3 morza, 8 hoteli, 1700 kilometrów

08 Listopad 2019 Czas podróży: z 22 Wrzesień 2019 na 05 Październik 2019
Reputacja: +65.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Nie udaję wię c, ż e jestem nowy - linia przerywana. Jeś li bę dzie zainteresowanie, uzupeł nię , poszerzę i pogł ę bię . Mogę udostę pniać punkty MapsMe na trasie.

Kró tki kurs w dzień

22.09. 201.14:00 Ateny. Przyjazd - odbió r samochodó w - Hotel Adams

23.09. 2019 Dzień Ateny. Wycieczki

24.09. 201.11:00 Ateny. Wyjazd

14:00 Morze Egejskie (przystanek, plaż a)

16:00 Delfy: ś wią tynie Ateny, Apollo, teatr, stadion

                                                                                                                        *

25.09. 201.10:00 Delphi. Wyjazd

Wieczó r Pelion – Agios Ioannis (2 noce – Hotel Sofoklis)

26.09. 2019 Dzień na plaż y (egejskie morze)

27.09. 201.10:00 Agios Ioannis. Wyjazd

13:00 Litochoro (Olympus) – Klasztor – jaskinia ś w. Dionizego z Olimpu

Wieczó r Kastraki (Meteora) (2 noce – Pokoje Bloutsos)

28.09. 2019 jednodniowa wycieczka do klasztoró w (4 wizyty + 2 recenzje z zewną trz):

29.09. 201.10:00 Kastraki. wyjazd - Kipi (Zagoria)


13:00 Kipi – Monodendrion – Klasztor ś w. Paraskeva - punkt obserwacyjny nr 1

Wieczó r Monodendrion (noc – Hotel Monodendri)

30.09. 201.10:00 Monodendrion. wyjazd - Oxya Viewpoint, punkt obserwacyjny nr 2

Wieczó r Mitikas (2 noce - Hotel dionisos )

01.10. 2019 Dzień na plaż y (Morze Joń skie)

02.10. 201.10:00 Mytikas. wyjazd

Wieczó r Peloponez – Melissi (2 noce – Hotel Lido)

03.10. 2019 Dzień na plaż y (Morze Joń skie, Zatoka Koryncka)

4 paź dziernika 2019 r. 12:00 Melissy. departure

14:00 Megara – Morze Myrtojskie (noc – Hotel Cokkinis)

05.10. 201.18:00 Megara. wyjazd - Ateny „Centauro”

19:30 Ateny. Zwrot samochodu (. . . - 21:30)

06.10. 201.00:30 Ateny. Wyjazd

Mapa trasy

Ocena hotelu

1. Hotel Adama (Ateny)

(+) Dobre ś niadania. Czystoś ć , ś wietna obsł uga. Na naszą proś bę zapewnili w pokoju czajnik na wieczorną herbatę . Lokalizacja w samym historycznym centrum, w odległ oś ci spaceru od gł ó wnych atrakcji.

(-) Brak parkingu w pobliż u hotelu: okazuje się , ż e wokó ł jest deptak (choć nie ma ż adnych znakó w, a samochody są zaparkowane). Drugiego ranka otrzymaliś my mandat, któ ry musieliś my zapł acić na drugim koń cu miasta : (

2. Hotel Fedriades Delphi (Delphi)

Wspaniał y, komfortowy hotel z doskonał ym poziomem usł ug. Wygodny pokó j z nowoczesnym wyposaż eniem. Standardowe ś niadanie. Dostaliś my bezpł atne podniesienie standardu do pokoju z pię knym widokiem na panoramę .

3. Hotel Sofoklis, znany ró wnież jako Kenta Beach Hotel (Agios Ioannis, Pelion)

Dobre ś niadania. Czystoś ć , doskonał a obsł uga, nowoczesne wyposaż enie pokoi. Lokalizacja tuż przy wejś ciu na plaż ę . Wokó ł jest kilka tawern. Parking za hotelem.

Pelion. Agios Ioannis, plaż a

4. Pokoje Bloutsos (Kastraki, Meteory)

(+) Ogó lnie raczej skromny pensjonat cał kowicie zaspokoił by nasze potrzeby, gdyby nie jeden ALE. Ś niadanie jest cał kiem zgodne z europejskimi standardami.


(-) Wł aś ciciel przywitał nas bardzo nieprzyjaź nie od progu. Z wielkim niezadowoleniem pokazał parking, któ rego lokalizacja w ciemnoś ci (dotarliś my o 10 wieczorem) za ogrodami nie był a oczywista. Na proś bę , ż eby jakoś naprawić prysznic w pokoju (choć nowoczesny, ale doś ć zepsuty i zaroś nię ty kamieniem), po prostu niegrzecznie krzykną ł , w tym sensie, ż e wszystko jest w porzą dku i ż yje tak, jak jest.

Chociaż ogó lnie pobyt na 1-2 noce jest akceptowalny, nie polecam tego miejsca nikomu.

5. Hotel Monodendri (Monodendrion, Zagoria)

Hotel jest w peł nym tego sł owa znaczeniu „centrum” w mieś cie. Zewnę trznie i wewnę trznie (wedł ug wnę trza pomieszczeń ) przypomina ś redniowieczny zamek, ale z nowoczesnym wyposaż eniem i najwyż szym poziomem komfortu. Pokó j jest przestronny i wygodny. Sufit pię trowy, pię kne lampy i meble. Widok z okna na gó ry jest wspaniał y. Zapał ki ś niadaniowe. Goś cinnoś ć , troska i uprzejmoś ć wł aś ciciela hotelu to przykł ad stosunku do goś ci! Ogó lnie rzecz biorą c, prawdopodobnie najlepszy z 8 hoteli na naszej trasie.

6. Hotel Dionisos (Mitikas)

Mał y, przytulny, nowoczesny hotel rodzinny. Najlepsze ś niadania ze wszystkich 8 hoteli na trasie: najś wież sze, najsmaczniejsze produkty. Dopiero tutaj zdał em sobie sprawę , jaki powinien być grecki jogurt. Cztery wykwintne sery, któ rych nie serwował ż aden inny hotel, w tym camembert, brie i dor blue (koneserzy docenią ). Doskonał a lokalizacja na skraju wsi nad morzem. Prywatna prywatna ustronna piaszczysta plaż a z leż akami i parasolami. W wiosce, mimo koń ca sezonu, znajdował o się kilka tawern z urozmaiconym menu na każ dy gust, któ re nazywane jest „na swoim”.

7. Hotel Lido (Melissi, Peloponez)

Mał y hotel nad samym brzegiem z wł asną mał ą plaż ą , restauracją z 3 posił kami dziennie, bardzo przyzwoitym menu i wspaniał ym lokalnym rocznikiem (! ) winem, któ re nawet zabraliś my ze sobą . Prywatny parking w piwnicy.

8. Hotel Cokkinis (Kineta)


Zaciszny hotel na wysokim klifie nad morzem. Pokoje z pię knym widokiem z okna, czyste ale ciasne. Posił ki też są.3 razy dziennie, bo wokó ł nie ma nic poza gó rami i autostradą . Restauracja na tarasie otwarta na wszystkie wiatry. Ł adnie urzą dzone patio. Najgorsza plaż a, na jakiej kiedykolwiek był am: duż e gł azy, nieustannie smagane falami, stromo zanurzają ce się w wodzie. Wejś cie do morza jest wygodne tylko dla spadochroniarza w beretach.

Niektó re szczegó ł y trasy

Ateny

Wspinają c się na Akropol wą skimi uliczkami dzielnicy Anafiotika, kilka razy zostaliś my wyprzedzeni, a nastę pnie szliś my w kierunku grupek 2-3 osó b każ da. Ulice są tak wą skie, ż e w niektó rych miejscach musieliś my się dosł ownie przeciskać w bliskim kontakcie z nimi. Turyś ci zwykle noszą plecaki z kosztownoś ciami za plecami, któ re ci „przechodnie” starają się dyskretnie odpią ć i odcią ż yć . Bą dź ostroż ny!! !

Ateny. Widok z Anafiotiki

Wś ró d mał o znanych zabytkó w w centrum miasta jest koś ció ł Panagia Kapnikarei (XI w. ), mał a bizantyjska pereł ka otoczona nowoczesnymi budynkami.

W pobliż u znajduje się Katedra Zwiastowania NMP - surowa architektura z zewną trz i bardzo pię kna w ś rodku.

A obok niego znajduje się miniaturowy koś ció ł Agios Eleftherios, prawie zakorzeniony w ziemi, ze wspaniał ą staroż ytną rzeź bą na fasadzie.

Nawiasem mó wią c, każ dy, kto ma pecha z zasadami ruchu drogowego w stolicy (prawie nigdzie indziej) w tagach MapsMe oznaczył tego samego gliniarza, gdzie ma nosić pienią dze. Moim zdaniem jest to kluczowe.

Bournontas

Przed dł ugą drogą przez kontynent postanowiliś my zatrzymać się na najbliż szym spokojnym wybrzeż u, popł ywać i odś wież yć się od zgieł ku stolicy. Miejsce dzikie, jak domki letniskowe, droga wzdł uż wybrzeż a i mał e plaż e, ż eby się tylko zatrzymać , popł ywać i jechać dalej. . . Generalnie nie dla wszystkich (wszystko dobrze widać w 3D na mapach Google).

Delfi

Brak specjalnych funkcji, wszystko jest przede mną opisane.

Peliona

Nastę pny przystanek na wakacje na plaż y. Po drodze mijane są sł ynne malownicze miejsca: Makrinitsa i Portaria.

Szlak centauró w w gó rskim lesie nie został przebyty, wymaga postoju na dzień lub dwa.

Olimpus

Jeś li nie wspinasz się na gó rę , co ró wnież wymaga minimum dwudniowego postoju w Litochoro, zainteresuje Cię klasztor i jaskinia ś w. przejazdem). Wszystkie szczegó ł y są w Internecie.

Podam tylko widok jaskini, któ rego nie widział em w raportach w cał oś ci.


Meteory

Doś ć już nakrę cono i napisano o tym ś wię tym miejscu, dodam tylko szczegó ł y techniczne.

Lepiej zostać w wiosce Kastraki. Jednocześ nie trasa przez klasztory jest kró tsza niż z Kalambaki.

Meteory. Klasztory, trasa

Na peł ne zwiedzanie wszystkich klasztoró w jeden (cał y) dzień moż e nie wystarczyć . Oto nasza oś czasu:

11:00-11:45 – ś w. Mikoł aj Anapawsas,

12:05 - 12:45 - Ś w. Barbara (Rusanu),

12:50 - 13:10 - Przemienienie (Megalo Meteora) - widok z zewną trz,

13:15–14:45 – Wszystkich Ś wię tych (Varlaam),

14:55 - 16:35 - St. Stephen's (przerwa 13:00 - 15:30 tylko ta),

16:45 - 16:50 - Tró jca Ś wię ta - widok z zewną trz,

Jak widać , każ de wymaga od 30 minut. do 1 godziny. Byliś my w Meteorze 8 lat temu, wię c nie pojechaliś my do Megalo, aby zaoszczę dzić czas, ale dla niego nawet godzina moż e być . mał o, bo z drogi na gó rę po schodach i w tł umie wystarczy przejś ć co najmniej 15-30 minut. Dotarcie do Trinity jest jeszcze trudniejsze (dalej i bardziej stromo pieszo), a zamyka się o godzinę wcześ niej niż pozostał e - o 17:00.

Zagoria

Oddzielny gó rzysty kraj o niezwykł ym, oryginalnym pię knie.

Kanion Vikos to ś wiatowa gwiazda, któ rą trzeba zobaczyć , idą c skrajem kilometrowej przepaś ci.

Koniec

Druga poł owa trasy poś wię cona był a wakacjom na plaż y.

Podstawowe informacje znajdują się w opisach hoteli.

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Карта маршрута.
Метеоры. Монастыри, маршрут.
Пелион.АйосИоаннис.пляж
Дельфы. Вид из окна отеля
отель Монодендри
отель Монодендри номер
Митикас пляж
Мелисси, отель Лидо
Кинета, отель Коккинис
Пелион, Макриница
Пелион. Портария, тропа кентавров начало
Олимп. пещера Св Дионисия
Загория
Загория, Викос
Афины.вид с Анафиотики
Афины.храм Папагии Капникареи (XI век)
Афины.кафедральный собор Благовещения
Афины.кафедральный собор Благовещения
Афины.кафедральный собор Благовещения
Афины.кафедральный собор Благовещения
Афины.церковь Айос-Элефтериос
Афины.церковь Айос-Элефтериос
Афины.церковь Айос-Элефтериос
Uwagi (10) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara