Eko-Dacha Gostevoi klubnyi semeinyi kompleks 5*– Opinie

18
Ocena 8.410
na podstawie
18 opinii
№1 w ocenie hotelu Czernomorsk
8.9 Numer
7.5 Usługa
9.1 Czystość
6.4 Odżywianie
7.4 Infrastruktura
Kompleks rodzinny Club Guest "Eko-dacha.Czernomorsk" to najlepszy wybór na rodzinne wakacje i poprawę zdrowia dzieci. Niszowy kompleks klubowy typu zamkniętego obsługuje wyłącznie rodziny z dziećmi. W sektorze prywatnym poza miastem Czernomorsk, obwód odeski, tuż przy wybrzeżu w cichej wiosce domków letniskowych „Weteran” w 1 linii od morza, nowe drewniane, przyjazne dla środowiska domki o powierzchni od 50 do 120 m2. m. każdy został zbudowany. Zejście na plażę jest dość łagodne i zajmuje tylko kilka minut. Z większości pokoi roztacza się widok na morze. Dobry wybór dla rodzin z dziećmi. Terytorium obejmuje kilka działek w zabudowie bliźniaczej, łączna powierzchnia wynosi około 30 akrów. Każda sekcja ma własne wejście, bramy na pilota, bramy na chipy. Chroniony obszar prywatny, do którego zabronione jest wejście osób nieupoważnionych. Zamknięta strefa klubowa, w której znajdują się tylko osoby mieszkające w Eko-daczy.Więcej →
аватар makartsova_ulya
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Mieszkaliś my w eko-domku przez nieco ponad dwa miesią ce, ł ą czą c pracę i wypoczynek. Wierzymy, ż e jest to jedno z najlepszych miejsc dla rodzin z dzieć mi na Ukrainie: 1. W domkach wszystko przygotowane do spotkań z dzieć mi – ł ó ż eczka dla ró ż nych grup wiekowych, zabawki, ksią ż ki, stojaki na umywalki, osł ony garnkó w i muszli klozetowych, huś tawki, trampoliny, place zabaw, lekcje mistrzowskie itp. … Już ▾ Mieszkaliś my w eko-domku przez nieco ponad dwa miesią ce, ł ą czą c pracę i wypoczynek. Wierzymy, ż e jest to jedno z najlepszych miejsc dla rodzin z dzieć mi na Ukrainie:
1. W domkach wszystko przygotowane do spotkań z dzieć mi – ł ó ż eczka dla ró ż nych grup wiekowych, zabawki, ksią ż ki, stojaki na umywalki, osł ony garnkó w i muszli klozetowych, huś tawki, trampoliny, place zabaw, lekcje mistrzowskie itp. , teren zamknię ty, wszystko bardzo bezpieczne.
2. Domki posiadają wszystko co potrzebne do gotowania dla dorosł ych i dzieci.
3. Prywatna pię kna, czysta plaż a?
4. Pł ywają ce delfiny)
5. Moż esz zamó wić produkty rolne, ś wież e mię so, pyszne wino, kwas chlebowy, rapana, krewetki, ś wież e ryby itp.
6. Są soki, z morza widać Sanzheykę i pię kne wybrzeż e.
Z minusó w: chyba, ż e ​ ​ trzeba przyzwyczaić się do wejś cia i zejś cia do morza, ale ani dla dzieci w wieku 3 i 5 lat, ani dla babci w wieku 65 lat, okazał o się to duż ym problemem.
аватар elijah150308
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Chcę podzielić się wraż eniami na temat reszty w Eco-Dacha. W tym roku odpoczywamy tu już trzeci rok z rzę du, wię c jedziemy prawie jak do naszego wiejskiego domu))) Dlaczego tutaj? Tak, bo nam się tu wszystko podoba. Lokalizacja - 1 linia od morza, 5-7 minut do plaż y. … Już ▾ Chcę podzielić się wraż eniami na temat reszty w Eco-Dacha. W tym roku odpoczywamy tu już trzeci rok z rzę du, wię c jedziemy prawie jak do naszego wiejskiego domu)))
Dlaczego tutaj? Tak, bo nam się tu wszystko podoba. Lokalizacja - 1 linia od morza, 5-7 minut do plaż y. Morze i plaż a są czyste, przyroda wokó ł to uczta dla oczu. Cisza, spokó j, przestrzeń – o czym jeszcze moż e marzyć zmę czony zgieł kiem mieszczan?
Osobno o samej Eko-Dachy. Przeznaczony jest wył ą cznie dla rodzin z dzieć mi. Wszystko tutaj jest zaaranż owane w taki sposó b, aby zapewnić wczasowiczom maksymalny komfort: domy są usytuowane tak, aby nikt nie przeszkadzał sobie nawzajem. Każ dy z nich ma swoją wydzieloną strefę , z pię knymi roś linami i kwiatami, huś tawkami ogrodowymi, stoł em z krzesł ami. Wszystkie domy są drewniane, wyposaż one we wszystkie niezbę dne meble, sprzę t AGD, naczynia itp. Na szczegó lną uwagę zasł uguje wystró j pokoi - pię knie iz duszą (z szacunkiem dla gospodyni Eleny). Na terenie znajduje się kilka placó w zabaw, dla dzieci stale odbywają się kursy mistrzowskie z rę kodzieł a, wię c zdecydowanie nie ma czasu na nudę .
Generalnie Eco-Dacha to miejsce, do któ rego chce się wracać . Wię c w przyszł ym roku też tu jesteś my!
аватар Julia.makarina
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywaliś my w Eko-daczy w czerwcu 2021 roku. Z tró jką dzieci był y idealnie zakwaterowane w miniapartamencie na pierwszym pię trze. Pierwszy raz tam nie miał em ż adnych oczekiwań . Ale już na etapie rezerwacji pierwsze wraż enie gospodarzy Eleny i Olega okazał o się przyjemne. … Już ▾ Odpoczywaliś my w Eko-daczy w czerwcu 2021 roku. Z tró jką dzieci był y idealnie zakwaterowane w miniapartamencie na pierwszym pię trze. Pierwszy raz tam nie miał em ż adnych oczekiwań . Ale już na etapie rezerwacji pierwsze wraż enie gospodarzy Eleny i Olega okazał o się przyjemne. Wszystkie informacje na stronie iw korespondencji w dniu przyjazdu w peł ni odpowiadał y rzeczywistoś ci. Wszystko w domu jest bardzo dobrze przemyś lane i wykonane ze smakiem i starannoś cią . Ł azienka przestronna, w korytarzu dogodnie rozmieszczone otwarte pó ł ki na rzeczy. Te same otwarte schowki w pokojach. Wszystkie meble są drewniane i doskonale komponują się z cał oś cią wnę trza. Kuchnia jest wyposaż ona we wszystko, czego potrzebujesz, w tym plastikowe pojemniki na ż ywnoś ć i multicooker.
Elena bardzo nam pomogł a w przypadku jakichkolwiek pytań i produktó w, wszystko, czego potrzebowaliś my, moż na był o zamó wić , co znacznie uł atwił o nam ż ycie. Otrzymał a nawet dla nas przesył kę na nowym urzę dzie pocztowym, za co specjalne podzię kowania.
Sam teren Eko-daczy jest czysty i zadbany, a atmosfera przyjazna i sprzyjają ca wypoczynkowi.
Duż ą zaletą zamknię tej przestrzeni jest to, ż e dzieci same chodzą i komunikują się z innymi dzieć mi. Nasze dzieci w wieku 9.6 i 5 lat bez problemu znalazł y przyjació ł i cał y wolny czas spę dzał y na ulicy. A ile wszelkiego rodzaju rzemiosł a zabrali z klas mistrzowskich Nicole, ś redniej có rki Olega i Eleny!
Osobno chciał bym zwró cić uwagę na pię kno i kolorystykę tutejszego krajobrazu, bliskoś ć morza i czystą , prawie dziką plaż ę .
Planujemy wró cić i zostać dł uż ej.
аватар elefante_z
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Cał a rodzina po raz drugi odpoczę ł a w czerwcu w daczy Eko. Byliś my bardzo zadowoleni. Odpoczywał z dzieć mi 9 lat i 2 lata. Dla mnie duż ymi atutami, jak dla mojej mamy, był y: czystoś ć , bezpieczeń stwo w domu i na terenie, place zabaw. Dom posiada wszystko co potrzebne w pokojach i kuchni, wszystko dla komfortowego wypoczynku rodzicó w i dzieci. … Już ▾ Cał a rodzina po raz drugi odpoczę ł a w czerwcu w daczy Eko. Byliś my bardzo zadowoleni. Odpoczywał z dzieć mi 9 lat i 2 lata. Dla mnie duż ymi atutami, jak dla mojej mamy, był y: czystoś ć , bezpieczeń stwo w domu i na terenie, place zabaw. Dom posiada wszystko co potrzebne w pokojach i kuchni, wszystko dla komfortowego wypoczynku rodzicó w i dzieci. Olena i Oleg, wł aś ciciele Eko-daczy, byli pod wraż eniem. Niezwykle mili, ł agodni i przyjaź ni ludzie.
Od wypoczynku i rozkoszy i dorosł ych i dzieci) Eko - domek to miejsce, w któ rym poczujesz się jak w domu. Planujemy przyjechać jeszcze nie raz i polecamy wszystkim! ! ! ! ! ! !
аватар Stani_slava
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Nasza rodzina czuje się w tym eleganckim miejscu, jak na innej planecie. Z tego przytulnego, mił ego, szczerego domu nie da się tak po prostu odebrać i wyjś ć . To miejsce jest jak czyste powietrze, któ rym nie moż na oddychać : dł uga piaszczysta plaż a, na któ rej praktycznie nie ma ludzi, ł agodne sł oń ce, ś piew ptakó w, obł ę dnie pię kne widoki z klifu, na któ rym moż na godzinami siedzieć i podziwiać dziewicę natura - to wszystko napeł nia duszę uczuciem szczę ś cia i wolnoś ci! Wł aś ciciele domkó w (i nie jest sam - na każ dy gust i iloś ć goś ci) stworzyli wł asny kawał ek raju, któ ry bę dzie pasował rodzicom z dzieć mi w ró ż nym wieku. … Już ▾ Nasza rodzina czuje się w tym eleganckim miejscu, jak na innej planecie. Z tego przytulnego, mił ego, szczerego domu nie da się tak po prostu odebrać i wyjś ć . To miejsce jest jak czyste powietrze, któ rym nie moż na oddychać : dł uga piaszczysta plaż a, na któ rej praktycznie nie ma ludzi, ł agodne sł oń ce, ś piew ptakó w, obł ę dnie pię kne widoki z klifu, na któ rym moż na godzinami siedzieć i podziwiać dziewicę natura - to wszystko napeł nia duszę uczuciem szczę ś cia i wolnoś ci!
Wł aś ciciele domkó w (i nie jest sam - na każ dy gust i iloś ć goś ci) stworzyli wł asny kawał ek raju, któ ry bę dzie pasował rodzicom z dzieć mi w ró ż nym wieku. Na zamknię tym terenie jest wystarczają ca iloś ć ró ż nych placó w zabaw z trampolinami, huś tawkami, zjeż dż alniami, zabawkami. . . Wszę dzie są kamery. Istnieją piecyki, któ re pomagają udekorować wieczó r wykwintną kuchnią . Po wejś ciu domy pachną sosnami, bo wykonane są z naturalnych materiał ó w. Każ dy dom ma wł asną kuchnię , w któ rej wszystko jest przemyś lane w najmniejszym szczegó le. Elena piecze niesamowicie pyszne wypieki, co bardzo pomaga, gdy nie chcesz tracić czasu na gotowanie.
Podró ż owaliś my z mał ym dzieckiem. Zejś cie do morza jest doś ć strome, ale wó zek mija z hukiem. Elena i Oleg zawsze przyjdą na ratunek w każ dej sytuacji, tworzą c wszystkie warunki do beztroskich wakacji. Traktują goś ci jak wł asną rodzinę , co u ludzi jest bardzo rzadką cechą . Dzię ki im za stworzenie takiego miejsca na Ukrainie, do któ rego chce się wracać .
аватар filaretovna
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 9.0
Chcę podzielić się wraż eniami z wakacji w Eko-Domku nad Morzem Czarnym. W tym roku postanowiliś my zmienić zwykł y Koblev „Brzoza” na inne miejsce, oczywiś cie z wyprzedzeniem zaczę liś my czytać recenzje w Internecie. Uwagę zwró cił a Eko-Dacha nad Morzem Czarnym, któ rą wł aś ciciele pozycjonują jako miejsce na spokojne, rodzinne wakacje dla rodzin z dzieć mi. … Już ▾ Chcę podzielić się wraż eniami z wakacji w Eko-Domku nad Morzem Czarnym. W tym roku postanowiliś my zmienić zwykł y Koblev „Brzoza” na inne miejsce, oczywiś cie z wyprzedzeniem zaczę liś my czytać recenzje w Internecie. Uwagę zwró cił a Eko-Dacha nad Morzem Czarnym, któ rą wł aś ciciele pozycjonują jako miejsce na spokojne, rodzinne wakacje dla rodzin z dzieć mi. Był o wiele pozytywnych recenzji, chociaż był y narzekania na „trudny” charakter gospodarza Olega, ale i tak zarezerwowaliś my 2 tygodnie w sierpniu.

Nasze wakacje trwają już drugi tydzień i nie ż ał owaliś my wyboru tego miejsca. Gospodarze Oleg i Elena okazali się mił ymi, responsywnymi ludź mi, któ rzy dokł adają wszelkich starań , aby reszta swoich goś ci był a jak najbardziej komfortowa.
Ponieważ jechaliś my pocią giem, wł aś ciciel (bezpł atnie) odebrał nas samochodem z autobusu nad Morzem Czarnym, po przyjeź dzie przeprowadził wycieczkę po okolicy, poinstruował jak iz czego korzystać.

Eko-Dacha naprawdę pasuje do swojego opisu na stronie.

Zadbany, czysty teren z ró ż norodną roś linnoś cią , zamknię ty dla osó b postronnych.

Zadbane, drewniane (ekologiczne) domy dla dwó ch rodzin (1 pię tro na rodzinę ) wyposaż one są w taki sposó b, aby nikomu nie przeszkadzać . Wewną trz jest naprawdę wszystko, czego potrzeba do komfortowego pobytu. Na szczegó lną uwagę zasł uguje wystró j wnę trz - z duszą , przytulny, domowy.

Kwestia jedzenia nie stanowi ż adnego problemu: zawsze jest zapas podstawowych artykuł ó w pierwszej potrzeby (mleko, kieł baski, pierogi, sosy, lody, woda, kwas chlebowy - có ż , bardzo smaczne! )

Pani Olena nieustannie piecze pyszne wypieki (buł ki z ró ż nymi nadzieniami, croissanty).
Jeś li potrzebujesz konkretnych produktó w, wł aś ciciele zgodnie z naszym zamó wieniem przynoszą je (co jest bardzo wygodne).

A teraz najważ niejsze jest morze, jest naprawdę bardzo czyste i ciepł e. Dzieci (6 i 11 lat) lubią pł ywać , zbierać kamyki i muszle na wybrzeż u, opalać się . Zejś cie do morza zajmuje 5 minut, moż e dla osó b starszych iz bardzo mał ymi dzieć mi jest trochę trudne, ale pokonujemy. Był y problem.

Podsumowują c, pragnę zaznaczyć , ż e w Eko-Domku znaleź liś my dokł adnie to, czego szukaliś my - spokojny, komfortowy wypoczynek w dobrych warunkach i czystą plaż ę i morze nie zatł oczone wczasowiczami.

Dzię kujemy gospodarzom Olegowi i Elenie za taką moż liwoś ć i chę tnie przyjedziemy tu na wakacje nastę pnym razem!
аватар medok-x
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 10.0
Doskonał e warunki mieszkaniowe. Plaż a prawie pusta, morze pię kne - czyste, przy brzegu jest pł ycizna i moż na zejś ć w gł ą b, teren hotelu zielony, zapach lawendy i krymskich zió ł ) 1. komfort 2. prywatnoś ć 3. czysty Wł aś ciciele troskliwi, ale nie nachalni, istnieją zasady pobytu, któ re nie są trudne do przestrzegania, ale znowu sprawiają , ż e reszta jest bardziej komfortowa (nie bę dziesz wdychać dymu papierosowego i sł uchać piosenek do biał ego rana). … Już ▾ Doskonał e warunki mieszkaniowe. Plaż a prawie pusta, morze pię kne - czyste, przy brzegu jest pł ycizna i moż na zejś ć w gł ą b, teren hotelu zielony, zapach lawendy i krymskich zió ł )
1. komfort
2. prywatnoś ć
3. czysty
Wł aś ciciele troskliwi, ale nie nachalni, istnieją zasady pobytu, któ re nie są trudne do przestrzegania, ale znowu sprawiają , ż e reszta jest bardziej komfortowa (nie bę dziesz wdychać dymu papierosowego i sł uchać piosenek do biał ego rana). Bardzo nam się podobali gospodarze, bardzo goś cinni i szczerzy ludzie. Spotkaliś my się , odebraliś my dom dokł adnie tak, jak lubimy, przywieź liś my jedzenie lub cokolwiek o co poprosisz z miasta. Oczywiś cie zwró cisz koszt produktó w.
Wszystkie domy wykonane są z ekologicznych materiał ó w i mają niepowtarzalny wystró j - bardzo wygodne.
Zejś cie do morza - sport. Mał e dzieci pokonują to spokojnie, starzy już nie. Zejś cie osoby dorosł ej 3 min. Wzrost 7.
Ale powtarzam - plaż ę i morze trudno znaleź ć , wię c dobrze.
Jeś li chcesz wakacji bez alkoholu, hał asu, dyskotek. Pł ywaj, chodź , czytaj, graj w tenisa - jesteś tutaj!
аватар szakharenkov
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 8.0
W zeszł ym roku postanowiliś my wybrać się z dzieć mi nad morze, chcieliś my znaleź ć spokojne, wygodne miejsce, z dala od hał aś liwych plaż miejskich. To wszystko znaleź liś my w Eko-daczy, wię c postanowiliś my wró cić tu ponownie w tym roku. … Już ▾ W zeszł ym roku postanowiliś my wybrać się z dzieć mi nad morze, chcieliś my znaleź ć spokojne, wygodne miejsce, z dala od hał aś liwych plaż miejskich.
To wszystko znaleź liś my w Eko-daczy, wię c postanowiliś my wró cić tu ponownie w tym roku.
Zakwaterowanie w komfortowych dwupię trowych domkach. Dla rodziny wynajmowane jest jedno z pię ter do wyboru. Do Pań stwa dyspozycji kuchnia z jadalnią , dwie sypialnie, dla rodzicó w i dzieci, toaleta z prysznicem. Wszystko w domkach jest bardzo czyste i zadbane.
Terytorium jest zamknię te, aby dzieci nie mogł y same wyjś ć . Chł opcy (5 i 8 lat) chodzili sami, bawili się z innymi dzieć mi, a my byliś my dla nich spokojni. Są huś tawki, boisko sportowe, tenis, wieczorami kursy mistrzowskie.
Gotowaliś my wł asne jedzenie, kuchnia ma wszystko, czego potrzebujesz, wię c nas to nie obcią ż ał o. Atutem był a moż liwoś ć zjedzenia pysznego domowego jedzenia, do któ rego są przyzwyczajeni. Moż liwe jest ró wnież zamó wienie produktó w, któ rych potrzebujesz, a zostaną one kupione i dostarczone. W tym roku pojawił a się moż liwoś ć zamó wienia zł oż onych obiadó w.
Kilka sł ó w o samym morzu, bo to jest gł ó wna rzecz, któ rej szukaliś my. Zejś cie do morza zajmuje 5-7 minut, trzeba pokonać bardzo kolorowe wzniesienia. Plaż a jest piaszczysta, w dni powszednie jest mał o ludzi, po przejś ciu 50 metró w moż na być w cał kowitej samotnoś ci.
Dzieci mogą bezpiecznie bawić się , pł ywać i nie trzeba ich wypatrywać i szukać w tł umie. Nieco z boku znajduje się miejsce z pię knymi podwodnymi widokami. Kamienie, glony, ró ż ne ryby, kraby. Bardzo ciekawie jest pł ywać z maską .
Wł aś ciciele kompleksu, Oleg i Elena, dbają o to, aby reszta był a przyjemna i przydatna dla wszystkich wczasowiczó w.
Podsumowują c, jest to jedno z najprzyjemniejszych miejsc, w któ rych odpoczywaliś my na wybrzeż u Morza Czarnego.
аватар _824442
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 10.0
Cudowne letnie wakacje był y moż liwe dzię ki trafnemu wyborowi, a my wybraliś my miniapartament w przytulnym kompleksie Eco-dacha. Wybierają c miejsce na odpoczynek, przejrzał em wiele stron, przeczytał em mnó stwo recenzji. Na szczę ś cie trafiliś my na oficjalną stronę Eko-dachy, na któ rej wszystko jest jasno opisane i przedstawione. … Już ▾ Cudowne letnie wakacje był y moż liwe dzię ki trafnemu wyborowi, a my wybraliś my miniapartament w przytulnym kompleksie Eco-dacha. Wybierają c miejsce na odpoczynek, przejrzał em wiele stron, przeczytał em mnó stwo recenzji. Na szczę ś cie trafiliś my na oficjalną stronę Eko-dachy, na któ rej wszystko jest jasno opisane i przedstawione.

Pokonaliś my dł ugą drogę z Zakarpacia do Odessy, na dworcu, po wcześ niejszym uzgodnieniu, spotkał nas pan Oleg, któ ry szybko i wygodnie zawió zł nas do miejsca odpoczynku.

Zostaliś my przywitani na terenie przez przyjazną , opiekuń czą panią.

Teren kompleksu jest ogrodzony, zadbany, bezpieczny i dobrze rozplanowany.

Domki są ekologiczne, przytulne i wygodne. Gospodarze są pozytywni, dbają o swoich goś ci. Wokó ł kompleksu jest cicho i spokojnie. Do morza prowadzi polna droga, wybrzeż e szerokie i czyste, mał o ludzi. Dla dzieci istnieje moż liwoś ć zabawy w piasku, budowania wież , a dla dorosł ych – nurkowania i poznawania podwodnego ś wiata.
Powietrze tutaj jest czyste i uż yteczne! To dział a! ! ! ! ! Polecam wszystkim rodzinom, któ re mają dzieci z alergiami lub chorobami wspó ł istnieją cymi.
аватар id190531399
Nie polubił em. Zejś cie do morza jest bardzo wysokie z dzieć mi lub babciami w ogó le. Wł aś ciciele wydają się porzą dni, ale w rzeczywistoś ci oszukiwali i nie zwracali pienię dzy. Przybył nikt nie spotkał . Brazier zapł acił.150 hrywien na terenie, o któ rym trzeba mó wić szeptem w warunkach jak w obozie koncentracyjnym. … Już ▾ Nie polubił em. Zejś cie do morza jest bardzo wysokie z dzieć mi lub babciami w ogó le. Wł aś ciciele wydają się porzą dni, ale w rzeczywistoś ci oszukiwali i nie zwracali pienię dzy. Przybył nikt nie spotkał . Brazier zapł acił.150 hrywien na terenie, o któ rym trzeba mó wić szeptem w warunkach jak w obozie koncentracyjnym. Biał orusini tu nie odpoczywają , nie psujcie sobie wakacji!!!! ! !
Pokaż więcej »


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Podobne hotele
Wdzięki kobiece
Nadmorskie schody w Iljiczewskim
Ocena 10.0
Ukraina, Czernomorsk
Architektura, Ulica, miejsce, punkty widokowe

Клубный Гостевой семейный комплекс «Эко-дача.Черноморск» – оптимальный выбор для семейного отдыха и оздоровления детей. Нишевый клубный комплекс закрытого типа предоставляет услуги исключительно семьям с детьми. В частном секторе за городом Черноморск Одесской области прямо на побережье в тихом дачном коттеджном поселке «Ветеран» на 1-й линии от моря построены деревянные экологически чистые новые дома-дачи площадью от 50 до 120 кв.м.каждый. Спуск к пляжу достаточно пологий и займет всего пару минут. Из окон спален большинства дач открывается вид на море. Хороший выбор для семейного отдыха с детьми. Территория включает в себя несколько сблокированных земельных участков, общая площадь около 30 соток. У каждого участка свой заезд, ворота на пульте д/у, калитки на чипах. Охраняемая частная территория, куда посторонним вход запрещен. Закрытая клубная территория, где находятся только проживающие в Эко-даче.

Lokalizacja 6 км от г. Черноморск, 16 км от г. Одессы, 20 км от Аэропорта, 250 метров до пляжа
Opis plaży Свой немноголюдный НЕ городской чистый песчаный пляж закрытого коттеджного поселка. Пляжная полоса шириной 15 м и длиной 5 км до Черноморска. Пляж ровный, пологий, хороший вход в море, мелко, идеально для детей. Пляжные зонты предоставляются бесплатно.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Четыре детские площадки для разных возрастов,

Три закрытых сеткой батута для разных весовых категорий, пластиковые горки, качели разных видов, канаты, кольца, шведская лестница, скамья для жима и для пресса, детские игровые домики, маты, игровая площадка с искусственной травой,

Три мангала-барбекю (угли, распаливатель и шампура – платно)

теннисный стол, дартс, сетка для бадминтона.

Настольные и развивающие игры, мини-библиотека для детей и взрослых, шахматы, нарды, шашки, лото, спортивный инвентарь: скакалки, обручи, гантели – все игровое оборудование и пользование всеми детскими площадками бесплатно.

2 террасы общего пользования. На террасах 2 стиральные машины 24/7, холодильные лари (мороженное, молоко, натуральный монастырский квас, полуфабрикаты, пельмени, вареники и пр.) эко-продукты из соседних фермерских хозяйств подвозятся 3 раза в неделю по заказу.

Семейный фотограф постоянно на территории комплекса (за доп.плату).

 • kawiarnia/bar
 • parking
 • darmowe wi-fi
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • pokoje dla niepalących
 • transfer na/z lotniska
 • wymiana walut
 • hotel nie przyjmuje mężczyzn bez kobiet
Dla dzieci В летнее время ежедневно в будни по вечерам на общей террасе в Творческой мастерской ЭКО-дачи с детьми старше 6 лет проводятся занятия и мастер классы по живописи, рисованию, лепке, различным хэнд-мэйд техникам, роспись чашек, декупаж, и др.(за отдельную символическую плату) продолжительностью 1-2 часа 4 детских площадки, 3 батута, настольные игры, спортинвентарь – все бесплатно есть дорожки для мини самокатов и велосипедов . Самокаты и велосипеды для детей до 5 лет бесплатно День именинника – мини-фотосессия детская в подарок имениннику детские самокаты и мини-мотоциклы (до 5 лет) бесплатно.
 • plac zabaw
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane
Rozrywka i sport Предоставляются в аренду SUP доски, обучение серфингу взрослых и детей от 10 лет фотосессии на SUP досках. Бильярд для взрослых за отдельную плату. Настольные игры шахматы, шашки, нарды -бесплатно
 • tenis stołowy
 • sporty wodne
 • Wędkarstwo  FREE 
 • organizacja wycieczek
 • obsługa organizacji uroczystości
Opis pokoi

Семейный Люкс: Двухэтажный дом.85 кв.м. Максимальное размещение 5-6 человек.

Семейный Мини: Этаж 50 кв.м. для одной семьи. Максимальное размещение 2 взрослых + 1-3 детей

Семейный King Size: 125 кв.м. Дача Родовое гнездо для большой семьи. Максимальное размещение 6 человек.

Гостевой Дом Мое Место на 2е семьи с отдельными входами на этаж Максимальное размещение 4-8 человек.

W pokojach

Гостиная, благоустроенная кухня с всей необходимой бытовой техникой, санузел с душевой кабиной и бойлером, терраса с садовой мебелью, кондиционер, спутниковое телевидение, двухкамерный холодильник, электроплита, мультиварка, микроволновка, кулер для воды, фильтр-кувшин, блендер, фен.

Adres Ветеран 13-я линия, 3-й массив, Черноморск (Ильичевск), Одесская область, Украина
Telefony: 0661373541, 0686829670 0936829870
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис. В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).