DOSKONAŁY HOTEL

Pisemny: 9 listopad 2015
Czas podróży: 23 październik — 5 listopad 2015
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Ocean Bay Hotel Nha Trang
Wię c zacznę w kolejnoś ci.
Pobyt w Nha Trang 23.10 - 5.11. 2015
Lot. Firma Katekavia. 9 godzin od Jekaterynburga. Lot był opó ź niony o 1 godzinę . Karmione 2 razy. Samolot Boeinga jest wygodny. Lot jest normalny.
Lotnisko Cam Ranh. Przechodzą c bez problemó w, organizator wycieczki (przedstawiciel) spotkał się , pokazał , gdzie jechać , nie trzeba był o wypeł niać ż adnych dokumentó w. Na bagaż czekaliś my okoł o godziny. Wszyscy dostali, poszli do autobusu, po drodze wymienili 100 dolcó w po kursie 2200 ton dong. Dojazd do hotelu to 40 minut. Hotel znajduje się w pó ł nocnej czę ś ci Nha Trang, co moim zdaniem był o duż ym plusem.

Przyję cie. Zabrali nam paszporty, dali kartę z pokoju, zaprowadzili nas do windy i do pokoju, pokazali nam, co i jak znajduje się w pokoju, i zostawili nas, abyś my się uspokoili.
Hotel i pokó j. Druga linia plaż y, co jest bardzo wygodne, ponieważ . bez hał asu z drogi. 2 gwiazdki, 7 pię ter. W recepcji mó wią i rozumieją trochę po rosyjsku, są bardzo przyjacielskie, dziewczyny są po prostu mą dre. W pokoju: klimatyzator, wentylator, kubki i szklanki, TV -1 ort, sejf (za opł atą ), kosztownoś ci nie zabraliś my, trzymaliś my je w walizce pod kluczem, nic nie zginę ł o, potem telefony i sprzę t był y po prostu zostawił w pokoju. Wi-Fi jest doskonał e, skype, viber, telewizja online - wszystko bez problemó w. Codzienne sprzą tanie, codziennie zmiana rę cznikó w + s/pasta, szczotki, mydł o, szampon. Woda jest zawsze ciepł a, a nie gorą ca. W recepcji moż na wzią ć wrzą tek (termos), mieliś my wł asny czajnik, wię c herbata i kawa rano nie stanowią problemu.
Przewodnik po hotelach Jekateryna. Spotkanie z nią nastę pnego dnia. O wycieczkach - nie nachalni, wzię li tylko ankietę z lunchem za 15 USD za osobę (w agencjach ulicznych mniej wię cej to samo). Dał a mi mapę miasta (z jakiegoś powodu czarno-biał ą kserokopię ), zapytał a o autobus i sklepy, ale nie dostał a sensownej odpowiedzi, mó wią , sam się dowiesz. Zorientowaliś my się , na jego barkach też jest ję zyk i gł owa. Po raz kolejny jej nie widziano, informacja o wyjeź dzie został a znaleziona na tablicy operatora w hotelu o godzinie 22-00. Wyjazd został przeł oż ony na 8 godzin, z 10-00 na 18-30. Ale ponieważ ostatni dzień też był deszczowy, po prostu siedzieliś my w pokoju do 11-55, potem zeszliś my do recepcji, o 14-10 zabrano nas na lotnisko.
Plaż a. W pobliż u hotelu 5-7 minut w spokojnym tempie. Piasek, fale nie są duż e, stosunkowo czyste. Plaż a jest publiczna. Naprzeciwko hotelu Fairy Bay. Naprzeciw wejś cia na plaż ę - dno jest kamieniste, moż na się zranić , wię c pł yń w lewo, jest czysty piasek, a z reguł y jest duż o miejscowych. Có ż , rosyjscy turyś ci, kiedy pł ywają morze, ró wnież przesuń się w lewo. Parasole i leż aki 80t. dong. Zadowoliliś my się matą , któ rą przywieź liś my ze sobą i odpoczę liś my na niej. Wskazó wki dotyczą ce opalania. Od rana do 11-00 i po 14-30 do zmroku. Wcześ nie robi się ciemno o 17-0.17-30. Nakł adaj krem ​ ​ ochronny już od pierwszych godzin pobytu nad morzem, inaczej wypalisz się i nie poczujesz, a wieczorem bę dziesz miał prezent! ! ! Sprawdzony! Sama jestem smagł a i nawet opalona myś lał am, ż e dam radę - nie, plecy był y spalone i nos też , musiał am posmarować się pantenolem już pierwszego wieczoru, to mnie uratował o, chociaż skó ra nadal się ł uszczył a wył ą czony. Dzień.5 był już posmarowany olejkiem do opalania. Rzeczy na plaż y nie wyglą dał y na skradzione, ale są siedzi nadal byli proszeni o opiekę .

Wycieczki. Przeglą d miasta od operatora (Pegasus), podobał o mi się wszystko opró cz sklepó w: fabryka lateksu, fabryka baweł ny. Obejrzeliś my miejskie pagody i inne lokalne atrakcje, kawę , herbatę , lunch i hotel. 15 USD za osobę za 5 godzin. Dalat. Pojechaliś my z trasy Berezki. 1 dzień.22 USD za osobę . Wyjazd 7-30 powró t do hotelu 19-30. Czas przejazdu to 3-3.5 godziny, podjazd pod gó rę serpentynową drogą , bardzo się koł ysze, na zakrę tach moż e być strasznie (niektó re kobiety krzyczał y). Minivan dla 14 osó b. Byliś my na plantacji kawy, Crazy House, parku z wodospadem, pagodzie (bardzo pię kna), kawiarni, lunchu z lokalnym rumem (! ) Young Bay. Park narodowy z wodospadem. 25 USD za osobę . Najbardziej podobał a mi się ta trasa. Wyjazd 07-30 powró t 16-00. Był y w wiosce narodowej z matriarchatem (kobieta ma 1-3 mę ż ó w), wodospadem, wystę pem, wyś cigami ś wiń , walkami kogutó w, karmieniem karpi i krokodyli, jazdą na strusiu i sł oniach (za dopł atą ), ź ró dł ami termalnymi, kawiarniami, lunchem z rumem. Winperla. Podró ż owaliś my sami. Autobus numer 4 do finał u. Bilet 600 VND. Przejazd kolejką linową przez morze na Wyspę Rozrywki Winpearl. Tutaj wszystkie atrakcje są wliczone w cenę biletu, poza jedzeniem i napojami (zabrania się ich wnoszenia ze sobą ). Zjeż dż alnie, szybkie sanie, inne atrakcje, akwarium, wystę p delfinó w i fok, no i oczywiś cie plaż a, na któ rej moż na pł ywać i opalać się . Moż esz też wró cić autobusem (jeś li masz czas przed 17-30) lub taksó wką od 15 USD do hotelu.
Odż ywianie. Moż esz zjeś ć w każ dej kawiarni, prawie wszystkie są w pobliż u hotelu. Najwygodniejszy grill - wychodzi się z hotelu w prawo (w stronę morza) i dalej skrę ca w prawo (aleja) w ró wnoległ ą ulicę i znowu w prawo - tam jest znak. Sprawdź na osobę.150t. dong. Darmowy 1 napó j i owoce na koniec posił ku. Jedliś my takż e w innych kawiarniach. Menu jest prawie wszę dzie takie samo, przedział cenowy to +_ 10%. Podobał a mi się ró wnież kawiarnia SON - na prawo od grilla i kawiarnia tuż za gabinetem masaż u dla niewidomych (serwowana jest tam tylko pizza). Byliś my też na targu owocowym - to jest wzdł uż ulicy, gdzie znajduje się grill do koń ca, przejdź przez ulicę i tu jest lokalny targ: mango 20-30 dong, pitahaya 20 dong, liczi 30-40 dong, rambutan 20 dong, banany 15-30 dong, wszystko to za 1 kg. Rynek jest otwarty od rana do zmroku, ale nawet wtedy niektó re nadal pozostają .
Mini supermarket. Znajduje się na kolejnym zakrę cie od nasypu, liczą c od zakrę tu do naszego hotelu. TYCH. wyjdź z hotelu, jedź autostradą wzdł uż nasypu, skrę ć w lewo i idź w lewo, potem 400-500 metró w dalej i tu jest rynek. Są inne sklepy, w któ rych wszystko się sprzedaje, po prostu są to najbardziej przystę pne i stał e ceny (tań sze niż u nas nie widzieli).
Rynek Cho Dam. Lokalne zakupy. Jest wszystko - od artykuł ó w spoż ywczych po drogie przedmioty wykonane z jedwabiu i innych szmat. Dotarcie tam jest ł atwe. Wyjdź z hotelu w prawo na autostradę , skrę ć w lewo, idź drogą do przystanku nr 4 (jest znak), usią dź , zapł ać opł atę.7 dong od osoby, powiedz konduktorowi CHO DAM, powie gdzie wysią ś ć . Wró ć na tę samą ulicę , autobus numer 4, jedź wzdł uż nasypu, gdzie wysią ś ć . Autobus kursuje do 17:30. No lub taksó wka do hotelu to jakieś.3-4 dolary.

pogoda. był o sł onecznie do 31 paź dziernika, potem (zgodnie z planem) codziennie padał o, czasem nie zatrzymują c się na minutę . Temperatura komfortowa + 30-32 st. C, woda 26-28 st. C.
Pienią dze. Lokalne dongi, o kursie już pisał am, moż na to zmienić na ulicy, na któ rej znajduje się grill – jeś li idziemy w stronę morza, po lewej stronie są.3-4 wymienniki, jest też biuro podró ż y mó wią ce rę cznie na wycieczki (zamó wiliś my vouchery na plaż y, bardzo wygodne, spisał em, daliś my voucher, w dniu wycieczki wzię li go, zapł acili po powrocie). Dla poró wnania wygodnie jest przeliczyć dong na ruble = usunię cie 3 zer i pomnoż enie przez 3. Na przykł ad piwo tygrysie 1.000 dongó w = 12 * 3 = 36 rubli.
Lot do domu. Rejestracja bez problemó w. Bagaż.20 kg i bagaż podrę czny 5 kg dla 1 osoby, jeś li nadwaga wynosi 1 kg = 15 USD. 2 litry alkoholu na osobę , w twardym bagaż u. Owoce zwykle przewozi się w bagaż u podrę cznym, w koszach. Bezcł owy na lotnisku Cam Ranh. Jest wszystko, ale 2-3 razy droż ej. Alkohole, perfumy, kawa, pamią tki zaró wno lokalne jak i importowane. Wylot był opó ź niony o 1 godzinę , poleciał.9 godzin, 2 razy karmiony. Kolcowo poznał em normalnie, kontrolę graniczną , bagaż e, a tu jest w domu.
Streszczenie. Podobał mi się kraj, ale za drugim razem tylko przy braku wyboru, moim zdaniem tajski lub GOA jest lepszy. Ż yczę wszystkim dobrego wypoczynku. Uś miechnij się do miejscowych, a w zamian dostaniesz tylko dobro!
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał