Pozycjonują się jako hotel premium, ale w rzeczywistości nie spełniają oczekiwań

Pisemny: 25 październik 2020
Czas podróży: 23 — 29 październik 2020
Ocena hotelu:
5.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 4.0
Usługa: 5.0
Czystość: 4.0
Odżywianie: 7.0
Infrastruktura: 7.0
Pierwszą rzeczą , któ ra przychodzi do gł owy w tym hotelu, jest to, ż e już nas tu nie ma.
No naprawdę , chł opaki, dlaczego stawiacie sobie tak wysoką poprzeczkę ? ! Zawieś elegancki ż yrandol w holu i uważ aj się za hotel premium? Co najmniej gł upie! Myś lę , ż e nie przyjadą tu po raz drugi ludzie, któ rzy cenią swó j czas, pienią dze, a przede wszystkim wygodę .
Oczywiś cie w tym hotelu są zalety, dowiesz się o nich z opisu swoich touroperatoró w, có ż , lub z innych recenzji. I napiszę o wielkich minusach, któ re pokrywają wszystkie plusy tego hotelu.

Pierwsza to chamska postawa niektó rych pracownikó w. W lobby barze usł yszeć od kelnera „masz pię kne piersi” to przynajmniej lekki szok i poczucie, ż e trafił eś na lokalny targ, a nie do hotelu premium. (chociaż był a w raczej zamknię tej sukience iz dzieckiem) Szok - to twoja opinia!
Kierowca autobusu, któ ry wywozi wczasowiczó w na koniec pontonu, szczerze się trzyma (no moż e komuś się to podoba), ale jak zobaczył em, ż e robi niejednoznaczne znaki o dziewczynie 14-15 lat, znowu szok !! !
Kelner na pontonie poprosił o zrobienie tureckiej kawy, usł yszał w odpowiedzi, ż e trzeba czekać.30-40 minut, lepiej iś ć na plaż ę , dostaniesz tam kawę w minutę . Uczucie kulturalnie wysł ane. . . ) wielu kelneró w z gł ó wnej restauracji, a mianowicie na tarasie drugiego pię tra i wielu kelneró w w barach, szczerze wyś wiadcza ci przysł ugę przy skł adaniu zamó wienia.
Pokó j: bardzo, bardzo zmę czony! Sprzą tanie w pokoju dla tró jki z minusem. Przez trzy dni prosił a mnie o usunię cie martwych owadó w z mojego stolika nocnego! Wszystkie powierzchnie są czymś pokryte, czymś wypeł nione, nikogo to nie obchodzi. Przez dwa dni pró bował em namó wić się , ż eby zamkną ć oczy i cieszyć się resztą , ale kiedy wieczorem weszli do pokoju i zobaczył em, ż e na szafkach nocnych stoją dwie do poł owy peł ne butelki wody, i zaczą ł em zawijać się w chipsy. tuba, rozerwał em! Podobno jedną butelkę wody wycią gnię to z toalety, któ rą mył em zę by, do któ rej zabrali drugą , do poł owy peł ną - tajemnica. Dzwonienie do recepcji nie rozwią zał o problemu.
Obsł uga jest obsesyjnie denerwują ca, nie czekasz, nie przesł uchujesz, nie masz czasu na chwilę odejś ć , wszystko jest odebrane.

Plaż a jest brudna, wszę dzie niedopał ki papierosó w. Zuż yte rę czniki leż ą na leż akach, wszystko w piasku, zuż yte kubki, sł omki leż ą dookoł a, nikt nie jest zainteresowany!
Importowany alkohol jest deklarowany, ale należ y pamię tać , ż e w lobby barze moż na pić tylko zwykł y importowany alkohol. W cał ym hotelu lokalne napoje alkoholowe, dobrze, lub standardowe typu martini. Zamó wił em strzykawkę Aperol, odmó wili, powiedzieli, ż e Aperol jest tylko w barze w holu! Kapety! Zapł ać pienią dze i biegnij cał y czas do lobby baru, któ ry znajduje się tuż obok recepcji. Bardzo wygodnie! Bardzo! A zwł aszcza jeś li jesteś z dzieć mi, któ re nie mają nikogo do opuszczenia!
A takż e garś ć drobnych problemó w, któ re wydają się mał e i wydaje się , ż e nie warto na nie zwracać uwagi i pisać o nich, ale kiedy zamiast odpoczywać i relaksować się , biegasz i bł agasz o gą bki, patyczki kosmetyczne, rę czniki itp. D. , to naprawdę mę czą ce i denerwują ce.
Có ż , ostatni kamień w ich ogrodzie! ) To są kwiaty! Ludzie, moż e czepiam się , ale kiedy w hotelu tego poziomu wszę dzie wbijają się sztuczne kwiaty, a nie pierwsza ś wież oś ć i niezbyt dobra jakoś ć , taki nieprzyjemny posmak pozostaje.
To wszystko!
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał