Recenzje i historie o hotelach Niemcy

Historie turystyczne o Niemcy dodaj historię
MIASTA BADENII-WIRTEMBERGII
W poprzedniej historii «Niemcy. Okolice Welzheim” Podzielił em się moim zachwytem nad przyrodą Bedenii-Wirtembergii. Tutaj opowiem Wam o miastach tej krainy, któ re odwiedził am latem 2023 roku.
 •  10 miesięcy wstecz
NIEMCY. OKOLICE WELZHEIM.
W maju i lipcu 2023 r. podró ż ował em do poł udniowo-zachodniej czę ś ci Niemiec w Badenii-Wirtembergii, jednym z 16 niemieckich krajó w zwią zkowych.
 •  10 miesięcy wstecz
Hamburg i okolice
Zdję cie z Bergedorfu To był a bardzo niezwykł a podró ż . Moż esz powiedzieć pierwszy w swoim rodzaju. Wprawdzie nasze podró ż e nadal idą peł ną parą , ale stali czytelnicy już wyraź nie zauważ yli duż ą prz...
 •  3 roku wstecz
Tranzyt Nowy Jork – Amsterdam – Berlin – Charków
Ta mał a podró ż nie był aby tak „ekscytują ca”, gdyby nie obecna sytuacja. Podró ż owaliś my na począ tku lipca, kiedy Holandia i Niemcy był y jeszcze zamknię te dla turystyki.
 •  3 roku wstecz
Perła północnych Niemiec: wyspa Rugia
Sześ ć miesię cy temu nasze rodzinne plany na wiosnę i lato 2020 obejmował y Czechy (Pragę ) i dwutygodniowe wakacje w Turcji – w naszym ukochanym Kemer, w 5-gwiazdkowym hotelu all inclusive, ale znanym Imprezy wprowadził y ż artobliwe poprawki do naszych plan...
 •  4 roku wstecz
Niesamowite piękno zimowej Bawarii
Teraz my sami, nie podejrzewają c tego, pojedziemy na jedną z najpię kniejszych podró ż y w Europie - do Bawarii! Rok temu miał em imprezę firmową w cudownym niemieckim mieś cie nad jeziorem Tegernsee.
 •  4 roku wstecz
Niezwykła wycieczka do Berlina
Trzy tygodnie temu na kró tko poż egnaliś my się z Niemcami. Nastę pnie zrobiliś my trasę Wrocł aw - Drezno - Lipsk i odlecieliś my z lotniska w Berlinie.
 •  4 roku wstecz
Trzy hangary, które mogą zmienić życie
Monachium posiada najwię ksze w Europie (i być moż e na ś wiecie) najwię ksze muzeum techniki, Deutsches Museum, BMW Museum oraz oddzielną halę transportową w Pinakothek der Moderne.
 •  4 roku wstecz
Nowy Rok Europa 2020
Chcę podzielić się ze wszystkimi naszą nagł ą i cudowną noworoczną podró ż ą do Wrocł awia i Niemiec. Wyjazd został wymyś lony spontanicznie, gdyż dodatkowe dni urlopu wypadł y zniką d.
 •  4 roku wstecz
Weekend w Berlinie
W poł owie paź dziernika odwiedził em z rodziną Berlin. Tylko 3 dni, ale duż o wraż eń . Szprewa Brama Brandenburska Bundestag Odwiedziliś my berliń skie zoo (wstę p dla osoby dorosł ej 15 euro), akwarium (5 euro).
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »