6 raz na Teneryfie - przegląd porównawczy wrażeń. Część 2

06 Luty 2022 Czas podróży: z 20 Sierpień 2021 na 03 Wrzesień 2021
Reputacja: +90
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Szó sty raz na Teneryfie – poró wnawczy przeglą d doś wiadczeń . Czę ś ć.1

Ś roda. Idę nurkować , a mó j gang jedzie na plaż ę Obama. Wieczorem mó wią mi, jaka to fajna plaż a i ż e zdecydowanie muszę tam jeszcze raz pojechać , aby ją zobaczyć .


Czwartek. Postanowiliś my wybrać się na super-mega-epsilon-alfa-megacentauri-coś -dodaj-sam-fajną plaż ę z piaskiem z bardzo pieprzonej Sahary – Las Teresitas. Plaż a znajduje się tuż obok Santa Cruz - dlaczego nie zatrzymaliś my się przy niej, gdy byliś my w Santa Cruz, nie jest jasne. Znaleź liś my gdzie zaparkować samochó d i wszyscy w oczekiwaniu na cud udaliś my się na tę plaż ę . Wchodzimy do niego od strony Santa Cruz i widzimy coś w rodzaju przystani dla motoró wek - co do diabł a? ! Oczywiś cie idziemy dalej, gdzieś prawie poś rodku pasa plaż y postanawiamy się zatrzymać i rozbić obó z. Jest duż o ludzi, wieje wiatr, a te ł ó dki są na boku – w sumie wszystko nie jest takie jak sobie wyobraż aliś my. I każ dy ma jedną myś l, opró cz Anyi (jest zaję ta biznesem - studiuje ocean) - po co tu przyjechaliś my i co dalej? ! Przyjrzyjmy się , jak moż emy dziś oszczę dzać . Rozważ amy opcje i postanawiamy, ż e miasto La Orotava moż e nas uratować . Zamykamy nasz obó z i spieszymy do samochodu, aby jechać dalej. Ż egnaj Las Teresitas - jesteś najsł abszym ogniwem na tych wakacjach!

Przybył do La Orotava - nie jest to duż e miasto o XV-wiecznej architekturze. Miasto poł oż one jest nad pó ł nocną stolicą Puerto de La Cruz. Zaparkowaliś my samochó d i poszliś my obejrzeć lokalną architekturę i zabytki. Ale przede wszystkim, a jak bez tego, dziewczyny chciał y napić się kawy z ciastami w pię knej kawiarni. Kawiarnia znajdował a się w mał ym parku z widokiem na szkoł ę i mogliś my obserwować , jak dzieci był y zabierane ze szkoł y i przekazywane rodzicom. Zauważ yli, ż e wszystkie dzieci noszą mundurki – nie jestem zwolennikiem tej zasady. Pracownicy szkoł y nie wypuszczają mł odszych dzieci ze szkoł y, dopó ki nie bę dą mogł y przenieś ć dziecka na osobę dorosł ą . Wypiliś my kawę i poszliś my na spacer po mieś cie. Najpierw wspię liś my się i wylą dowaliś my w Victoria Gardens. Zrobili tam 100500 zdję ć , na ś cianie wrzucili nacię cie „Był em tu, 2021”, wrzucili monetę do fontanny i zeszli na dó ł .

Zeszliś my do koś cioł a Niepokalanego Poczę cia, nastę pnie udaliś my się do koś cioł a San Batistuta, doszliś my do ś lepego zauł ka, zawró ciliś my i wró ciliś my do samochodu. Ira nie mó gł przejś ć przez ró ż ne klamki i wię c uważ ał em za swó j obowią zek zrobienie zdję cia każ dym dł ugopisem. Myś lał em, ż e to bę dzie pojutrze, ale na szczę ś cie mieliś my szczę ś cie, ró ż norodnoś ć dł ugopisó w szybko się skoń czył a i zauważ alnie przyspieszyliś my. A teraz Anya i ja już liczymy na powró t do domu, bo reszta bandy z naszej ekspedycji chce przejś ć jeszcze jedną drogę i zobaczyć , czy jest tam coś ciekawego. Zostaliś my, ż eby czekać . W rezultacie zrobili wł aś ciwą rzecz, ponieważ . Nie był o tam wiele do zrobienia poza sklepami. Wsiadamy do samochodu, wypeł niamy nasze miasto w nawigatorze, a nawigator toruje nam drogę przez pó ł noc wyspy. W tym dniu objechaliś my cał ą wyspę po obwodzie. Tak, prawie zapomniał em, o „Był em tutaj, 2021” – ż artował em, oczywiś cie nic takiego nie zrobiliś my. Werdykt - wszystkim podobał o się miasteczko, moż na je odwiedzić .

Pią tek. Udajemy się do ł aź ni na pó ł nocy, niedaleko Garachico i po drodze zatrzymujemy się w Masca.


Duż o już napisano o Masce - muszę tylko potwierdzić : tak, tam jest naprawdę pię knie; tak, wą ska serpentyna; tak, musisz odwiedzić tutaj; tak, przejś cie przez wą wó z jest zamknię te.

Chodź my do ł aź ni, któ ra znajduje się w pobliż u miasta San Juan de la Rambla. Dokł adne wspó ł rzę dne —

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
супер-мега-эпсилон-альфамегацентавра-еще что-то-добавьте-сами- крутой пляж с песком из самой, мать ее за ногу, сахары – Las Teresitas
супер-мега-эпсилон-альфамегацентавра-еще что-то-добавьте-сами- крутой пляж с песком из самой, мать ее за ногу, сахары – Las Teresitas
супер-мега-эпсилон-альфамегацентавра-еще что-то-добавьте-сами- крутой пляж с песком из самой, мать ее за ногу, сахары – Las Teresitas
кладбище рядом с пляжем Las Teresitas
Ла-Оротава
Сады Виктории, Ла-Оротава
Ла-Оротава, Церковь Непорочного Зачатия
По дороге в Маску
По дороге в Маску
Пляж Жардин, Север Тенерифе
Вид с высоты птичьего полета... По дороге на Арону
Закат на Тейде
Пляж Обама. здесь можно увидеть лестницу к пляжу от отеля
Podobne historie
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara