Muzeum Boczne

Antyczne ciekawe muzeum nad brzegiem morza?
Ocena 10110

13 październik 2015Czas podróży: 1 październik 2015
Był em w Side tyle razy i nigdy nie poszedł em do tamtejszego muzeum. Wreszcie tam dotarł em! Muzeum zrobił o na mnie ogromne wraż enie, jestem bardzo zadowolona, ​ ​ ż e ​ ​ tam trafił am. Muzeum nie jest duż e, na terenie ł aź ni rzymskich (warunki). Na począ tku paź dziernika był o doś ć gorą co, w halach dział ał y klimatyzatory. Spektakl zachwyca od samego począ tku - wejś cie na mał y dziedziniec - z resztkami kolumn, pł askorzeź bami, dekoracją. ! Są tam tabliczki z tł umaczeniem sł ó w z rozbitych stel...moż na zrozumieć , na jakie wydarzenie został a wzniesiona stela/kolumna. Dziedziniec urzą dzony jest w stylu antycznym - amfory, kolumny z biał ego marmuru na tle ogrodu ró ż anego, szmaragdowa trawa i sosny. Pawie chodzą po trawie, a kogut z kurami specjalnej rasy z puszystymi nogami) ...sklepy. Z dziedziń ca roztacza się widok na morze, jest absolutnie cudowna altana opleciona winnicami - widok na zatokę jest po prostu niesamowity..
fajnie posiedzieć w cieniu sosen, ogromnego eukaliptusa na ł awce lub w altanie i po prostu poczuć spokó j i historyczny duch tego miejsca... wszystko wspó ł gra z muzealną atmosferą i eksponatami z biał ego marmuru! Wewną trz terminu znajdują się trzy sale - z pozostał oś ciami basenó w, fontanną i ł aź niami. Eksponaty, prawie jak w Muzeum Puszkina - w Sali Greckiej - sarkofagi, posą gi rzucają cego dyskiem, Atenę , Dionizosa. Pł askorzeź by profili, ornamenty, monety, amfory, szklane flakony do perfum… wszystkie inskrypcje są zrozumiał e (w ję zyku angielskim), duż o informacji o twó rcy muzeum i wybitnym tureckim archeologu, któ remu Atatü rk powierzył stworzenie archeologia jako kierunek sztuki i nauki w mł odej Republice Turcji. Wejś cie - 10 lir (okoł o 3 euro). Koniecznie udaj się do tego mał ego, ale tak interesują cego i przyjemnego muzeum na brzegu.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań