Dobry hotel z doskonałą obsługą?

Pisemny: 13 styczeń 2022
Czas podróży: 29 grudzień 2021 — 8 styczeń 2022
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
8.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 7.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 7.0
Wybraliś my się w Sylwestra, aby ś wię tować Nowy Rok pod sł oń cem i palmami. Wybraliś my Arabię , ponieważ ten hotel ma wł asną rafę koralową i dobre recenzje jedzenia. W Egipcie byliś my 7 razy w ró ż nych hotelach i wiem, jakie moż e być jedzenie. Dlatego oceniam jedzenie w Arabii 5+. Naprawdę dobre, urozmaicone jedzenie, prawie codziennie owoce morza. Kilka razy był y kraby (co był o bardzo zaskakują ce - nigdy nie spotkał em krabó w w bufecie w Egipcie). Mię so: woł owina, kurczak codziennie w ró ż nych wariacjach. Ryby w cieś cie, grillowane, niesamowity ryż w ró ż nych wersjach, bardzo smaczne zupy na obiad, warzywa, owoce, sł odycze nie do pochwał y. Alkohol jest cał kiem przyzwoity. W porze lunchu i kolacji podchodzi kelner i pyta, co chciał byś wypić . Istnieje moż liwoś ć zamó wienia wina biał ego/czerwonego, piwa, soku, herbaty, kawy, wody. inne koktajle alkoholowe moż na wypić w barze przy basenie - ró wnież cał kiem przyzwoite. Podobał mi się koktajl wó dki anyż owej Ouzo z tonikiem lub sprite'em. Lody gratis - bardzo smaczne.
Chciał bym ró wnież zwró cić uwagę na doskonał ą obsł ugę w Arabii. To duż y plus. Kelnerzy to po prostu mł odzi ludzie: od razu sprzą tają brudne stoł y, stawiają czyste sprzę ty dla nowych goś ci, przy basenie, w holu - to samo! zwinny, przyjazny i dyskretny. Ś wietna animacja zabawy w hotelu. Chł opaki nie pozwalają się nudzić , zawsze są pozytywni, bawią , tań czą , organizują aqua aerobik, gry itp. Plaż a jest duż a: piaszczysta laguna i koral. Jest duż o leż akó w, zawsze moż na znaleź ć darmowe. Na koralowej plaż y znajduje się restauracja „Marina”, w któ rej moż na ró wnież zjeś ć obiad, aby nie wracać do gł ó wnej restauracji. W Marinie gł ó wnie dania z grilla i fast foody. Osobiś cie mi to nie odpowiada, ale niektó rym się to podoba.
Hotel jest stary, dla niektó rych to minus, ale dla mnie to plus, bo. rozwinię ta infrastruktura, tereny zielone. W nowych hotelach teren jest czę sto nadal ł ysy, infrastruktura nie jest tak rozwinię ta.

W hotelu jest 70-80% Niemcó w! W zwią zku z tym wszyscy pracownicy mó wią po niemiecku i angielsku. Prawie nie usł yszysz rosyjskiej mowy. Oczywiś cie znają kilka sł ó w po rosyjsku, ale jeś li musisz rozwią zać jakiś bardziej zł oż ony problem, mogą pojawić się trudnoś ci ze wzglę du na ję zyk. W recepcji jest rosyjskoję zyczna kobieta, ale widział em ją tylko kilka razy, nie codziennie. Oczywiś cie przewodnicy hotelowi rosyjskich operatoró w mó wią po rosyjsku, ale nie są oni w hotelu przez cał y dzień .
Liczba pokoi jest dobra. Tak, meble są stare, tak, hydraulika też nie jest nowa, ale wszystko jest w porzą dku, wszystko dział a, jeś li są jakieś niedocią gnię cia w pokoju - zadzwoń do recepcji - szybko wszystko naprawią . Jedynym minusem pokoju jest to, ż e jest trochę ciemno. Nie ma oś wietlenia gó rnego, są tylko dwie duż e lampy podł ogowe na stolikach nocnych i 1 lampa podł ogowa na toaletce przy lustrze. Trochę to był o niewygodne, gdy musieliś my zebrać się wieczorem na kolację - nie był o wystarczają co duż o ś wiatł a. Ł ó ż ka z dobrym twardym materacem, poduszkami i koł drą są ró wnież dobre. Mieszkanie dział ał o prawidł owo (ogrzewał o nas w grudniu-styczniu). Jest czajnik i filiż anki z ł yż eczkami. Herbata, kawa, ś mietanka, cukier, woda uzupeł niane są codziennie. Ł adny balkon z pię knym widokiem na basen lub lagunę . Wszystkie balkony posiadają sznury do suszenia ubrań , co jest bardzo wygodne. Zabraliś my ze sobą klamerki do bielizny, aby w nocy wiatr nie zdmuchną ł kostiumó w ką pielowych i spó dnic na podł ogę . W ł azience znajduje się mydł o w pł ynie do rą k, szampon, balsam do ciał a, suszarka do wł osó w. Wszystko jest uzupeł niane codziennie. Sprzą tanie codziennie. Jeś li chcesz, aby Twó j rę cznik został wymieniony, musisz rzucić go na podł ogę .
Ogó lnie wraż enia o hotelu są pozytywne! Mó wię po niemiecku, wię c normalne był o dla mnie komunikowanie się zaró wno z personelem, jak iz Niemcami na wakacjach. Jest niewielu Rosjan, ale byli. W tym hotelu nie ma wiele wspó lnego z dzieć mi. Wybierz inne hotele z dzieć mi.
Dzię kuję Arabia, wró cę !
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał