wę drowiec zmę czony drogą moż e tu o wszystkim zapomnieć , a gdy przyjdzie czas poż egnania, Thermaikos uś miechnie się do niego jak bł ę kitna fala zatoki.

WŁ ASNE WYCIECZKI.

Jeś li spojrzysz na mapę wybrzeż a i masz odwagę samodzielnego zwiedzania okolicy, moż esz po prostu wzią ć taksó wkę i dotrzeć do najbliż szych wiosek.


Na samodzielną wycieczkę wybraliś my wycieczkę do ZAMKU PLATAMON.

Z hotelu do Zamku jest doś ć daleko, wię c wezwaliś my taksó wkę za 5 euro, ale zdecydowaliś my się wró cić nad brzegiem morza na piechotę .

Czekał a nas jednak niespodzianka, okazuje się , ż e wejś cie na teren Zamku jest dopiero rano, przed obiadem, a potem moż na już tylko spacerować wzdł uż muró w twierdzy. Kiedy wejś cie do Zamku jest zamknię te, nie ma nic specjalnego do zobaczenia, chociaż jest doskonał y widok na Wioskę i morze na horyzoncie.

Jednocześ nie ś cież ki wokó ł Zamku nie są w ż aden sposó b uszlachetnione i nie ma ż adnych znakó w – ł atwo się zgubić i bardzo strome zbocza z ostrymi cierniami na krzakach, tylko dzię ki któ rym nie bę dziesz się ś lizgać z gó ry na sam dó ł .

Bą dź ostroż ny!

Ale moż na zejś ć w stronę morza i przejś ć podziemnym tunelem na bardzo urokliwą plaż ę , gdzie moż na odpoczą ć przed powrotem do hotelu.

Tylko nasze nienaganne wychowanie, peł ne wyrzutu spojrzenie dziecka, któ re był o z nami i brak scyzoryka, nie pozwolił y nam przynajmniej niezniszczalnie nabazgrać na ś cianie tunelu: „Kisa i Osya tu był y. ".

OGÓ LNA OCENA ZAMKU WYCIECZKOWEGO: nie dla wszystkich, ale plaż a pod Zamkiem jest bardzo dobra.

Wracają c do domu – wszystko kiedyś się koń czy.

Chcę od razu wyrazić moją gł ę boką wdzię cznoś ć i szacunek naszym stewardom: przewodnikowi i kierowcom, ż e powró t do Odessy był zaplanowany pó ź niej niż. 9 rano i udał o nam się wyjś ć nad morze, spotkać się ze ś witem i spakować swoje rzeczy.

Jak mó wią , droga do domu jest zawsze 2 razy kró tsza, ale walizki są. 4 razy cię ż sze!

I oczywiś cie skorzystaliś my z rady, aby w drodze powrotnej kupić oliwki i sery greckiej produkcji w sklepie z Buł garii na granicy z Grecją .

Rzeczywiś cie, tutaj niektó re towary okazał y się tań sze niż w Grecji.

Moż esz doradzić , jak od razu przygotować się do wydania 50 - 70 euro i w ramach tej kwoty moż esz zbierać wszystko, co lubisz z pó ł ek i wszystko, aby nie zawracać sobie gł owy obliczaniem wydatkó w i poró wnywaniem cen.


Prawdopodobnie lista cen i towaró w moż e się przydać , dlatego wybió rczo przedstawiamy politykę cenową , któ ra choć nie obniż ył a naszego budż etu, wyglą da trochę drogo, chociaż to, co drogie, jest jedno ż ycie :

Karta SIM 0.00 Euro na granicy z Grecją

0.00 euro piasku z najlepszej plaż y

Opł ata za prom 1.00 euro

1.00 euro przyprawy 45 g

1.00 euro 1 kg melona

1-2.00 euro mydł o oliwkowe

1.5-2.00 euro 1 kg wiś ni/moreli/brzoskwini

2.00 euro pą czka na plaż y

2.3-2.50 euro sok lub sok 0.25 l w restauracji

Butelka wina 2.50 euro 1 l w sklepie

2.50 Euro Heets Iqos

Krem do rą k za 2.50 euro w supermarkecie

2.5-3.00 Euro suszone oliwki 0.250 kg

3.00 euro oliwki 0.5 kg nadziewane serem feta

3.50 euro porcja gyrosa w restauracji

4.00 euro sosu tzatziki w restauracji

4.00 euro piwo w restauracji

4.50 euro ser feta w restauracji

Minimalna opł ata za taksó wkę w wysokoś ci 5.00 euro

Japonki za 5.00 euro na plaż ę

5.00 euro kró tka podró ż taksó wką

5.00 euro sał atka pomidorowa w restauracji

5.00 euro piwo beczkowe 0.5l w restauracji

5.50 euro grillowany bakł aż an w restauracji

5.90 euro porcja sardeli w restauracji

5-7.00 Euro oliwki 1 kg

5-7.00 Euro oliwki 1 kg nadziewane serem feta

7.00 euro pomidory 0.930 kg nadziewane serem feta

5-10.00 euro koc na morzu

Mę ska koszulka 8.00 euro

8-10.00 euro makaron + sos w restauracji

8.8 euro wieprzowiny souvlaki w restauracji

Ż yros za 9 euro w podpł omyku w restauracji

10.00 euro perfum olejnych

11.50 euro puszki 2.5 kg oliwek

12-14.00 Euro ryby w restauracji

15.00 Euro wycieczka na Olimp

14-16.00 euro grillowana oś miornica w restauracji

Szorty jeansowe damskie za 15.00 euro

15-20.00 euro w restauracji

00 Euro konserwowa oliwa z oliwek 5 l

20.00 Euro wycieczka po Salonikach

25.00 Euro biż uteria (zawieszka + ł ań cuszek), srebrna

25.00 Euro wycieczka do klasztoró w Meteory

25 euro wycieczka do wodospadó w Edessa + Loutra/Pozar

35.00 Euro wycieczka na wyspę Skiathos (rejs)

65.00 Euro wycieczka na safari

300.00 Euro wycieczka autobusowa z zakwaterowaniem

300.00 euro i wię cej aż do perfekcji

1 00.000, 00 euro radoś ć ze spotkania z rodziną w domu (choć w Grecji jest dobrze, ale w domu jest lepiej)


Uwaga - pomimo pozornej wspó ł miernoś ci cen, ł atwo jest wydać. 300 euro na podró ż , dlatego, jak zawsze mó wimy w naszych recenzjach:

Och, ż ał uję , ż e nie mam jeszcze trzech dni i trzystu dolaró w! ".

Tak wię c, podsumowują c wszystko, co został o powiedziane, chciał bym zauważ yć , ż e gł ó wna istota narracji w tym Przeglą dzie jest nastę pują ca:

«Podró ż : pienią dze wró cą , ale czas nie! ".

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (7) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara