Nessebar Beach Hotel 3*– Opinie

10
Ocena 7.910
na podstawie
10 opinii
№20 w ocenie hotelu Słoneczna plaża
7.6 Numer
7.6 Usługa
8.0 Czystość
7.8 Odżywianie
8.3 Infrastruktura
Nessebar Beach Hotel położony jest w miejscowości Nesebyr, w północnej części kurortu, w pobliżu Parku Wodnego Słoneczny Brzeg. Lotnisko w Burgas oddalone jest od hotelu o 30 km. Ta opcja jest odpowiednia na relaksujące rodzinne wakacje.Więcej →
аватар Nastin
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 8.0
Do hotelu dotarliś my o 8 rano. Usadowili nas i od razu zał oż yli bransoletki, mó wią c, ż e moż emy iś ć na ś niadanie. Odmó wiliś my, bo został o jedzenie na wyjazd, a w hotelu nie był o lodó wek, musieliś my zniszczyć zapasy. … Już ▾ Do hotelu dotarliś my o 8 rano. Usadowili nas i od razu zał oż yli bransoletki, mó wią c, ż e moż emy iś ć na ś niadanie. Odmó wiliś my, bo został o jedzenie na wyjazd, a w hotelu nie był o lodó wek, musieliś my zniszczyć zapasy. Podró ż owaliś my w dwó ch parach i zarezerwowaliś my pokoje obok siebie. Uwzglę dniono nasze preferencje, któ rych wkró tce ż ał owaliś my, bo sł yszalnoś ć jest doskonał a, a sł uchanie ję kó w i westchnień znajomych nie jest zbyt przyjemną perspektywą ))). Eskortował nas dziadek, wejś cie do pokoi od strony ul. Pokoje standardowe - ł ó ż ka, szafki nocne, szafa, TV. Na balkonie stó ł , 2 krzesł a i suszarka do bielizny, marne, ale dobrze się dogadywaliś my. Widok z pokoju był na drodze. Nie mogę powiedzieć , ż e był o tam gł oś no. Tak, konie i powozy, przejeż dż ał y samochody, ale to był o bardziej uspokajają ce. W pobliż u nie ma dyskotek, w zasadzie nic nie powinno przeszkadzać . Hasł o do WI-HI otrzymał w recepcji za darmo, zł apał je w holu i pokoju, choć trochę gorzej. Sprzą tanie pokoju jest standardowe - wynoszenie ś mieci, zmiana rę cznikó w 1 raz na wakacje, po przyjeź dzie wkł adają mydł o, szampon i ż el pod prysznic i nie dodają wię cej. Nie był o na to ż adnych skarg. . Teren hotelu budził sympatię , kolorystyka hotelu był a sł oneczna, wywoł ują ca peł en relaks, zielone zadbane trawniki wewną trz dziedziń ca. Jedzenie dobre, doś ć urozmaicone. Dla mił oś nikó w sł odyczy to po prostu raj - cał y stó ł był zaś miecony ró ż nymi buł eczkami, ciastami, plackami, owocami, musami, któ re był y stale dodawane. Przybieranie na wadze jest bardzo ł atwe. Opró cz restauracji gł ó wnej znajdują się.3 restauracje - rybna i grillowa, po wcześ niejszym umó wieniu oraz pizzeria bez umó wionego spotkania. Raz odwiedziliś my pizzerię , nie radzę . Nie czerpali przyjemnoś ci i nie jedli. Poszedł em zjeś ć w gł ó wnej restauracji. Zaryzykowaliś my grilla. Podczas wizyty od razu skł adasz zamó wienie, my zamó wiliś my tytoń kurczaka i sał atki. W efekcie o wyznaczonej godzinie na talerzu był o pó ł kurczaka (duż y kawał ek nigdy nie został zjedzony) i sał atki po 2 kromki chleba. Na miejscu już zamó wione drinki. Chleba był o naprawdę za mał o, bo kurczak był tł usty, musiał am prosić o wię cej. Wszystko to jest darmowe i pyszne! Tylko nasz stolik był zaję ty w restauracji, a w inne dni z jakiegoś powodu nie był on szczegó lnie poż ą dany. W barze wybó r jest standardowy, bez dodatkó w, ale mił oś nicy alkoholu bę dą mieli doś ć . Na terenie znajdują się baseny, w tym basen dla dzieci, bezpł atny dostę p do basenu z jacuzzi. Na basen był o wystarczają co duż o leż akó w, znajdował y się na wydmie, muzyka grał a przy basenie, dział ał bar. Na plaż ę prowadzi ś cież ka z desek, potem trochę piasku i plaż a. 5 minut w bardzo spokojnym tempie, ale generalnie - plaż a jest w zasię gu rę ki. Bardzo podobał mi się fakt, ż e jakoś siedzieliś my na tarasie, dopó ki bar nie został zamknię ty, barmani przyciemnili ś wiatł a na tarasie i bardzo grzecznie poprosili wszystkich goś ci, aby z niego wyszli. Dosł ownie zwlekaliś my chwilę , ż eby zrobić zdję cie, wię c barman podszedł do nas osobno i po raz kolejny poprosił nas o opuszczenie tarasu z uś miechem, aby nie przeszkadzać reszcie ś pią cych. W rezultacie lokalizacja wzglę dem plaż y jest doskonał a, sam hotel uzasadnia swoją pierwszą tró jkę , doś ć przytulny z troskliwą obsł ugą . Bez zarzutó w!
Вид из номера Внутренний двор Вид с пляжа Бассейн Бассейн Внутренний двор Бассейн вечером Фойе
аватар lara.gorodinska
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 8.0
Ten hotel zrobił dobre wraż enie. Jedzenie urozmaicone, wszystko bardzo smaczne. Co waż niejsze, hotel jest czysty! Odpoczywają gł ó wnie rodziny z dzieć mi, wię c rozrywka jest odpowiednia. Poł oż ony przy plaż y. Ale jest jedno zastrzeż enie: hotel ma czę ś ć pó ł nocną i poł udniową , odpowiednio 2 recepcje. … Już ▾ Ten hotel zrobił dobre wraż enie. Jedzenie urozmaicone, wszystko bardzo smaczne. Co waż niejsze, hotel jest czysty! Odpoczywają gł ó wnie rodziny z dzieć mi, wię c rozrywka jest odpowiednia. Poł oż ony przy plaż y.
Ale jest jedno zastrzeż enie: hotel ma czę ś ć pó ł nocną i poł udniową , odpowiednio 2 recepcje. Ponieważ nie jest to okreś lone, mogą pojawić się problemy, tak jak ja.
аватар jlena75
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 9.0
Zatrzymał em się w tym hotelu z rodziną . Podobał o mi się , moż na powiedzieć wszystko, był y pewne niedocią gnię cia, ale staraliś my się tym nie zawracać. Lokalizacja hotelu jest cudowna, trochę z dala od centrum i hał asu, ale ta rozrywka jest w odległ oś ci spaceru. … Już ▾ Zatrzymał em się w tym hotelu z rodziną . Podobał o mi się , moż na powiedzieć wszystko, był y pewne niedocią gnię cia, ale staraliś my się tym nie zawracać.
Lokalizacja hotelu jest cudowna, trochę z dala od centrum i hał asu, ale ta rozrywka jest w odległ oś ci spaceru. Do morza 3 minuty przez wydmy po drewnianych pokł adach. Na plaż y znajduje się duż a wolna strefa bez leż akó w, moż na usią ś ć tuż nad wodą.
Sam hotel skł ada się z kilku poł ą czonych ze sobą budynkó w, 2 skrzydeł - poł udniowego i pó ł nocnego. Obok skrzydł a poł udniowego znajduje się „ż ycie” hotelu, znajduje się basen, scena z animacją , 2 bary i jadalnia. Jak rozumiemy, w tym budynku osiedlili się Niemcy. W pó ł nocnym skrzydle wszyscy pozostali goś cie hotelu. Ale nie ma gorzej, ciszej, ma wł asny bar i recepcję.
Nasz pokó j znajdował się na 2 pię trze (sala fitness jest bezpł atna pod nami). Okna wychodził y na ulicę , co nam się podobał o - siedzą c na balkonie moż na obserwować "ruch" wczasowiczó w itp.
Izolacja akustyczna w pokoju jest doskonał a, gdy balkon jest zamknię ty, hał as z ulicy w ogó le nie jest sł yszalny, a są siedzi też . Nie podobał y mi się pokoje z widokiem na morze. Tamtejsze morze ze wzglę du na wydmy wcią ż jest w ogó le niewidoczne, a patrzenie na taki krajobraz był oby ponure. Moż e wł aś nie takie pokoje pasował yby rodzinom z dzieć mi, jest tam doś ć spokojnie.
Pokó j jest czysty, umeblowanie dobre, jest tam wszystko, czego potrzebujesz, z wyją tkiem lodó wki. Klimatyzator dział ał dobrze, był dobrze zlokalizowany - w ogó le nie dmuchał w ł ó ż ko, z czego byliś my bardzo zadowoleni. Z przyboró w toaletowych. papier i mydł o w pł ynie. Po przyjeź dzie był y jeszcze worki szamponu, nie został y zgł oszone ponownie, a my nie pytaliś my, uż yliś my naszych. Nie był o suszarki do wł osó w, telewizor był mał y z kilkoma. Rosyjskie kanał y. Rę czniki zmieniane po 3 dniach, poś ciel 2 razy w cią gu 2 tygodni. Poś ciel i rę czniki są biał e, czyste, bez plam i dziur. Pokojó wka nie zawracał a sobie gł owy sprzą taniem, odkurzał a powierzchownie, zgł aszał a papier i wyrzucał a ś mieci.
Kilka razy zostawił napiwek - bez ró ż nicy.
Teraz o ż ywieniu. Jadalnia jest niedaleko w poł udniowym skrzydle, idą c ulicą przez okoł o 3 minuty, nie fatalna, ale kiedy padał o, był o problematycznie. Szefowie kuchni 5++++, jedzenie inne, zawsze smaczne i ś wież e, wszystko wystarczył o. Oraz ró ż ne mię sa i dró b oraz ryby, warzywa, dodatki w bulionie. A co za ciasto! Nie wiem, czego jeszcze bym chciał a, moż e owsiankę lub naleś niki (jedyne, czego nie oferowali). O nie! Raz na ś niadanie widział em posiekaną i raz jaglaną , ale nie z mlekiem. Naczynia, z wyją tkiem ł yż eczek, zawsze wystarczał y, został y szybko umyte. W cią gu dnia w barze przy basenie moż na był o dostać kanapki, pizzę , hot dogi, hamburgery, lody, ciasteczka. . Był y też restauracje po wcześ niejszym umó wieniu - rybna, pizza i grill. ale nigdy tam nie dotarliś my i nie mogę nic o nich powiedzieć.
Animacja był a niemiecka autorstwa Thomasa Cooka. W zwią zku z tym po niemiecku, ale trochę po rosyjsku.
Był pokó j dziecię cy, był y imprezy zaró wno dla dzieci jak i dorosł ych zaró wno w dzień jak i wieczorem.
Nie poszliś my na basen, byliś my nad morzem. Jak rozumiem, leż aki należ y wypoż yczyć przed ś niadaniem.
Wymiennik Crown znajduje się obok wyjś cia z recepcji, znajduje się ró wnież hotel. Najbliż szy bankomat został znaleziony w hotelu pod Pomoriem.
W hotelu znajduje się przechowalnia bagaż u na wczesny lub pó ź ny przyjazd. od wyjazdu moż esz zostawić rzeczy.
Obsł uga kł ania się niemieckim goś ciom, ale nas też nie obraził a. Wszyscy rozumieją rosyjski, wszystkie proś by został y speł nione, problemy został y rozwią zane.
Tak wię c nasze wakacje zakoń czył y się sukcesem, mogę ś miał o polecić ten hotel turystom, któ rzy nie oczekują specjalnego luksusu.

Odpowiedź
аватар 2jowslgn
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 8.0
Dobry hotel, ś wietna lokalizacja, ś wietna animacja, dobrze zrobione chł opaki, robią ś wietną robotę , czysty teren, ale nie ogrodzony, czasami dzieci spoza hotelu pł ywał y w basenie dla dzieci, pokoje są bez dodatkó w, miejsce dla dzieci jest mał e, nie każ de dziecko chce spać na takim ł ó ż ku, ale nasze spał o. … Już ▾ Dobry hotel, ś wietna lokalizacja, ś wietna animacja, dobrze zrobione chł opaki, robią ś wietną robotę , czysty teren, ale nie ogrodzony, czasami dzieci spoza hotelu pł ywał y w basenie dla dzieci, pokoje są bez dodatkó w, miejsce dla dzieci jest mał e, nie każ de dziecko chce spać na takim ł ó ż ku, ale nasze spał o.
аватар lili_day
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 6.0
Odpoczywaliś my w hotelu Nessebar Beach 3* od 07.07. 2012 - 17.07. 2012. Ogó lnie byliś my zadowoleni z reszty. Był o nas troje - mą ż , 6-letnie dziecko i ja. Przyjechaliś my do hotelu o 9 rano - i od razu zał oż yliś my bransoletki i otrzymaliś my numer - bardzo nas to ucieszył o, ponieważ ostatni raz odpoczywaliś my w Albenie, klucze do pokoju dostaliś my okoł o pierwszej Godzina po poł udniu - a bransoletki został y zał oż one dopiero o drugiej. … Już ▾ Odpoczywaliś my w hotelu Nessebar Beach 3* od 07.07. 2012 - 17.07. 2012. Ogó lnie byliś my zadowoleni z reszty. Był o nas troje - mą ż , 6-letnie dziecko i ja.
Przyjechaliś my do hotelu o 9 rano - i od razu zał oż yliś my bransoletki i otrzymaliś my numer - bardzo nas to ucieszył o, ponieważ ostatni raz odpoczywaliś my w Albenie, klucze do pokoju dostaliś my okoł o pierwszej Godzina po poł udniu - a bransoletki został y zał oż one dopiero o drugiej. I w tym hotelu już pierwszego dnia udał o nam się zjeś ć ś niadanie i obiad, nie mó wią c już o tym, ż e dobrze wypoczę liś my. Kiedy wyszliś my, opuś ciliś my pokó j o godzinie 12 - a bransoletki w ogó le nie został y usunię te, co ró wnież był o bardzo mił e.
Pokoje moim zdaniem są najczę stsze - ł ó ż ko mał ż eń skie, szafki nocne, stolik z telewizorem, trzy skł adane krzesł a - po rozł oż eniu krzesł o zamienia się w materac. Pokó j był codziennie sprzą tany - odkurzali i myli podł ogę , nie wycierali kurzu. Jednorazowe worki po szamponie widzieliś my tylko pierwszego dnia i tyle. Poś ciel był a zmieniana 2 razy w cią gu 10 dni, rę czniki - kiedy ukł ada się je w stos na podł odze. Klimatyzator dział ał dobrze - ale znajdował się mię dzy naszym ł ó ż kiem a ł ó ż kiem dziecka i dmuchał na niego - wię c wył ą czaliś my go na noc.
Jak rozumiem, basen został w tym roku przebudowany - i wydawał mi się mniejszy niż był - choć moż na tylko są dzić po zdję ciach. W basenie praktycznie nie pł ywaliś my, bo po pierwsze wolimy morze, a po drugie woda był a doś ć zimna, przynajmniej jak na dziecko. Po obiedzie oczywiś cie się rozgrzał o - ale rano - baliś my się pozwolić dziecku tam iś ć , ale inne dzieci pł ywał y.
Wszystko standardowo z leż akami - leż aki i parasole przy basenie wliczone w cenę , na plaż y dodatkowo pł atne - 8 lewa za sztukę . Był o też miejsce dla tych, któ rzy wolą opalać się pod parasolem – poza pł atnym pasem.
Personel hotelu jest przyjazny, nie był o praktycznie ż adnych trudnoś ci, poza tł umaczeniem - niewiele osó b mó wi po rosyjsku, hotel jest pozycjonowany jako niemiecki, ale moż na był o wyjaś nić po angielsku.
Animacje w hotelu są gł ó wnie dla dzieci - dla dorosł ych w cią gu dnia tylko 2 razy fitness i już coś wieczorem - karaoke, bingo, w ogó le rozrywka - nie brali udział u sami, bo o 10-11 kiedy wszystko się zaczę ł o, ty musiał em trochę spać leż eć . A animacja dla dzieci mnie zadowolił a - klub dla dzieci był od 10:00 do 12:30 i od 15:00 do 18:30. Spoś ró d animatoró w dziecię cych jedna dziewczyna doś ć dobrze mó wił a po rosyjsku, wię c w pokoju dziecię cym nie był o pytań . Dzieci bawił y się tam, rysował y, robił y ró ż ne rę kodzieł a. Był y gry fabularne – obaj byli piratami – szukają cymi skarbó w, i duchami – z odpowiednią farbą wojenną . Przyjechaliś my z dwoma T-shirtami pomalowanymi farbami tekstylnymi. Dwukrotnie był pokaz dla dzieci - animatorzy ć wiczyli z dzieć mi a wieczorem wystę powali na scenie - tań czyli. Dla zwycię zcó w odbył y się ró ż ne konkursy dla dzieci i dyplomy.
Wyż ywienie: ś niadanie - standard - brak naleś nikó w bardzo dokuczał . I tak - 4 rodzaje kieł basek, 3 rodzaje jajek, 5 rodzajó w kieł basek, grzanki, te same kanapki na ciepł o - ale pyszne, ogó rki, pomidory, ser, feta - wszystko. Na sł odkim stole - gł ó wnie babeczki, kremy, ciasta, rogaliki - jak na mó j gust niejadalne, buł ki francuskie, kwaś ny jogurt, pł atki. Moja có rka jadł a gł ó wnie pł atki z mlekiem. Mleko był o zaró wno zimne, jak i gorą ce. Obiady i kolacje był y identyczne - tylko 2 rodzaje mię sa (ale za każ dym razem inne) i jeden rodzaj ryby, jakaś zapiekanka i dodatki - frytki (na obiad zamieniono na puree ziemniaczane - podobne z wyglą du do pasty - ale to smakował mniej wię cej), ryż , inny rodzaj ziemniaka (w biał ym sosie z serem lub zapiekany ze skó rkami), 2 rodzaje makaronó w, 2 rodzaje sosó w (tak sobie) i jeden rodzaj gotowanych lub pieczonych warzyw ( fasolka szparagowa, szparagi, kalafior, brokuł y, groszek pachną cy, kukurydza). Na grillu był y warzywa - wyją tkowo nieudane - prawdopodobnie był y wstę pnie marynowane do smaku, a nastę pnie smaż one - wszystko do jednego smaku. Sał atki, podobnie jak warzywa z grilla, praktycznie się nie zmienił y – szopska, sał atka z kapustą , sał atka z ogó rkami, jajkiem i liś ć mi sał aty; kilka sał atek z majonezem - zwykle jeden lub dwa skł adniki - na przykł ad ogó rki w majonezie - iw tym samym duchu. Gorą ca czę ś ć lunchu - zmieniana codziennie - i był a to przyjemna, biorą c pod uwagę mał y wybó r. Wszystko był o jadalne, choć czasem niezbyt smaczne, chociaż zawsze moż na był o wybrać coś dla siebie. Nie zauważ ył em, ż e naczynia wę drował y od ś niadania do obiadu i tak dalej. Był jeden rodzaj zupy lub zupy i bulionu (z kostek). Zupy okazał y się przepyszne, choć kilka razy nie był y dziecinnie ostre. Był y też zupy puree - ale ich nie braliś my. Lody na obiad i kolację . Sł odki stó ł był mniej wię cej taki sam, tylko na obiad i kolację dodawano owoce, zwykle 2, rzadziej 3 rodzaje - arbuzy lub melony i brzoskwinie, potem zniknę ł y brzoskwinie i pojawił y się jabł ka i pomarań cze. Ze wszystkich sł odyczy chciał bym wspomnieć o baklawie i eklerach. Nie był o problemó w z trawieniem.
Bar oferuje kawę i herbatę od 10:00 do 18:00. Ale na ś niadanie, obiad i kolację moż na był o zrobić samemu. Od 15-18 w barze sł odkie buł eczki. Hot dogi przy basenie od 11 do 15 i lody od 15 do 18.
бассейн вечером бассейн днем отель отель приведения солнечный берег бар+холл плях
аватар lilian31
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 8.0
witam, spę dziliś my w tym hotelu tydzień , co chcę o nim powiedzieć : hotel w zasadzie dobry, przytulny, wygodny. jedzenie dla 5+. ale są dwa ale!! ! przyjechaliś my i byliś my oszoł omieni, basen tam nie dział a i najwyraź niej wczoraj się nie zepsuł . … Już ▾ witam, spę dziliś my w tym hotelu tydzień , co chcę o nim powiedzieć : hotel w zasadzie dobry, przytulny, wygodny. jedzenie dla 5+. ale są dwa ale!! ! przyjechaliś my i byliś my oszoł omieni, basen tam nie dział a i najwyraź niej wczoraj się nie zepsuł . Oczywiś cie uprzejmie zaproponowano nam pó jś cie na basen w pobliskim hotelu, ale to nie to, absolutnie nie to. . a mimo to pokoje nie pasują do zdję ć , osiedlają się w bardziej uproszczonych i mał ych. Zarezerwował em pokó j trzyosobowy, umieś cili mnie w pokoju dwuosobowym i poł oż yli materac na podł odze jako dodatkowe ł ó ż ko dla mojego 8-letniego syna. Bardzo mi się też nie podobał o, taki dom z pokojem na kupie w mał ym pokoju (((. a plaż a jest naprawdę niedaleko i bardzo czysta, a morze jest czyste, a wybrzeż e bardzo wygodne, to jest najlepsze dla dzieci !! !
аватар
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 7.0
Hotel nie jest zł y, jedzenie znoś ne i urozmaicone. Basen nie dział a i nie jest faktem, ż e bę dzie dział ał w przyszł ym roku. Jak dowiedzieli się miejscowi, pojawił y się problemy z miejscem, w któ rym zbudowano basen. Poproś organizatoró w wycieczek o wymianę hotelu lub 15% zniż ki na koszt wycieczki! ! Przez 7 dni poś ciel i rę czniki nie był y zmieniane, był y codziennie sprzą tane, ale czasami zapomniano zostawić szampon w ł azience : ) ogó lnie hotel ocenił bym na 6+ w 10-stopniowej skali. … Już ▾ Hotel nie jest zł y, jedzenie znoś ne i urozmaicone. Basen nie dział a i nie jest faktem, ż e bę dzie dział ał w przyszł ym roku. Jak dowiedzieli się miejscowi, pojawił y się problemy z miejscem, w któ rym zbudowano basen. Poproś organizatoró w wycieczek o wymianę hotelu lub 15% zniż ki na koszt wycieczki! ! Przez 7 dni poś ciel i rę czniki nie był y zmieniane, był y codziennie sprzą tane, ale czasami zapomniano zostawić szampon w ł azience : ) ogó lnie hotel ocenił bym na 6+ w 10-stopniowej skali
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар noxana80
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 9.0
Byliś my z rodziną z dwó jką dzieci w sierpniu 2010 - bardzo nam się podobał o, radzę . 3-pię trowy hotel, w pobliż u plaż a, klimatyzowane pokoje, doskonał e jedzenie, mił a obsł uga, Dla mił oś nikó w biernego wypoczynku - w sam raz!. … Już ▾ Byliś my z rodziną z dwó jką dzieci w sierpniu 2010 - bardzo nam się podobał o, radzę . 3-pię trowy hotel, w pobliż u plaż a, klimatyzowane pokoje, doskonał e jedzenie, mił a obsł uga, Dla mił oś nikó w biernego wypoczynku - w sam raz!
аватар ad-71
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 7.0
Hotel jest dobry, przepię kny widok na morze podczas jazdy windą (szkł o) - zapiera dech w piersiach od panoramy morza : -) Pokoje są duż e, wygodne i czyste. Plaż a jest wą ska, ale nam się podobał o. Duż o zieleni. Baseny są dobre. Niedaleko Nesebyru moż na tam spę dzić kilka wieczoró w. … Już ▾ Hotel jest dobry, przepię kny widok na morze podczas jazdy windą (szkł o) - zapiera dech w piersiach od panoramy morza : -)
Pokoje są duż e, wygodne i czyste.
Plaż a jest wą ska, ale nam się podobał o. Duż o zieleni.
Baseny są dobre.
Niedaleko Nesebyru moż na tam spę dzić kilka wieczoró w. Pieszo moż na dojś ć na obrzeż a Nesebyru, gdzie odbywają się rozrywki dla dzieci. W pobliż u są dwa parki wodne, są minibusy, pojechaliś my taksó wką , wydawał o się to niedrogie. Do Nesebyru moż na dojechać taksó wką morską (z molo przy plaż y) lub autobusem.
Dla mnie restauracja stał a się minusem - bardziej przypomina jadalnię : -) Wybó r dań nie jest zbyt duż y, jeś li z roszczeniami lub dzieci nie jedzą wszystkiego po kolei, moż e im się to nie spodobać . Ró wnież sam bufet jest mał y, ale jest duż o ludzi, tworzą się kolejki, choć mał e, ale na razie wzię ł am jedzenie dla siebie, to bę dziecie nalegać na dzieci.
Ale generalnie jest to hotel, któ ry (z zastrzeż eniami) polecił bym znajomym.
аватар
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 9.0
Hotel jest super. Terytorium super. Zamieszkał y w najlepszym pokoju z widokiem na morze i bez dodatkowych opł at. Karmiony super. Obsł uga na poziomie 4*. Plaż a jest cudowna, podobnie jak samo morze. W razie potrzeby dojazd autobusem do Sł onecznego Brzegu zajmuje okoł o 20 minut. … Już ▾ Hotel jest super. Terytorium super. Zamieszkał y w najlepszym pokoju z widokiem na morze i bez dodatkowych opł at. Karmiony super. Obsł uga na poziomie 4*. Plaż a jest cudowna, podobnie jak samo morze. W razie potrzeby dojazd autobusem do Sł onecznego Brzegu zajmuje okoł o 20 minut. Wycieczki są bardzo ciekawe. Kocham Buł garię . A tamtejsi mę ż czyź ni są niesamowici.
Źródło opinii — vOtpusk.ru


awatara jlena75
Powiedz mi, proszę, gdzie jest bankomat w pobliżu Nessebar Beach Hotel. Z góry dziękuje za twoją pomoc!
8 lat wstecz  •  2 abonent 1 odpowiedź
awatara jlena75
Cześć! Odpowiedz proszę, kto w sobotę odpoczywał w hotelu Nessebar Beach 3*! Podziel się wrażeniami, na co się przygotować!
8 lat wstecz  •  3 abonent 4 odpowiedź
awatara Vasia_Ivanitski
Zmiana ceny za hotel Nessebar Beach, 10 noclegów, dwoje dorosłych, jedno dziecko 4 kamienie, na miesiąc deszczu dojazd własnym transportem
9 lat wstecz  •  4 abonent 10 odpowiedzi
awatara 12345622
jadę do tego hotelu w lipcu a dokładnie 26 lipca ktoś tam jedzie o tej porze, chciałbym cię poznać
10 lat wstecz  •  5 subskrybenci 4 odpowiedź
awatara Zoluska2010
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
13 lat wstecz  •  1 abonent brak odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece

Отель Nessebar Beach расположен в городе Несебр, в северной части курорта вблизи аквапарка Солнечного берега. Аэропорт Бургаса находится в 30 км от отеля. Этот вариант подойдёт для спокойного семейного отдыха.

Lokalizacja В курортном комплексе Солнечный берег, в 30 км от аэропорта города Бургас, в 800 м от центра.
Plaża
 • 2 linia
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu

Открытый бассейн с террасой для загара, основной ресторан, ресторан a la carte, лобби бар, бар у бассейна

 • restauracja
 • restauracja a la carte?
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • parking
 • bezpieczny
 • darmowe wifi
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci
 • Basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
Rozrywka i sport
 • bilard
 • tenis stołowy
 • kort tenisowy
 • siłownia
Opis pokoi

Номерной фонд отеля составляет 346 номеров.

W pokojach

Кондиционер, телевизор, телефон, кресло-кровать (может использоваться как дополнительное место), ванная комната с душем, фен, балкон, пол (ковровое покрытие).

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • balkon/taras
Adres 8240 Sunny Beach Resort, Bulgaria.
Telefony: +359 554 29917
Stronie internetowej: Nessebar Beach Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис, теннис. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.