Egipt – pierwsza podróż od zimy do lata, czyli jak zmieniliśmy zdanie na temat kraju

11 Luty 2021 Czas podróży: z 22 Styczeń 2021 na 22 Styczeń 2021
Reputacja: +302
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Przypuszczam, ż e historia zainteresuje tych, któ rzy po raz pierwszy odwiedzają Egipt. Doś wiadczeni podró ż nicy w tym kraju raczej nie znajdą dla siebie czegoś nowego. A jednak. . .

PRZYGOTOWANIE

Decyzja o wizycie w Egipcie zapadł a spontanicznie drugiego dnia tzw. lockdownu, kiedy wraz z ż oną zdaliś my sobie sprawę , ż e taki zbieg przymusowych przerw w pracy to prawie jedyna szansa na relaks w tym sezonie.

Wcześ niej odmó wiliś my rozważ enia Egiptu jako opcji na wakacje. Po pierwsze dlatego, ż e odpoczywali gł ó wnie latem, a w tym okresie jest tam bardzo gorą co; po drugie, uważ ali Egipt za kraj o sł abej obsł udze, natrę tnych handlarzy i cał kowicie niehigienicznych warunkach.

Ale w tej chwili to Egipt wydawał nam się najlepszą opcją na wakacje.

Zwykle planujemy wakacje na dł ugo przed podró ż ą , a wybó r hotelu zajmuje kilka tygodni.

Teraz warunki są zupeł nie inne i konieczne był o podję cie decyzji w cią gu trzech dni.


Uzbrojeni w porady naszego biura podró ż y i opinie turystó w z Turpravdy, rozpoczę liś my procedurę selekcji.

Gł ó wne kryteria: najbardziej bezwietrzna zatoka, dogodna lokalizacja hotelu wzglę dem morza i atrakcji miasta, recenzje turystyczne hotelu w okresie kwarantanny, cena do 1300 USD za dwoje na 7 dni ( poziom cen został wybrany biorą c pod uwagę wzrost kosztó w wakacji w Egipcie w tym roku).

Na ostatnim etapie pozostał y trzy opcje: Iberotel Palace, Sentido Reef Oasis Senses Resort i Reef Oasis Beach Resort.

Naszym ulubionym był Pał ac Iberotel, ale cena za niego w tym okresie okazał a się nieuzasadniona, zaró wno w stosunku do naszego budż etu, jak i samego hotelu (wedł ug naszego biura podró ż y).

W koń cu zdecydowaliś my się na Reef Oasis Beach Resort i, jak się pó ź niej okazał o, wybó r był sł uszny.

Tak wię c 9 stycznia zdecydowaliś my się na lot, a 12 stycznia zapł aciliś my za podró ż i otrzymaliś my potwierdzenie od biura podró ż y. To rekordowo kró tki czas przez cał y czas naszych podró ż y.

Koszt wycieczki to 3.800 hrywien

W laboratorium NIKOLAB wykonano obowią zkowe testy.

Cena jest tu nieco wyż sza niż w znanym „laboratorium DNA” (770 hrywien), ale jest wię cej oś rodkó w, w któ rych moż na przystą pić do testu, a kolejek jest mniej (moż na zarejestrować się online, aby zminimalizować czas spę dzony w centrum medycznym).

Test został wykonany 13 lutego okoł o godziny 09:00, wyniki otrzymano nastę pnego dnia okoł o godziny 11:00 na papierze firmowym ze znaczkami, tł umaczeniem i kodem QR.

Od razu zauważ ę , ż e na lotnisku w Sharm El Sheikh tylko zerkali na papiery.

Nasza podró ż rozpoczę ł a się godzinnym opó ź nieniem, ponieważ w Kijowie padał ś nieg, a samolot był leczony ś rodkiem zapobiegają cym oblodzeniu.

Po przybyciu do Egiptu kontrola graniczna i celna minę ł a szybko. Rzeczy sprawdzano tylko przechodzą c przez specjalne urzą dzenie (nie pamię tam jak to się nazywa) na taś mie, bez oglę dzin.

Na lotnisku kupiliś my kartę SIM Vodafone i wsiedliś my do autobusu na dalszy transfer grupowy do hotelu.


Dł ugo musieliś my czekać na naszych towarzyszy podró ż y. Mniej wię cej godzinę pó ź niej okazał o się , ż e w Kijowie pozostał o okoł o 100 walizek i toreb pasaż eró w naszego lotu!

Sł yszeliś my o sytuacjach, w któ rych zaginą ł bagaż jednego lub dwó ch pasaż eró w lotu (a wię c najpotrzebniejsze rzeczy - kostiumy ką pielowe, lekkie buty, artykuł y higieniczne został y przezornie umieszczone w bagaż u podrę cznym), ale tutaj mó wiliś my o poł owie z nich kto przybył !

Oczywiś cie wszystkie te osoby musiał y wypeł nić specjalne formularze, ta procedura zaję ł a trochę czasu i sprawdziliś my w autobusie czekają cym na transfer przez okoł o trzy godziny.

Prawdopodobnie dał oby się wzią ć taksó wkę , ale byliś my w kraju pierwszy raz, czas jest wcześ nie rano (mał o prawdopodobne, abyś my zał atwili się od razu po przyjeź dzie), wię c woleliś my poczekaj na przelew.

Najbardziej interesują ca rzecz w tej sytuacji, moim zdaniem, był a nastę pują ca.

Turyś ci ANEX TOUR i JoinUp! przylecieli samolotem z Kijowa. W każ dym razie autobusy tych touroperatoró w spotykał y pasaż eró w na parkingu lotniska.

I WSZYSTKIE autobusy ANEX TOUR odjechał y przed PIERWSZYM autobusem JoinUp! opuś cił parking. Na przykł ad: autobus LAST ANEX TOUR odjechał o 07:30, FIRST JoinUp! – o 08:10. Oznacza to, ż e albo turyś ci JoinUp! zostali w wię kszoś ci pozostawieni bez bagaż u, albo ANEX TOUR lepiej zorganizował pracę zwią zaną z przyjmowaniem zgł oszeń .

Kierują c się opiniami turystó w, kupiliś my egipską kartę SIM przy kasie lotniska, aby korzystać z operatora internetowego Vodafone. 2.000 sztuk za 14 USD. 20 jednostek to wię cej niż.10 Gb. Zależ y od sposobu wykorzystania Internetu: dla komunikatoró w (Telegram, Viber, What'sApp itp. ) i niektó rych sieci społ ecznoś ciowych 1 jednostka = 1 Mb, w innych przypadkach - 2 jednostki = 1 Mb.

Taki zakup naprawdę okazał się wygodny! W każ dym momencie naszego pobytu zawsze był internet z normalną prę dkoś cią (nawet podczas dł ugiej podró ż y ł odzią ), a gł oś noś ć wystarczał a na dwie osoby na cał ą podró ż .

Transfer grupowy trwał.35 minut: nasz hotel był trzeci na liś cie w drodze z lotniska.


Moż esz przeczytać szczegó ł ową recenzję hotelu tutaj .

Doł ą cz do touroperatora! (SUN Mię dzynarodowe)

Jak napisał em powyż ej, wycieczka został a zakupiona od organizatora wycieczek JoinUp! . Gospodarzem w Egipcie jest SUN International.

W autobusie, w drodze do hotelu, powiedziano nam o harmonogramach spotkań z przewodnikami w ró ż nych hotelach i ostrzegano, ż e wszystkie wycieczki należ y wykupić tylko za poś rednictwem przewodnikó w hotelowych, a jeś li zdecydujemy się skorzystać z usł ug innych firm, nasze ubezpieczenie bę dzie nieważ ne.

Spotkanie z przewodnikami hotelowymi (w hotelu mieliś my ich dwó ch - Fathi i Walid) został o zaplanowane na nastę pny dzień po przyjeź dzie o godzinie 09:00.

Ponad 10 osó b przyleciał o do hotelu z naszego lotu, a wszyscy opró cz nas mieli w Kijowie co najmniej jedną sztukę bagaż u, wię c gł ó wnym problemem, któ ry interesował turystó w na spotkaniu, był wł aś nie los bagaż u.

Przewodnicy pospieszyli, aby wszystkich uspokoić , mó wią c, ż e problem został rozwią zany: bagaż przyleci dzisiejszym lotem, a z hotelu zostanie zorganizowany specjalny transfer dla jednej osoby z każ dego pokoju, aby go odebrać . Obiecali poinformować o czasie transferu pó ź niej.

Nie mam informacji o tym, jak potoczył y się losy spó ź nionego bagaż u w przyszł oś ci.

Po rozwią zaniu gł ó wnego problemu dla turystó w przeszliś my na sprzedaż wycieczek. Zaznaczam, ż e przewodnicy wiedzą , jak pię knie opowiadać o wycieczkach. Tylko oni mają najlepsze autobusy, najlepsze jachty, najlepszych przewodnikó w i najbezpieczniejsze przygody.

Ponadto konieczne był o wykupienie wycieczek zaraz po spotkaniu. Przewodnicy ten poś piech tł umaczyli tym, ż e w warunkach kwarantanny konieczne jest sporzą dzenie specjalnego pakietu dokumentó w, a to trzeba zrobić w trybie pilnym.


Moim zdaniem prawdziwy powó d takiego poś piechu stał się jasny po zapoznaniu się z ofertami firm wycieczkowych, któ rych reklamy są aktywnie rozpowszechniane na ulicach Sharm El Sheikh. Wszystkie oferty okazał y się co najmniej 2 razy tań sze niż koszt oferowany nam przez SUN International.

Oczywiste jest, ż e danie turystom czasu na zapoznanie się z innymi ofertami oznacza potencjalną utratę duż ej liczby klientó w.

Dla tych, któ rzy nie chcą kupować wycieczek, przewodnicy odczuwają osobistą niechę ć , któ ra wyraż a się w intonacji, gestach i sposobie komunikacji. Ponadto wymagają podpisania dokumentu, w któ rym odmawiasz wszystkich wycieczek.

Jak pokazał a praktyka, nawet biorą c pod uwagę pię kną retorykę i przekonywanie opowieś ci o uważ noś ci na klienta i najwyż szym poziomie obsł ugi, sł owa przewodnikó w należ y traktować bardzo ostroż nie.

Udowodnię to na wł asnym przykł adzie.

Odką d po raz pierwszy byliś my w Egipcie, postanowiliś my zapisać się na ankietę dotyczą cą Sharm El Sheikh. Wycieczka odbywa się dwa razy dziennie. W dzień – bezpł atnie, wieczorem – z dopł atą za obiad i wizytę w muzeum – 25$ od osoby. Ta cena jest kalkulowana za kolację w restauracji FARES. Istnieje dodatkowa opcja dla tych, któ rzy chcą bardziej ekonomicznej opcji: kolacja w innej restauracji rybnej z wycieczką kosztują cą.15 USD za osobę .

Wybraliś my kolację w TABELACH. Zapł acił em 25 dolaró w. A wieczorem znaleź liś my na drzwiach pokoju notatkę , ż e kolacja w TABELACH jest niemoż liwa i musimy skontaktować się z przewodnikiem hotelowym. Nikt nie odpowiedział na wiadomoś ć ani na poł ą czenie pod numer wskazany w notatce.

Nastę pnego ranka poszedł em do przewodnika hotelowego, przeprosił , powiedział , ż e zaszł a pomył ka i zwró cił em ró ż nicę mię dzy kosztem kolacji w FARES i innej restauracji.

A wieczorem, kiedy zapytał em przewodnika, dlaczego kolacja w taryfach został a zepsuta, odpowiedź był a taka, ż e ​ ​ przez okoł o DWA TYGODNIE w ogó le nie był o takiej opcji, a przewodnik hotelowy musiał coś pomylić .


Myś lę , ż e przewodnik hotelowy zrobił to celowo, aby sprzedać wycieczkę , bo po zakoń czeniu procedury sprzedaż y przewodnicy zupeł nie tracą zainteresowanie turystami i na kolejnych spotkaniach komunikują się niechę tnie, odpowiadają na pytania monosylabami, gdybyś tylko szybko został w tyle.

Wię c na przykł ad rano, dzień przed lotem powrotnym, zwró cił em się do przewodnikó w, aby wyjaś nić godzinę transferu. Powiedziano mi, ż e jest jeszcze wcześ nie i ż e muszę przyjś ć wieczorem. A wieczorem ogó lnie powiedzieli mi; „Dlaczego do nas przychodzisz? Idź i dowiedz się w recepcji, wszystkie informacje są tam! ”.

Podczas kontaktu z Recepcją okazał o się , ż e SUN International posiada specjalne stoisko w holu budynku administracyjnego, a wszystkie niezbę dne informacje są na tym stoisku wskazane. Ale dowiedział em się o jego obecnoś ci od personelu hotelu, a nie od mojego touroperatora!

Do usł ugi od JoinUp! (SUN International) Wró cę w sekcji WYCIECZKI.

Moim zdaniem jest to jeden z najniż szych poziomó w obsł ugi podczas naszych podró ż y z chę cią wycią gnię cia od turysty jak najwię kszej iloś ci pienię dzy za minimalny zestaw i przecię tną jakoś ć usł ug.

W przeciwień stwie do innych wyjazdó w, kiedy aktywny wypoczynek dzieli się w przybliż eniu 50/50 na plaż owy, tym razem postanowiliś my poś wię cić wię cej czasu na odpoczynek pasywny.

Kupiliś my tylko dwie wycieczki.

Pierwszy to przeglą d Sharm El Sheikh. Chcieliś my poznać miasto już przy pierwszej wizycie i lepiej je poznać . Koszt to 15 USD za osobę .

Kupiony od SUN International. Ten wybó r został dokonany, ponieważ nie znaleź liś my podobnych ofert w innych biurach ś wiadczą cych usł ugi wycieczek. Szczegó ł y finansowe przeję cia są opisane w sekcji OPERATOR WYCIECZKI.

W momencie zakupu powiedziano nam, ż e pokaż ą nam kilka interesują cych zabytkó w Sharm El Sheikh.

O 17:00 zabrał nas minibus wycieczkowy z budynku administracyjnego. W wycieczce uczestniczył o 12 osó b.

Przewodnik – Julia. Podczas cał ej podró ż y opowiadał a o historii, tradycjach, cechach Sharm El Sheikh. Odpowiedzi na pytania. Pokazał a, ż e ​ ​ jest prawdziwym profesjonalistą .


Pierwszy przystanek – Meczet El Mustafa. Moż esz tylko patrzeć na zewną trz. Wejś cie do ś rodka jest zabronione. W czasie naszej wizyty, z powodu kwarantanny, meczet był zamknię ty, otwiera się go tylko podczas modlitwy.

W pobliż u meczetu Julia opowiedział a o podstawach islamu i tradycjach wyznawcó w tej religii.

Dostaliś my 20 minut na samodzielne zwiedzanie

Potem udaliś my się do sklepu z olejami fabrycznymi NEFERTITI. Tutaj odbyliś my pó ł godzinny wykł ad na temat ró ż nych rodzajó w oleju. Na zakup produktó w przeznaczono kolejne pó ł godziny. Uważ aliś my, ż e ceny są wysokie, ale inni czł onkowie naszej grupy kupowali.

Trzeci przystanek to centrum z pamią tkami, któ rego ceny są.2-3 razy wyż sze niż ceny podobnych towaró w w sklepach z pamią tkami na Starym Mieś cie.

Wizyta trwa okoł o 40 minut.

Nastę pnym punktem jest Muzeum Tutenchamona. Zawiera kopie przedmiotó w znajdują cych się w Muzeum w Kairze.

Ekspozycja jest ciekawa. Ale konieczne był o samodzielne zapoznanie się ze wszystkimi eksponatami: nie był o przewodnika po muzeum dla naszej grupy, mimo ż e w grupie, któ ra przyjechał a do muzeum ró wnolegle z nami, ale od innego touroperatora, tam był przewodnikiem.

W pobliż u wszystkich eksponató w znajdują się tablice z opisami, takż e w ję zyku rosyjskim.

Na zwiedzanie muzeum przeznaczono okoł o 40 minut.

Ostatnim przystankiem w naszej podró ż y jest kolacja w jednej z restauracji rybnych w Soho.

Siedzieliś my na otwartej przestrzeni. Biorą c pod uwagę chł odną pogodę i silny wiatr, czuliś my się nieswojo.

Aby umyć rę ce lub skorzystać z toalety, trzeba był o udać się do są siedniego budynku.

Obiad, któ ry skł adał się z kilku dań , był obfity i smaczny.

Potem zabrano nas z powrotem do hotelu.

Wycieczka był a rozczarowują ca. Po pierwsze, dominował komponent komercyjny. Po drugie trasa jest zorganizowana w bardzo dziwny sposó b: obiekty znajdują się w ró ż nych czę ś ciach miasta w znacznej odległ oś ci od siebie, a przemieszczanie się mię dzy nimi zaję ł o okoł o 30% czasu zwiedzania.

Druga wycieczka to rezerwat przyrody Ras Mohammed i Biał a Wyspa na jachcie.

Kupiony w agencji Empire Tourism 24. Agencja został a wybrana na podstawie pozytywnych opinii turystó w.


Koszt to 24 USD na osobę . Plus dodatkowe 10 USD za nurkowanie (koszt wypoż yczenia sprzę tu jest wliczony w cenę nurkowania).

SUN International ma tę samą wycieczkę na jachcie podobnej klasy za 50 USD za osobę plus 15 USD za nurkowanie.

Na dzień przed trasą skontaktowano się z agencją Viber. Po wysł aniu zdję ć paszportowych i nazwy hotelu do formalnoś ci otrzymaliś my wiadomoś ć z instrukcjami, gdzie spotkać się z autobusem i co zabrać ze sobą na wycieczkę .

Poniż ej zrzuty ekranu ze strony internetowej agencji z opisem wycieczki:

Począ tek wycieczki w peł ni odpowiadał programowi wskazanemu na stronie internetowej.

Minibus przyjechał na umó wione miejsce nawet 5 minut wcześ niej.

Pienią dze na wycieczkę został y od nas odebrane natychmiast w autobusie bez ż adnych dokumentó w potwierdzają cych pł atnoś ć .

Zatrzymaliś my się w kilku innych hotelach i dotarliś my do portu w okoł o pó ł godziny.

Kiedy wysiedliś my z autobusu, powiedziano nam nazwę naszego jachtu i zaproponowano, ż e bę dziemy czekać w specjalnym pawilonie.

Tutaj, w pawilonie, moż esz wypoż yczyć maskę (2 dolary), pł etwy (2 dolary), kamizelkę ratunkową (3 dolary).

Po kolejnych 30 minutach ustawił y nas dwie osoby : ) i zabrano na lą d.

Przed wejś ciem na pokł ad – kontrola za pomocą wykrywacza metalu i inspekcja workó w.

Dostaliś my statek - Manta 4. Liczba turystó w to okoł o 30 osó b.

Przy wejś ciu na jacht czekał a nas pierwsza niespodzianka: musimy zdją ć buty. Zapewne w innych porach roku był oby to odbierane jako normalne, ale teraz podł oga na pokł adzie był a miejscami zimna, wię c turyś ci, któ rzy zabrali ze sobą skarpetki lub dodatkową parę butó w (w tym do pł ywania), okazali się być zwycię zcy.

Wypł ynię cie z portu nastą pił o o 09:55. Morze przywitał o nas silnym chł odnym wiatrem! Widok z otwartego gó rnego pokł adu był niesamowity! Ale to wł aś nie z powodu wiatru przebywanie na nim stawał o się coraz mniej wygodne i wszyscy turyś ci stopniowo schodzili do zamknię tego salonu.

Podczas pł ywania ci, któ rzy planowali nurkować , byli instruowani w ł amanym rosyjskim z dodatkiem gestó w.


Na pierwszy przystanek w rezerwacie Ras Mohammed, gdzie zaplanowano nurkowanie, o 11:50!

Kolejne 50 minut, kiedy pró bowali zacumować . Jacht „przecinał ” koł a w jednym miejscu, a turyś ci czekali na rozwó j wydarzeń .

W drodze powrotnej nakarmiono nas pysznym lunchem.

Za filmy i zdję cia (okoł o 10 sztuk) z mojego pobytu pod wodą poprosili o 50 dolaró w. Co wię cej, moż na był o kupić albo cał y zestaw, albo nic.

Odmó wił em, ponieważ jakoś ć materiał ó w był a niska i nie był o naprawdę ł adnych widokó w.

Niestety treś ć tej wycieczki był a poniż ej naszych oczekiwań .

Po jej zakoń czeniu napisał em do przedstawiciela Imperia Tourism 24, ż e nie otrzymaliś my peł nego zakresu usł ug, ponieważ na Biał ej Wyspie nie był o lą dowania.

Przedstawiciel agencji przez dł ugi czas nie mó gł zrozumieć (lub udawać ), co dokł adnie mi nie odpowiadał o. Napisał a, ż e ​ ​ nie są w stanie wpł ywać na zjawiska naturalne.

Kiedy zwró cił em uwagę , ż e lą dowanie na Biał ej Wyspie jest nawet wskazane w nazwie wycieczki, a na stronie internetowej ani w wiadomoś ciach osobistych nie był o ż adnych ostrzeż eń , ż e z jakiegoś powodu moż e nie nastą pić , otrzymał em odpowiedź ż e w przyszł oś ci bę dą ostrzegać turystó w.

Biorą c pod uwagę takie podejś cie do klientó w, polecam przed zakupem wycieczek zastanowić się , czy warto skontaktować się z Imperia Tourism 24.

Taksó wka był a uż ywana tylko dwa razy na wycieczki na Stare Miasto.

Schemat jest nastę pują cy: cena został a wynegocjowana w pobliż u hotelu, a taksó wkarz zawió zł nas do sklepu Misha Freebie na Starym Mieś cie. Sklep dał nam specjalną kartę . Po spacerze ponownie podeszliś my do sklepu, oddaliś my kartę , sprzedawca zadzwonił do taksó wkarza, a on przyjechał w cią gu 10 minut. Zapł aciliś my kierowcy za podró ż w obie strony po przybyciu do hotelu.

Aby speł nić warunki kwarantanny, wszyscy pasaż erowie muszą nosić maski podczas podró ż y wewną trz pojazdu.

Podró ż z hotelu na Stare Miasto iz powrotem kosztował a nas 6 USD.

Korzystają c z dobrej lokalizacji hotelu, wię kszoś ć zakupó w dokonywaliś my w jego okolicy.


Jeś li wyjdziesz z gł ó wnego wejś cia do hotelu, skrę ć w lewo w kierunku Faraana Reef Resort, a nastę pnie po 10 minutach spaceru znajdziesz się w mał ym centrum handlowym Dahab Center, któ re znajduje się na skrzyż owaniu Al Reyadat Al Bahareya i ulice Al Khazzan.

Są kawiarnie, sklepy spoż ywcze w rozsą dnych cenach, sklep zoologiczny (jeś li ktoś tego potrzebuje), sklep warzywny z dobrym asortymentem. To wł aś nie w tym sklepie kupiliś my mango „w drodze”.

Należ y zauważ yć , ż e sezon mango koń czy się w Egipcie jesienią , wię c cena tego owocu znacznie wzrasta w styczniu.

Do zjedzenia na miejscu wzię liś my owoce waż ą ce od 0.5 kg i kosztują ce od 2.5 USD za kilogram.

Zabraliś my ze sobą pudeł ko waż ą ce 7 kg (9 sztuk) po 4 USD za kilogram. Mango są dojrzał e i pyszne! Dwa tygodnie po powrocie do Kijowa pozostał y jeszcze trzy kawał ki, wszystkie doskonale zachowane.

Wychodzą c z hotelu, jeś li skrę cisz w prawo do skrzyż owania z drogą asfaltową (Al Fanar Street), skrę cisz na niej w lewo i bę dziesz spacerować okoł o 7 minut, to znajdziesz się na począ tku ulicy Al Benouk. Na tej ulicy znajduje się wiele sklepó w z pamią tkami, ubraniami, akcesoriami, sprzę tem pł ywackim itp. Na szczegó lną uwagę zasł uguje sklep Mango z szeroką ofertą artykuł ó w spoż ywczych i przemysł owych w przystę pnych (lub nawet niskich) cenach.

Na koń cu ulicy (okoł o 15 minut spacerem od sklepu Mango) znajdują się budynki kilku bankó w. A obok nich znajdują się bankomaty, w któ rych moż na wymienić dolary lub euro na funty egipskie, wybierają c najkorzystniejszy kurs.

Jeś li bę dziesz jechał dalej wzdł uż Al Fanar, nie skrę cają c do Al Benouk, ulica Lezeish bę dzie po lewej stronie.

Oto McDonalds, apteka El Ezaby z szeroką gamą lekó w i kosmetykó w oraz niskimi cenami (polecane przez wielu turystó w), kawiarnia Rayahen i sklep ze sł odyczami.

Pamią tki kupowaliś my gł ó wnie na Starym Mieś cie. Co wię cej, im bardziej odległ e wyjś cie z meczetu, tym bardziej adekwatne ceny. Na przykł ad mogę polecić sklep na skrzyż owaniu ulic Maroko i Ali Ibn Abi Talib, gdzie począ tkowa cena pamią tek był a 2-3 razy niż sza niż u innych sprzedawcó w.


Dobra cena i duż y asortyment w aptece pokazanej na mapie poniż ej. To prawda, ż e ​ ​ wystę pują problemy z wystawianiem czekó w.

Ró wnież na Starym Mieś cie, naprzeciwko gł ó wnego budynku restauracji Fares, znajduje się sklep, w któ rym gotowane są owoce morza na wynos.

Są dzą c po duż ej liczbie mieszkań có w wś ró d kupują cych, ceny i jakoś ć są tutaj dobre.

Kupiliś my krewetki za 14 USD za kilogram. Wzię liś my 0.5 kg gotowanego i grillowanego. Gotowanie - 30 minut. Ponadto dają za darmo duż y sł oik sosu.

Zaró wno grillowane, jak i gotowane był y gotowane w przyprawach. Moż e dlatego nie podobał nam się smak. Ale to nie jest dla wszystkich: z pewnoś cią ktoś bę dzie zachwycony specyficznym smakiem egipskich przypraw.

Mogę też polecić sklep, w któ rym naprawdę polubiliś my ś wież e soki za 1 USD za szklankę :

Poszliś my takż e do sł ynnego sklepu George Clooney, któ ry jest wymieniany przez wielu turystó w jako outlet z najniż szymi cenami w mieś cie.

Sklep znajduje się w okolicy Nabq, w pobliż u RIXOS i zapewnia bezpł atny transfer z dowolnego hotelu w Sharm El Sheikh (podró ż w obie strony). Droga z naszego hotelu zaję ł a 40 minut.

Sklep ma naprawdę duż y asortyment. Ale towary są w wię kszoś ci zł ej jakoś ci. Ze wzglę du na niskie ceny. Mniej wię cej te same produkty w tych samych cenach moż na kupić w punktach sprzedaż y detalicznej w rejonie Hadaba, gdzie znajduje się Reef Oasis Beach.

W oparciu o moje doś wiadczenie nie pó jdę do George'a Clooneya po raz drugi.

DROGA DO DOMU

Na lotnisku w Szarm el-Szejk czekał a na nas rekordowa liczba kontroli i czekó w. Sprawdzali ubrania, bagaż i bagaż podrę czny. Czasami powierzchownie, innym razem dokł adnie.


Po przejś ciu pierwszej kontroli celnik zaczą ł nam mó wić , ż e nie moż na wywieź ć zakupionych lekó w z Egiptu. Jego znajomoś ć zaró wno angielskiego, jak i rosyjskiego był a na podstawowym poziomie, wię c trudno był o zrozumieć , czego dokł adnie od nas chciał . Przez 15 minut grzebał w workach i mó wił , ż e wywó z lekó w, nawet w minimalnych iloś ciach, jest zabroniony. Czeki nie chciał y wyglą dać . W rezultacie po prostu kazał nam iś ć dalej. Moż na tylko zgadywać prawdziwe motywy jego zachowania.

Przejś cie wszystkich punktó w kontrolnych, ł ą cznie z czasem oczekiwania w kolejkach, trwał o okoł o dwó ch i pó ł godziny.

Ta podró ż radykalnie zmienił a moje rozumienie Egiptu z moją ż oną !

Tak, poziom ż ycia w kraju jest niski, a ubó stwo jest zauważ alne nawet w stosunkowo zamoż nym Sharm El Sheikh. Jednocześ nie moż esz cieszyć się wspaniał ymi wakacjami na plaż y bez wychodzenia z hotelu, w przystę pnej cenie.

Uważ am, ż e kurorty tego kraju zdecydowanie należ y odwiedzić ! Przynajmniej raz! Zwł aszcza w zimnych porach roku! Przewieź ć z zimy do lata w zaledwie kilka godzin i na wł asne oczy zobaczyć najpię kniejszy podwodny ś wiat Morza Czerwonego!

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią