Hotel jest bardzo dobry!

Pisemny: 26 marta 2013
Czas podróży: 3 — 17 czerwiec 2012
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 6.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 7.0
Infrastruktura: 10.0
Odpoczywaliś my w tym hotelu dwa razy w 2010 i 2012 roku w lipcu. Pierwszy raz był to pokó j standardowy na 3 pię trze, drugi raz w Apartamencie Prezydenckim na drugim pię trze z trzema balkonami i widokiem na morze. Chcę od razu powiedzieć , ż e, co dziwne, standardowy numer wydawał mi się lepszy, ponieważ . klimatyzacja dział ał a duż o lepiej, ł azienka był a prawie tak dobra, rzadko wychodził am na balkon, w ogó le nie był o szczegó lnej potrzeby przepł acania za przestronne apartamenty, a widokó w na morze na plaż y miał em doś ć . Zwykle spał em tylko w pokoju.
Obsł uga hotelu jest bardzo mił a, pozdrawiam sto razy dziennie, pytam jak się masz. Obsł uga niepozorna, warto był o iś ć na ś niadanie, bo już w pokoju panował perfekcyjny porzą dek. Plaż a jest najlepsza w cał ej linii, są siednie Four Seasons i Mediterranean dzielił y są siednią plaż ę oddzieloną kamiennymi falochronami dla dwó ch osó b. A biorą c pod uwagę , ż e Four Seasons jest wielokrotnie wię kszy, moż esz sobie wyobrazić , ile osó b jest w tym sezonie.
Do tego bardzo pię kna plaż a, palmy, duż o zieleni. Wieczorem, gdy robi się ciemno, jest pię kny projekt oś wietlenia terenu, nawet oś wietlone palmy) Dobry basen, jest hammam i sauna przy basenie. Najpierw siedzieliś my się grzeją c, a potem zaraz z molo do morza opalaliś my się i wszystko był o nowe. W weekendy był y cał y czas wesela, spokó j, cisza, dawali prezenty, robili zdję cia na pamią tkę , a potem robi się ciemno fajerwerki.

Kiedy pierwszy raz wynajmował em samochó d przez przewodnika, drugi raz zamawiał em Pullmana z są siedniego Four Seasons, podjeż dż a też pod wejś cie o umó wionej godzinie, mó wisz gdzie i przed muzyką .
Zamawianie trzech posił kó w dziennie nie jest wcale tego warte, tylko jeś li nie ma się mał ych dzieci, w są siednich tawernach jedzenie jest wszę dzie ró wnie dobre, a ceny są dokł adnie o poł owę niż sze, a porcje znacznie wię ksze. Ale szczegó lnie chciał em podkreś lić najlepszą moim zdaniem tawernę , smakosze owocó w morza zrozumieją mnie po wizycie tam, jest też rosyjskie menu z pierogami, okroshką , naleś nikami, kwasem chlebowym itp. Uwierz mi, chodziliś my po wielu miejscach, w któ rych moż esz dobrze zjeś ć . Znajduje się naprzeciw Czterech Pó r Roku, nieco w lewo, zwana Wenecją . Jeś li jesz poza hotelem, idź tam natychmiast.
Ogó lnie hotel jest doskonał y, terytorium, personel, kuchnia i lokalizacja.
Radzę wszystkim!
Przetłumaczone automatycznie z rosyjskiego. Zobacz oryginał