Movenpick Hotel Jumeirah Beach 5*– Opinie

ZEADubai
2
Ocena 8.110
na podstawie
2 opinii
9.1 Numer
9.1 Usługa
10.0 Czystość
9.1 Odżywianie
7.2 Infrastruktura
Hotel położony jest w pobliżu Zatoki Arabskiej, tuż przy modnym The Walk, kilka kroków od centrum handlowego The Beach z szerokim wyborem ekskluzywnych sklepów i restauracji, a także pierwszego kina na świeżym powietrzu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Hotel został otwarty w 2010 roku, ostatni remont przeprowadzono w 2015 roku. Nadaje się dla każdej kategorii turystów.Więcej →
аватар ninank29
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 8.0
Gł ó wną zaletą jest doskonał a lokalizacja: bezpł atna publiczna plaż a JBR znajduje się w zasię gu spaceru, metro (linia czerwona) to tylko 2 przystanki tramwajem. Po drugiej stronie hotelu znajduje się najpię kniejszy deptak Dubaju, a gł ó wny deptak też jest tutaj. … Już ▾ Gł ó wną zaletą jest doskonał a lokalizacja: bezpł atna publiczna plaż a JBR znajduje się w zasię gu spaceru, metro (linia czerwona) to tylko 2 przystanki tramwajem. Po drugiej stronie hotelu znajduje się najpię kniejszy deptak Dubaju, a gł ó wny deptak też jest tutaj. A wieczorem moż na wybrać się na przyjemny spacer na wyspę Bluewaters z ogromnym diabelskim mł ynem.
Na przystanek tramwajowy wygodnie jest dostać się z drugiego pię tra tylnymi drzwiami (w pobliż u placu zabaw), spacer zajmuje tylko kilka minut. Tramwaj Dubaj pozostawia bardzo przyjemne wraż enie. A jeś li przesią dziesz się dalej do metra, przejazd tramwajem jest bezpł atny. Niedaleko przystanku tramwajowego znajduje się ró wnież przystanek autobusowy, z któ rego wygodnie dostać się bezpoś rednio na pię kną plaż ę La Mer.
Sam hotel wyglą da doś ć prosto (szczegó lnie obok Rixos), ale przyzwoity. Cał e mał e terytorium hotelu znajduje się na drugim pię trze: skromny podgrzewany basen (woda jest bardzo przyjemna! ), mini plac zabaw, kawiarnia / bar na wieczorny wypoczynek, namioty na spotkania z fajką wodną . Nie ma zbyt wiele miejsca, ale jest doś ć przytulnie i widać gwarny wieczorny deptak.
Pokoje w hotelu są dokł adnie takie same jak na zdję ciach hotelu. Istnieje moż liwoś ć ł adowania urzą dzeń elektronicznych, a w ł azience jest gniazdko euro na maszynkę do golenia. Ż elazko i deskę do prasowania przywieziono nam natychmiast, nawet bez pytania, i pozostawiono w naszym pokoju na cał y pobyt. Czajnik, herbata/kawa/ś mietanka/cukier, mał a lodó wka na minibar (byliś my cał kowicie pusti). Telewizor z osobistym powitaniem po wł ą czeniu (fajnie! ), ale nie znaleź liś my rosyjskiego kanał u (ale też nie szukaliś my zbyt mocno, bo nie był o to konieczne). Nasz balkon na 13. pię trze szedł bezpoś rednio na plac budowy naprzeciwko, co mocno psuł o widok, ale w ogó le nie sł yszeliś my odgł osó w budowy.
Mieliś my ś niadanie + kolację , w każ dy dzień zamiast obiadu moż na zjeś ć obiad, nie trzeba o tym uprzedzać . W pierwszych dniach naszego przyjazdu obiad był w menu, ale mniej wię cej na począ tku kwietnia zaczę to przygotowywać lunch w formie bufetu. Jedzenie nam się podobał o: wybó r dań nie był zbyt duż y, ale dla nas wszystko był o pyszne. Zadowolony z wieczoró w tematycznych, zwł aszcza pią tku z owocami morza. Dania gł ó wne podawano samodzielnie, a desery, owoce i niektó re przeką ski podawał pracownik restauracji (hojnie).
Na ś niadanie opró cz zwykł ych jajek w ró ż nych rodzajach, ciastek, kieł basek, jogurtó w, warzyw, gofró w i naleś nikó w z czekoladą , był też bekon, pyszna wę dzona makrela, ł osoś , ró ż ne sery (brie, blue, itp. ), dobre soki. Moja có rka uwielbiał a jeś ć na ś niadanie makaron z warzywami. Z owocó w zawsze był y posiekane ananasy, kiwi, ś liwki, pomarań cze, czę sto arbuzy i melony, moż na wzią ć cał e jabł ka i inne owoce.
Na kolację zawsze był a pizza i makaron z ró ż nymi dodatkami, wybó r dań mię snych, kurczaka, czę sto ryby, owoce morza i sushi. Podobał mi się smak deseró w: w przeciwień stwie do ś redniej turecko-egipskiej, gdzie sł odyczy jest duż o i wię kszoś ć smakuje tak samo, tutaj wybó r deseró w jest skromniejszy, ale wszystkie są dobrej jakoś ci i mają indywidualny smak.
Rozczarowują cy brak plaż y w hotelu. Tak, publiczna plaż a jest bardzo blisko, hotel zapewnia torby plaż owe, rę czniki i skł adane maty, ale na plaż y nie zostaniecie dł ugo bez cienia, a wypoż yczenie leż akó w / parasoli jest bardzo drogie. Plaż a obok hotelu nie jest zbyt dobra ze wzglę du na ogrodzenia, któ re blokują prace budowlane w pobliż u budowanego hotelu naprzeciwko i plaż y Rixos (podobno tam też nie wszystko jest wykoń czone, chociaż hotel dział a od dawna). Po plaż y moż na iś ć trochę dalej w dowolnym kierunku - bę dzie lepiej. Wię kszoś ć ludzi znajduje się po lewej stronie, w kierunku wyspy Bluewaters. Jest wiele kafejek na plaż y, są przebieralnie, ale prysznic jest tylko pł atny. Po prawej stronie, wzdł uż morza, jest znacznie mniej ludzi, ale nie ma infrastruktury.
Nie jest też wygodnie wracać do hotelu po plaż y: idziesz brzydkim piaszczystym przejś ciem mię dzy 2 placami budowy, na koń cu przejś cia nie ma gdzie opł ukać stó p z piasku i kurzu, a w takiej formie potrzebujesz przejś ć przez lobby hotelowe do windy. Ta ś cież ka na plaż ę nieco psuje wraż enie hotelu, ale mam nadzieję , ż e to nie na dł ugo, bo. Dubaj szybko się rozwija.
Nawiasem mó wią c, droga z basenu do pokoju też nie jest przemyś lana w hotelu. w drodze do / z basenu trzeba trochę przejś ć przez restaurację , co nie jest zbyt wygodne i przyjemne dla wszystkich wczasowiczó w.
Podczas naszego pobytu w hotelu spotkaliś my tylko jednego nierecepcjonistę , któ ry mó wił po rosyjsku. Ale ta dziewczyna zaczyna pracę nie wcześ niej niż.10-11 rano, a poza nią nikt inny nie rozumie rosyjskiego. Tak wię c przynajmniej minimalny zasó b angielskich zwrotó w znacznie uł atwi Ci ż ycie.
Podatek hotelowy, któ ry jest obowią zkowy dla wszystkich hoteli w Dubaju, zależ y tylko od liczby gwiazdek hotelu i jest pobierany przy zameldowaniu (jak w naszym przypadku) lub przy wymeldowaniu z hotelu w wysokoś ci 20 dirhamó w (dla hotelu 5*) za pokó j za dzień . Wię c kiedy się zameldowaliś my, poproszono nas o 200 dirhamó w (na 10 nocy) gotó wką lub kartą . Moż na pł acić w USD, ale kurs wymiany w hotelu nie jest opł acalny. Najwygodniej jest zapł acić plastikową kartą dolarową , ale upewnij się , ż e kwota pł atnoś ci jest ustalona w dirhamach. Wó wczas przy obcią ż aniu karty dolarami przewalutowanie z dirhamó w na dolary nastą pi po kursie Visa (jeś li posiadasz kartę Visa), a to bę dzie jeszcze bardziej opł acalne niż najlepszy kurs wymiany gotó wki, któ ry ró wnież musisz Szukaj. Wynika to z faktu, ż e dirham od wielu lat jest mocno i niezmiennie zwią zany z dolarem. Z tego powodu w Dubaju moż esz wymienić gotó wkę do minimum (moż e tylko na targi, jeś li planujesz, albo na taksó wki, choć czę sto w taksó wkach moż na pł acić plastikiem), a wszelkie wydatki w kawiarniach, sklepach, parkach rozrywki, itp. mapa. Na lotnisku kurs jest niekorzystny + pobierają prowizję .
Nawet nie ją kaliś my się na temat depozytu przy odprawie, chociaż wiedział em i był em gotowy. Być moż e wynikał o to z faktu, ż e rodzina, któ ra do nas przyleciał a, zarejestrował a się przed nami, nie wiedział a o wpł acie i dł ugo się oburzał a. W rezultacie nic im nie odebrano, nie powiedziano nam też nic o kaucji. Wniosek: poproś o usunię cie / zmniejszenie kaucji, powiedz, ż e nie potrzebujesz mini-baru (jest pł atny) - i być moż e zostaniesz speł niony.
W efekcie byliś my w peł ni usatysfakcjonowani wyborem hotelu. Chciał bym zrobić to ponownie w odpowiedniej cenie!
вид с балкона 13 этаж Номер Санузел евро розетка в ванной комнате вид с балкона на стройку вид с террасы 2-го этажа вид с террасы 2-го этажа
аватар Fly-Bird
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10.0
Wspaniał y hotel! Boska. Nie wiem, jakie inne sł owa wybrać , aby opisać cał y przepych Mö venpicka. Restauracja Talk to niesamowicie pyszne jedzenie. Z jakiegoś powodu szczegó lnie podobał o mi się sushi. Nie jadł em tego w domu. Za co dzię kujemy naszemu menadż erowi. … Już ▾ Wspaniał y hotel! Boska. Nie wiem, jakie inne sł owa wybrać , aby opisać cał y przepych Mö venpicka.
Restauracja Talk to niesamowicie pyszne jedzenie. Z jakiegoś powodu szczegó lnie podobał o mi się sushi. Nie jadł em tego w domu.
Za co dzię kujemy naszemu menadż erowi. Tak naprawdę nie chcieliś my jechać do Jumeirah, chcieliś my czegoś bardziej „Emirati”. Ale nie moż esz nie zakochać się w tym hotelu. Dzię kuję , ż e polecił eś mi tu przyjechać . Teraz biorę pał eczkę i doradzam pobyt w Emiratach tym, któ rzy bę dą szukać dobrego hotelu.


awatara sm1ndic1
Jeśli hotel nie posiada własnych parasoli i leżaków na plaży, to z jakiego hotelowego sprzętu plażowego można skorzystać i ile to kosztuje
10 lat wstecz  •  4 abonent 3 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Fontanna Dubaju
Ocena 9.6
ZEA, Dubai
Pomniki i pomniki
Drapacz chmur Burdż Chalifa
Ocena 9.4
ZEA, Dubai
Architektura, Ulica, miejsce, punkty widokowe

Отель расположен расположен недалеко от Персидского залива, прямо на модной улице The Walk в нескольких шагах от торгового центра The Beach с большим выбором престижных магазинов и ресторанов, а также первым в ОАЭ открытым кинотеатром. Отель открыт в 2010 году, последняя реновация проведена в 2015 году. Подойдёт для любой категории туристов.

Lokalizacja 33 км от международного аэропорта Дубая. 36 км от аэропорта Аль-Мактум.
Opis plaży Общественный пляж Джумейра Бич Резиденс расположен в 50 м от отеля. Пляж песчаный, общая протяженность 1,7 км.
 • 2 linia
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
 • leżaki
 • parasole
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Лаунж у бассейна Layali. Современная открытая площадка с барбекю, фирменными блюдами, освежающими напитками и кальяном с различными ароматами.

Бар The Back Door в уютном саду отеля. Площадка на свежем воздухе с видом на панораму JBR. Разрешено посещение с домашними животными. Стол для бильярда (пул).

Ресторан и бар Soul расположено на втором этаже отеля и состоит из бара, лаунжа и вечернего ресторана. Ресторан наполнен яркими ароматами блюд из различных этнических районов города, которые можно отведать на ужин как в помещении, так и на свежем воздухе.

Бистро и спорт-лаунж West Beach. Большой экран для спортивных трансляций. Стол для бильярда (пул). Специальные развлекательные мероприятия.

Ресторан The Talk. Специальные тематические ужины. Шведский стол и блюда по меню. Богатый пятничный поздний завтрак. Столики на свежем воздухе с невероятным видом. Беседки, бар и лаунж у бассейна.

Кафе Falls. Современный лаунж Falls с видом на оживленную пешеходную улицу The Walk расположен перед главным входом в отель и окружен пальмами и фонтанами. Кофе Mövenpick. Здоровый завтрак. Мороженое Mövenpick. Широкий выбор вкуснейшей выпечки. Множество видов аппетитных пирожных.

Банкетный зал, 3 конференц-зала, бизнес-центр.

Круглосуточная стойка регистрации, хранение багажа, услуги консьержа, обслуживание номеров.

Языки, на которых говорят в отеле: арабский, русский, немецкий, английский, французский.

 • restauracja
 • restauracja a la carte?
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjno-bankietowa
 • centrum biznesowe
 • parking  FREE 
 • bezpieczny
 • darmowe wifi
 • winda
 • pranie
 • парикмахерская/салон красоты
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • bankomat
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Семейная программа Mövenpick: В номерах: Не менее 3-х детских каналов. Детская кроватка и книжка сказок. Маленькая подушка для маленьких детей. Ночник для малышей. Розетки с заглушками. Детское сиденье на унитаз. Подставка для ног. Переносная детская ванна. В ресторанах: Здоровое детское меню «Power Bites». Любимые детские блюда. Салфетки-раскраски под столовые приборы. Высокие стулья для маленьких детей. Детские столовые приборы и посуда. Услуги общего характера: Клуб Little Birds. Прокат коляски. Детские автомобильные кресла. Столы для пеленания. Возможность купить подгузники прямо в отеле.
 • Basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • Klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Велнес-центр Body Talk. Предлагается множество процедур: от глубокого внутримышечного массажа до процедур для лица и рефлексотерапии. Новинка в спа-салоне – услуги салона красоты, такие как маникюр, педикюр и эпиляция воском.
 • sauna / łaźnia / łaźnia turecka  FREE 
 • tenis stołowy
 • siłownia  FREE 
 • organizacja wycieczek
 • obsługa organizacji uroczystości
Opis pokoi

Всего в отеле 297 номеров, расположены в 23-этажном здании отеля.

W pokojach

Кондиционер, сейф, бесплатный Wi-Fi, местные и международные телеканалы, телевизор с плоским экраном, мини-бар, балкон/веранда/терраса, кофеварка/чайник, ванна и душевая кабина, халат, тапочки, фен. Уборка номера и смена белья – ежедневно.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • kapcie i szlafrok  FREE 
 • mini bar $
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telewizor plazmowy
 • telefon
 • internet wi-fi  FREE 
 • ekspres do kawy/herbaty  FREE 
 • balkon/taras
Adres Jumeirah Beach Residence, Жилой комплекс Джумейра-Бич, Дубай, ОАЭ
Telefony: +971 4 449 8888
Stronie internetowej: Movenpick Hotel Jumeirah Beach
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж. На пляже есть шезлонги (платно), зонтики (бесплатно). Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.