Lokalizacja jest dobra, hotel jest normalny, obsługa niezadowalająca!

Pisemny: 8 sierpień 2022
Czas podróży: 10 — 30 lipiec 2022
Ocena hotelu:
4.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 8.0
Usługa: 2.0
Czystość: 4.0
Odżywianie: 2.0
Infrastruktura: 9.0
Jeś li chcesz wypoczą ć niemal nad brzegiem morza i podziwiać widoki na morze z hotelowego okna, a nawet panoramę starego miasta Nesebyru, to powinieneś udać się do Hotelu Kyparisity. Wszystko inne pozostawił o nieprzyjemne wspomnienia.
W recepcji ze sł odkim, delikatnym uś miechem, jakby sztucznym, każ ą czekać do 14:00, bo wcześ niej się nie meldują . Ale kuponó w nie trzymają , idziesz "na spacer", przychodzisz o 12:00, a są już turyś ci, któ rzy przybyli pó ź niej niż ty. Są rozliczane wcześ niej, każ ą czekać . Efektem jest pokó j z widokiem na pustą ś cianę pobliskiego hotelu i dach restauracji, gdzie sł ychać zapachy jedzenia oraz stukot naczyń i krzeseł . A takż e parking, jakby ktoś miał „szczę ś cie”.
A jedzenie w Cyparisita to osobna piosenka. Drobny personel serwisowy, bez najmniejszych umieję tnoś ci kulinarnych i etykiety sanitarnej. Wydaje się , ż e są to uczniowie szkó ł zawodowych na praktykach wakacyjnych. Jedzenie rozł oż ono bez kombinezonó w i rę kawiczek, ustawił y się dł ugie kolejki niezadowolonych turystó w.

Cał kowicie niehigieniczne: ł yż ki, noż e i widelce leż ą dokł adnie tam, gdzie jest chleb. Widział em na wł asne oczy, jak pracownica rozkł adają ca warzywa wycierał a nos serwetką w przerwie mię dzy wierszami i wycierał a powierzchnie, na któ rych stał y naczynia z warzywami!! ! To po prostu okropne!!!
W chł odziarce zawsze był o za mał o wody na herbatę , cukier w torebkach leż ał tylko na stole i był mokry (po naszej uwadze przynieś li na to duż y talerz). Ekspres cią gle się psuł (w koń cu gorą ce napoje są tylko na ś niadanie! ). Obiad i kolacja bez kawy i herbaty, tylko zimna woda w lodó wce i 70 gr.
Jeś li ktoś przyszedł godzinę po rozpoczę ciu obiadu, po prostu powiedział , ż e wybrane danie się skoń czył o, nie obliczał porcji dla wszystkich. Owoce - tylko pomarań cze i tylko na ś niadanie!!!
Nie był o ł yż eczek, gorą ce napoje pochodził y z jednorazowych plastikowych kubkó w. Szklane szklanki był y dostę pne tylko w barze, trzeba był o o nie ż ebrać , a był y wą tpliwej czystoś ci.
Stoł y nie był y sprzą tane na czas, wię c turyś ci byli po prostu zmuszeni posprzą tać brudne naczynia na drugim stole, aby zrobić sobie miejsce. Obrusy w buł ce tartej i w mokrych plamach od rozlanych napojó w. Na letnim placu zabaw stoł y są drewniane, któ rych nikt nie wycierał . Jeś li masz "szczę ś cie" siedzieć przy najdalszym stole, obok ciebie bę dzie ś mietnik!! ! Cieszcie się , turyś ci, jedzcie i cieszcie się widokiem ś mieci!!!
Naczynia zmywali wszyscy po kolei: ten, któ ry był pod rę ką , mó gł pó ź niej zmyć brudne naczynia.
W Cyparisita nie był o bufetu, jakby z powodu „koronawirusa”, jedzenie ukł adaliś my sami. Chociaż w innych hotelach Sł onecznego Brzegu pracował y wedł ug systemu „stó ł bufetowy”.
Poza pomidorami, ogó rkami, kapustą nie był o innych warzyw, a o sał atkach moż na był o tylko pomarzyć.

Nie był o solniczek!! ! Na naszą proś bę o podanie solniczki zapytano nas: „Po co ci só l? »
Morze, sł oń ce, wycieczki do Nesebyru, spacery po Sł onecznym Brzegu, parowó z na wybrzeż u - przyjemne wraż enia z podró ż y do Buł garii, ale nie wspomnienia hotelu Kiparisiti!! !
Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał