Olimp 3*– Opinie

2
Ocena 7.010
na podstawie
2 opinii
Hotel Olymp to jeden z największych hoteli w kurorcie. Znajduje się w pobliżu góry Riła.Więcej →
аватар Miroksa
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 8.0
Recenzja hotelu OLYMP w Borowcu Buł garia. Odpoczywaliś my w Borowecu w hotelu OLYMP. otrzymał wiele pozytywnych opinii. Podró ż owaliś my w grupie dwó ch rodzin, czterech dorosł ych i dwó jki dzieci. Po przeczytaniu opinii o hotelu przed wyjazdem wię kszoś ć z nich był a oczywiś cie zł a, nastró j nie był zbyt dobry, ale zdają c sobie sprawę , ż e nikt inny nie zorganizuje Ci wakacji, pojechaliś my w dobrym nastroju. … Już ▾ Recenzja hotelu OLYMP w Borowcu Buł garia. Odpoczywaliś my w Borowecu w hotelu OLYMP. otrzymał wiele pozytywnych opinii. Podró ż owaliś my w grupie dwó ch rodzin, czterech dorosł ych i dwó jki dzieci. Po przeczytaniu opinii o hotelu przed wyjazdem wię kszoś ć z nich był a oczywiś cie zł a, nastró j nie był zbyt dobry, ale zdają c sobie sprawę , ż e nikt inny nie zorganizuje Ci wakacji, pojechaliś my w dobrym nastroju. W

wyleciał z Kijowa na czas, Bobi nas spotkał , mił y pod każ dym wzglę dem, oż ywił nas, w drodze do hotelu, co? , gdzie? (jazda okoł o 1.5 godziny). Jedyne, co nas niepokoił o, to jego narzucanie nam nart. Przekonał , ż e w kasie nic nie ma i ż e da nam dobrą zniż kę . Pojechaliś my z wł asnymi nartami, wypoż yczył y je tylko nasze có rki, myś leliś my, ż e ich nie znajdziemy? Powiedzieli Bobowi, co ma myś leć . W samym Borowcu jest wiele wypoż yczalni, a ceny są w przybliż eniu takie same i tań sze niż oferowane przez Bobi. Ale nadal zatrzymaliś my się w wypoż yczalni w naszym hotelu, jest to bardzo wygodne.
Jeś li chodzi o lokalizację hotelu, myś lę , ż e jest bardzo dobry, wię kszoś ć autostrad przebiega obok hotelu. Pompatyczna Rił a, ze swoim poł oż eniem, szalonym hał asem i zgieł kiem przez cał ą dobę i oszał amiają cymi tł umami ludzi, nie liczy się z naszym cichym OLYMP.

O hotelu. Szedł em cał y dzień i pomyś lał em, czego nie lubię w tym hotelu? Prosto, czysto, wygodnie, mił a obsł uga, doskonał e jedzenie. Mieliś my pokó j bez balkonu z dostawką dla 9 letniej có rki. Owszem, mał y, ale czysto, przytulnie, z TV, ciepł o, na drugim pię trze, rę czniki zmieniane tylko na mokro, sprzą tane codziennie, nie zostawiano napiwku dla sprzą taczki. Wzią ł em ś niadanie i kolację . Ś niadanie - jajecznica, trzy rodzaje wę dlin, brokuł y, kieł baski smaż one i parzone, ser twardy, ser feta, trybula smaż ona, mió d, masł o, jajka na twardo, wypieki, owoce, ogó rki i pomidory, herbata, kawa, cappuccino, napó j UPI .
Kolacja - dwa rodzaje zup, wę dliny, sery, trzy rodzaje mię s, frytki, duszone ziemniaki, ser zapiekany w panierce, kieł baski, ciasta, owoce, ogó rki i pomidory, ryż , pię ć rodzajó w sał atek. Jedyną rzeczą na obiad był brak napojó w, musiał em kupić . O basenie - nam się podobał o.

A propos pienię dzy - 100 USD. e. - 130 lew, 100 euro - 192 lewy. Zachowaj ostroż noś ć podczas wymiany (wiele ma prowizję ). Na fasadzie kantoru: 100 euro - 192 lewy, wewną trz 100 euro - 157 lewó w. Wielu wł aś nie podchodził o i pytał o, ile kosztuje wymiana 30 euro na lewa.

Liczby szlakó w i ich dł ugoś ci nie moż na nawet poró wnać ze Sł owacją . Jedna z tras o dł ugoś ci okoł o 8 km (zielona) prowadzi z gó ry Musala bezpoś rednio do hotelu RILA przez OLYMP. Na tę gó rę wjeż dż a kolejka gondolowa. Ponadto jest 15 wycią gó w narciarskich i dwa 4 wycią gi krzeseł kowe. Wszyscy jechali dalej. Po nartach w basenie - pię kno, có ż , czego jeszcze narciarzowi potrzeba.
Kolacja noworoczna to osobna piosenka - zaprosili nas na 8 wieczorem, kroją c jedzenie, orzechy, szampana, wino i jakiś niezrozumiał y pomyj po 50 gramó w. Do 10 podawali ziemniaki z mię sem, o pierwszej w nocy ciasto. Pieś ni i tań ce w stylu narodowym, pó ź niej z magnetofonu.

Był am zadowolona z iloś ci przytulnych baró w i kawiarni w Borowcu, bardzo podobał a mi się kawiarnia Black Cat. Przyjemna atmosfera, dobra kuchnia, nazw dań nie pamię tam, polecam szaszł yk na miecz (trzy rodzaje mię sa z grzybami). Kolejną rzeczą , któ ra mnie uderzył a, był y „szczekacze” przy każ dej kawiarni (okazuje się , ż e są na liś cie pł ac, a ich wynagrodzenie zależ y od liczby osó b wcią gnię tych do kawiarni). Jeden dał nam tyle, ż e cią gle go wysył aliś my. Wy, Rosjanie, krzyczeliś cie, widzę , ż e mnie nie oszukujecie, przyjdź cie do nas, Jurij Nikoł ajewicz bardzo dobrze ś piewa z nami, przyjdź cie jutro, pojutrze, polowania, ł owienie ryb, wycieczki.

Dobra lokalizacja hoteli "OLYMP", "YANAKIEV", "ISE ANGELS", "RILA".
O cenach: herbata, sok - 2 lewa, pizza - 8-15 lewa, cheeseburger, kanapka - 8-10 lewa, toaleta - 1 lewa, alkohol kupiliś my i wypiliś my w hotelu na obiad (taniej kupić na targu), frytki - 5-10 lew, zupy - 7-12 lew. Ceny w kawiarniach zależ ą od odległ oś ci od cywilizacji (droż ej na gó rze).

Bilet na wszystkie wycią gi wł ą cznie - cał y dzień - 55 lew, pó ł dnia od 12-00 - 18 lew, moż na kupić osobno na gondolę - jednorazowo - 9 lew, a takż e na inne wycią gi.
Lecieliś my z pró bami przez 10 godzin w poczekalni na lotnisku, lot był opó ź niony z powodu gę stej mgł y.
Mam nadzieję , ż e moja rada się komuś przyda. Powodzenia na torach.
аватар HotLine4
 •  podróżował 17 lat wstecz
Ocena 6.0
Olimp Hotel 2+* to dobra propozycja dla tych, któ rzy chcą spę dzić oszczę dny urlop w oś rodku narciarskim. Stoi na gó rze, 100 metró w od zielonego szlaku dla począ tkują cych, wzdł uż tej trasy moż na zejś ć do wycią gó w krzeseł kowych. … Już ▾ Olimp Hotel 2+* to dobra propozycja dla tych, któ rzy chcą spę dzić oszczę dny urlop w oś rodku narciarskim. Stoi na gó rze, 100 metró w od zielonego szlaku dla począ tkują cych, wzdł uż tej trasy moż na zejś ć do wycią gó w krzeseł kowych. Do hotelu moż na zejś ć bezpoś rednio na stok narciarski, co jest bardzo wygodne. Najlepsza jazda na nartach w Borowcu odbywa się na gó rze Markudzhika, gdzie dostarcza kolejka gondolowa. Z Olimpu do niego trzeba najpierw zejś ć zielonym torem, a potem iś ć.5-6 minut. Wszystkie windy są otwarte do 16:30. Po nartach moż na popł ywać w duż ym basenie lub poć wiczyć na symulatorach (wizyta w cenie) lub zrelaksować się w saunie (ale za dodatkową opł atą ).
Hotel lepiej wzią ć apartamenty lub apartamenty, ponieważ są po remoncie, mają telewizor, lodó wkę . Wszystkie pokoje są doś ć skromne, ale czyste, codziennie sprzą tane.
Hotel dział a na zasadzie niepeł nego wyż ywienia - ś niadania i obiadokolacje. Ś niadania standardowe: sery, sery, kilka rodzajó w wę dlin, musli, kieł baski, jajecznica, buł ki, dż emy, czasem owoce, herbata, kawa, soki instant. Na obiad skromny wybó r dań , wszystko szybko zał atwione, chociaż jedzenie jest dodawane regularnie, nikt nie jest gł odny. Ró wnież podczas kolacji czę sto jest muzyka na ż ywo - ten sam mę ż czyzna pokazuje swoje umieję tnoś ci wokalne.
Ogó lnie hotel jest doś ć prosty, ale jeś li pamię tasz, ż e nadal jest 2+ - 3* i nie wymaga obsł ugi VIP, to moż esz bardzo dobrze odpoczą ć .


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Klasztor Riła
Ocena 9.0
Bułgaria, Borowiec
Architektura, Fabula, Muzea, religia

Отель Olymp – один из самых больших отелей курорта. Находится возле горы Рила.

Lokalizacja В 450 м от фуникулёра. До центра - 200 м. До автобусной остановки - 100 м. Аэропорт София - 72 км. Рядом с отелем проходят лыжные трассы - Ситняково - Мартыновы Бараки - общая длина которых составляет 19 км и включает в себя 7 трудных и 1 средней трасс.
W hotelu

Магазин, сейф на ресепшен, гараж, Закрытый плавательный бассейн с олимпийскими размерами 25/12м, глубина 1,40 - 1,80м (освещен и оборудован 2-мя раздевалками и душевой), основной ресторан на 200 мест, ресторан "Болгарская кухня" на 64 места, ночной бар, лобби бар, снек-бар.

  • restauracja a la carte?
  • bezpieczny
  • przechowalnia nart
Rozrywka i sport Спортивный зал (для баскетбола, волейбола, мини-футбола, фехтования, бадминтона, борьбы, тенниса и др. видов спорта), солярий.
  • siłownia
Opis pokoi

9-этажное здание. 57 двухместных с балконом, 67 двухместных без балкона (нет возможности для доп. места), 16 апартаментов: спальня и гостиная с раскладным диваном, есть балкон.

Telefony: +359-7128-2641
+359-71282-572
FAQ