Morawski naszyjnik. PS

07 Sierpień 2020 Czas podróży: z 22 Lipiec 2019 na 22 Lipiec 2019
Reputacja: +5056.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Ta recenzja miał a nosić tytuł „Czechy bez Pragi”, ale Praga wcią ż się zdarzał a.

Droga do domu. Ale droga jest niezwykł a, najpierw z domu pojedziemy jeszcze dalej – do Pragi.

Praga to moje ulubione miasto. Nieważ ne, ile dni spę dził em w Pradze, to wcią ż za mał o. Praga był a sł abym ogniwem tej podró ż y, bo moim zdaniem Praga musiał a przyć mić wszystko inne. Tym razem, po spokojnych miasteczkach, Praga z jej tł umami nie zachwycał a. Chociaż teraz, rok pó ź niej, mogę powiedzieć , ż e oczywiś cie bardzo bym się cieszył bę dą c w zatł oczonej Pradze.

Dzień w Pradze był dla mnie ł atwy, nie musiał em niczego planować , trasa do punktó w orientacyjnych był a improwizowana, ponieważ osoba, z któ rą podró ż ował am po raz pierwszy był a w Pradze. Przeszliś my z Dworca Centralnego do Baszty Prochowej...

...potem na Rynek Starego Miasta, spojrzał na Orł a. Bieganie wą skimi uliczkami na Moś cie Karola.

Nastę pnie udajemy się na Plac Malostranska.

Ogró d Walndsteina:


Nastę pnie tramwajem do Pogorzelec i do Klasztoru Strahov. Lunch.

Puste ulice do Loretty:

Nastę pnie Zamek Praski:

Zeszliś my na stację metra Malostranska. Spacer do Weł tawy:

A wszystko… Czas miną ł , czas wracać na stację metrem.

Czechy, do widzenia!

. S. W koń cu jestem zadowolony z trasy.

Podró ż owanie po Czechach komunikacją miejską jest ł atwe, moż na dojechać niemal wszę dzie (z nielicznymi wyją tkami). Gł ó wną koncepcją trasy są.2 miasta bazowe i wycieczki radialne.

Godzina w drodze nie dł uż ej niż godzina (w przypadku trasy bezpoś redniej), nie wię cej niż dwie godziny (w przypadku przesiadki i kontroli w innym miejscu).

Plan był bardziej skomplikowany, ale ż ycie i trochę lenistwa wprowadził y poprawki.

Poniedział ek to trudny dzień na takie wyjazdy, bo prawie wszę dzie jest weekend. Mieliś my dwa poniedział ki, jeden w Pradze (co nie stanowi problemu). Pierwszą wersją planu w poniedział ek był Bouzov i zoo, ale teren zamku sugerował , ż e nie dział a on w nasz poniedział ek. Inna opcja - Litomyś l i Ceska Trebova, dwa cudowne miasta, niezupeł nie Morawy, ale idealnie wpasowują się w ogó lną koncepcję - na pó ł torej godziny. Ale w niedzielny wieczó r, dzień wcześ niej, postanowili zostać w Oł omuń cu i zrobić leniwy dzień - pó ź ny wstawanie, pó ź ne ś niadanie, spokojne spacery po mieś cie, zakupy.

Nie zwiedziliś my dwó ch miasteczek Mikulov i Brzeslav, a temat wycieczki po winnicach pozostał nierozwią zany.

Leniwy po raz drugi i nie dotarł do Tř ebí č a.

Morawy to ciekawy i ró ż norodny region, moż esz wybrać trasę wedł ug wł asnych upodobań .

Oł omuniec i Brno - ś wietna opcja na podró ż .

Dzię kujemy wszystkim, któ rzy czytają ! Wszystkie nowe podró ż e i jasne wró ż by!

Naszyjnik morawski, czyli za pierwszym razem nie wyszł o ... >> >

Morawski naszyjnik. Oł omuniec>>>

Morawski naszyjnik. Ł uki. Ogró d zoologiczny w Oł omuń cu>>>

Morawski naszyjnik. Sternberga. Czechy>>>

Morawski naszyjnik. Z wyją tkiem>>>

Morawski naszyjnik. Brno>>>

Morawski naszyjnik. Wyjdź >>>


Morawski naszyjnik. Pernstein>>>

Morawski naszyjnik. Zamroż enie>>>

Morawski naszyjnik. Valtice>>>

Morawski naszyjnik. Crows over Action>>>

Morawski naszyjnik. Znajdź >>>

Morawski naszyjnik. Jaromirzice nad Rokitnoj>>>

Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Uwagi (12) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara