Podróż do Emiratów dzięki zwycięstwu w konkursie na TurPravda!

31 Styczeń 2019 Czas podróży: z 11 Styczeń 2019 na 20 Styczeń 2019
Reputacja: +150
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Od 11 stycznia do 20 stycznia poleciał am do Emirató w z mę ż em i có rką dzię ki konkursowi wygranemu przez Biocon. Za pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym dostał am nagrodę : certyfikat 1.000 UAH na wycieczkę oraz zestaw kosmetykó w przeciwsł onecznych firmy Biocon.


W Zjednoczonych Emiratach Arabskich mieszkaliś my w hotelu Ramada Hotel & Suites Sharjah, 4 *, mieliś my zarezerwowany apartament z kuchnią . Postanowiliś my nie jeź dzić na wycieczki, tylko wynają ć samochó d i podró ż ować na wł asną rę kę . I to był a bardzo dobra decyzja! Samodzielnie zaplanowaliś my sobie dogodny dla nas grafik, nie zależ ny od nikogo, mogliś my zostać dł uż ej w ciekawym miejscu. Ponadto w Emiratach, w przeciwień stwie do niektó rych innych krajó w poł udniowych, ruch jest prawostronny, wię c kierowca nie musi się przyzwyczajać i zmieniać pasó w na ruch lewostronny. Nie zapominaj też , ż e kraj nie jest biedny, wię c drogi są w bardzo dobrym stanie i z duż ą iloś cią pasó w) Ró wnież benzyna w Dubaju jest doś ć tania: jej koszt jest okoł o 2 razy niż szy niż w Kijowie.

Z Sharjah pojechaliś my do Dubaju i zarezerwowaliś my jeden dzień na Abu Zabi. Ponieważ nie jesteś my w Emiratach po raz pierwszy, przeszliś my przez miejsca, w któ rych już się zakochaliś my: Burdż Chalifa i pokaz fontann. Nawiasem mó wią c, fontanny i pokaz laserowy moż na zobaczyć w innym miejscu: „Dubai Festival City Mall” w Dubaju. Z nowych miejsc odwiedziliś my „Global Village” – najwię ksze targi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, odbywają ce się w Dubaju na powierzchni 1.6 miliona metró w kwadratowych. metró w. Impreza jest coroczna. . Jest park rozrywki i wiele restauracji oraz wiele rzeczy dla zakupoholikó w. Pawilony wykonane są w stylu ró ż nych krajó w: wschodnim, europejskim itp.

Naszą tradycją stał a się wizyta w Dubai Miracle Garden - niesamowitym parku kwiató w. Co roku mają nową wystawę . Park zapiera dech w piersiach. Lepiej przyjeż dż ać tam nie w weekendy i nie w pią tki, bo jest tam duż o ludzi.

W Abu Zabi odwiedziliś my Luwr – muzeum sztuki, w któ rym znajdują się eksponaty od okresu neolitu po sztukę wspó ł czesną . Nastę pnie zatrzymaliś my się w Emirates Palace, drugim najdroż szym hotelu, jaki kiedykolwiek zbudowano, wyprzedzają c nawet Marina Bay Sands (Singapur) i Burj Al Arab (Dubaj, ZEA). Koszt budowy hotelu wynió sł okoł o 3 miliardó w dolaró w. Hotel ocenia się jako „wię cej niż.5 gwiazdek, bę dą c pał acem, a nie hotelem”. Wizyta dla turystó w jest bezpł atna. Wieczorem poszliś my do meczetu Szejka Zayeda, ale jeś li jedziesz tam po raz pierwszy, to lepiej w cią gu dnia. W ś wietle dnia meczet wydaje się unosić w powietrzu.

Nasz ostatni dzień w Dubaju zatrzymaliś my się na Palm Jumeirah – sztucznie stworzonej wyspie w formie palmy. Prawdopodobnie jedna z najsł ynniejszych wysp na ś wiecie. Samochodem moż na tam ł atwo dojechać i, jeś li chcesz, zrobić zdję cie na tle pię ciogwiazdkowego hotelu Atlantis The Palm.


Ogó lnie wycieczka bardzo nam się podobał a, dlatego chcemy podzię kować organizatorom konkursu fotograficznego – stronie internetowej TurPravda, sponsorom – firmie Biocon i biuru podró ż y Hot Line, w szczegó lnoś ci jego manager Natalii. Ż yczę im sukcesó w i pomyś lnoś ci, a czł onkom forum ż yczę udział u w konkursach i wygrywania!

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (18) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara