Góra sinai

Specjalne miejsce
Ocena 10110

5 listopad 2015Czas podróży: 7 październik 2015
Chcę od razu powiedzieć , ż e trudno nazwać tę podró ż wycieczką , a raczej pielgrzymką . Kupują c tę ​ ​ „wycieczkę ” z wycieczki do aneksu, obiecano nam ekstremalną wspinaczkę i pię kny wschó d sł oń ca. Ale ludzie nie przychodzą tu po to.
autobus odbiera pó ź nym wieczorem, jedzie okoł o 150 km. z Sharm El Sheikh i tam zaczyna się Twoja podró ż . Po zwiedzeniu galerii, w któ rej moż na kupić ikony, przewodnik przeniesie Cię do lokalnego Beduina, któ ry wraz z grupą wejdzie na gó rę . Podejś cie zajmuje 3-4 godziny, wspinaczka nie jest ł atwa nawet dla mnie (23-latka w doskonał ej kondycji fizycznej). Pamię taj, aby zabrać ze sobą wygodne buty i ciepł e ubrania. Kiedy zaczę ł o się podejś cie, nie mogł am uwierzyć , ż e zamienię szorty i koszulkę na ciepł ą moskiewską kurtkę , dż insy i puchowy szal. Wspinaczka jest bezpieczna, idź we wł asnym tempie, mimo nocy nie moż na się zgubić , bo na cał ej trasie jest duż o ludzi.
Teraz moje wraż enie.
To miejsce z niesamowitą energią , nigdy wcześ niej czegoś takiego nie widział em. W tym celu warto przezwycię ż yć wszelkie trudnoś ci zwią zane z podnoszeniem. Fantastyczny wschó d sł oń ca i niesamowity przypł yw energii po nim. Jeś li to moż liwe, każ dy powinien tam pojechać przynajmniej raz w ż yciu. Gwiazdy, sł oń ce, gó ry...Ich pię kno i majestat na dł ugo pozostaną w mojej pamię ci.
Po zejś ciu z gó ry radzę odwiedzić klasztor ś w. Katarzyna. jest bardzo mał y, ale staroż ytne ikony i pł oną cy krzew zainteresują pielgrzymó w.
Mił ej podró ż y. Jeś li masz wą tpliwoś ci, czy odwiedzić to miejsce, czy nie, moja jednoznaczna rada brzmi tak.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał

MIEJSCA W POBLIŻU
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań