Budynek parlamentu węgierskiego

Musisz zobaczyć na liście atrakcji w Budapeszcie
Ocena 9110

10 kwiecień 2015Czas podróży: 13 luty 2013
Wizytó wka Budapesztu. Architektura, któ ra uderza w wyobraź nię . Zdecydowanie trzeba zobaczyć!

Jeś li zdecydujesz się nie ograniczać się do kontroli zewnę trznej, moż liwa jest ró wnież wycieczka do Parlamentu. Aby to zrobić , musisz wcześ niej kupić bilet na okreś lony czas. Wycieczki w ję zyku rosyjskim odbywają się okoł o 15-00. Koszt to 5200 forintó w (stan na kwiecień.2015). Czas trwania wycieczki to okoł o godziny. Nie zabieraj ze sobą noż y, przedmiotó w tną cych i wyrobó w metalowych – wchodzą c do Parlamentu, przeprowadzają dokł adną kontrolę wykrywaczem metalu!

Wysokie schody, chodniki dywanowe, kryształ owe ż yrandole, ł uki oprawione w zł oto, freski, luksusowe obrazy, posą gi na każ dym kroku - wszystko bł yszczy, bł yszczy i mieni się luksusem! Nawiasem mó wią c, do prac wykoń czeniowych w Parlamencie zuż yto 40 kilogramó w czystego zł ota.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań