4 z 5

Pisemny: 29 sierpień 2021
Czas podróży: 13 — 25 sierpień 2021
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Dla rodzin z dziećmi
Ocena hotelu:
7.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 7.0
Usługa: 7.0
Czystość: 9.0
Odżywianie: 6.0
Infrastruktura: 8.0
Odpoczą ł.21 sierpnia. Najpierw o zaletach:

- bardzo pię kna rafa w pobliż u hotelu (molo)

- piaszczysta czysta plaż a

- czysty basen

- bardzo blisko morza

- blisko lotniska

- dobre sprzą tanie pokoju

Dzię ki czł owiekowi o imieniu Hany Said za sprzą tanie, czystoś ć w pokoju wynosi 5 na 5. Zawsze odpowiadał ró wnież na proś by o wodę , szampony, ż ele, prześ cieradł a i tym podobne. Dzię kuję Ci!

- pię kny zadbany teren hotelu

Z animacji podobał mi się pokaz ognia i pił ka wodna w basenie, w przeciwnym razie animacja był a 3.


Minusy: Jedzenie. Szczerze mó wią c, nie jest zbyt dobrze. Mał o owocó w, rozcień czone soki, tani alkohol, szaszł yk przesuszony, mał y wybó r. Bez lodó w, frytki był y tylko raz. Czekał am na niego : D Zupa był a raz przesolona, ​ ​ drugiego dnia poprawili. Ale nigdy nie byliś my gł odni. Tyle, ż e to jedzenie nie jest 5-gwiazdkowym hotelem. Napoje podawano w jednorazowych szklankach. Dlaczego nie kupić zwykł ych okularó w? We wszystkim jest poczucie oszczę dnoś ci.
- nachalny marketing na terenie hotelu (spa, wycieczki)

- mebel nie jest nowy, wyglą da przecię tnie

- stare leż aki i parasole na plaż y. Moż na ich uż ywać , ale nie są wygodne. Czę sto moż na spotkać prę ty wystają ce z parasoli. W idealnym przypadku został yby zastą pione bardziej nowoczesnymi.

- Internet tylko w recepcji i restauracji

WAŻ NE: wedł ug naszych ankiet wś ró d osó b z innych hoteli doszliś my do wniosku, ż e taka jest sytuacja w cał ym Egipcie. We wszystkich hotelach. Wszę dzie ludzie narzekali, ż e jedzenie nie jest zbyt dobre. Niektó rzy byli gorsi od nas. Dlatego mogę powiedzieć , ż e najprawdopodobniej jak na poziom Egiptu jest to dobry hotel. Wedł ug standardó w europejskich, a przynajmniej w poró wnaniu z hotelami w Turcji, nie jest to 5 gwiazdek.

Ż yczenia dla hotelu: przynajmniej ulepszyć jedzenie, urozmaicić , owoce, wysokiej jakoś ci napoje, wymienić parasole na plaż y i leż aki na nowe, przestać uż ywać plastiku do napojó w, kupić naczynia.

Ogó lnie oceniam hotel 4 na 5.
Uwielbiał em rafę koralową w pobliż u hotelu. Jest niesamowitej urody i pokrywa wszystkie mankamenty hotelu.

Jeś li to Twó j pierwszy pobyt za granicą , pokochasz to. Jeś li już odpoczywał eś w innych krajach w doskonał ych hotelach, poczujesz, ż e hotele w Egipcie są nieco w tyle pod wzglę dem jakoś ci.
Przetłumaczone automatycznie z rosyjskiego. Zobacz oryginał