Krab KHauz 2*– Opinie

33
Ocena 8.610
na podstawie
33 opinii
№1 w ocenie hotelu Berdiańsk
8.8 Numer
8.4 Usługa
8.7 Czystość
6.2 Odżywianie
8.3 Infrastruktura
Mini-hotel Crab House znajduje się na terenie chronionego parku w Berdiańsku, niedaleko centrum miasta.Więcej →
аватар foror-foror
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Przede wszystkim chcę powiedzieć o doskonał ej lokalizacji hotelu, ponieważ jest to 7 minut spacerem do otwartego morza, nie jest to bez znaczenia, ponieważ osobiś cie nie widział em czystszej plaż y niż na otwartym morzu, ja Odpoczywam w Berdiań sku od kilku lat i wiem o czym mó wię . … Już ▾ Przede wszystkim chcę powiedzieć o doskonał ej lokalizacji hotelu, ponieważ jest to 7 minut spacerem do otwartego morza, nie jest to bez znaczenia, ponieważ osobiś cie nie widział em czystszej plaż y niż na otwartym morzu, ja Odpoczywam w Berdiań sku od kilku lat i wiem o czym mó wię . A skoro jedziemy nad morze, to jak dla mnie jest to numer 1, na któ ry należ y zwró cić uwagę , a niedaleko jest zoo 10-15 minut spacerkiem. Tuż obok domu kraba znajduje się sklep, ceny są nieco wyż sze niż w tym samym sklepie, a niektó re produkty kosztują tyle samo.
Jeś li chodzi o sam hotel to pokó j rewelacyjny, mieszkaliś my w pokoju standardowym na drugim pię trze, pokó j ma ł azienkę , balkon, na balkonie jest stó ł i dwa krzesł a, ł ó ż ko mał ż eń skie i mał a sofa, tam jest też lodó wka, telewizor, mał y sejf i oczywiś cie wi-wi-fi, super nie dział a super-wow, ale nie jedziemy nad morze ze wzglę du na wi-fi, prawda) tam są też rę czniki w pokoju, to nie jest bez znaczenia, bo nastę pnym razem nie zapeł nię już ograniczonej iloś ci wolnego miejsca w mojej walizce rę cznikiem) pokó j jest czysty i nie ma się co dziwić , skoro co trzy dni pokó j jest sprzą tane, nawet jeś li pokó j jest zaję ty.
Zalety pokoju: Chcę zwró cić uwagę na czystoś ć , jest przynajmniej przyjemna.
Wady liczbowe: Brak.
Na terenie hotelu znajduje się plac zabaw ze zjeż dż alnią , trampoliną i innymi huś tawkami, są figury w postaci krasnali ogrodowych, a Masza, drobiazg, ale bardzo harmonijnie wpasowuje się w wnę trze terytorium, jest fontanna i jadalnia, jadalnia ma absolutnie wszystkie potrzebne sprzę ty, od gą bki po zmywanie naczyń , aż po pastę do smarowania, kuchenkę mikrofalową i kilka czajnikó w elektrycznych, garnkó w i bla bla bla, w ogó le jest wszystkiego i pod dostatkiem, wystarczy dla wszystkich.
Jeś li chodzi o personel, generalnie jest osobna wdzię cznoś ć , bardzo mił y, przyjazny, uprzejmy, absolutnie wszystko! Tym, któ rzy odpoczywają pierwszy raz, podpowiedzą , gdzie pysznie zjeś ć , gdzie jest taniej, gdzie moż na dobrze odpoczą ć , zawsze pomogą , gdy tylko się odwró cisz. DOBRZY LUDZIE!
Wraż enia co do reszty to zdecydowanie 10 na 10, odpoczywał em z ż oną i có rką.2 lata iw zasadzie co druga na wakacjach rodzina był a z dzieckiem, wię c zdecydowanie polecam!
аватар erana_litvin
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 9.0
Wybraliś my ten hotel na polecenie znajomego. Nasze szczę ś cie nie miał o granic. Przyjechaliś my w nocy z dwó jką dzieci, zostaliś my starannie powitani przez kierownika Aleksandra. W samym hotelu czystoś ć i wygoda wszę dzie. Obsł uga wielkie podzię kowania dla wszystkich, jak pszczoł y, cicho i niezauważ alnie sprzą tają , myją , czyszczą , stró ż a Specjalne podzię kowania dla administratora Olgi, za każ dą proś bę ogromną informację zwrotną Olga, jeś li czytasz, dzię kuję . … Już ▾ Wybraliś my ten hotel na polecenie znajomego. Nasze szczę ś cie nie miał o granic. Przyjechaliś my w nocy z dwó jką dzieci, zostaliś my starannie powitani przez kierownika Aleksandra. W samym hotelu czystoś ć i wygoda wszę dzie. Obsł uga wielkie podzię kowania dla wszystkich, jak pszczoł y, cicho i niezauważ alnie sprzą tają , myją , czyszczą , stró ż a Specjalne podzię kowania dla administratora Olgi, za każ dą proś bę ogromną informację zwrotną Olga, jeś li czytasz, dzię kuję . Jesteś przemił ą , przesympatyczną i sympatyczną osobą . Na pewno przyjedziemy do hotelu Crab House. Niestety u nas kraj cena i jakoś ć nie zawsze się zgadzają , Dom Kraba to prawdziwe znalezisko. Dlatego sam przyjadę i radzę wszystkim. Crab House, dobra robota! ! ! tak trzymaj! ! !
аватар Brileva789
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Doskonał y hotel. Ceny są bardzo przyjemne. Chciał bym zostawić specjalne podzię kowania dla administratora Olgi. Bardzo uważ na i przyjemna osoba. Jej obsł uga, my klienci, cią gnie za usł ugą pię ciogwiazdkowego hotelu. Dzię kuję Ci. … Już ▾ Doskonał y hotel. Ceny są bardzo przyjemne. Chciał bym zostawić specjalne podzię kowania dla administratora Olgi. Bardzo uważ na i przyjemna osoba. Jej obsł uga, my klienci, cią gnie za usł ugą pię ciogwiazdkowego hotelu. Dzię kuję Ci.
аватар tet.lisovets
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
W stosunku ceny do jakoś ci jakoś ć jest wię ksza. Pokó j jest funkcjonalny, czysty i wygodny. Moim zdaniem hotel jest cał kiem fajny. Na balkonie pokoju jest pię kny bluszcz. Lokalizacja hotelu jest doś ć odległ a. Musisz trochę iś ć na plaż ę . … Już ▾ W stosunku ceny do jakoś ci jakoś ć jest wię ksza. Pokó j jest funkcjonalny, czysty i wygodny. Moim zdaniem hotel jest cał kiem fajny. Na balkonie pokoju jest pię kny bluszcz. Lokalizacja hotelu jest doś ć odległ a. Musisz trochę iś ć na plaż ę . Dla tych, któ rzy lubią chodzić , czego potrzebujesz. Administracja jest opiekuń cza. Bardzo mili ludzie. Jest kuchnia, moż na sobie coś ugotować , a jak bę dziecie zbyt leniwi, moż ecie zjeś ć w są siednich hotelach. Ogó lnie bardzo pozytywne wraż enia z hotelu.
аватар nusha0504
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 9.0
W Berdiań sku odpoczywaliś my z ż oną kilka razy, ale w Krabiowym Domu osiedlili się dopiero w tym roku, pod koniec sezonu. Ceny był y bardziej adekwatne niż u są siadó w, a jakoś ć na wysokim poziomie. Zamó wił em transfer ze stacji, pokó j był tuż nad sklepem. … Już ▾ W Berdiań sku odpoczywaliś my z ż oną kilka razy, ale w Krabiowym Domu osiedlili się dopiero w tym roku, pod koniec sezonu. Ceny był y bardziej adekwatne niż u są siadó w, a jakoś ć na wysokim poziomie. Zamó wił em transfer ze stacji, pokó j był tuż nad sklepem. Sprzą tanie i zmiana poś cieli - regularnie. Administrator Angela - osobiste podzię kowania, mł oda dama jest bardzo uprzejma, nie był o mowy w któ rej by nie pomogł a. Pozytywny i bystry czł owiek! Bardzo podobał a mi się kuchnia: moż na ugotować dowolne jedzenie, duż o potraw. Nie bę dę mocno reklamować hotelu - produkcja konkurentó w jest droż sza : ) Ale jeś li się uda w przyszł ym roku - tylko Crab House! Czytamy negatywne recenzje, w tym „Nie wró cę ”. Jak to się mó wi: od szmat do bogactw. Poś ciel został a zmieniona nie trzeciego, ale czwartego dnia? Stare usta? Czy pł yn do mycia naczyń jest rozcień czony? Duż o podró ż ował eś w naszym kraju, to odczuwalne. . . Jest taka kategoria: w Czarny pią tek zł apią dwie gwiazdki przez miesią c za 100 dolaró w i podarują im czarnego mę ż czyznę z wachlarzem! Tak, są pewne wady. Ale jeś li chcesz być lizany - w 5* zawsze są miejsca! Kró tko mó wią c, każ dy wybiera za co wystarczy pienię dzy, a w Crab House jakoś ć jest wyż sza niż cena, któ rą zapł aciliś my. Duż o podró ż owaliś my, deklarujemy autorytatywnie!
аватар innyska2008
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Zatrzymał em się w hotelu po raz trzeci. Tym razem mieszkaliś my na drugim pię trze w pokoju 25. Lokalizacja hotelu 10 na 10. Blisko zaró wno do plaż zatoki, jak i plaż "otwartego" morza - spacerkiem okoł o 10 minut. W pobliż u znajdują się sanatoria, w któ rych moż na wykupić zabiegi i posił ki. … Już ▾ Zatrzymał em się w hotelu po raz trzeci. Tym razem mieszkaliś my na drugim pię trze w pokoju 25.
Lokalizacja hotelu 10 na 10.
Blisko zaró wno do plaż zatoki, jak i plaż "otwartego" morza - spacerkiem okoł o 10 minut. W pobliż u znajdują się sanatoria, w któ rych moż na wykupić zabiegi i posił ki. Lubiliś my spacerować po terenie sanatorium Berdiań sk. W pobliż u hotelu znajduje się przystanek, opcjonalnie moż na dojechać na dowolną plaż ę zatoki lub do miasta. Sklep i kawiarnia w pobliż u.
Bardzo waż ne - mił a i pomocna obsł uga. Sam hotel jest czysty i wygodny. Zdję cia ze strony są prawdziwe. Jest kuchnia ze wszystkimi niezbę dnymi naczyniami do gotowania.
Tak, nie moż na na tydzień wł oż yć garnka barszczu do lodó wki w swoim pokoju, wię c nie po to ludzie tu przychodzą . Tak, nie ma plazmy na podł odze ś ciany, ale mał y telewizor, ale dla relaksu jest to generalnie zbyteczne. Najważ niejsze dla wspó ł czesnego czł owieka - ciepł a woda, wi-fi (jak dla mnie znakomite) i klimatyzacja, któ ra nawet nie był a uż ywana - cudowne powietrze z morza.
аватар a_k_13
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 4.0
Cześ ć ! Chcę napisać opinię o wypoczynku w hotelu "Crab House". Miejsce polecili znajomi. Przez telefon wszystkim grzecznie powiedziano w niuansach, obraz jest dobry, ale teraz chcę szczegó ł owo opisać wszystkie za i przeciw. Plusy: + Zawsze jest ciepł a woda; + Klimatyzacja. … Już ▾ Cześ ć !
Chcę napisać opinię o wypoczynku w hotelu "Crab House". Miejsce polecili znajomi. Przez telefon wszystkim grzecznie powiedziano w niuansach, obraz jest dobry, ale teraz chcę szczegó ł owo opisać wszystkie za i przeciw.
Plusy:
+ Zawsze jest ciepł a woda;
+ Klimatyzacja.
+ Dobry nowoczesny remont w ł azience;
+ Jest mał y plac zabaw z wygodną huś tawką i ł awką dla dorosł ych;
+ Obszar chroniony;
+ Na ż yczenie bezpł atne koce na plaż ę ;
+ Strefa ze stolikami i stolikami na ś wież ym powietrzu, gdzie moż na zjeś ć ;
+ Do plaż y okoł o 10-15 minut pieszo przez park i alejkę z tujami.
Minusy:
- "Kuchnia nie jest wliczona w cenę . " Na nasze pytanie do administratora „dlaczego detergent jest już tak rozcień czony, ż e po prostu niemoż liwe jest umycie naczyń ”, odpowiedziano nam dokł adnie tak. Na przykł ad „podzię kuj, ż e w ogó le jest kuchnia. Już daliś my ci detergent z ż yczliwoś ci naszych serc”. Gą bki i myjki są tak brudne i tł uste, ż e po prostu nieprzyjemnie się je zbiera. Poza tym, kiedy powiedzieli o tym administratorowi, szybko wszystko zmienili. W zwią zku z tym mają te zapasy w magazynie, albo nie spieszą im się z aktualizacją , albo po prostu nie chcą tego robić . Szkoda, bo wszystkie nasze reklamacje miał y na celu utrzymanie czystoś ci w kuchni i hotelu, tak aby naczynia był y idealnie umyte itp.
- Czajniki dział ają , ale nie wszystkie.
- Odpoczywaliś my 7 dni. Czyszczenie powinno być dla nas zrobione 3rd. Trzeciego dnia zostaliś my ostrzeż eni, ż e z jakiegoś powodu nie mogą tego usuną ć dzisiaj, zrobią to jutro. Czwartego dnia pytaliś my już o sprzą tanie, powiedziano nam „dzisiaj pokojó wka wzię ł a dzień wolny”. Znowu zostaliś my bez sprzą tania. Gdybyś my nie o to poprosili, najwyraź niej nikt by nas nie ostrzegł .
- Zmiana poś cieli 6 dnia. Bardzo dziwne, skoro odpoczywaliś my 7 dni, po co nam zmiana poś cieli na noc przed wyjazdem?
- Kanalizacja. Wszystko jest bardzo zł e. Przepraszam, ż eby spł ukać muszlę klozetową musiał em stać.5-10 minut i naciskać na beczkę lub spuszczać ją wodą z umywalki. To samo pod prysznicem: woda poniż ej bardzo dł ugo spł ywał a.
- Wi-Fi. Jest, ale pokó j strasznie ł apie. Dobre poł owy tylko na terytorium. Aby zadzwonić przez komunikator lub pobrać film, musisz wyjś ć z pokoju.
- Administracja. do wszystkich naszych twierdzeń są absolutnie adekwatne zamiast mó wić „przepraszamy, naprawimy” lub jakoś spokojnie tł umaczyć , zaczę li nam sprzeciwiać się i zaprzeczać „jak to jest zł e wi-fi? mamy na recepcji ś wietne” (jest osobne wi-fi dla goś ci i dla recepcjonistki, to oczywiste, ż e drugie doskonale się ł apie, ale tylko pracownicy znają prol), „kuchnia jest wł aś ciwie za darmo” i takie tam.
- Bardzo dziwny przypadek. Gotowaliś my w kuchni, ktoś z administracji i/lub pokojó wki podszedł i zaraz podczas gotowania zaczą ł zamiatać i usuwać paję czyny z sufitu. Dzię kuję , ż e sieć nie odmó wił a na patelni.
- Gł oś no wieczorem. Jest to znoś ne i prawie niesł yszalne, jeś li zamkniesz drzwi i okna (wtedy odpowiednio robi się duszno w pokoju). W pobliż u kawiarnia lub restauracja z gł oś no krzyczą cą muzyką okoł o 22-23 godzin.
- Bardzo blisko hotelu jest kilka sklepó w, ale tam wszystko jest bardzo drogie (sok w jednym ze sklepó w kosztuje 28 hrywien, w Silpo ten sam sok kosztuje 18). Do supermarketó w i na targ trzeba jechać minibusem.
Ta recenzja nie został a napisana z zamiarem urazy lub urazy administracji i personelu hotelu Crab House. Mam nadzieję , ż e mó j komentarz i podobne komentarze innych wczasowiczó w po prostu pomogą Wam skorygować niedocią gnię cia i stać się lepszym.
Dzię ki!
аватар kru6an
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Hotel został wybrany losowo na wizytó wce w sklepie. Czysty, przyjazny i goś cinny personel. Jest kuchnia z pię knymi i wystarczają cymi naczyniami. Jest n. p. czajniki, el. talerze - wszystko dział a, - w wystarczają cej iloś ci. Bardzo wygodny i ł adny, nowoczesny design. … Już ▾ Hotel został wybrany losowo na wizytó wce w sklepie. Czysty, przyjazny i goś cinny personel. Jest kuchnia z pię knymi i wystarczają cymi naczyniami. Jest n. p. czajniki, el. talerze - wszystko dział a, - w wystarczają cej iloś ci. Bardzo wygodny i ł adny, nowoczesny design. Teren jest mał y, ale czujesz się przestronnie, jest fontanna, dział a cał y dzień , uspokaja nerwy. Bardzo pię kny hol z kanapą bombuk i obrazem na ś cianie, bardzo pię kne kwiaty na parapetach na schodach - Podziwiam Pokó j wygodny czysto, ł ó ż ka mię kkie, nowe, ł ó ż ko nowe, telewizor dział a, morze programó w, ale nie uż ywam, lodó wka jest bestia, wszystko jest regulowane , lusterka, obrazy, a nawet zegarki, aby na wakacjach moż na był o oddawać się uczuciom i nie jechać na czas. Na podwó rku ł aweczki, plac zabaw, bujane fotele. Dzikie winogrona wdzierają się na 3. pię tro i zasł aniają widok na są siedni hotel, ś wietnie przemyś lane. Solarium na dachu – widok wschodu i zachodu sł oń ca, ogromna przestrzeń do jogi i porannych ć wiczeń . Sklep jest prawie na miejscu. Na pewno wró cę i polecam znajomym! Dzię kuję Tatyanie i cał emu personelowi za opiekę . Z poważ aniem Eleno!
аватар murman676891
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywał w hotelu "Crab House" w sezonie. Hotel był peł ny, ale nie był o tł oku. Prawdopodobnie dlatego, ż e z gł ó wnego budynku prowadzą ró ż ne wyjś cia. Przemyś lana lokalizacja placu zabaw, hał as z niego jest zupeł nie niesł yszalny. … Już ▾ Odpoczywał w hotelu "Crab House" w sezonie. Hotel był peł ny, ale nie był o tł oku. Prawdopodobnie dlatego, ż e z gł ó wnego budynku prowadzą ró ż ne wyjś cia.
Przemyś lana lokalizacja placu zabaw, hał as z niego jest zupeł nie niesł yszalny.
Czyste pokoje, czysta nowoczesna ł azienka, nowa poś ciel.
Pł aski telewizor, klimatyzacja, telewizja satelitarna, lodó wka (choć niewielka), bardzo wygodne ł ó ż ko i pię kny balkon z krzesł ami i stoł em. Na balkonie jest gniazdko, ale wi-fi się tam nie koń czy.
Mieszkaliś my na trzecim pię trze, ale nasz balkon był pię knie zapleciony z winogron.
Kilka razy opalaliś my się na dachu, w solarium. Nie ma basenu, ale są leż aki i moż na mieć stolik z szampanem w nocy, nie przeszkadzają c nikomu podczas leż enia, aby policzyć gwiazdki)
Parking i teren są strzeż one, osoby postronne nie chodzą po terenie.
Personel jest przyjazny, administratorka Angela jest na swoim miejscu i zawsze natychmiast rozwią zywał a wszystkie problemy. Takie osoby trzeba sklonować ) do pracy w recepcji)
Ogó lnie polecam, najlepsze wraż enia. W tym roku zarezerwowaliś my ten hotel na sierpień -począ tek wrześ nia.
аватар shumchenia
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Chcę podzielić się wraż eniami na temat reszty. Ś wietne miejsce na wypoczynek z dzieć mi i dzieć mi w ró ż nym wieku, moje dzieci mają.10 i 12 lat. Hotel poł oż ony jest 5-7 min. spacer od morza, przez aleję rokitnika i orzecha wł oskiego! co jest bardzo przydatne, chodź , oddychaj ! ! . … Już ▾ Chcę podzielić się wraż eniami na temat reszty. Ś wietne miejsce na wypoczynek z dzieć mi i dzieć mi w ró ż nym wieku, moje dzieci mają.10 i 12 lat. Hotel poł oż ony jest 5-7 min. spacer od morza, przez aleję rokitnika i orzecha wł oskiego! co jest bardzo przydatne, chodź , oddychaj ! ! . Plaż a jest czysta i przestronna, nie taka sama jak w centrum. Odpoczywaliś my od 20.06. 2018 do 17.07. 2018 . Chcę od razu zauważ yć , ż e ten hotel ma na celu spokojne rodzinne wakacje. znajduje się.5 km od centrum. Jest doś ć cicho, a w naszym pokoju nr 3 był o bardzo cicho! W pobliż u przystanek komunikacji miejskiej. I sklep od hotelu!
Có ż , w porzą dku. Od począ tku o zasł ugach hotelu:
- Czysta plaż a i czysta, bardzo morze bez bł ota, mał o ludzi!
- W pobliż u jezior bł otnych, strefa sanatoryjna,
- Duż o zieleni!
- W pokojach nie ma wilgoci! ! ! Co jest dla nas bardzo waż ne. przyjechaliś my z dzieć mi, na oknach z siatki nie był o pają kó w ani komaró w!
-Przestronny taras z meblami i huś tawkami.
- Sprzą tanie zgodnie z planem, zmiana poś cieli.
-Pokó j duż y, czysty, wygodny. Jest klimatyzacja, lodó wka, czajnik, TV, sejf, suszarka. Ł azienka dobra!
- Codzienne sprzą tanie terenu Terytorium jest mał e, ale przytulne Jest wygodny parking! Strefa dla dzieci!
-Jest bardzo dobrze wyposaż ona kuchnia ze wszystkim, czego potrzebujesz !! !
- 100% odpowiadają zdję ciom zamieszczonym na stronie.
- Responsywna, atrakcyjna i co najważ niejsze pomagają ca rozwią zywać wszelkie pojawiają ce się problemy, administrator Angela. Specjalne podzię kowania dla Tatiany i Aleksandra!!! ;
- Wielkie podzię kowania dla cał ego personelu Domu Kraba!
Có ż , kilka ł yż ek smoł y:
- Wi-fi nie zł apał o się dobrze w naszym pokoju, musieliś my wyjś ć na zewną trz;
- drodzy rodacy-bulbashi, jeś li zamierzacie odpoczą ć w Berdiań sku, weź cie ze sobą apteczkę . Leki są drogie.
-Nie ma okreś lonego basenu na dachu! Chociaż bardzo dobrze jest opalać się na leż akach i cieszyć się pię knym widokiem!
-A w naszym pokoju konieczna był aby wymiana sofy, w przeciwień stwie do ł ó ż ka, któ re jest bardzo wygodne!! !
Wszyscy, wszyscy, wszyscy, bardzo dzię kuję , odpocznijcie z gł ę bi serca! ! ! Przyjdź do Domu Kraba!! !
.
Детская площадка номер Терраса Отель Номер Крыша отеля Терраса Чистое море!
Pokaż więcej »


awatara kalinina_ms
Powiedz mi szczerze, jak czyste jest morze w tym miejscu? Czy uważa się to za początek mierzenia, czy jeszcze nie? Podróżujemy z małym, prawie rocznym dzieckiem, więc to jest ważne.
5 lat wstecz  •  6 subskrybenci 6 odpowiedzi
awatara fghjkl
Czy trudno jest dostać się na nasyp komunikacją miejską z hotelu?
10 lat wstecz  •  3 abonent 2 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI

Mini-hotel Crab House znajduje się na terenie chronionego parku w Berdiańsku, niedaleko centrum miasta.

Lokalizacja 15 min spacerkiem do plaży.
Opis plaży Plaża czysta piaszczysta, bezpłatnie, codzienne sprzątanie, wypożyczalnia leżaków i parasoli, atrakcje. Odległość hotelu od plaży wynosi 700 metrów. Są riksze.
 • 2. linia
 • plaża piaskowa
 • leżaki
 • parasole
W hotelu

Parking strzeżony, transfer z dworców PKP i PKS Mariupol, Melitopol, Berdiańsk.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • parking
 • bezpieczny
 • pranie
 • pokoje dla niepalących
 • późne wymeldowanie
Dla dzieci
 • Basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane
Rozrywka i sport
 • rowery do wynajęcia
 • Sporty wodne
 • wędkarstwo
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

19 pokoi różnych kategorii: standard, delux, eko-deluxe, dwublokowy (komfort w pokoju lub na blok).

W pokojach

Telewizja satelitarna, lodówka, klimatyzacja, prysznic (ciepła i zimna woda przez całą dobę), łazienka, internet Wi-Fi, sejf osobisty, balkon z meblami, płatne parasole na plażę (15 UAH), wypożyczalnia rowerów (40 UAH) , spacerówka - laska (15 UAH), łóżeczka i krzesełka - bezpłatnie (na życzenie) maty plażowe - bezpłatnie, pralnia - 30 UAH.

Adres Obwód Zaporoski Berdiańsk, ul. Kotlarewski, 37a
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля песчаный пляж. На пляже есть шезлонги (платно), зонтики (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). В отеле есть водные развлечения. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами рыбной ловли. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).