Beach Rotana 5*– Opinie

5
Ocena 7.810
na podstawie
5 opinii
№5 w ocenie hotelu Abu Dabi
9.0 Numer
9.5 Usługa
9.5 Czystość
7.5 Odżywianie
9.0 Infrastruktura
Hotel znajduje się w Abu Dhabi i jest bezpośrednio połączony z centrum handlowym Abu Dhabi Mall (ponad 100 sklepów, kino). Składa się z trzech budynków - 7-piętrowego (skrzydło plażowe), 12-piętrowego (apartamenty) i 13-piętrowego (skrzydło wieżowe). Został otwarty w 1993 roku, ostatni remont przeprowadzono w 2001 roku. Nadaje się do aktywnej turystyki młodzieżowej, rodzinnej, biznesowej i zakupowej.Więcej →
аватар
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 7.0
Pozytywnie, nie musisz chodzić daleko mię dzy basenem, sił ownią i plaż ą . Restauracja bufetowa był a doskonał a. Sił ownia był a dobrze wyposaż ona. Basen dla dzieci został podgrzany do 29°C. Ż adna z innych restauracji nie był a dostę pna do jedzenia za darmo w ramach pakietu. … Już ▾ Pozytywnie, nie musisz chodzić daleko mię dzy basenem, sił ownią i plaż ą . Restauracja bufetowa był a doskonał a. Sił ownia był a dobrze wyposaż ona. Basen dla dzieci został podgrzany do 29°C. Ż adna z innych restauracji nie był a dostę pna do jedzenia za darmo w ramach pakietu.
аватар natalie2992
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 10.0
Bardzo dobry hotel z bardzo dobrą obsł ugą . Natychmiastowe rozliczenie. Biorą podatek turystyczny (zapomniał em ile zapł acili), akceptują zaró wno dirhamy, jak i dolary. Bardziej opł aca się zapł acić w lokalnej walucie. Nie wzię li od nas kaucji, od razu powiedzieliś my, ż e nie bę dziemy korzystać z baru w pokoju. … Już ▾ Bardzo dobry hotel z bardzo dobrą obsł ugą . Natychmiastowe rozliczenie. Biorą podatek turystyczny (zapomniał em ile zapł acili), akceptują zaró wno dirhamy, jak i dolary. Bardziej opł aca się zapł acić w lokalnej walucie. Nie wzię li od nas kaucji, od razu powiedzieliś my, ż e nie bę dziemy korzystać z baru w pokoju.
Zarezerwował em pokó j z widokiem na morze. Zamieszkali w mał ym pokoju z widokiem na plac budowy, motywują c to tym, ż e w tej chwili nie był o wolnych. Zapraszam do ż ą dania tego, co zamó wił eś . Po 2 dniach przeniesiono nas do zarezerwowanego pokoju. To był a jedyna niedogodnoś ć napotkana w tym hotelu podczas cał ego pobytu. Pokoje mał e ale dobre, umeblowanie normalne, jest sejf, barek-lodó wka, suszarka do wł osó w, ż elazko z deską do prasowania, szlafroki, kapcie, czajnik z zestawem do herbaty, kawy, ś mietanki. Herbata/kawa i woda uzupeł niane codziennie. Standardem jest 0.5 wody na osobę . Uznaliś my, ż e to nam nie wystarczy i wycią gnę liś my z supermarketu 2 duż e butelki po 5 litró w. Obsł uga pokoju zobaczył a i zaczę ł a dawać nam 2 butelki po 0.5 wody na osobę )))). Jeś li potrzebujesz wię cej, moż esz powiedzieć , wł ó ż wię cej, nie ma problemu. Produkty pielę gnacyjne uzupeł niane są codziennie – szampon, odż ywka, ż el pod prysznic, balsam do ciał a. Obsł uga pokoju dział a „na wezwanie” i natychmiast przyniosł a popielniczkę i zapał ki, mał y szklany stolik i 2 mię kkie krzesł a z krę conymi ł ukami na balkon, krzesł a ze zł oceniami, gdzie bez tego))).
Hotel ma 7 lub 10 restauracji, wzię ł o niepeł ne wyż ywienie - ś niadanie i kolację (w restauracji gł ó wnej), to wystarczył o. Jedzenie jest znakomite, wszystko jest zawsze ś wież e i smaczne. Kilka rodzajó w sera, w tym 2-3 rodzaje z pleś nią , jamon, kawał ki kieł basy, mię so, wybó r sushi, czerwona solona ryba, wę dzona makrela, tuń czyk, codziennie na obiad krewetki kró lewskie, mał ż e, inne mał ż e, oś miornice, kalmary, ryby, woł owina, dró b, jagnię cina i jagnię cina ró ż nego rodzaju gotowania, sał atki, ró ż nego rodzaju dodatki, niektó re dania kuchni arabskiej, indyjskiej i innych orientalnych. Podawane 2 homary. Owoce - arbuz, melon, papaja, kiwi, pomarań cze, grejpfruty, jabł ka, ś liwki, truskawki, liczi, smoczy owoc (z biał ym ś rodkiem, nie z czerwonym), brzoskwinie konserwowe, jabł ka, obfitoś ć suszonych owocó w, orzechó w, Sał atka owocowa. Sł odycze z kategorii niewiele i okropne, ale wszystko jest bardzo przemyś lane i gustowne - osobny stó ł z orientalnymi sł odyczami, pię knymi i smacznymi ciastami, tortami, buł eczkami, tartami, galaretkami, ró ż nymi deserami, musami i kremami z owocami i jagodami, pyszne ciasteczka, batony czekoladowe i wiele wię cej.
W czwartkowe popoł udnie miejscowi i Arabowie z Zatoki zaczynają wpadać na weekend (pią tek i sobota mają wolne), w hotelu robi się tł oczno, rezerwuj przez tel. stolik do obiadu, ż eby nie stać i czekać , aż bę dzie wolny.
Publicznoś ć hotelu jest ró wnież przyzwoita wś ró d obcokrajowcó w (wię kszoś ć to Niemcy, Brytyjczycy, Amerykanie, nieliczni Francuzi, Ukraiń cy, a wś ró d Arabó w).
Pię kne lobby hotelowe, wieczorami grają na pianinie i skrzypcach. Po poł udniu - wykorzystanie na spotkania biznesowe.
Teren hotelu jest mał y, ale dobrze utrzymany. Plaż a jest mał a, ale bardzo czysta i przytulna. Czę ś ć leż akó w na zielonej trawie, czę ś ć na piasku. Są baseny dla dorosł ych i dzieci.
Jeś li chodzi o kanał zatoki, wiele hoteli pierwszej linii ma te same kanał y na plaż ę , ponieważ czę ś ć miasta jest zbudowana na wyspach. Woda w kanale jest zielonkawa, ale nie dlatego, ż e jest to „bagno”, ale przez analogię z Morzem Ś ró dziemnym (np. w Tunezji też jest zielona). W rzeczywistoś ci woda jest czysta i przejrzysta. Jest mał e molo, ale wypł ywał y z niego tylko kajaki, a raz dziennie ktoś zdecydował się na skuter wodny. Wejś cie do wody - 2-4 m od brzegu, stopniowe pogł ę bianie, potem gł ę bokoś ć . Pł ywanie jest bardzo wygodne, nie ma fal.
Od strony Centrum Restauracji i Spa Prego jest bezpoś rednie przejś cie z hotelu do centrum handlowego Abu Dhabi Mall. Jest też kantor wymiany walut, kawiarnie, a na niż szym pię trze - supermarket. W centrum handlowym te same marki co my - Tiffany (ceny wyż sze niż w USA), Cors, Cartier, Villeroy, H&M, Massimo Dutti, Pull & Bear, Reserved, Levi's - ceny na wszystko ró wnież wyż sze od naszych jeś li chodzi o perfumerię oraz w centrach handlowych i deutikach - znacznie droż ej. To samo dotyczy Marina Mall (Abu Zabi) i Dubai Mall (Dubaj).
2 p poszliś my do baru nocnego w hotelu (tak jak Viks nazywa się jak przejś ć z gł ó wnej restauracji do wind w gł ó wnym starym budynku). W barze grana jest muzyka na ż ywo, gł ó wnie w stylu latynoamerykań skim, tań czone są tu ró wnież tań ce latynoskie, nie wiem, czy byli zaproszeni tancerze, czy amatorzy i rzemieś lnicy po prostu wpadnij, posiedź wś ró d szerokiej publicznoś ci i nie patrz jak animacja, tań czyli szykownie, był o coś do zobaczenia. Koktajle - 13 dolaró w Mojito, 15 dolaró w Tai Mai + 19% podatku doliczane do rachunku, wychodzi 15 dolaró w i 18 dolaró w. Nie tanie. Bar w pokoju jest jeszcze droż szy, jeś li dobrze pamię tam, butelka 0.2 ml wytrawnego biał ego hiszpań skiego wina - 60 dirhamó w = 16.5 dolara (takie w dutiku przy wylocie z Kijowa - 2 euro). Gdzieś niedaleko hotelu w gł ę bi ulic znajduje się sklep z alkoholami (podobno trzymają go Hindusi), wszystko tam i w bardzo boskich cenach, jak mó wili rodacy (pakiet piwa na 4 butelki - jak 7 dirhamó w = 2 dolary).
Hotel jest dobry, wygodny pod wieloma wzglę dami, personel jest dobrze wyszkolony, natychmiast odpowiada na wszelkie proś by lub pytania. Polecam hotel.
аватар sistematour
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 8.0
Hotel miejski na 1. linii? jest basen (nie na dachu) dla dzieci i dorosł ych z baldachimem. Każ dy pokó j posiada balkon. Jest restauracja indyjska, restauracja niemiecka (jest 7 rodzajó w piwa), jest klub nocny otwarty do poł owy 2. Internet pł atny (90 dirhamó w dziennie) Wejś cie do centrum handlowego bez wychodzenia z hotelu. … Już ▾ Hotel miejski na 1. linii?
jest basen (nie na dachu) dla dzieci i dorosł ych z baldachimem.
Każ dy pokó j posiada balkon.
Jest restauracja indyjska, restauracja niemiecka (jest 7 rodzajó w piwa), jest klub nocny otwarty do poł owy 2.
Internet pł atny (90 dirhamó w dziennie)
Wejś cie do centrum handlowego bez wychodzenia z hotelu.
Вид с номера
аватар kamenskaya4
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10.0
Wybraliś my hotel na podstawie opinii na Booking. com, chciał em pojechać do 5 gwiazdek, to pierwsza wycieczka do ZEA. Przybył do Sharjah z Air Arabia. Stamtą d zawieziono nas samochodem do hotelu (okoł o 200 km). Hotel jest bardzo dobrze poł oż ony, obok duż ego centrum handlowego Abu Dhabi Mall. … Już ▾ Wybraliś my hotel na podstawie opinii na Booking. com, chciał em pojechać do 5 gwiazdek, to pierwsza wycieczka do ZEA. Przybył do Sharjah z Air Arabia. Stamtą d zawieziono nas samochodem do hotelu (okoł o 200 km). Hotel jest bardzo dobrze poł oż ony, obok duż ego centrum handlowego Abu Dhabi Mall. Hotel ma kilka budynkó w, mieszkaliś my blisko plaż y. Pokoje są czyste i wygodne. Sprzą tane kilka razy dziennie. Wzię liś my tylko ze ś niadaniem, wyborem dań i jakoś cią na wysokoś ci. Jest basen dla dorosł ych i osobny basen dla dzieci. Chciał bym osobno zwró cić uwagę na personel hotelu, gotowy do pomocy w każ dej sprawie. W hotelu wypoczywali gł ó wnie Niemcy, Brytyjczycy i Amerykanie. "Zasady Tagil" nie pojawił y się . Hotel jest niesamowity, polecam go wszystkim.
аватар egor633
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 9.0
Lubiliś my. Chociaż jak każ dy hotel ma swoje plusy i minusy. Chcę ci o tym powiedzieć wię cej. Plusy: 1. Dogodna lokalizacja nad zatoką w centrum stolicy Emirató w 2. Ś wietne pokoje, pię knie umeblowane i czyste)) 3. Ś wietna obsł uga, mił a obsł uga? 4. … Już ▾ Lubiliś my. Chociaż jak każ dy hotel ma swoje plusy i minusy. Chcę ci o tym powiedzieć wię cej.
Plusy:
1. Dogodna lokalizacja nad zatoką w centrum stolicy Emirató w
2. Ś wietne pokoje, pię knie umeblowane i czyste))
3. Ś wietna obsł uga, mił a obsł uga?
4. Jedzenie urozmaicone i smaczne
5. Obecnoś ć bezpoś redniego przejś cia do centrum handlowego
6. Wystarczają ca liczba pracownikó w rosyjskoję zycznych
Minusy (nazwał bym je mikro-minusami))):
1. Zatoka nie zawsze jest idealnie czysta
2. Plaż a nie jest duż a, ale przytulna?
3. Pokoje w skrzydle nadmorskim są mał e, z mał ym balkonem
4. Brak ogromnego terytorium
Konkluzja: dobry hotel za solidne 5*! Dobra infrastruktura na zewną trz hotelu. Wyjechaliś my z chę cią powrotu!


EKSPERCI HOTELI
Przedstawiciel hotel
awatara marketingbeach
‹ Hotel Beach Rotana 5*
Wdzięki kobiece
Meczet Szejka Zayeda
Ocena 9.4
ZEA, Abu Dabi
Architektura, religia
Park rozrywki Warner Bros. Świat
Ocena 10.0
ZEA, Abu Dabi
Rozrywka, Wypoczynek
Luwr Abu Zabi
Ocena 10.0
ZEA, Abu Dabi
Muzea

Hotel znajduje się w Abu Dhabi i jest bezpośrednio połączony z centrum handlowym Abu Dhabi Mall (ponad 100 sklepów, kino). Składa się z trzech budynków - 7-piętrowego (skrzydło plażowe), 12-piętrowego (apartamenty) i 13-piętrowego (skrzydło wieżowe). Został otwarty w 1993 roku, ostatni remont przeprowadzono w 2001 roku. Nadaje się do aktywnej turystyki młodzieżowej, rodzinnej, biznesowej i zakupowej.

Lokalizacja 160 km od lotniska w Dubaju, w centrum Abu Dhabi w dzielnicy Al-Zahiya (obszar Klubu Turystycznego) Abu Dhabi. Złoty Suk znajduje się zaledwie 5 minut jazdy od hotelu.
Opis plaży Hotel posiada własną plażę o długości 120 m. Leżaki, parasole, ręczniki - bezpłatnie dla gości hotelowych.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Hotelowe restauracje serwują szeroki wybór dań kuchni kontynentalnej, azjatyckiej i arabskiej. W salonie i barze przy basenie serwowane są rozmaite napoje. Dostępna jest również usługa drukowania mobilnego Printspot.

 • restauracja
 • restauracja a la carte?
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjno-bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wifi
 • pranie
 • парикмахерская/салон красоты
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • bankomat
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Miniklub (4-12 lat), plac zabaw na świeżym powietrzu dla dzieci, plac zabaw w pomieszczeniu, książki dla dzieci, muzyka lub filmy.
 • Basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • Klub dziecięcy
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Hotel posiada własne korty do tenisa i squasha. Goście hotelu mogą korzystać ze spa, masaży i łaźni parowej.
 • bilard
 • tenis stołowy  FREE 
 • kort tenisowy  FREE 
 • zdusić  FREE 
 • siłownia  FREE 
 • zajęcia jogi  FREE 
 • Sporty wodne
 • nurkowanie
 • wędkarstwo
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

Hotel posiada 879 pokoi.

W pokojach

Pokój wyposażony jest w klimatyzację, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu, TV, telefon, minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, żelazko i deskę do prasowania (na życzenie bezpłatnie), balkon (nie we wszystkich pokojach). Łazienka z suszarką do włosów i zestawem kosmetyków. Do dyspozycji Gości są kapcie i szlafroki.

 • prysznic
 • bidet (nie we wszystkich pokojach)
 • suszarka do włosów
 • kapcie i szlafrok
 • mini bar $
 • bezpieczny
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telewizor plazmowy (nie we wszystkich pokojach)
 • telefon $
 • internet wi-fi $
 • ekspres do kawy/herbaty
 • balkon/taras
 • lodówka (nie we wszystkich pokojach)
 • jacuzzi (nie we wszystkich pokojach)
Adres 10th Street, Al Zahiyah Area, PO. Box 45200, Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд. В отеле есть водные развлечения. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами рыбной ловли. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.