Zmęczony hotel, kiepskie jedzenie

Pisemny: 14 luty 2024
Czas podróży: 3 — 10 luty 2024
Ocena hotelu:
4.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 4.0
Usługa: 10.0
Czystość: 6.0
Odżywianie: 4.0
Infrastruktura: 4.0
Hotel jest zmę czony, jedzenie jest klasy C, ale personel jest bardzo dobry i pokonuje wszystkie wady tego hotelu. Przyjechaliś my 3 lutego o 11:00 i od razu usiedliś my. Po obejrzeniu numeru chcieliś my go zmienić , zmienili go bez ż adnych problemó w. Pokó j był.362. Brak balkonu. Wszystko dział a, jeś li nie znajdziesz usterki, to jest w porzą dku. Ł ó ż ko jest czyste, ciepł a woda i suszarka do wł osó w są niezbę dne dla dziewczą t). Zeszliś my na lunch i począ tkowo byliś my mile zaskoczeni - był wybó r owocó w morza. Biorą c kraby i krewetki, chcę powiedzieć , ż e nie ma tam nic do jedzenia - kraby są suche, a krewetki wcale nie są smaczne. Jedzenie jest takie samo, czwartego dnia wszystko staje się nudne, mię so to woł owina i kurczak. Alkohol Duszmań skiego. Są.2 baseny, jeden podgrzewany i zjeż dż alnie (zjeż dż alnie są w fatalnym stanie).
Nad morze dojeż dż a autobus, plaż a jest przepię kna, jest gdzie popł ywać i zobaczyć ryby) Pragnę zauważ yć , ż e Arabowie mniej dokuczają , albo dotarł a do nich cywilizacja, albo skargi na policję odniosł y skutek (był em tam 2 lata temu, wiem co piszę ) Minus za ogromne komary (nasz fumigator nie zadział ał , a robotnicy nawet ich nie znę cali, a potem jak już zaczniesz przeklinać ) Jeś li nie nie zatrzymać się w hotelu, wtedy warto przenocować . Sprzą tane codziennie. Nie wró cił bym tu. Inny!! ! Dziwne przeliczenie: jeś li pł acisz kartą , od razu doliczają do Twojej kwoty wszystkie podatki, któ re muszą zapł acić (jeś li są to dolary lub funty, to stawka wynosi 55-60, a przy karcie 30-32. Uważ aj). . I kategorycznie nie polecam sklepó w Mango Market i George Clooney. To nadal oszuś ci! Reklamowane sklepy i nic wię cej. Truskawki gniją nastę pnego dnia. Cukierki są obrzydliwe, nie da się ich zjeś ć (dają trochę do spró bowania , sprzedają inne). Turystó w jest niewielu, wię c ś miał o moż na się targować . Kupił em Internet za 8 dolaró w, 23 koncerty.
Zaskakują ce był o takż e to, jak poszczegó lne osoby dobrowolnie napromieniał y się , przechodzą c przez ramę . Istnieje alternatywne wejś cie i wyjś cie.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał