Recenzje i historie o hotelach Buchara

Brak wiadomości na temat Buchara   Pisać
Historie turystyczne o Buchara dodaj historię
Świetny hotel w sercu Buchary?
Wystró j - pogoń , malowanie. Zewnę trzne patia. Co waż ne – podł ogi w pokoju i wannie był y podgrzewane (byliś my w styczniu 2018). Fajnie był o wró cić do hotelu, to nie jest opcja - wystarczy spę dzić noc, moż na tam spokojnie zami...
 •  6 lat wstecz
Trochę brakuje do „doskonałego”.
Hotel jest szykowny, bo mieś ci się w budynku ś redniowiecznej medresy, a pokoje goś cinne to dawne cele studenckie. Pokoje są ciasne, nic zbę dnego, nawet szafy, tylko ł ó ż ka + ł azienka.
 •  8 lat wstecz
3 dni w Bucharze
To był a moja druga podró ż do Buchary. . . pierwsza był a sama z grupą kolegó w z klasy w hał aś liwym towarzystwie, nigdy nie widział am cał ego uroku miasta.
 •  13 lat wstecz
Magiczna Buchara
Przytulny mini hotel. Jest wszystko, co niezbę dne do ż ycia. Nie drogo Najważ niejszą rzeczą jest bardzo dobre nastawienie. Speł nij wszystkie pragnienia.
 •  13 lat wstecz
Ciepło i wygoda
Sam pracuję w projekcie w Uzbekistanie i jakoś postanowił em pojechać do Buchary. W Bucharze bardzo nam się podobał o, szczegó lnie hotel Amelia.
 •  14 lat wstecz
Hotel Amulet w Buchara
Buchara, hotel "Amulet Madrasu". Bardzo mał y hotel (tylko siedem pokoi) znajduje się w prawdziwej medresie Said-Kamol zbudowanej w 1868 roku na starym mieś cie (200 metró w od Lyabi-Chauz).
 •  16 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Buchara