GF Fanabe 4*– Opinie

11
Ocena 7.910
na podstawie
11 opinii
№11 w ocenie hotelu Teneryfa
8.7 Numer
8.7 Usługa
8.7 Czystość
9.7 Odżywianie
8.7 Infrastruktura
Hotel położony jest w prestiżowej dzielnicy Fañabe na Teneryfie. Zbudowany w 1994 roku, w 2004 roku przeprowadzono gruntowną przebudowę. Składa się z jednego 5-piętrowego budynku. W pobliżu hotelu znajduje się piękna ulica z licznymi sklepami. Obiekty rozrywkowe znajdują się 1 km od hotelu, co gwarantuje relaksujący wypoczynek. Hotel jest odpowiedni dla rodzin i osób w średnim wieku.Więcej →
аватар darinka9402
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 10.0
Wró ciliś my z Teneryfy 22 czerwca, hotel został poinformowany przez biuro podró ż y. Byliś my bardzo zadowoleni, po przyjeź dzie zameldowanie przebiegł o szybko i zostaliś my przywitani z uś miechem na twarzy. Wi - fi jest podane do pokoju, wię c internet dział ał dobrze, był ró wnież podł ą czony przy basenie. … Już ▾ Wró ciliś my z Teneryfy 22 czerwca, hotel został poinformowany przez biuro podró ż y. Byliś my bardzo zadowoleni, po przyjeź dzie zameldowanie przebiegł o szybko i zostaliś my przywitani z uś miechem na twarzy. Wi - fi jest podane do pokoju, wię c internet dział ał dobrze, był ró wnież podł ą czony przy basenie. Oczywiś cie wię cej czasu spę dziliś my na plaż y, w odległ oś ci 7 minut na piechotę Plaż a Fanabe, czysta, ale trochę kamienista. Po kolejnych 10 minutach szykowna plaż a Deldyuk, woda jest niebieska i bez kamieni, oznaczona niebieską flagą , woda jest czysta. Jeś li chodzi o jedzenie - wybó r dań jest ró ż norodny, zawsze serwowano owoce morza, dowolne owoce. Co najważ niejsze, jedzenie jest smaczne i ś wież e. Personel jest przyjazny, ogó lnie byliś my bardzo zadowoleni i chę tnie tu wró cimy! A tak przy okazji, hotel ma dobrą animację , ale gł ó wnie rodziny, relaksują ce wakacje, tak jak chcieliś my. Super!
У бассейна. Пляж Фаньябе Пляж Дельдюк
аватар OljaOk
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 8.0
Lokalizacja jest ś wietna - blisko plaż y, sklepó w, restauracji. Cicha ekskluzywna dzielnica miasta. Hotel jest dobry, ale są komentarze. Pomieszczenie był o zakurzone jak w okresie rozliczenia i pozostał o po sprzą taniu. Rę czniki i wanna są czyste. Meble są ł adne, ale stare. … Już ▾ Lokalizacja jest ś wietna - blisko plaż y, sklepó w, restauracji. Cicha ekskluzywna dzielnica miasta. Hotel jest dobry, ale są komentarze. Pomieszczenie był o zakurzone jak w okresie rozliczenia i pozostał o po sprzą taniu. Rę czniki i wanna są czyste. Meble są ł adne, ale stare. Mieszkaliś my na pierwszym pię trze, wię c szmer kanalizacji nie ustał . Na gó rze jest wystarczają co duż o pię ter, a szum wody do prania jest stał y. Kontyngent Niemcó w, Francuzó w w wieku emerytalnym. Jedzenie jest pyszne! Jest basen na dachu. Nie ma zadeklarowanego obszaru dla nudystó w.
Вид из окна
аватар
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 9.0
Moja rodzina i ja jesteś my zachwyceni Teneryfą i hotelem, któ ry odebrali dla nas menedż erowie Axel Travel (za pierwszym razem, gdy z nimi pojechaliś my)! Lokalizacja jest bardzo dobra, najważ niejsze - plaż a jest blisko! O plaż ach należ y pamię tać , ż e piasek na plaż ach jest ciemny: szary, a nawet czarny, wię c biał e i jasne stroje ką pielowe po nich zostaną tylko wyrzucone, ale plaż e są super! ! ! Obie plaż e znajdują się kilka minut spacerem. … Już ▾ Moja rodzina i ja jesteś my zachwyceni Teneryfą i hotelem, któ ry odebrali dla nas menedż erowie Axel Travel (za pierwszym razem, gdy z nimi pojechaliś my)! Lokalizacja jest bardzo dobra, najważ niejsze - plaż a jest blisko! O plaż ach należ y pamię tać , ż e piasek na plaż ach jest ciemny: szary, a nawet czarny, wię c biał e i jasne stroje ką pielowe po nich zostaną tylko wyrzucone, ale plaż e są super! ! ! Obie plaż e znajdują się kilka minut spacerem. Nastę pny przystanek autobusowy BEZPŁ ATNIE do Siam Parku! W okolicy jest wiele jadł odajni i restauracji z menu w ję zyku rosyjskim, jest supermarket. Już w drodze do Hiszpanii na lotnisku przeczytał am w recenzjach, ż e ktoś narzekał na karaluchy, zdenerwował się , prawie szykował się do powrotu, ale owadó w nie był o, wię c chcę odrzucić ten zarzut hotelu. Prawdopodobnie, jeś li jest z podł ogi, zaczną się nie tylko karaluchy. Nasz pokó j był bardzo czysty, pokojó wki sprzą tał y codziennie! Szczegó lnie cieszy nas pokó j, przestronny, jasny, z balkonem (nasz tata pali, to był o dla niego waż ne). Basen na dachu hotelu! Jedzenie był o bardzo smaczne i duż o, moż na by rzec na rzeź . Kupiliś my wycieczki od touroperatora i od prywatnych handlowcó w, ró ż nica jest niewielka, wszystko mi się podobał o! Koniecznie odwiedź Siam Water Park, spę dź niesamowity czas z dzieć mi. Udaj się na inne wyspy, do delfinarium, do parku orł ó w. Generalnie wydaje mi się , ż e nie moż esz siedzieć w hotelu na wakacjach, koniecznie musisz jeź dzić na wszelkiego rodzaju wycieczki, bo wakacje są tak kró tkie!
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 7.0
Przybył.1 wrześ nia, wię c wraż enia są wcią ż ś wież e. Ogó lnie reszta był a zadowolona. Pokó j standardowy, dobrze posprzą tany. Jedzenie w hotelu był o wspaniał e, pró bował em wielu nowych dań , duż y wybó r owocó w morza i owocó w. … Już ▾ Przybył.1 wrześ nia, wię c wraż enia są wcią ż ś wież e. Ogó lnie reszta był a zadowolona. Pokó j standardowy, dobrze posprzą tany. Jedzenie w hotelu był o wspaniał e, pró bował em wielu nowych dań , duż y wybó r owocó w morza i owocó w. O rozrywce nic nie mogę powiedzieć , bo cał y czas byliś my albo na wycieczkach, albo na plaż y. Bardzo podobał o mi się opalanie na dachu, są też.2 mał e baseny, w któ rych moż na się ochł odzić , a widok jest cudowny, jest miejsce dla nudystó w. Najbliż sza plaż a to 5-10 minut na piechotę , są duż e fale i brudne, jeś li pó jdziesz trochę dalej niż.20 minut, jest czystsza plaż a, a fal jest mniej, moż esz pł ywać . Polecam hotel dla rodzin, chociaż mojej 17 letniej có rce też się podobał .
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 7.0
Spę dziliś my rodzinne wakacje - ja, mó j mą ż i dwoje dzieci (15 i 5 lat) w czerwcu tego roku. Podobał mi się hotel, pokoje są czyste i wygodne. Jedzenie jest cał kiem dobre, był o duż o owocó w, codziennie banany, pomarań cze, jabł ka, gruszki, arbuzy, melony, morele, brzoskwinie, ś liwki, winogrona, nawet wiś nie : )) Odpoczywaliś my zgodnie z systemem All, a nigdy tego nie ż ał ował em. … Już ▾ Spę dziliś my rodzinne wakacje - ja, mó j mą ż i dwoje dzieci (15 i 5 lat) w czerwcu tego roku. Podobał mi się hotel, pokoje są czyste i wygodne. Jedzenie jest cał kiem dobre, był o duż o owocó w, codziennie banany, pomarań cze, jabł ka, gruszki, arbuzy, melony, morele, brzoskwinie, ś liwki, winogrona, nawet wiś nie : )) Odpoczywaliś my zgodnie z systemem All, a nigdy tego nie ż ał ował em. Napoje był y trochę rozczarowują ce, soki są regulowane, nie ma ś wież o wyciskanych. Cał kiem przyzwoite koktajle. Wino w restauracji jest cał e wytrawne, poprosili o sł odkie lub pó ł sł odkie, nie zrozumieli nas i znowu przynieś li wino wytrawne))) ze sł odkich win - sangria, niezbyt zł a. W hotelach jest cicho i spokojnie, jak powiedział a moja 15-letnia có rka „Raj dla emerytó w”, ale to nam odpowiadał o, bo nie lubimy hał aś liwych firm. Sama wyspa jest wspaniał a, wynają ł em samochó d, przejechał em cał ą wyspę . Klimat tam jest super! Dla tych, któ rzy nie mogą znieś ć upał u, to wszystko! Zdecydowanie wszystkim radzę iś ć do aquaparkó w, byliś my w Siam Parku i Aqualand, naprawdę nam się podobał o! Koniecznie odwiedź takż e Loro Park.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 13 lat wstecz
Ocena 7.0
Hotel odpowiada 4 gwiazdkom. Pokó j został rozliczony w cią gu 5 minut. Ponieważ okna wychodził y na drogę do kuchni restauracji, w nocy był o gł oś no, toczył y się wó zki, poprosiliś my o zmianę pokoju. Poruszali się bez problemó w. … Już ▾ Hotel odpowiada 4 gwiazdkom. Pokó j został rozliczony w cią gu 5 minut. Ponieważ okna wychodził y na drogę do kuchni restauracji, w nocy był o gł oś no, toczył y się wó zki, poprosiliś my o zmianę pokoju. Poruszali się bez problemó w. Problem polegał na tym, ż e prysznic nie dział ał dobrze i został naprawiony w cią gu 30 minut. Personel jest przyjazny. Do plaż y z szarym piaskiem 10 min. Woda w oceanie jest bardzo przyjemna, 24 stopnie, okresowo silne fale. Prawie cał y czas był o pochmurno, wiał wiatr, temperatura 23-25 ​ ​ ​ ​ w dzień , 18-20 w nocy. Naprzeciwko dobrego centrum handlowego ceny produktó w takich jak nasz, perfum są znacznie niż sze. Sprzedam ł adne wyroby skó rzane. centrum Paryż a na plaż y za skał ą (na skrzyż owaniu w prawo). Posił ki jak zwykle w czwó rki - 2 rodzaje mię s. , kurczak, kieł baski, czasem krewetki. mał ż e w sosie, warzywa, makaron, pyszne ciasta i lody. Wieczorem na sali gra gitara, a niemieccy emeryci piją piwo. Niewielu jest mł odych ludzi, gł ó wnie rodziny z mał ymi dzieć mi i osoby starsze. Na plaż y jest wiele kafejek, ale i tam jest spokojnie.
Pojechaliś my do Las Americas, gdzie jest bardziej imponują co i ż ycie toczy się peł ną parą . Podobał y mi się zjeż dż alnie w Siam Parku.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 13 lat wstecz
Ocena 5.0
odpoczywał od 8 kwietnia 2011 do 5 maja. Tylko czysty. Przez miesią c dział y się paskudne rzeczy, wystarczył o na rok. Spadli z poł amanych krzeseł restauracji, uszczypnę li się poł amanymi leż akami, z urazą - nie podajemy po rosyjsku, ale paskudne rzeczy nastę pują po rosyjsku. … Już ▾ odpoczywał od 8 kwietnia 2011 do 5 maja. Tylko czysty. Przez miesią c dział y się paskudne rzeczy, wystarczył o na rok. Spadli z poł amanych krzeseł restauracji, uszczypnę li się poł amanymi leż akami, z urazą - nie podajemy po rosyjsku, ale paskudne rzeczy nastę pują po rosyjsku. Reklamacja ukryta - brak odpowiedzi przez 2 miesią ce. 3-letnie dziecko został o otrute lodami z rurkami z cukrem (nie jadł nic innego, a przez tydzień był o zimno) Pokó j czysty, ale na placu zabaw są karaluchy i inne zwierzę ta. Jeś li ż ycie dzieci nie jest drogie, idź , problemy są gwarantowane. Nawiasem mó wią c, inne dzieci też zachorował y, ale nie tak bardzo. Hotel ma nie wię cej niż.3 egipskie gwiazdki. Obsł uga NIE jest europejska. Obsł ugują je gł ó wnie imigranci z Polski. Z jakiegoś powodu niezbyt przyjaź ni. Mieszkał em przez sześ ć miesię cy w Ł odzi, Krakowie, Warszawie. Bardzo pozytywne wspomnienia. konsula trzeba był o natychmiast wezwać .
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 7.0
Hotel bardzo mi się podobał , z punktu widzenia w peł ni uzasadnia koszty sam w sobie, jest dobrze poł oż ony. . blisko przystankó w autobusowych i blisko plaż y, kuchnia znoś na, obok lokalny targ gdzie moż na zaparkować samochó d, gdy nie pracuje (wieczorami i w dni wolne od pracy). … Już ▾ Hotel bardzo mi się podobał , z punktu widzenia w peł ni uzasadnia koszty sam w sobie, jest dobrze poł oż ony. . blisko przystankó w autobusowych i blisko plaż y, kuchnia znoś na, obok lokalny targ gdzie moż na zaparkować samochó d, gdy nie pracuje (wieczorami i w dni wolne od pracy). Wieczorem w restauracji na ulicy zawsze jest muzyka na ż ywo, a artyś ci wystę pują bardzo ciekawie (lepiej niż we wszystkich innych shalmanach w okolicy, ludzie nawet przychodzą , ż eby po prostu pisać i sł uchać ). jeś li dostaniesz pokó j z balkonem na ulicę , moż esz na to wszystko patrzeć bezpoś rednio z pokoju siedzą cego przy twoim stole. W pobliż u niedrogiego supermarketu i prawie wszystkich obszaró w handlowych w odległ oś ci spaceru znajduje się ró wnież hipermarket i dzielnica handlowa, do któ rej odwiedzają gł ó wnie miejscowi (po stronie autostrady). Basen jest czysty, ale zawsze zatł oczony ludź mi w kolejce po leż aki. duż o dzieci. w recepcji są rosyjskoję zyczni, przy wymeldowaniu zapewniony jest bezpł atny prysznic i przechowalnia bagaż u, jest kilka kortó w, ale nie widział em nikogo grają cego na nich.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 9.0
jest wulkan teide, maska, loro park i siam park. poszliś my do wszystkiego opró cz siam parku, ponieważ jest to park wodny. … Już ▾ jest wulkan teide, maska, loro park i siam park. poszliś my do wszystkiego opró cz siam parku, ponieważ jest to park wodny.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 9.0
Mieszkaliś my w Fanabe Costa Sur przez dwa tygodnie w grudniu. Podobał nam się hotel. W peł ni odpowiada swojej kategorii 4*, choć ceny wycieczek do niej kształ tował y się na poziomie hoteli trzygwiazdkowych. Hotel jest doś ć cichy i sprzyja wyważ onemu wypoczynkowi. … Już ▾ Mieszkaliś my w Fanabe Costa Sur przez dwa tygodnie w grudniu. Podobał nam się hotel. W peł ni odpowiada swojej kategorii 4*, choć ceny wycieczek do niej kształ tował y się na poziomie hoteli trzygwiazdkowych.
Hotel jest doś ć cichy i sprzyja wyważ onemu wypoczynkowi. Praktycznie nie był o w nim mł odych ludzi i hał aś liwych firm.
Personel hotelu jest bardzo uprzejmy i przyjazny.
Pokó j był wygodny i przestronny. Codziennie był sprzą tany.
Mieliś my cał e jedzenie i byliś my bardzo zadowoleni. Mię so, ryby, sery, warzywa, owoce - wszystkiego pod dostatkiem i na każ dy gust.
Hotel ma bardzo korzystną lokalizację na skrzyż owaniu Fanabe i Duke. Dlatego do obu plaż o tej samej nazwie odległ oś ć od hotelu jest zauważ alnie taka sama, a spacery wcale nie są dł ugie. Obok hotelu znajduje się supermarket. W pobliż u znajdują się bezpł atne autobusy do Siam Park i Jungle Park. W pobliż u znajduje się wiele bardzo smacznych restauracji, a wię kszoś ć z nich ma menu w ję zyku rosyjskim.
Poszliś my odpoczą ć przez VKO. Cał ą swoją pracę wykonali dobrze i mam o nich pozytywne wraż enie. Przedstawiciel firmy odwiedzał nasz hotel trzy razy w tygodniu zgodnie z harmonogramem i był stale dostę pny pod telefonem.
Ogó lnie byliś my zadowoleni z naszych wakacji i oś rodka i chę tnie tam wró cimy.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
Pokaż więcej »


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Loro Park
Ocena 9.6
Hiszpania, o. Teneryfa (Kanary)
Natura, Rozrywka, Wypoczynek
Siam Park
Ocena 10.0
Hiszpania, o. Teneryfa (Kanary)
Rozrywka, Wypoczynek

Отель расположен в престижном районе Фаньябе на острове Тенерифе. Построен в 1994 году, в 2004 году была проведена полная реконструкция. Состоит из одного 5-этажного здания. Рядом с отелем красивая улица с множеством магазинов. Развлекательные заведения находятся в 1 км от отеля, поэтому спокойный отдых гарантирован. Отель подходит для отдыха всей семьёй и людей среднего возраста.

Lokalizacja Раположен 20 км от южного аэропорта Тенерифе, в 2 км от курортной зоны Плайя-де-лас-Америкас.
Opis plaży Пляжи Playa Fanabe, Playa del Duque в 500 м от отеля.
 • 3 i dalej
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, ежедневная уборка номера, room service: платно (09:00–23:00), Wi-Fi бесплатно (на всей территории), Интернет-кафе платно (4 компьютера с камерой), 1 конференц-зал (Teide: 350 м2, макс. 108 чел.), магазин сувениров, журнальный киоск, снек-бар (снек-бар/ресторан у бассейна La Choza), 1 ресторан Adeje: шведский стол, на 700 чел., 3 бара, салон для вечерних мероприятий El Drago, 5 бассейнов с пресной водой (3 с подогревом в зимний период, 2 на крыше), у бассейна зонтики, шезлонги: бесплатно, у бассейна полотенца: бесплатно (депозит), терраса для загара.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • centrum biznesowe
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Отделение для детей в бассейне для взрослых, детский бассейн с отделением для малышей, детский клуб (с 4 до 12 лет; 10:00–17:00), детская дискотека, анимационная программа для детей (ежедневная дневная и вечерняя анимация)
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Библиотека, мини-гольф бесплатно, спортивная площадка бесплатно (универсальная), аквааэробика бесплатно, петанк бесплатно, мини-футбол бесплатно, анимация бесплатно (дневная и вечерняя).
 • tenis stołowy  FREE 
 • golf  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • boisko do piłki nożnej
 • siłownia  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • animacja
Opis pokoi

В отеле 413 номеров.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • $
 • bezpieczny $
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon $
 • internet wi-fi  FREE 
 • balkon/taras
Adres Avenida Bruselas, 13, 38660 Adeje. Tenerife, Spain
Telefony: Tel: +34 922 71 29 00
Fax: +34 922 712 769
Stronie internetowej: GF Fanabe
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб.