Kurortnyi kompleks Santa Mariia 3*– Opinie

41
Ocena 9.010
na podstawie
41 opinie
№2 w ocenie hotelu Schodnica
9.1 Numer
9.3 Usługa
9.2 Czystość
9.2 Odżywianie
9.0 Infrastruktura
Kompleks uzdrowiskowy „Santa Maria” położony jest w malowniczej dolinie Karpat, w uzdrowisku balneologicznym Schodnica. Skhidnica słynie z leczniczych źródeł, których na obrzeżach jest 38. Jednym z najbardziej użytecznych pod względem działania terapeutycznego jest źródło nr 18, które znajduje się bezpośrednio przy kompleksie uzdrowiskowym Santa Maria.Więcej →
аватар iryna-sadlivska
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 8.0
Plusy hotelu: fajny teren, padał ś nieg i wpadliś my w bajkę , jedzenie dobre, cię ż ko pozostać gł odnym. Rozrywka: symulatory, bilard, tenis stoł owy. Pokoje: jasne, duż e, wygodne. Personel jest przyjazny. Podobał mi się zabieg. … Już ▾ Plusy hotelu: fajny teren, padał ś nieg i wpadliś my w bajkę , jedzenie dobre, cię ż ko pozostać gł odnym. Rozrywka: symulatory, bilard, tenis stoł owy. Pokoje: jasne, duż e, wygodne. Personel jest przyjazny. Podobał mi się zabieg.
аватар gerlakoksana
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 9.0
Polecam! Cudowny kompleks "Santa Maria"! Bardzo smaczna kuchnia (poza podzię kowaniami szefa kuchni za dania, zwł aszcza zapiekanka serowa) i obsł uga. A wiecie, co zrobił o wielkie wraż enie? To jest biblioteka! Do czytania! ! ! ! ! Wprawdzie ksią ż ki nie są zupeł nie nowe, ale w dobie gadż etó w warto się gną ć po prawdziwą ksią ż kę ! ! ! !! Menu bardzo smaczne i pyszne, dobre desery na 8 marca. … Już ▾ Polecam!
Cudowny kompleks "Santa Maria"!
Bardzo smaczna kuchnia (poza podzię kowaniami szefa kuchni za dania, zwł aszcza zapiekanka serowa) i obsł uga.
A wiecie, co zrobił o wielkie wraż enie? To jest biblioteka! Do czytania! ! ! ! ! Wprawdzie ksią ż ki nie są zupeł nie nowe, ale w dobie gadż etó w warto się gną ć po prawdziwą ksią ż kę ! ! ! !!
Menu bardzo smaczne i pyszne, dobre desery na 8 marca. Dzię kujemy personelowi recepcji za goś cinnoś ć i pomoc w rozwią zaniu wszelkich problemó w.
Specjalne podzię kowania dla czę ś ci miodowej za uwagę dla klientó w. Medycyna na najwyż szym poziomie. Dzię kujemy za przestrzeganie wszystkich zasad kwarantanny – maski, stoł y w restauracji oddalone od siebie, ekrany ochronne w recepcji i restauracji, ś rodki do dezynfekcji rą k na miejscu! Gratulacje, ż e Ukraina ma taką usł ugę , obsł ugę i wł aś cicieli!
Chę tnie wró cimy do hotelu "Santa Maria".
Бібліотека готелю Номер
аватар _465410
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 10.0
Przytulny hotel z pię knymi widokami. Czysto+, obsł uga+, pyszna kuchnia+, duż o zabiegó w, sauna, basen+, zadbany teren na spacery i zdję cia+. Przytulnie, czysto, bardzo mił a i profesjonalna obsł uga. Wada jeden - odpoczywał tylko tydzień ) nie miał em czasu na wycieczki. … Już ▾ Przytulny hotel z pię knymi widokami.
Czysto+, obsł uga+, pyszna kuchnia+, duż o zabiegó w, sauna, basen+, zadbany teren na spacery i zdję cia+. Przytulnie, czysto, bardzo mił a i profesjonalna obsł uga. Wada jeden - odpoczywał tylko tydzień ) nie miał em czasu na wycieczki. Sama Schodnica jest mał a, czysta, z parkami na spacery, licznymi koś cioł ami, pię knym bazarem z towarami europejskimi.
аватар galinaS
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 10.0
Przyjechaliś my tu na wakacje już drugi raz. Bardzo lubimy odpoczynek i regenerację w kompleksie Santa Maria. Przyjazny personel, jedzenie dietetyczne, bezpł atne pakiety wellness. Cena odpowiada jakoś ci. W pandemii wszyscy pracownicy przestrzegają zasad (maski, rę kawiczki, ś rodki dezynfekują ce). … Już ▾ Przyjechaliś my tu na wakacje już drugi raz. Bardzo lubimy odpoczynek i regenerację w kompleksie Santa Maria. Przyjazny personel, jedzenie dietetyczne, bezpł atne pakiety wellness. Cena odpowiada jakoś ci. W pandemii wszyscy pracownicy przestrzegają zasad (maski, rę kawiczki, ś rodki dezynfekują ce). A przy okazji basen z sauną do indywidualnego uż ytku jest super!
аватар zolotuxina2
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywamy teraz z rodziną w Hotelu Santa Maria! W Skhidnicy po raz pierwszy hotel został wybrany na podstawie ocen i recenzji i nie pomylił się przy wyborze. Chcieliś my ś wię tować ś wię ta poza domem i naprawdę wczuliś my się w atmosferę ś wią t. … Już ▾ Odpoczywamy teraz z rodziną w Hotelu Santa Maria! W Skhidnicy po raz pierwszy hotel został wybrany na podstawie ocen i recenzji i nie pomylił się przy wyborze. Chcieliś my ś wię tować ś wię ta poza domem i naprawdę wczuliś my się w atmosferę ś wią t. Wiele smakoł ykó w, tradycji, koszyczek wielkanocny, Kał ganó wka, taniec lwowski! Pokó j jest gustowny, przytulny i ciepł y, ma wszystko, czego potrzebujesz. Jedzenie jest wspaniał e, doś ć urozmaicone, bardzo smaczne i satysfakcjonują ce. ł adny basen. W prezencie pakiet zabiegó w wellness pod okiem lekarza. W pijalni jest woda, ale ź ró dł o 18 znajduje się tuż obok hotelu. Jest program dla dzieci. Dzisiaj odbył a się lekcja mistrzowska u znanego artysty, wczoraj dzieci upiekł y buł eczki. Ogó lnie jesteś my bardzo zadowoleni. Polecić ! I na pewno wró cimy
Время, проведенное с пользой Замечательный декор и фотозона) Детям очень интересно
аватар tory_ankor
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Wypoczynek w kompleksie uzdrowiskowym "Santa Maria" pod wraż eniem, wspaniał e doś wiadczenie wypoczynku za granicą , ale ten hotel to jakoś ć , komfort, atmosfera, czystoś ć i przestronnoś ć . Bardzo pię kne panoramiczne widoki, szczegó lnie w restauracji przyjemnie jest jeś ć i patrzeć w dal na to pię kno przy każ dej pogodzie. … Już ▾ Wypoczynek w kompleksie uzdrowiskowym "Santa Maria" pod wraż eniem, wspaniał e doś wiadczenie wypoczynku za granicą , ale ten hotel to jakoś ć , komfort, atmosfera, czystoś ć i przestronnoś ć . Bardzo pię kne panoramiczne widoki, szczegó lnie w restauracji przyjemnie jest jeś ć i patrzeć w dal na to pię kno przy każ dej pogodzie. Basen jest indywidualnie dla każ dego po wcześ niejszym umó wieniu - jest to bardzo wygodne. Obsł uga jest uprzejma, moż na poczuć prawdziwą karpacką goś cinnoś ć . Pyszne jedzenie, autorska Cava Santa Maria - znakomita)) Personel medyczny bardzo wykwalifikowany, niektó re zabiegi są bezpł atne, wliczone w cenę - to mił y prezent! do pracy cał y czas potrzebuję Internetu - poziom jest dobry, ale praktycznie nie ma poł ą czenia z vodafone w trapie.
аватар kravtsova1
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 5.0
To nie pierwszy raz w Schodnicy, wcześ niej był a Ruś Kijowska i 3 synó w . . Plusy: Hotel wyglą da na wysoki poziom, lustra, marmury, obrazy. . . duż e pokoje i przystę pna cena. . posiada wł asną mini pijalnię i mał ą bazę medyczną . . … Już ▾ To nie pierwszy raz w Schodnicy, wcześ niej był a Ruś Kijowska i 3 synó w . .
Plusy: Hotel wyglą da na wysoki poziom, lustra, marmury, obrazy. . . duż e pokoje i przystę pna cena. . posiada wł asną mini pijalnię i mał ą bazę medyczną . . menu dietetyczne. .
Minusy: Zarezerwował em hotel, ostrzegli i poprosili bardzo o osiedlenie się od dzieci, poszliś my specjalnie spać i odpoczą ć od zgieł ku miasta...
Aha! W jaki sposó b! ! ! Wokó ł tylko mał e dzieci biegają i krzyczą po korytarzu cał y czas. . . wiecznie pł aczą ce dziecko, nie był o kró tszego snu. . . "dzię kuję " administracji za nieudane siwienie. .
pokoje w zasadzie normalne, przestronne, z minusó w gniazdka. . do pracy musiał am siedzieć na podł odze, bo nigdzie indziej nie dociera. . wi-fi jest obrzydliwe. . .
Baza medyczna: w zasadzie nie pierwszy raz i wiedzieliś my, ż e starzy ludzie muszą …
Masaż pod prysznicem jest bardzo sł aby. . lekkie gł askanie. . bez ozonu, bez sharko, bez ultradź wię kó w, analizy z prywatnego lokalnego laboratorium. . ceny orzeź wiają . .
Dziecku przepisano UHF, powię kszono mu limfocyty, okazał o się , ż e to niemoż liwe. . pł atnoś ć tylko gotó wką . . niewygodne. .
Odż ywianie: dla amatora na pewno nie bę dziesz gł odny, trzeba przesią ś ć się na gotowane na parze, ale no có ż . . z dzieckiem trochę gorzej. . trochę udrę czony, zielenina, szpinak, gał ą zka brokuł ó w wszę dzie i wszę dzie. . no có ż , nie ma czegoś takiego moje dziecko, a my naprawdę nie mamy wyboru. . .
Ś niadanie: jeś li podasz kaszę gryczaną z wą tró bką i jajkami na twardo, no to wrzuć już trochę warzyw. . ż eby sucha kasza gryczana nie wlazł a do gardł a. .
Sprzą tanie jest normalne, zmieniane rę czniki i akcesoria mydlane. .
Basen nie jest zł y, dziecku się podobał o, 2 godziny są bezpł atne, reszta to 250 UAH za godzinę proszę . .
Zaznaczam, ż e w innych hotelach ta funkcja jest zawsze bezpł atna. . .
Konkluzja: czy polecił bym? Bę dę , ale nie dla wszystkich. . moż e starszych i tych, któ rzy po prostu piją wodę )))
Czy przyjdę ponownie? Zdecydowanie nie)
аватар Vlad_Ognickij
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 9.0
Wybrał em ten hotel, ponieważ chciał em odpoczą ć na Ukrainie, a wś ró d naszych hoteli ten miał dobre recenzje i był bardzo dobry w stosunku do ceny. Zameldowanie jest natychmiastowe, 5 minut i już poszedł em do pokoju. Hotel jest trzypię trowy, duż y dobry teren, duż y basen na terenie. … Już ▾ Wybrał em ten hotel, ponieważ chciał em odpoczą ć na Ukrainie, a wś ró d naszych hoteli ten miał dobre recenzje i był bardzo dobry w stosunku do ceny. Zameldowanie jest natychmiastowe, 5 minut i już poszedł em do pokoju. Hotel jest trzypię trowy, duż y dobry teren, duż y basen na terenie. Wszystko był o pyszne i dobre.
аватар _202840
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Dla wygody i spokoju udaj się do hotelu "Santa Maria". Personel jest przyjazny, uprzejmy. Zarezerwowaliś my apartament junior suite na poddaszu ze wspaniał ym widokiem z okna, sprzą tanie codziennie. Przyroda w Schodnicy jest z pewnoś cią urzekają ca! Basen udekorował nasze wakacje i bardzo dobrze, ż e godziny są indywidualne, nie ma brodzika! Jedzenie: wszystko ś wież o przygotowane, urozmaicone. … Już ▾ Dla wygody i spokoju udaj się do hotelu "Santa Maria". Personel jest przyjazny, uprzejmy. Zarezerwowaliś my apartament junior suite na poddaszu ze wspaniał ym widokiem z okna, sprzą tanie codziennie. Przyroda w Schodnicy jest z pewnoś cią urzekają ca! Basen udekorował nasze wakacje i bardzo dobrze, ż e godziny są indywidualne, nie ma brodzika! Jedzenie: wszystko ś wież o przygotowane, urozmaicone. Animatorka Olya jest bardzo mił a i kreatywna, program dla dzieci został zaplanowany od począ tku do koń ca. Bardzo podobał o mi się , ż e w ramach pobytu wliczone są bezpł atne zabiegi pod opieką lekarza! Zrobiliś my jeszcze kilka zabiegó w i masaż y, ceny są niskie. Zdecydowanie polecę znajomym i sami wró cę latem!
аватар yanakos86
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 9.0
Wielkie podzię kowania dla wszystkich za atmosferę w kompleksie "Santa Maria". Personel jest bardzo przyjazny, kelnerzy w restauracji, kucharz, pracownicy centrum medycznego z doś wiadczeniem i wiedzą bardzo się starają , dziewczyny w recepcji są bardzo uważ ne. Trafiliś my na Walentynki, ogarnę ł a nas atmosfera romantyzmu, niezwykł a przyroda z przytulnej sali, kolacja przy ś wiecach przy przyjemnej muzyce na ż ywo. … Już ▾ Wielkie podzię kowania dla wszystkich za atmosferę w kompleksie "Santa Maria". Personel jest bardzo przyjazny, kelnerzy w restauracji, kucharz, pracownicy centrum medycznego z doś wiadczeniem i wiedzą bardzo się starają , dziewczyny w recepcji są bardzo uważ ne. Trafiliś my na Walentynki, ogarnę ł a nas atmosfera romantyzmu, niezwykł a przyroda z przytulnej sali, kolacja przy ś wiecach przy przyjemnej muzyce na ż ywo. Z zabiegu wypró bowaliś my wszystkie zabiegi z bezpł atnego pakietu wellness - jest to darsonwalizacja, rurka kwarcowa, bioproton, kapsuł a spa, dodatkowo przeszliś my kurs masaż y, wypiliś my trochę wody zgodnie z zaleceniami lekarza. Ceny są niesamowite! Na pewno bę dziemy polecać znajomym i sami wracać .
Pokaż więcej »


awatara Pachok
Czy w pokojach są klimatyzatory?
9 lat wstecz  •  1 abonent 1 odpowiedź
awatara leokan
Czy masz własną pijalnię, czy też trzeba stać w kolejce i samemu podgrzewać wodę na lampie spirytusowej u źródła?
10 lat wstecz  •  2 abonent 2 odpowiedź
awatara jofreu
Jakie właściwości lecznicze ma woda ze Schodnicy.
13 lat wstecz  •  1 abonent 2 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Kompleks obronny Tustań
Ocena 5.5
Ukraina, Schodnica
Architektura, Fabula

Курортный комплекс «Санта-Мария» расположен в живописной долине Карпат, бальнеологического курорта Сходница. Сходница славиться целебными источниками, которых в окраинах 38. Одним из самых полезных по лечебному действию является источник №18, который находится непосредственно возле оздоровительного комплекса «Санта Мария».

Na plaży
W hotelu

Лечебно-оздоровительный центр, бювет минеральных вод, картинная галерея, библиотека, беседки и мангалы.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • kryty basen
 • parking  FREE 
 • bezpieczny  FREE 
 • pranie
 • парикмахерская/салон красоты
 • lekarz
Dla dzieci Детская комната с воспитателем. Дети до 5 лет проживают бесплатно (без питания и без претензий на услуги). Детское меню разработано совместно шеф-поваром и врачом курортного комплекса «Санта-Мария».
 • plac zabaw
 • Klub dziecięcy  FREE 
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
 • niania
Rozrywka i sport Для любителей активного образа жизни и спорта на территории комплекса оборудован отличный теннисный корт, есть также спортивная площадка, а в самом комплексе — спортивная комната и настольный теннис.
 • sauna / łaźnia / łaźnia turecka
 • tenis stołowy  FREE 
 • kort tenisowy  FREE 
 • siłownia  FREE 
Opis pokoi

Гостям предлагаются уютные номера следующих категорий: стандарт, полулюкс, полулюкс улучшенный, люкс и люкс с камином. В номерах имеется все необходимое для комфортного проживания и отдыха: кабельное телевидение, сейф, холодильник, кондиционер (не во всех номерах), телефон, косметический набор, фен, полотенца, интернет Wi-Fi.

W pokojach

Однокомнатный стандартный (мансардного типа)

Прихожая, стол, кабельное телевидение (27 каналов), ковровое покрытие, шкаф, сейф, холодильник, кондиционер, телефон, комод, стулья, спальня с большой двуспальной кроватью или с двумя раздвижными кроватями, косметический набор, фен, полотенца, душ (гидробокс), площадь 18-25 кв.м.

Oднокомнатный полулюкс (мансардного типа)

Прихожая, стол, кабельное телевидение (27 каналов), ковровое покрытие, шкаф, сейф, холодильник, кондиционер, телефон, комод, стулья, спальня с большой двуспальной кроватью или с двумя раздвижными кроватями, косметический набор, фен, полотенца, душ (гидробокс), площадь 25 кв.м.

Oднокомнатный полулюкс улучшенный (мансардного типа)

Прихожая, стол, кабельное телевидение (27 каналов), ковровое покрытие, шкаф, сейф, холодильник, кондиционер, телефон, комод, стулья, диван, спальня с двумя раздвижными кроватями, косметический набор, фен, полотенца, душ (гидробокс), площадь 30 кв.м.

Oднокомнатный двухместный полулюкс

Прихожая, стол, кабельное телевидение (27 каналов), ковровое покрытие, шкаф, сейф, холодильник, кондиционер, телефон, стулья, комод, спальня с одной большой двуспальной кроватью или с двумя раздвижными кроватями, ванна, душ (гидробокс), косметический набор, фен, полотенца, площадь 20-25 кв.м.

Oднокомнатный двухместный полулюкс улучшенный

Прихожая, диван, мягкое кресло, стол, кабельное телевидение (27 каналов), ковровое покрытие, шкаф, сейф, холодильник, кондиционер, телефон, стулья, комод, спальня с двумя раздвижными кроватями, душ (гидробокс), косметический набор, фен, полотенца, площадь 30 кв.м.

Двухкомнатный люкс (мансардного типа)

Гостинная: диван, мягкое кресло, ковровое покрытие, шкаф, холодильник, стол, кабельное телевидение (27 каналов), телефон, сейф. Спальня: одна большая двуспальная кровать, шкаф, комод, кабельное телевидение (30 каналов). Ванная комната: косметический набор, фен, полотенца, сушилка. Прихожая. Площадь 43-50 кв.м.

Двухкомнатный люкс

Гостинная: диван, мягкое кресло, шкаф, ковровое покрытие, холодильник, стол, стулья, журнальный столик, торшер (настольная лампа), кабельное телевидение (27 каналов), телефон, сейф. Спальня: одна большая двуспальная кровать, шкаф, комод, кабельное телевидение (27 каналов). Ванная комната: ванна, косметический набор, фен, полотенца, сушилка. Прихожая. Площадь 43-55 кв.м.

Двухкомнатный люкс с камином (мансардного типа)

Гостиная: камин, мягкий уголок, ковровое покрытие, холодильник, шкаф, стол, стулья, кабельное телевидение (27 каналов), телефон, сейф. Спальня: одна большая двуспальная кровать, комод, ковровое покрытие, стулья, кабельное телевидение (27 каналов). Ванная комната: ванна, косметический набор, фен, полотенца, сушилка. Прихожая. Площадь 75 кв.м.

Adres Сходница, ул. Независимости, 35
Telefony: +38 (03248) 48-373, +38 (03248) 48-272, +38 (095) 507-38-18
Stronie internetowej: Kurortnyi kompleks Santa Mariia
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. .
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.