Bardzo chciwy i niegościnny hotel!

Pisemny: 25 styczeń 2020
Czas podróży: 12 — 23 styczeń 2020
Ocena hotelu:
3.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 4.0
Usługa: 2.0
Czystość: 2.0
Odżywianie: 3.0
Infrastruktura: 2.0
Odpoczywaliś my w tym hotelu w styczniu 2020 roku. Nie był o poczucia, ż e ​ ​ jesteś drogim goś ciem, a oni tu na Ciebie czekali.
Nasz samolot wylą dował wcześ nie, o 6:00 rano. Kiedy dostaliś my nasz bagaż , gdy przyjechaliś my, był a 10:00. Był o bardzo zimno, padał o. Hotel w centralnym budynku kapał z sufitu w kilku miejscach, m. in. na kanapach, na któ rych czekali turyś ci. Toaleta w budynku centralnym jest brudna, nieczyszczona, są wyblakł e kwiaty.
Kiedy nam zamroż onym przyniesiono coś czerwonego w filiż ankach, był em zachwycony, myś lał em, ż e to gorą ca herbata, co był oby logiczne. Okazał o się jednak, ż e jest to lodowaty napó j, co zaostrzył o negatywne postrzeganie. Ten hotel nie jest elastyczny i uważ ny dla goś ci.

Zapytaliś my, czy moglibyś my iś ć na ś niadanie (ś niadanie koń czy się o 10:30), a moż e zostawili nam brunch, jak to praktykuje w wielu hotelach, ale tutaj nie jest to akceptowane - nie spodziewano się , jesteś gł odny, musisz Poczekaj zimną.14:00, aż się usią dziesz i dopiero wtedy bę dziesz mó gł korzystać z jadalni. Myś lę , ż e jest to brak szacunku dla turystó w, a moż na by się zaopiekować osobami, któ re przyleciał y do ​ ​ Ciebie na co najmniej 6 godzin.

Jeś li chodzi o przeciekają ce sufity - hotel powstał nie tak dawno - czy nie moż na go był o zbudować od razu, ż eby nic ci nie kapał o na gł owę?!
Ś ciany w budynkach to wszelkie smugi, odł upany tynk. Na utwardzonych ś cież kach (chodnikach) brud nie jest usuwany po deszczu przez kilka dni.

Ogó lnie rzecz biorą c, chciwoś ć personelu lub wł aś ciciela hotelu był a odczuwalna wszę dzie:
- W pokoju zostaje jedno 0.5 l wody na osobę , jest jeszcze 1.5 l wody Evian, ale jest to pł atne.
Jeś li potrzebujesz wię cej wody, musisz zadzwonić na recepcję , a przyniosą ci wię cej wody. Dlaczego cał y czas musimy prosić o wodę w pokoju? Po co zmuszać goś cia do niepotrzebnych ruchó w?
- Dla tych, któ rzy nie mają all inclusive, ale jedzą ś niadania i obiadokolacje - herbata do kolacji to tylko dla pienię dzy! Bezpł atna tylko zimna woda, któ rą należ y przywieź ć (wlewamy do szklanki). Herbata jest oczywiś cie tania w torebkach. Podczas ś niadania herbata wyglą dał a tak: 2 torebki wypeł nione wrzą tkiem unosił y się w czajniku, ską d moż na nalać się do filiż anki.
- W jadalni nie ma papierowych serwetek! Jeś li ma to zwią zek z jakimś programem ś rodowiskowym, to dlaczego w pokojach był y chusteczki higieniczne i papier toaletowy?
- Lody są bezpł atne tylko dla dzieci poniż ej 12 lat dla osó b, któ re mają ultra all inclusive. Oznacza to, ż e doroś li, któ rzy zapł acili maksymalną cenę , powinni kupować lody dla siebie! - Wymeldowanie odbywa się o godzinie 12:00, a transfer o godzinie 13:30. A obiad o godzinie 13:00 nie jest już dozwolony! Tylko za pienią dze!

Nawet jeś li masz transfer wieczorem, nie zostaniesz wpuszczony do jadalni, ponieważ uważ a się , ż e już „wyszedł eś ” o 12:00.
- Nie ma programu wieczornego! Czasami na zewną trz jest muzyka na ż ywo, ale wieczorem na zewną trz jest zimno w styczniu!
- Na plaż y piasek nie jest prostowany, jeś li zbiera się ś mieci, i dzię ki za to!
Koty ż yją na terytorium, któ re jest karmione przez turystó w. Koty idą do toalety na plaż y.
W hotelu są szczury, zrobiliś my zdję cie kotu trzymają cego szczura w zę bach.

Za każ dym razem, gdy wchodzisz do restauracji (stoł ó wki), przy wejś ciu zostaniesz poproszony o numer pokoju, czę sto bez uś miechu, szorstko: „numer pokoju”! i zaznacz tych, któ rzy wchodzą . Moje pytanie brzmi, czy hotel jest tak niebezpieczny, ż e za każ dym razem liczą turystó w? Czy są tu obcy? Czy ktoś zaginą ł?

Przy kolacji, jeś li poprosisz kelnera o przyniesienie wody, herbaty, wina i nie ma znaczenia co, na pewno przyniosą Ci czek (pusty lub nie) do podpisania, w któ rym należ y podać numer pokoju i podpisać.
Co to za nonsens? Taki chciwy hotel, ż e torebki z wodą i herbatą są podawane za podpisem i numerem pokoju!?

Na terenie hotelu znajduje się kompleks SPA, nie jest tam ź le, jest basen, sauna, ł aź nia turecka, jacuzzi. Ale po wizycie u niego zapach pleś ni nie opuszcza cię (podobno nie czyszczą / nie przetwarzają ani jacuzzi, ani ł aź ni tureckiej).

Ogó lnie rzecz biorą c, mó j mą ż i ja nigdy wię cej nie przyjedziemy do tego hotelu! Duż o sł yszeliś my o super serwisie w Emiratach - tutaj nie ma super serwisu!
O wydarzeniach odbywają cych się w hotelu nie wiedzieliś my prawie nic - moż e po prostu nie istnieją ? Na terenie jest jakiś „klub” i „dom kultury”, o któ rych nie wiadomo, czy dział ają , czy nie.

Animacja jest bardzo sł aba, raz widzieliś my tylko jogę przy plaż y na trawniku (zrobił y to 3 osoby, w tym animacja). Kiedyś dziewczyna spacerują ca po plaż y powiedział a „rzutki” - najwyraź niej był o to zaproszenie dla wczasowiczó w do zabawy.
Nawet w nocy moż na obudzić się z dudnienia wozó w toczonych przez robotnikó w po terenie, szurania stó p i dziwnych dź wię kó w. Obudził em się z hał asu o 2 w nocy io 4 nad ranem przez kilka nocy. A raz, od 6 rano, coś wbijał o się gdzieś w hotelu i już nie moż na był o spać.
Ogó lnie rzecz biorą c, jeś li personel i kierownictwo hotelu nie wiedzą - goś cie przychodzą do Ciebie, aby się zrelaksować ! Peł en spokojny sen jest ró wnież skł adnikiem wypoczynku!

Pię kno tego hotelu to plaż a, w sensie morza i wybrzeż a!
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał