Złoty Róg Sultanahmet 4*

Pisemny: 14 styczeń 2010
Czas podróży: 4 — 13 styczeń 2010
Komu autor poleca hotel?: W przypadku podróży służbowych; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
5.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Wró cił am ze Stambuł u dwa dni temu, wię c wraż enia są najś wież sze i najjaś niejsze. To był a moja pierwsza wizyta w Turcji, wię c do wyboru hotelu podszedł em ze szczegó lną skrupulatnoś cią , po przeczytaniu niepochlebnych recenzji o innych hotelach. Mam nadzieję , ż e moja opinia pomoż e komuś dokonać wyboru.
Po przeczytaniu wielu stron z recenzjami postanowił em spę dzić tydzień w Golden Horn Hotel Sultanahmet. Warto od razu zauważ yć , ż e prawie wszystkie hotele w rejonie Sultanahmet posiadają gwiazdki warunkowe, tj. w rzeczywistoś ci w ogó le nie mają oceny, ale warunkowo, dla wygody i przycią gania turystó w, przypisuje się im gwiazdy wszystkich rang i zasł ug. Dlatego nie zdziw się , ż e 4+-gwiazdkowe hotele zadeklarowane w ksią ż eczce okaż ą się po przyjeź dzie trzygwiazdkowe. Jak wyjaś niono w biurze podró ż y, gwiazdy wznoszą się i opadają w zależ noś ci od pory roku.
No có ż , po pierwsze z ogó lnych wraż eń pokoje są naprawdę mał e, a poł ą czona toaleta i prysznic są zupeł nie mał e, przy okazji zabawny fakt, miski klozetowe są czę ś ciowo przykryte umywalkami, wię c moż na na nich siedzieć tylko przesuwają c się do krawę dzi lub opierają c ł okcie o umywalkę . Balkon w zwykł ych pokojach jest raczej dekoracyjny, nie każ da osoba się na nim zmieś ci, ale w droż szych pokojach jest wystarczają co duż o miejsca na stolik kawowy i dwa krzesł a, ale też nie moż na się zbytnio obracać . Ale nie odczuwasz ż adnego znacznego dyskomfortu w poruszaniu się po pokoju lub w potrzebie pomocy, moż esz zagnieź dzić się wszę dzie, w sypialni wszystkie niezbę dne rzeczy są pod rę ką bez wstawania z ł ó ż ka. W pokojach klasy ekonomicznej sytuacja jest odpowiednia: tani lokalnie montowany telewizor z pilotem, zwykle nazywane są kanał ami „krajowymi”, tureckimi, angielskimi, niemieckimi i wł oskimi, najwyraź niej kierownictwo hotelu nie uważ a rosyjskich turystó w za priorytet klienci. Ponadto nie ma wyjś ć dla tulipanó w AV ani ż adnych innych metod poł ą czeń innych firm. Warto wię c zaopatrzyć się w ksią ż ki i osobiste odtwarzacze.

Zewnę trznie pokoje są przytulne, ale zimne (zimą ), ponadto pokoje naroż ne są przecią gane od strony balkonu z jednej strony, okien i wentylacji z drugiej. Klimatyzator i grzejnik na pó ł etatu jest doś ć gł oś ny, wydaje wycie. Z elementó w dekoracyjnych tylko czerwony dywan zdeptany przez buty, zakurzone zasł ony i nieś wież e, zadymione narzuty haftowane zł otymi nić mi. Z mebli - ł ó ż ka, jedna pię trowy stolik nocny, komoda z lodó wką , dwa lustra w sypialni i toalecie, szafka pod telewizor, zabudowana szafa na odzież wierzchnią , osobisty sejf z elektronicznym zamkiem. Wszystko wyglą da na bardzo „zuż yte”, a sprzę t jest kompletnie przestarzał y i zawodny.
Hotele mają.4 kondygnacje i taras widokowy przylegają cy do restauracji, oferuje malowniczy widok na gł ó wne atrakcje Stambuł u i morze przy okazji prawie wszystkie hotele w okolicy mają takie tarasy, zainstalowano też lornetki stacjonarne w są siedniej Lady Dianie. Okna wielu pokoi wychodzą na podwó rze, gdzie nocą lubią gromadzić się kupcy z są siednich sklepó w, kochają ce koty, bezdomni. Pokoje z pię knym widokiem na morze nazywają się Delux i są odpowiednio wycenione. Dostę p do tarasu jest bezpł atny, nawet zimą moż na tam napić się herbaty, wdychają c lecznicze wiatry Bosforu. Z rozrywki mewy czę sto schodzą na turystó w, oczekują c kawał ka buł ki w podzię kowaniu za pozowanie przed obiektywem.
Hotel poł oż ony jest na tył ach dziedziń ca, z dala od jednej z gł ó wnych ulic Sultanahmet, moim zdaniem lokalizacja jest jego gł ó wną zaletą , ponieważ bę dą c w centrum ruchliwej dzielnicy turystycznej, bę dziesz chroniony przed hał asem przejeż dż ają cych samochodó w, dorsza, skrzypienia tramwajó w i polifonii biegną cych naganiaczy i turystó w. Rzut beretem od niego McDonald's i prywatne knajpki, w któ rych moż na zjeś ć obfity lunch i kolację z kebabami za 20-30 lir. Lokalne sklepy ze zł otem, dywanami i pamią tkami oferują szereg towaró w w znacznie wyż szej cenie niż na tym samym Krytym Bazarze, na szczę ś cie znajduje się on dwa przystanki tramwajem dalej, a rosyjska dzielnica skó r i futer Lolelit ma trzy.
Teraz dla personelu i jedzenia! Ś niadania są monotonne, jak wszę dzie, wydaje się , ż e menu nie jest aktualizowane codziennie, frytki są namoczone, buł ki wyschnię te, jedzenie wyglą da na zwietrzał e i nieś wież e. Ró wnież zielona herbata nie zawsze jest w magazynie, dodaliś my ją do tacy dopiero na moją proś bę .

Napiwki są nie tylko mile widziane, ale i moralnie wymuszane np. każ dego spó ź nionego dnia, kiedy „zapomnieliś my” zostawić parę dolaró w, sprzą taczka ze szczegó lnym zamiarem rzucał a nam na stó ł monety o mał ych nominał ach, najwyraź niej dają c do zrozumienia, ż e ​ ​ skoro jesteś my tak chciwi i biedni, ż e da nam jał muż nę , a potem poś cielił a ł ó ż ka brudną poś cielą . Stosunek personelu do rosyjskich turystó w jest chł odny i ostroż ny, ale raczej neutralny, co jest szczegó lnie widoczne w przypadku zwracania się do imigrantó w z krajó w UE, np. kucharz lub kierownik hali podchodzi do nich podczas ś niadania i ż yczy dobrego apetytu, kelnerzy starają się zadowolić . Nawiasem mó wią c, personel hotelu w ogó le nie mó wi ani nie rozumie rosyjskiego, ale moż e wymienić kilka zwrotó w po francusku lub niemiecku.
Pomimo wymienionych wad, hotel moż na nazwać cał kiem odpowiednim ze wzglę du na stosunek ceny do jakoś ci i polecić znajomym.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał