Straszna obsługa, niemiła obsługa na najwyższym poziomie!

Pisemny: 26 sierpień 2017
Czas podróży: 2 — 12 sierpień 2017
Ocena hotelu:
2.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Duż o tekstu, a takż e „wraż enia”. Kró tko mó wią c, hotel nie ró ż ni się od wielu innych hoteli w okolicy. Ale praca personelu to coś , myś lę , ż e takiego podejś cia do goś ci hotelowych trzeba jeszcze szukać . Do goś ci, któ rzy przy okazji pł acą za ten „odpoczynek”.
PRZYJĘ CIE. W recepcji pracują rosyjscy i hiszpań scy administratorzy (kobiety, tylko jedna - mę ż czyzna. Tylko on nie był niegrzeczny). Olga i Natalia (administratorzy) - to gest. Pewnie siostry) W ogó le nie umieją się porozumieć , są niegrzeczni, spotykają goś ci z takimi kagań cami, jakby teraz dawali ci w twarz. Nastró j psuł się każ dego dnia.
ANEX WYCIECZKA. Osobną historią hotelu jest „Anex tour”, któ re robią wszystko, aby jeszcze bardziej utrudnić wypoczynek. Przewodnik Irina powiedział , ż e moż esz się z nią skontaktować w razie jakichkolwiek pytań . Zadał em tylko jedno pytanie na WhatsApp (tak jak powiedział a), pytanie był o waż ne i dotyczył o wycieczki, któ rą od niej kupiliś my.

Oczywiś cie nie otrzymał em odpowiedzi, chociaż list został przeczytany.
A w hotelu odpoczywają prawie tylko Rosjanie.
Aha, inna historia - barman. Nie mam nic przeciwko gejom, ale przeciwko takim pi___ sowom - mam! Jest po prostu niegrzeczny i krzywi się ! Niejednokrotnie zauważ ył em, jak krzyczał do ludzi, aby zamknę li za sobą drzwi do hotelu - stare, zrujnowane drzwi, któ re nie mają bliż ej. Dlatego ludzie powinni się martwić o to, ż e drzwi nie zamykają się za pierwszym razem i trzeba doł oż yć starań , aby je zamkną ć . Jeś li nie zauważ ył eś , ż e drzwi otworzył y się po wejś ciu - napisz zmarnowany - barman zacznie krzyczeć coś po hiszpań sku do cał ego pokoju i machać rę kami, wyraż ają c cał e swoje niezadowolenie, zamieniają c tę ​ ​ scenę w skandal. A kiedy zauważ ysz, ż e ich zepsute drzwi nie są tak naprawdę twoim problemem i nie musisz się martwić problemami hotelu, barman zaczyna klikać ję zykiem, warczeć i krzywić się . Nigdzie indziej nie widział em takich bzdur.
USŁ UGA. I chcę też zauważ yć , ż e duż o podró ż uję , był em w ró ż nych krajach, ale nigdzie nie widział em takiej usł ugi jak w Hiszpanii. Mó wią , ż e we Francji jest jeszcze gorzej, teraz nawet nie chcę sprawdzać )

PLAŻ A. Swoją drogą plaż a jest szeroka, umiarkowanie czysta, jest ś wietna ś cież ka rowerowa i promenada spacerowa. Pamię taj jednak, ż e nie znajdziesz leż akó w. Opcją jest zakup parasola i szmatki i poł oż enie się na piasku. Jak dla mnie powinno być prawo wyboru, bo nie każ dy jest przyzwyczajony do reszty „dzikusó w”.


To nie wszystkie minusy, obrazowo opisał em to, co zapamię tał em.

Osobisty przykł ad z pobytu w hotelu. Pewnego dnia przyszliś my zamó wić ś niadanie nastę pnego dnia rano, ponieważ jechaliś my na wycieczkę . Przyjechaliś my na recepcję o 20:40 i jak się okazał o, zgodnie z regulaminem hotelu (administrator wyją ł kartkę spod lady), ż e ś niadanie moż na zamó wić tylko do godziny 20:00.
I tutaj już oceniamy pracę personelu: mogliś my iś ć na spotkanie i rozwią zać problem (zauważ am, ż e wł aś nie wyszliś my z restauracji, w któ rej niedawno zaczą ł się obiad i był o jeszcze duż o jedzenia. Swoją drogą , my wcześ niej zamó wił em ś niadanie, wię c był o: 1 jabł ko, 1 butelka wody i kanapka - 2 kawał ki chleba, a w ś rodku duż o cebuli i trochę pieprzu - tak poprosił em o zrobienie kanapki z serem zamiast mię sa ), wię c tym razem mogli postawić przynajmniej to !! ! Ale nie! Spó ź niliś my się.40 minut i nie powinniś my, zostaliś my ukarani grzywną . Cyna. W efekcie zostaliś my zepsutym humorem, gł odni aż do obiadu (aż do celu).

Opró cz naszego przypadku osobiś cie regularnie obserwował em sceny, kiedy goś ć zgł aszał się do recepcji w celu rozwią zania ró ż nych problemó w, był y one dosł ownie „wprowadzane na miejsce” i wyjaś niał y, ż e „rozumiesz, takich problemó w nie rozwią zuje się szybko” – to jest w sytuacja, kiedy przyszł a rodzina, aby zgł osić , ż e woda kapie teraz z sufitu na ich ł ó ż ku i zapytać , co powinni zrobić i czy mieliby z tego powodu jakieś problemy. Nawiasem mó wią c, rodzina był a rosyjska (uprzejma, uprzejma), ale to nie uchronił o ich przed „rodakami”.

KORZYŚ CI Z hotelu. Wszystko, co był o normalne w hotelu, to pokó j i jego sprzą tanie. Pokojó wki są zł ote, bardzo się starał y, nawet gdy zapomnieliś my wyjś ć z euro. I uś miechali się i uś miechali. I za taką ż yczliwoś ć i szczeroś ć zawsze zostawialiś my hojny napiwek.
Jeś li wybierasz się na wiele wycieczek i (lub) jeź dzisz sam, nie bę dzie to nudne.

Od każ dego zależ y oczywiś cie osobiś cie, za co zapł acić , ale nie napisanie recenzji uważ am za przestę pstwo.
W koń cu, gdybym przeczytał taką recenzję przed zakupem wycieczki, na pewno nie wybrał bym Hotelu Element!
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał