Morawski naszyjnik. Krimrzh

20 Lipiec 2020 Czas podróży: z 16 Lipiec 2019 na 16 Lipiec 2019
Reputacja: +5059
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Dla mnie zwień czenie oł omunieckiej czę ś ci wycieczki – Krimrzyż . Dawno temu widział em w Internecie zdję cie ogrodu i zdał em sobie sprawę , ż e muszę tam pojechać . Ale podró ż do Krimizz z Pragi zaję ł a duż o czasu, wię c pomysł upadł . A oto dzień marzeń .

Pojechaliś my pocią giem z przesiadką w Hulinie. Czas na transfer - 7 minut. Przybył na czas, poszedł na dworzec. Mieliś my pierwszy utwó r z jakimś listem. Wjechaliś my na pierwszy tor, pocią g jest widoczny, ale po praktycznie dojechaniu na stację jedzie z drugiej strony budynku. Cicha scena. Dla mnie stacja jest z jednej strony wyjś ciem na tory, z drugiej – do miasta. Ale stacja w Hulinie był a niestandardowa - tory po obu stronach.


Osiem minut i jesteś my na Krimrzy, koł o pał acu, a potem parku. Nie lubię muzeó w, potrzebuję przestrzeni i wolnoś ci. Co zaskakują ce, w Krimrzyż u chcieli wię cej, niż mogli osią gną ć . Zwiedziliś my sale wykonawcze, ogró d kwiatowy i wież ę . Za wież ę zapł acił em dodatkowo, a resztę na koszt Olomouc region Card.

Chciał em też galerię sztuki, jest tam ciekawa kolekcja i oryginał y obrazó w z pał acu oraz Sala Terrana, ale w kasie grzecznie radził em poczekać i kupić bilety pó ź niej. Mieli rację , ledwo mieliś my czas na nasz program. Nie mieli czasu iś ć na centralny plac i zjeś ć obiad.

Kromieryż w peł ni speł nił oczekiwania. Pał ac jest bardzo pię kny, arcybiskupi wiedzieli, jak ż yć elegancko.

Pię kne widoki na miasto z wież y pał acowej:

Od pał acu do Ogrodu Kwiatowego spacerkiem dwadzieś cia minut, wię c był a kró tka wycieczka po mieś cie. Wszę dzie są wskazó wki, trudno się zgubić .

W koń cu dotarł em do Ogrodu Kwiatowego:

Ogró d kwiatowy, mimo upalnego lata, pię kny. Pał ac i ogró d kwiatowy na liś cie atrakcji UNESCO.

Ile ż ab na wyspie?

W drodze na dworzec - spacer po parku zamkowym.

Dzień miną ł niezauważ ony. Wró ciliś my do hotelu, czas się spakować . Jutro przenosimy się do Brna.

Naszyjnik morawski, czyli za pierwszym razem nie wyszł o ... >> >

Morawski naszyjnik. Oł omuniec>>>

Morawski naszyjnik. Ł uki. Ogró d zoologiczny w Oł omuń cu>>>

Morawski naszyjnik. Sternberga. Czechy>>>

Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Архієпископський палац
Архієпископський палац
Архієпископський палац
Види з башти Архієпископського палацу
Види з башти Архієпископського палацу
Види з башти Архієпископського палацу
Види з башти Архієпископського палацу
Вхід до Квіткового саду
Квітковий сад
Квітковий сад
Архієпископський палац
Предзамковий парк
Предзамковий парк
Предзамковий парк
Предзамковий парк
Podobne historie
Uwagi (16) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara