Reef Oasis Beach: lato w środku zimy

Pisemny: 26 styczeń 2021
Czas podróży: 15 — 22 styczeń 2021
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; W przypadku podróży służbowych; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
8.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 8.0
Usługa: 7.0
Czystość: 7.0
Odżywianie: 8.0
Infrastruktura: 9.0
Odpoczywaliś my razem przez 7 dni w drugiej poł owie stycznia.

Przy wyborze hotelu kierowaliś my się lokalizacją , opiniami turystó w oraz ceną . Chcieliś my znaleź ć w cichej zatoce, z dobrą oceną gł ó wnych zasobó w turystycznych i budż etem do 1300 USD dla dwojga na 7 dni.

Hotel znajduje się w pierwszej linii i skł ada się z jedno- i dwupię trowych budynkó w. W zależ noś ci od lokalizacji pokoju na terenie hotelu droga na plaż ę moż e zają ć od dwó ch do siedmiu minut w spokojnym tempie.

Dla tych, któ rzy chcą zaoszczę dzić energię , wokó ł hotelu od 8 rano cał y czas kursuje bus, któ rym moż na dostać się prawie na plaż ę.
Zatrzymuje się w dowolnym miejscu na trasie na ż ą danie. Wygodny i wygodny.


Ponad 50% turystó w w hotelu pochodził o z ró ż nych miast Ukrainy, jest też wielu turystó w z Biał orusi i Kazachstanu.

Teren hotelu jest duż y i zielony.
Duż o drzew, krzewó w, trawnikó w.
Wszystko wyglą da schludnie i jest pod stał ym nadzorem i opieką odpowiedniego personelu.
Dudki, mał e czaple, goł ę bie, wrony, koty chodzą po terytorium.

Dodatkowo moż na skorzystać z infrastruktury są siedniego hotelu Sentido, a przestrzeń do spaceró w i relaksu staje się po prostu ogromna.

Jeś li weź miemy tylko terytorium Reef Oasis Beach, to mamy co najmniej trzy baseny.
To prawda, ż e ​ ​ w styczniu woda w nich jest zimna, wię c o każ dej porze dnia przy basenach dostę pne są bezpł atne leż aki.

Nawet w basenie z tak zwaną „ciepł ą ” wodą odczuwa się temperaturę niż szą niż w Morzu Styczniowym.

Plaż a jest piaszczysta, ma ponad 300 metró w dł ugoś ci i 30-50 metró w szerokoś ci.

Plaż a jest codziennie sprzą tana, piasek jest czysty.

Wejś cie do wody zaró wno z plaż y wzdł uż ciepł ego piasku bez specjalnych butó w, jak iz pontonu.

Morze jest czyste, przejrzyste, ze szmaragdowozieloną wodą.
Podczas naszych wakacji temperatura wody wynosił a wedł ug wraż eń.23-25 ​ ​ stopni: cię ż ko wejś ć do morza, ale jak się do tego przyzwyczaisz, nie chce się wychodzić , bo powietrze wydaje się zimniejsze niż woda.

Chł odny wiatr był czę stym goś ciem i był odczuwalny, zwł aszcza przy wychodzeniu z wody.

W czasie odpoczynku zwiedziliś my inne rejony miasta (Naama Bay, Nabq), a tam wiatr był silniejszy i zimniejszy niż na Reef Oasis Beach.


Ogó lnie dla tych, któ rzy tak jak my wybierają się do Egiptu po raz pierwszy, waż ne jest, aby zrozumieć , ż e w styczniu jest bardzo duż a ró ż nica mię dzy temperaturami dziennymi i wieczornymi: w cią gu dnia 19-25 stopni, a w wieczorem moż e być.10, ale najczę ś ciej 14-16.

Ogó lnie rzecz biorą c, pł ywaj i nurkuj przez pó ł godziny lub wygodniej.

Podwodny ś wiat na obszarze przylegają cym do plaż y jest bogaty w pię kne koralowce i ró ż norodną faunę.
Moż esz po prostu leż eć na wodzie bez ruchu i obserwować mieszkań có w morza przez maskę.
Ró ż ne rodzaje ryb pł ywają bardzo blisko, czasami dotykają c rą k lub stó p. .
Absolutnie niezwykł e uczucie przyjemnoś ci!

Pierwsza linia leż akó w na plaż y zaczyna się zajmować jeszcze przed 7 rano.
Turyś ci zostawiają rę czniki i przychodzą na plaż ę po ś niadaniu, a czasem nawet po kolacji. Przez cał y ten czas leż aki są puste.

Ale miejsce na plaż y moż na znaleź ć o każ dej porze dnia.
Jeś li nie obchodzi Cię , któ ra linia od morza i w któ rej czę ś ci plaż y się zrelaksować , to o godzinie 11 i 12 dostę pne są bezpł atne leż aki.

Nawiasem mó wią c, leż aki są wygodne i wygodne.

Sł oń ce ś wiecił o na plaż y od okoł o 7:00 do 16:30.

Na plaż y czysta toaleta, prysznic, przestronne przebieralnie.

W pobliż u znajduje się bar z napojami bezalkoholowymi, piwem, kilkoma rodzajami koktajli alkoholowych, pizzą , burgerami i frytkami.
Jedzenie, choć niezdrowe, jest pyszne!

Tuż nad plaż ą znajduje się strefa jacuzzi z trzema basenami.
Mił oś nicy wypoczynku na ś wież ym powietrzu mogą korzystać z kortu tenisowego i boiska do pił ki noż nej.

Ró wnież park wodny!
Podczas naszego pobytu pracował tylko dwie godziny dziennie: od 14:30 do 16:30.
Moż na był o skorzystać z pię ciu slajdó w o ró ż nym stopniu trudnoś ci.


Chę tnych do jazdy jest mał o, wszę dzie nie był o kolejek.

Rozrywka jest ś wietna, dostarcza wielu pozytywnych emocji!

Był a też sekcja dla dzieci.

Jedynym minusem jest bardzo zimna woda. Niektó rzy nastolatki uż ywali nawet pianek, aby wygodniej jeź dzić.

Kompleks SPA znajduje się w oddzielnym budynku.

Na koniec tematu o terenie warto zauważ yć , ż e w hotelu znajdują się sklepy z pamią tkami, biż uterią , sprzę tem sportowym.

Teraz o ż ywieniu. Kilka restauracji został o zamknię tych w styczniu.

Ś niadania, obiady, kolacje - w restauracji gł ó wnej.

Biorą c pod uwagę koszt wycieczki, myś lę , ż e asortyment i jakoś ć jedzenia w hotelu jest bardzo dobra!
Zawsze jest w czym wybierać ! Oraz mię so, ryby, warzywa i desery!

Na ś niadanie jajecznica lub jajecznica gotowane są na zamó wienie, na obiad i kolację zawsze kilka rodzajó w mię sa i warzyw gotowanych na dowolny smak lub ś wież e.

Gdyby dodali trochę wię cej owocó w morza, ogó lnie był oby ś wietnie!

Z owocó w - melony, pomarań cze, granaty, pę cherzyca, grejpfruty, daktyle, banany, guawa, czasem figi.

Pyszne wypieki. Ale ciasta i ciastka, przeważ nie pię kne, ale zupeł nie mdł e.

Co drugi dzień podczas obiadu - cztery rodzaje pysznych lodó w.

Przy każ dej grupie dań znajduje się specjalna osoba, któ ra na ż yczenie nakł ada na talerz ż ą daną potrawę.

Od napojó w - herbata, kawa, Coca-Cola, Fanta, Sprite (z automató w i butelek), napoje owocowe z koncentrató w, wino i piwo produkcji lokalnej.

Raz jedliś my kolację w restauracji a la cart z grillem. Smaczny! Duż e porcje, doskonale ugotowane mię so i dobra obsł uga!

Był a też indyjska restauracja a la carte.
ale nie trafiliś my.


Zapisz się na a la carte. Restauracje dostę pne są w relacji Goś ć w budynku administracyjnym.

Bar, znajdują cy się pomię dzy budynkiem administracyjnym a gł ó wną restauracją , jest wygodny i przytulny. Tutaj robią koktajle alkoholowe i bezalkoholowe.

Smak przygotowanego napoju moż e się znacznie ró ż nić w zależ noś ci od tego, jak przygotował go barman.
Kilka razy był o pyszne!

Do hotelu dotarliś my okoł o 9 rano.
Natychmiast zał oż yliś my bransoletki i wysł ano na ś niadanie.

Po ś niadaniu czę ś ć turystó w, któ rzy przyjechali z nami, rozsiadł a się , resztę poproszono o poczekanie.

Poszliś my na plaż ę , usiedliś my przy barze. Okoł o 12 powiedzieli, ż e nasz pokó j jest gotowy.

Tak, czas oczekiwania wynosił ponad dwie godziny, ale dostaliś my ś wietny pokó j, poł oż ony w poł owie drogi mię dzy gł ó wną restauracją a plaż ą , z widokiem na basen!

Pokó j Preferred jest przestronny, po dł ugim remoncie, ale cał kiem przyzwoity i wygodny.
Dwa pojedyncze ł ó ż ka. Nazwał bym takie ł ó ż ka pó ł tora, ponieważ dwie osoby mieszczą się na nich doś ć swobodnie.

Materace i poduszki są wygodne.

Lodó wka i klimatyzator - sprawne. A klimatyzator jest prawie bezgł oś ny.

Telewizor z wieloma kanał ami. Z rosyjskoję zycznego - tylko TNT.

Czajnik elektryczny oraz zestaw torebek herbaty, kawy i cukru.

Darmowe gniazda - ponad pię ć . Wszystko jest sprawne. Lokalizacja otworó w na wtyczki jest pionowa, a nie zwykle pozioma.

W pokoju nie ma Wi-Fi. Znajduje się tylko w budynku administracyjnym i na terenie do niego przylegają cym.
Czasami moż na był o „zł apać ” w restauracji.


Sygnał jest niestabilny, czę sto trzeba był o ł ą czyć się ponownie.
Wychodził y wiadomoś ci tekstowe, zdję cia i kró tkie filmy, ale rozmowy przez Telegram, Viber lub What’s App był y czę sto przerywane lub towarzyszył y im sł aba jakoś ć dź wię ku.
Na lotnisku za 14 dolaró w kupiliś my pakiet internetowy Vodafone na 20 jednostek (okoł o 10 Gb), co wystarczył o nam we dwoje na wszystkie 7 dni.
To wygodne: internet jest wszę dzie (nawet podczas rejsó w statkiem! ), jakoś ć sygnał u jest lepsza, a prę dkoś ć wię ksza niż w hotelu.

Ł azienka - poł ą czona z prysznicem.

Dwa rę czniki na osobę plus jeden dla dwojga na stopy.
Rę czniki nie są nowe, ale dobrej jakoś ci i dobrze wyprane.

Od akcesorió w kosmetycznych – szampon, odż ywka do wł osó w, ż el pod prysznic, balsam do ciał a.

Ciepł a woda był a stale.

Wentylator dział a.

Sprzą tanie pokoju - raz na dwa dni.
Zmienili ł ó ż ko, rę czniki, w tym plaż owe, wytarli podł ogi, dodali wodę pitną (przy zameldowaniu był y dwie pó ł toralitrowe butelki) i akcesoria kosmetyczne.
Kurz nie został starty.

Jeś li podczas sprzą tania w pokoju nie był o rę cznikó w plaż owych, moż na je wymienić , kontaktują c się z obsł ugą.
Z minusó w tylko stara hydraulika. W szczegó lnoś ci odpł yw toalety nie dział ał dobrze.
Podczas kontaktu z obsł ugą otrzymano odpowiedź , ż e jest to stan normalny i nie ma sensu przeprowadzać napraw.

Do pokoju wleciał y komary.
Na plaż y usł yszał em, ż e turyś ci zamó wili specjalne traktowanie pokoju ś rodkami odstraszają cymi komary.

Nie korzystaliś my z tej usł ugi. Wł ą czyli fumigator przywieziony z domu z pł ytami kupionymi w Egipcie.
Komary nie ugryzł y.

Uważ am, ż e poziom usł ug w hotelu jest przecię tny, ponieważ wiele zależ y od osoby, do któ rej się zwracasz: w odpowiedzi moż esz uzyskać uś miech i wysokiej jakoś ci wykonanie lub moż esz uzyskać skwierczą cy wyglą d i swobodny ruch w odpowiedź na proś bę o postawienie dodatkowego kawał ka mię sa lub ł yż ki sał atki owocowej.

Animacja jest!
W cią gu dnia ró ż ne zaję cia na plaż y, wieczorem wystę py muzyczne i teatralne w barze.
Animatorzy są pogodni, towarzyscy, ż yczliwi, promieniują cy optymizmem i ś wietnym nastrojem!

Ogó lnie hotel lubił i zapadał w pamię ć . Poł ą czenie "cena - jakoś ć " jest bardzo dobre. Na komfortowy pobyt w styczniu - najlepsza opcja!

Byliś my w Egipcie pierwszy raz i na pewno wró cimy! Ogromną rolę w podję ciu takiej decyzji odegrali pozostali w Reef Oasis Beach! .
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał