Morawski naszyjnik. Brno

27 Lipiec 2020 Czas podróży: z 17 Lipiec 2019 na 17 Lipiec 2019
Reputacja: +5056.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Rano poż egnanie z Oł omuń cem, przejazd do Brna. To miasto z jednej strony miał o być punktem dla promieniowych odjazdó w, z drugiej – przez pię ć dni nie wiedział am, co tam robić i muszę spę dzić w Brnie godzinę . Ale hotel jest zarezerwowany. Mnie interesował y tylko Lednice-Valtice, wię c spojrzał em na pobliski dom, gdzie ceny za to, co stracił em, był y zupeł nie nieludzkie.


Mieliś my „szczę ś cie”, ż e zeszł ego lata w Brnie dworzec gł ó wny był w naprawie, wię c bardzo dobrze studiowaliś my Brno, jeź dziliś my w ró ż ne miejsca. Dla mnie to miasto trochę przypomina mó j rodzinny Dniepr - duż y, niedaleko zadbanej okolicy moż na spodziewać się zrujnowanego domu czy czegoś w tym stylu. Był em pod wraż eniem komunikacji miejskiej w Brnie, nigdy nie widział em tylu autobusó w, tramwajó w i trolejbusó w w ż adnym z miast. Z dowolnego miejsca w mieś cie moż na szybko i wygodnie dotrzeć w dowolne miejsce dzię ki dogodnym poł ą czeniom. Kupił em bilet na 5 dni w 2 strefach, bardzo wygodny.

Miał am tego dnia dylemat - Brno czy przywieź ć rzeczy do hotelu i od razu do Mikulova - spacery po wzgó rzach z winnicami i degustacją wina. Ale postanowili zostać w Brnie. I nie bez powodu.

Od począ tku pojechaliś my do twierdzy Spielberg.

Nastę pnie zszedł do centrum.

Plac Wolnoś ci:

Ratusz Starego Miasta:

Obszar targu warzywnego:

Dotarliś my do Katedry Piotra i Pawł a, wsiedliś my do tramwaju - i do hotelu.

Niczego nie spodziewał am się po Brnie, dzię ki czemu miał am wspaniał y spacer po mieś cie i poczucie, ż e wiele minę ł o. Odpł ata za uniemoż liwiony zwią zek. W Brnie na pewno znajdziesz coś do zrobienia na jeden dzień .

A jutro cudowny dzień , dla któ rego plan drugiej czę ś ci wyprawy został cał kowicie zmieniony na dzień przed wyjazdem.

Naszyjnik morawski, czyli za pierwszym razem nie wyszł o ... >> >

Morawski naszyjnik. Oł omuniec>>>

Morawski naszyjnik. Ł uki. Ogró d zoologiczny w Oł omuń cu>>>

Morawski naszyjnik.

Czechy>>>

Morawski naszyjnik. Z wyją tkiem>>>

Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (6) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara