Iberostar Sabila 5*– Opinie

10
Ocena 8.510
na podstawie
10 opinii
№6 w ocenie hotelu Teneryfa
8.0 Numer
8.5 Usługa
8.7 Czystość
8.7 Odżywianie
8.3 Infrastruktura
Hotel został wybudowany w 1989 roku, został otwarty 3 marca 2018 roku po generalnym remoncie. Składa się z jednego 9-piętrowego budynku głównego z 4 windami. Całkowita powierzchnia to 23 175 m2. Hotel przeznaczony jest tylko dla osób dorosłych (+16). Nadaje się na relaksujące wakacje we dwoje.Więcej →
аватар baumer-p
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 7.0
Po raz pierwszy na Teneryfie, ale nie pierwszy raz za granicą i odpoczywaliś my już w kontynentalnej Hiszpanii, wię c jest z czym poró wnywać . Ogó lnie hotel jest dobry, czysty. Jedzenie jest urozmaicone i smaczne. Jak zawsze na "bufecie" wszystkiego jest duż o i chcę wszystkiego spró bować , wię c wstawanie od stoł u jest problematyczne. … Już ▾ Po raz pierwszy na Teneryfie, ale nie pierwszy raz za granicą i odpoczywaliś my już w kontynentalnej Hiszpanii, wię c jest z czym poró wnywać . Ogó lnie hotel jest dobry, czysty. Jedzenie jest urozmaicone i smaczne. Jak zawsze na "bufecie" wszystkiego jest duż o i chcę wszystkiego spró bować , wię c wstawanie od stoł u jest problematyczne. Personel, szczegó lnie w restauracji, jest bardzo przyjazny i pomocny. Miejsca przy basenie, jak zawsze, od wczesnych godzin rannych są okupowane przez ró ż nego rodzaju Anglikó w, Niemcó w i innych Francuzó w. Przy basenie moż na ró wnież poleż eć w domu, wię c naszym celem jest ocean. Spacer do plaż y zajmuje okoł o 10 minut. Plaż a jest piaszczysta. Ocean jest czysty, ale cią gł e podniecenie. Nieco dalej jest zatoka, w któ rej nie jest sztormowo, ale na skał ach jest wejś cie do wody, kto co lubi. Na plaż y leż ak z parasolem kosztuje 10 euro, bez problemu moż na zają ć miejsce na piasku i leż eć na wł asnym materacu i z wł asnym parasolem. Bar na plaż y jest bardzo drogi, po przejś ciu 30 metró w przez ulicę bar jest znacznie tań szy i nikt nie kontroluje, gdzie co kupujesz. Có ż , sama plaż a jest oddzielna? . Plaż a jest miejska (na Teneryfie wszystkie plaż e są miejskie), a wł adze miasta podobno nie dbają o czystoś ć plaż , wię c niedopał ki papierosó w, szklanki, butelki z wodą to normalne, ale nie dotyczy to hotelu.
Вид с балкона. В номере. Бассейн. Океан. Внешний вид отеля.
аватар alex.sholomov
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 9.0
… Już ▾
аватар KaTTya
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 7.0
Zalety: Ogó lny poziom przyzwoity (wedł ug oceny lokalnych mieszkań có w to najlepsza czwó rka) Przyję cie z przedstawicielami rosyjskoję zycznymi Plaż a w pobliż u Jedzenie wysokiej jakoś ci Niedogodnoś ci: Super duszna winda, brak wentylacji, dusznoś ć na korytarzach Obsesyjny system ż ywieniowy - nie moż na był o wybrać tylko ś niadania - ani obiadokolacja, ani all inclusive Im dalej od recepcji i restauracji, tym mniej personel zna ję zyk angielski (sprzą taczki, serwisanci) W pokoju nie ma ż adnych informacji o hotelu i room service, z wyją tkiem reklam o pł atnych rozmowach telefonicznych problemy z wodą (prysznic z wymuszonym kontrastem), nadmiar wybielacza Wydawanie rę cznikó w w recepcji to szaleń stwo (IMHO) Recenzja: Nat Tenerife był po raz pierwszy. … Już ▾ Zalety:
Ogó lny poziom przyzwoity (wedł ug oceny lokalnych mieszkań có w to najlepsza czwó rka)
Przyję cie z przedstawicielami rosyjskoję zycznymi
Plaż a w pobliż u
Jedzenie wysokiej jakoś ci
Niedogodnoś ci:
Super duszna winda, brak wentylacji, dusznoś ć na korytarzach
Obsesyjny system ż ywieniowy - nie moż na był o wybrać tylko ś niadania - ani obiadokolacja, ani all inclusive
Im dalej od recepcji i restauracji, tym mniej personel zna ję zyk angielski (sprzą taczki, serwisanci)
W pokoju nie ma ż adnych informacji o hotelu i room service, z wyją tkiem reklam o pł atnych rozmowach telefonicznych
problemy z wodą (prysznic z wymuszonym kontrastem), nadmiar wybielacza
Wydawanie rę cznikó w w recepcji to szaleń stwo (IMHO)
Recenzja:
Nat Tenerife był po raz pierwszy.
Hotel został wybrany z polecenia biura podró ż y - TUI, moje gł ó wne wymagania to pierwsza linia i 4*. Pierwsza linia z 100% plaż ami miejskimi oznacza, ż e ​ ​ nie musisz przechodzić przez ulicę , aby dostać się na plaż ę . Nawet hotele 5* nie mają wł asnych plaż . Wszystkie plaż e są miejskie. Wedł ug lokalnych mieszkań có w ten hotel jest najlepszy w swojej kategorii. Ogó lnie się z nimi zgadzam.
Zarezerwował em pokó j standardowy z widokiem na ogró d, ale po przyjeź dzie potrzebował em podwyż szenia standardu z widokiem na morze, w wyniku czego zapł acił em dodatkowo za apartament z ogromnym tarasem z panoramicznym widokiem na wulkan, miasto, port i morze. Pakiet zawierał ró wnież jacuzzi, codzienną dostawę owocó w i wody oraz cotygodniowy szampan w wiaderku z lodem + dostę p do basenu na dachu. W rezultacie dostał em najlepszy pokó j w hotelu i nigdy tego nie ż ał ował em.
Plaż a: Gł ó wną wadą plaż y są leż aki pó ł plastikowo-pó ł szmaciana (po raz pierwszy spotkał am takie leż aki), a sama plaż a jest doś ć wą ska, jest duż o zamieszania od baró w i restauracji znajdują cych się tuż przy plaż a. Dlatego nie bą dź cie leniwi i idź cie na normalną plaż ę – na któ rą wł aś ciwie pojechał em – najlepszą plaż ę Costa Adeje – Playa del Duque. Idź do niego przez 20-25 minut, warto. Jest szersza i dł uż sza, są peł nowartoś ciowe w 100% plastikowe leż aki z materacami (tylko 1 euro droż sze niż w Playa Torviscas).
Posił ki: cał kiem znoś ne, bardzo smaczne sery, ryby, do obiadu 3-4 rodzaje lodó w, dla osó b z alergią na laktozę lub wegetarian - 6 rodzajó w mleka sojowego na ś niadanie)))). Generalnie wolał abym jedno ś niadanie, bo nie lubię przywią zywać się do jedzenia w hotelu, w ramach któ rego nieuchronnie muszę dostosować swoją codzienną rutynę . Ale hotelowy system ż ywieniowy zmusił mnie do niepeł nego wyż ywienia. Wydał em 40 euro na drinki na obiad w 14 dni.
Sprzą tanie: Wiele recenzji mó wi, ż e pokojó wki nie biorą napiwkó w - po prostu zostaw je albo w liczbach z rę cznikó w, któ re dla ciebie koń czą , albo umieś ć rachunek na znaku w ł azience z imieniem pokojó wki. Gł ó wne wady sprzą tania: nieznajomoś ć ję zyka angielskiego i nadmierna inicjatywa (wzią ł em je za wodę , któ rej potrzebował em w jacuzzi, musiał em tł umaczyć się w ję zyku migowym, ż eby nie robić tego ponownie). W sumie nie zauważ ył em ż adnej szczegó lnej uwagi do sprzą tania po napiwkach innych niż werbalne podzię kowania za zwię kszoną iloś ć czystych rę cznikó w i sł odyczy.
Woda w hotelu jest silnie chlorowana. Wodę w jacuzzi trzeba był o bronić przez jeden dzień , ż eby wybielacz znikną ł . Moż e to tylko problem gó rnych pię ter (mieszkał am na 6 pię trze), ale pod prysznicem woda pł ynę ł a albo zimna albo gorą ca i był a bardzo sł abo regulowana.
Cechy hotelu (nie przejmuj się ): minibar jest pusty i tak powinno być . Jest wypeł niony w najbliż szym supermarkecie))))). Rę czniki są wydawane w recepcji za kaucją w wysokoś ci 10 euro za 1 sztukę , zachowaj paragon, aby odzyskać pienią dze. Same rę czniki są kró tkie i aby odpowiednio zakryć leż ak na plaż y potrzebujesz 2 takich rę cznikó w. Brak informacji o hotelu i room service w pokoju (tylko reklama pł atnych rozmó w telefonicznych). Pina colada w hotelowych barach jest obrzydliwa. . . Mojito nie jest. W pokoju jest tylko jedno gniazdko (takie jak nie figi do marnowania energii elektrycznej).
Pomocne wskazó wki:
Wychodzą c z pokoju zostaw jedną kartę (gniazda też są wycię te i jeś li coś przechowujesz w lodó wce to rozmrozi się przed Twoim przyjazdem), dodatkową kartę moż esz spokojnie zabrać w recepcji. Leż aki przy basenie należ y wypoż yczyć wcześ nie rano, wię c o wiele lepiej i zdrowiej jest iś ć na plaż ę )))))
Lepiej przyjś ć na obiad bardzo wcześ nie (przy otwarciu restauracji) lub bardzo pó ź no (przy zamknię ciu), w przeciwnym razie pojawią się ogromne kolejki i moż e w ogó le nie znaleź ć wolnego stolika. Ś niadanie jest prawie takie samo - lepiej jak najszybciej, ale nie pó ź niej, bo kelnerzy praktycznie przestają pracować i trudno jest znaleź ć nakryty stolik i dostać legalną herbatę lub kawę . Lepiej zamó wić herbatę . Kawa to kompletna bzdura.
Jeś li lubisz pić herbatę w pokoju, lepiej zabrać ze sobą czajnik, czajnikó w nie ma (na mił oś ć boską , nie pal hotelu))))))
Obsł uga pokoju jest sł aba, zabrał em kserokopię menu do recepcji, któ ra jest dostarczana do pokoju. Nie licz na moż liwoś ć zamó wienia jedzenia do pokoju - tylko ś niadanie (dostawa ś niadania 3.95 euro) i kilka sał atek, stek. Dlaczego wszystkie te informacje nie mogł y być pierwotnie w specjalnym folderze w pokoju, jest bardzo trudne do zrozumienia.
Jeś li potrzebujesz internetu na dł uż ej niż dwa dni, lepiej zapł acić.20 euro tygodniowo, ponieważ dzienny internet kosztuje 7 euro.
Wycieczki: pokaz flamenco - koniecznie odwiedź cie - nie poż ał ujecie, Loros Park, zwiedzanie z wulkanem i zakup wina (malvazji nie kupicie w zwykł ych sklepach przy hotelach).
Co kupić : oczywiś cie malvasia (na trasie bę dzie degustacja, co jest super, bo bez degustacji na pewno kupił abym coś zł ego dla siebie), czekoladę z miodem Teide, chleb figowy, kozi ser. Perł y, biż uteria z oliwinem.
аватар case90
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 8.0
Witajcie drodzy turyś ci! Odpoczywaliś my w tym hotelu okoł o 2 tygodnie temu od 24.07. 12-04.08. 12. Zacznę oczywiś cie swoją opowieś ć o hotelu, a na koń cu podzielę się wraż eniami z wycieczek. Z reguł y ludzie wcią ż piszą , jakimi liniami lotniczymi latali, czym byli karmieni w samolocie, co jedli i pili, ale myś lę , ż e nikogo to nie interesuje i nie wpł ynie na resztę ) Lokalizacja. … Już ▾ Witajcie drodzy turyś ci! Odpoczywaliś my w tym hotelu okoł o 2 tygodnie temu od 24.07. 12-04.08. 12. Zacznę oczywiś cie swoją opowieś ć o hotelu, a na koń cu podzielę się wraż eniami z wycieczek. Z reguł y ludzie wcią ż piszą , jakimi liniami lotniczymi latali, czym byli karmieni w samolocie, co jedli i pili, ale myś lę , ż e nikogo to nie interesuje i nie wpł ynie na resztę )

Lokalizacja. Ogó lnie hotel jest bardzo dobrze poł oż ony w stosunku do wszystkiego. Dojazd autobusem na lotnisko zajmuje 30-40 minut, na plaż ę.3 minuty pieszo. Jak tylko wyjdziesz z hotelu - a już jesteś w mieś cie - są miejsca do spaceró w, jedzenia, kupowania pamią tek i tak dalej.

Plaż a. Aby dostać się na plaż ę , musisz zejś ć na -2 pię tro hotelu i udać się na basen. Istnieje ró wnież brama na plaż ę , któ ra otwiera się tą samą kartą , co do pokoju. Schodzisz po schodach i wychodzisz na promenadę , a wł aś ciwie na plaż ę . Plaż a w pobliż u hotelu nazywa się tak samo jak hotel - Torviscas.
Wiele osó b pisze w recenzjach, ż e plaż e Teneryfy są beznadziejną skó rą wł aś ciwą i nie moż na ich poró wnać z plaż ami Turcji i Egiptu. Osobiś cie bardzo podobał a mi się plaż a. Piasek jest tam szary, bardzo drobny i przyjemny dla ciał a. Nie widział em ż adnych gruzu ani brudu. Plaż a jest bardzo szeroka. Przed wyjazdem obejrzał em film na youtube z tej plaż y i jakoś się zdenerwował em. Ale kiedy już spojrzał em na to miejsce, wyglą da bardzo dostojnie. Jeś li chodzi o plaż ę , jedynym minusem są pł atne leż aki. Stali na czas naszych wakacji 15 euro (2 leż aki + parasol). Ale jest dobra alternatywa - kupić zwykł y parasol w pobliż u hotelu za 6-9 euro.

Odż ywianie. Polecam spoż ywanie posił kó w all inclusive. Wybraliś my ten rodzaj jedzenia. Tak, rzeczywiś cie, w pobliż u hotelu znajduje się wiele ró ż nych kawiarni, restauracji, w któ rych moż na usią ś ć i zjeś ć . Co tu duż o mó wić - nawet na plaż y jest McDonald's. Ale wolę nie myś leć o tym, gdzie zjeś ć i jak cię tam nakarmią.
Jedzenie w hotelu był o dla nas idealne. Duż y wybó r mię s, sał atek, przystawek i nie tylko. W dni hotelowe był y owoce morza - mał ż e, krewetki, grillowane ryby itp. itd. Jedyne, do czego moż na się przyczepić , to sł odkie. Nawiasem mó wią c, pieczenie ró wnież nie jest szczegó lnie bł yszczą ce. Codziennie gotują te same kilka rodzajó w ciast, ale niektó re z nich są bardzo smaczne. Oczywiś cie ten hotel nie ma takiego wyboru sł odyczy, jak w Turcji i Egipcie. Ale był y przeró ż ne puddingi, kulki lodowe, wię c jest w czym wybierać . Rano i wieczorem w restauracji trzeba zamó wić kelnerowi co wypijesz - piwo, wino itp. , ale na obiad sam odbierasz napoje z automató w. Kelnerzy rozumieją angielski, wię c nie był o z tym problemó w. Restauracja znajduje się na -2 pię trze hotelu. Jeś li chodzi o „napó j”, też mi się wszystko podobał o. Są.2 bary - jeden w lobby hotelowym, drugi przy basenie. Napoje są ok, nie ma na co narzekać.
Jeszcze raz powtarzam, ż e lepiej wybrać all inclusive, bo napoje nie są tam bardzo tanie – 3-7 euro za szklankę . Có ż , myś lę też , ż e szkoda, gdy ktoś bierze wszystko na pił kę , a ty siedzisz i patrzysz.

Numer. Zwykł y pokó j standardowy. Do dyspozycji Goś ci jest przestronny balkon. Sprzą tane codziennie, bez reklamacji. Był y 2 rosyjskie kanał y. Oczywiś cie sam hotel jest już trochę stary - gdzieś jest pę knię cie w pł ytce, gdzieś jest mał a plama. Ogó lnie podobał mi się pokó j, ale nie granica perfekcji. I nie zapominajmy, ż e to 4 gwiazdki.

Miasto. Jeś li lubisz zakupy i hał aś liwe miejsca, Costa Adeje jest trochę inna. Najlepiej wzią ć taksó wkę (jest ich duż o w pobliż u hotelu) i za 7 euro w jedną stronę dostać się do miasta Las Americas. Dumą cał ej Teneryfy jest sklep Zara, któ ry się tam znajduje. Dlatego moż esz wzią ć taksó wkę do Zary (10 minut jazdy), a dowiesz się tego na miejscu. Istnieje wiele sklepó w, kawiarni i centró w handlowych.
Ludzie.
Zaró wno personel hotelu, jak i mieszkań cy to bardzo przyjaź ni ludzie. Nikt nie wysył ał i nie patrzył krzywo. Wszyscy się uś miechają i machają rę kami. Nawiasem mó wią c, w hotelu odpoczywają nie tylko emeryci, jak pisze wiele osó b w recenzjach, ale takż e zwykł e rodziny i mł ode pary.

Pamią tki. Nie ma tu specjalnych pamią tek. Radził bym kupić magnes na lodó wkę ) Moż na też kupić rum z miodem kanaryjskim (tzw. Ron Miel ARTEMI) i likier bananowy (wystarczy kupić Banana Cream - jest jak Baileys, jest też tylko likier bananowy, ale bardzo sł odki w smaku). Mają też swoje kanaryjskie sosy Mojo-Rojo (bardzo smaczne) i Almagrote (z kozim serem - dla amatora). Dla mił oś nikó w ogrodnictwa moż na kupić nasiona ró ż nych roś lin ekologicznych (nie moż na ich sadzić w ogrodzie, ale mogą rosną ć na parapecie).

Wycieczki i wraż enia w ogó le. Odwiedziliś my 3 wycieczki - wulkan Teide, wyspę La Gomera i Loro Park. To najczę ś ciej odwiedzane i moim zdaniem najciekawsze wycieczki.
Jeś li masz mał o czasu, koniecznie odwiedź Loro Parque i Teide - zdecydowanie trzeba to zobaczyć . Podsumowują c, chcę powiedzieć , ż e byliś my zadowoleni z reszty. Szczegó lnie podobał mi się klimat, w ogó le nie był o upał ó w - 25 stopni w cią gu dnia. Podobał o mi się wszystko, ale nie przyjechalibyś my drugi raz, coś nas nie zaczepił o) Na Krecie na przykł ad jakoś bardziej mi się podobał o. A dla mił oś nikó w architektury nie ma tam w ogó le nic do roboty. Teneryfa jest wyspą amatorską . Mam nadzieję , ż e moja recenzja komuś pomogł a. Polecam hotel, spokojnie moż na wybrać . Ż yczę mił ego pobytu na Teneryfie!
аватар bileckiy.1972
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 9.0
Dzień dobry wszystkim! Kto by nie pisał o tym hotelu, wszystko jest bardzo fajne. Dwa minusy. 1. Nigdy nie osiedlaj się na pierwszym pię trze. (1oo-140 numer). Pod nimi znajdują się pomieszczenia technologiczne. Kuchnia, pralnia. Nie bę dziesz spać od 6 rano. 2. W pobliż u basenu nie ma miejsc. … Już ▾ Dzień dobry wszystkim! Kto by nie pisał o tym hotelu, wszystko jest bardzo fajne. Dwa minusy. 1. Nigdy nie osiedlaj się na pierwszym pię trze. (1oo-140 numer). Pod nimi znajdują się pomieszczenia technologiczne. Kuchnia, pralnia. Nie bę dziesz spać od 6 rano. 2. W pobliż u basenu nie ma miejsc. O 7 rano wszystkie miejsca zajmują niemieccy emeryci. I to wszystko. Wedł ug systemu „All Inclusive” 3 posił ki dziennie oraz hiszpań ski alkohol w nieograniczonych iloś ciach. To nie jest dla ciebie Turcja. Personel jest genialny. Grzeczny. Mił o patrzeć na. Jedzenie ostryg. krewetki, mał ż e cał y czas. Sushi. Owoce morza każ dego dnia. Jagnię cina, wieprzowina, cielę cina, kurczak w dowolnej postaci. Klasa oceaniczna. 24 stopnie. Na plaż y jest wielu nagich Hiszpanó w. Zdję cia na stronach są prawdziwe. Wycieczki dla amatora. W Loro Park nie ma nic do oglą dania poza pokazem orek, delfinó w i fok. Bardzo ró ż ni się od naszego. Pię kno. Koniecznie odwiedź „park mał p”. Taksó wką.10 euro i wejś cie 10 euro. Lemury wspinają się na twoje ramiona. Widok jest nie do opisania. Na ł odzi podwodnej nie ma co jechać . Rejs statkiem na obserwację wielorybó w. Moż esz jeź dzić . Ale nie wię cej niż.2 godziny. Wieloryby są mał e i widoczne są tylko ich ogony. . Bę dą pytania, pisz. Ale hotel moż na wybrać bez wahania.
аватар
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 9.0
Torviscas Playa jest idealnym miejscem na harmonijne wakacje z cał ą rodziną . Przytulny hotel, komfortowe pokoje ze wszystkimi udogodnieniami. Codziennie sprzą tanie pokoju. Szczegó lnie cieszy nas, gdy zostawisz napiwek na sprzą tanie pokoju. Personel hotelu jest bardzo przyjazny. … Już ▾ Torviscas Playa jest idealnym miejscem na harmonijne wakacje z cał ą rodziną . Przytulny hotel, komfortowe pokoje ze wszystkimi udogodnieniami. Codziennie sprzą tanie pokoju. Szczegó lnie cieszy nas, gdy zostawisz napiwek na sprzą tanie pokoju. Personel hotelu jest bardzo przyjazny. Chciał bym szczegó lnie wyrazić swoją gł ę boką wdzię cznoś ć rosyjskoję zycznej Nataszy na przyję ciu. Natasza odpowiada na wszystkie twoje pytania. Bardzo nam pomogł a, ponieważ nie mó wiliś my zbyt dobrze po angielsku, a naszego przewodnika z trasy Natalie widzieliś my tylko dwa razy, nastę pnego dnia naszego przyjazdu i ostatniego dnia przed wyjazdem. Jedzenie jest doskonał e i urozmaicone, codziennie coś nowego, szczegó lnie na kolację . Teren hotelu jest zadbany. Na co dzień pracują animatorzy, prowadzą aqua aerobik, taniec salsy, grę w rzutki, są też animatorzy dzieci. Blisko pię ć minut spacerkiem na publiczną plaż ę , ró wnież bardzo czystą , nieporó wnywalną z naszą . Ogó lnie wszystko super, wszyscy się uś miechają , ulice dookoł a są czyste. To raj. Tobie też radzę !
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 9.0
W Iberostar Torviscas Playa doradził o mi biuro podró ż y Versa, wybrał em pierwszą linię , woda oceaniczna jest dla mnie waż na. Ale w tym hotelu i baseny są dobre i podgrzewane. Sama atmosfera hotelu jest cudowna, a rosyjskoję zyczna Natasza w recepcji czę sto mi pomagał a, wszystko był o szybkie i proste. … Już ▾ W Iberostar Torviscas Playa doradził o mi biuro podró ż y Versa, wybrał em pierwszą linię , woda oceaniczna jest dla mnie waż na. Ale w tym hotelu i baseny są dobre i podgrzewane. Sama atmosfera hotelu jest cudowna, a rosyjskoję zyczna Natasza w recepcji czę sto mi pomagał a, wszystko był o szybkie i proste. Podobał o mi się , jak sprzą tają i obsł ugują pokoje - przyszli i posprzą tali, dodali wszystko, czego potrzebujesz z materiał ó w eksploatacyjnych i już nie pukają do drzwi w cią gu dnia. Plaż a obok hotelu jest po prostu SUPER! ! ! Wejś cie do wody jest bardzo wygodne. W pobliż u hotelu znajduje się przystanek bezpł atnych autobusó w do parkó w Teneryfy. W samym hotelu, obok rosyjskoję zycznej agencji turystycznej, gdzie moż na kupić wycieczki z rosyjskim przewodnikiem, nawiasem mó wią c, taniej, ale wszystko jest w porzą dku z ochroną . Podobał a mi się hotelowa restauracja, wzię ł am ś niadanie, obiadokolację i wystarczył o, doś ć urozmaicone i smaczne. Europa odpoczywa w tym hotelu, jest nas niewielu, wię c moż emy spokojnie odpoczą ć od naszej ojczystej mowy. Wskazane jest, aby nie zabierać na plaż ę niczego wartoś ciowego, telefonó w itp. , Miejscowi biegają z usł ugami, a w kraju jest kryzys. Musisz wię c ś ledzić swoje rzeczy, nawet w autobusie, kiedy wysiadasz i lą dujesz z bagaż em, a co najważ niejsze, dokumenty, bilety i pienią dze, wszystko przy sobie. Ostrzeż enie nie jest bezpodstawne, jeś li nie chcesz zepsuć wakacji. W ostatnim dniu pobytu mogą zaoferować dobrą wycieczkę z dobrą restauracją i dojazdem. wino bez limitu, skoro samolot się spó ź nia, to dobra oferta. Lepiej mieć nerkę w stanie peł nego szczę ś cia z wakacji. W naszym samolocie ci, któ rzy polecieli na lotnisko przed autobusem „odeszli” wszystkie powyż sze. Rozumiesz, ż e wsiadasz do samolotu bez dokumentó w i biletó w. . . a potem zają ć się rdzennymi zwyczajami. . . I O BOŻ E! Bagaż z nadwagą powyż ej 20 kg, to poważ na sprawa! 10 euro za każ de dodatkowe CG i tam jest to jednoznaczne. Nie zabieraj duż o rzeczy, są lekkie rzeczy za 5 euro, rę czniki, kapcie. Bagaż podrę czny waż y 6 kg plus 20 kg przekazanego. Chcę tam wcią ż wracać , bardzo mi się podobał o. . . Irina.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 13 lat wstecz
Ocena 9.0
W mojej recenzji na począ tek chciał em zauważ yć , ż e sam wybrał em hotel i wakacje i rozważ ył em wszystkie opcje w Internecie, przyjechaliś my do biura podró ż y z gotową opcją i nie chcieliś my, bo ponieważ ż adne biuro podró ż y nie zna wszystkich Twoich preferencji. … Już ▾ W mojej recenzji na począ tek chciał em zauważ yć , ż e sam wybrał em hotel i wakacje i rozważ ył em wszystkie opcje w Internecie, przyjechaliś my do biura podró ż y z gotową opcją i nie chcieliś my, bo ponieważ ż adne biuro podró ż y nie zna wszystkich Twoich preferencji. Moje ż yczenia był y doś ć proste: wygodna plaż a, dobra lokalizacja, pyszne jedzenie. Ale to wystarczy, aby kopać i znaleź ć odpowiedni dobry hotel. Wszyscy są zorientowani na miejsce Playa de Las Amerikas, ale my wybraliś my hotel nieco dalej, miejsce Fanabe. I wcale nie chcieli! W Amerykach był o doś ć gł oś no, a plaż e są dalekie od czystoś ci, ale fanabe jest tym, czego potrzebujesz! Oszał amiają ca czysta plaż a, nie hał aś liwa, w pobliż u jest wiele dobrych sklepó w i supermarketó w, blisko centrum, dodatkowo, jeś li przejdziesz się trochę promenadą , bę dzie najlepsza plaż a na wyspie. Gorą co polecam pokó j z widokiem na ocean. Nie dlatego, ż e inne pokoje wychodzą na drogę i. itd. , nawiasem mó wią c, wszystkie inne pokoje ró wnież mają dobry widok. I nie ma drogi. Jest widok na basen, widok na są siedni hotel i widok na gó ry. Ale pokó j, któ ry nazywa się „z widokiem na ocean” od razu wyszedł na ocean, na basen, w gó ry, ao zachodzie sł oń ca był a nawet widoczna są siednia wyspa La Gomera! Codziennie nowe zachody sł oń ca. Taras jest duż y, są.2 leż aki. Budzenie się rano przy szumie fal, oddychanie morskim powietrzem to niezapomniane przeż ycie. Posprzą tane bardzo przyzwoicie. Duż o rę cznikó w i zawsze czysto. Wygodna ł azienka. Generalnie nie ma skarg. Bardzo przyjazny personel. Hiszpanie to generalnie ludzie pozytywni. Rosjanka Natalia co drugi dzień pracuje w recepcji. Bardzo nam pomogł a, opowie nam wszystko i kiedy bę dziemy potrzebować pomocy. Posił ki dla 4 osó b. Wszystko pyszne, duż o owocó w morza, ciastek, ale trochę niezró ż nicowane. Chciał bym wię cej. Wielu pisze o karaluchach kanaryjskich. Tak, jest taki cud natury, ale nie w hotelu. Spotkaliś my go tuż przed wyjazdem w drogę . Ś liczny karaluch w kolorze kameleona, nieszkodliwy. Basen jest duż y, ale nie pł ywaliś my tam. I dlaczego, skoro jest OCEAN. Leż aki są pł atne. Zabraliś my je cał y dzień . Wielu leż ał o na rę cznikach, ale niezbyt wygodnych, ponieważ . k. piasek. Są prysznice, ale wtedy nie dział ał y. . Okolica jest dobra, ale restauracja jest droga. Radzę , jeś li jecie obiad, to na plaż y jest wiele dobrych restauracji. Rosną palmy kanaryjskie, morze kwiató w. Dla dzieci jest plac zabaw i animacje. Odpoczywaliś my przez 2 tygodnie, ale wydawał o nam się to za mał o. To był y takie dobre wakacje. Teneryfa to raj na ziemi. Gdybyś my pojechali tam ponownie, myś lę , ż e w tym samym hotelu. Zdecydowanie dokonaliś my wł aś ciwego wyboru! Chodziliś my i oglą daliś my inne hotele na wyspie i za każ dym razem byliś my przekonani, ż e Torviscas jest najlepszy. Jedź ś miał o! Jeś li masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар Pimpaletta
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 9.0
Bardzo dobry hotel pod wzglę dem lokalizacji, pierwsza linia, zimą doś ć spokojnie. Robią to doskonale, choć już po pierwszym tygodniu zaczynasz szukać pysznoś ci na kolejnej ulicy z wieloma znakomitymi restauracjami, gdzie nakarmią Cię morskimi przysmakami prawie za darmo. … Już ▾ Bardzo dobry hotel pod wzglę dem lokalizacji, pierwsza linia, zimą doś ć spokojnie. Robią to doskonale, choć już po pierwszym tygodniu zaczynasz szukać pysznoś ci na kolejnej ulicy z wieloma znakomitymi restauracjami, gdzie nakarmią Cię morskimi przysmakami prawie za darmo. Hotel nadaje się na relaksują ce wakacje, nie moż na go nazwać imprezowym. Ocean jest ciepł y, plaż a czysta, Teide jest wyją tkowe, ogó lnie bardzo mi się podobał o na Wyspach Kanaryjskich i oczywiś cie miał am też szczę ś cie do hotelu!
LORO PARK ! Utro Восхитительный остров! Восхитительный остров! Teide Восхитительный остров! Восхитительный остров! Strausinaja ferma
аватар
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 9.0
z tego co widzieliś my na wyspie najbardziej godny hotel od 4* … Już ▾ z tego co widzieliś my na wyspie najbardziej godny hotel od 4*
Źródło opinii — vOtpusk.ru


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Loro Park
Ocena 9.6
Hiszpania, o. Teneryfa (Kanary)
Natura, Rozrywka, Wypoczynek
Siam Park
Ocena 10.0
Hiszpania, o. Teneryfa (Kanary)
Rozrywka, Wypoczynek

Hotel został wybudowany w 1989 roku, został otwarty 3 marca 2018 roku po generalnym remoncie. Składa się z jednego 9-piętrowego budynku głównego z 4 windami. Całkowita powierzchnia to 23 175 m2. Hotel przeznaczony jest tylko dla osób dorosłych (+16). Nadaje się na relaksujące wakacje we dwoje.

Lokalizacja 19 km od lotniska Teneryfa Południe. 70 km od lotniska Tenerife Norte. 5 km od miasta Adeje.
Opis plaży Plaża Playa Torviscas 150 m od hotelu. Pomiędzy plażą a hotelem znajduje się ścieżka spacerowa. Przy basenie leżaki, parasole, materace gratis, ręczniki za kaucją.
 • 2 linia
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu

Restauracja amerykańska. Ta restauracja bufetowa oferuje najlepsze dania kuchni międzynarodowej. Organizowane są również wieczory tematyczne poświęcone różnym krajom i regionom: Hiszpanii, Wyspom Kanaryjskim, Włochom, Azji itd. Jasna, przytulna sala, której przeszklenie dodatkowo powiększają przeszklone tarasy. Śniadanie serwowane jest od 07:30 do 10:30, lunch od 13:00 do 15:00, a kolacja od 18:30 do 21:30. Jest klimatyzacja, a na kolację obowiązuje dress code: panowie proszeni są o założenie spodni i koszuli z długimi rękawami lub bluzki.

Restauracja Barbacoa. Obok basenu znajduje się restauracja na świeżym powietrzu z widokiem na morze. W menu restauracji znajdziemy mięso, ryby, owoce morza, makarony, pizzę, a także duży wybór przekąsek i kanapek w porze lunchu (od 13:00 do 15:00). Również przez cały dzień, od 10:00 do 19:00, serwowane są napoje i aperitify. Restauracja nie ma specjalnych reżimów dietetycznych hotelu, więc jej usługi są dodatkowo płatne.

Bar w holu jest otwarty przez cały dzień. To świetne miejsce na spędzenie czasu przy lampce wina, orzeźwiającym drinku lub dobrej kawie - w pomieszczeniu lub na tarasie. Otwarte od 10:00 do 01:00.

4 sale konferencyjne. Ausonia: pow. 305 mkw., pomieści do 150 osób. Dalias: powierzchnia 52 m2, pomieści do 30 osób. Bouganville: powierzchnia 53 m2, pomieści do 60 osób. Anthelia: powierzchnia 50 mkw., pomieści do 50 osób.

Basen ze słodką wodą: pow. 860 m2, czynny w godzinach 09:00-19:00, nieogrzewany. Pralnia czynna jest w poniedziałki i piątki. Kącik internetowy.

Taras, całodobowa recepcja, sklep z pamiątkami, pokoje rodzinne, ogrzewanie.

W sezonie w recepcji pracuje personel rosyjskojęzyczny.

Zwierzęta nie są akceptowane. We wszystkich pokojach obowiązuje zakaz palenia.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjno-bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • winda
 • pranie
 • парикмахерская/салон красоты
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Mini Club od 4 do 7 lat, Maxi Club od 8 do 12 lat, Klub dla nastolatków (13-17 lat), 10:30-13:00 i 15:00-17:00. Basen: pow. 50 m2, czynny w godzinach 09:00-20:00. Wypożyczenie wózka za opłatą, na zapytanie.
 • Basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • Klub dziecięcy
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Dyskoteka (codziennie, hala z barem, bingo, karaoke odbywa się tutaj również), łucznictwo, rzutki, wieczorne show (profesjonalne programy show 4 razy w tygodniu, programy rozrywkowe 3 razy w tygodniu), aqua aerobik, badminton, water polo - dla wolny. W zespole animatorów nie ma animatorów rosyjskojęzycznych. Miejsce na karty do gry. Lekcje tenisa, gry wideo - za opłatą. Pole golfowe (w promieniu 3 km).
 • tenis stołowy  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • siłownia  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • Sporty wodne
 • nurkowanie
 • windsurfing
 • animacja
Opis pokoi

Łącznie 472 pokoje w 9-piętrowym budynku.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • mini bar
 • bezpieczny $
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • internet wi-fi $
 • balkon/taras
Adres Ernesto Sarti, 5 Komputer: 38679
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами виндсерфинга. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб.