Pałac Schönbrunn

Pałac Schönbrunn, Pałac Schönbrunn, Pałac Schönbrunn
Austria, Żyła
Ocena 9.4
10 Na podstawie 7 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 48.1864, 16.3124

Pałac Schönbrunn

Pałac Schönbrunn, Pałac Schönbrunn, Pałac Schönbrunn
Austria, Żyła
Pałac Schönbrunn to wiedeńska rezydencja cesarzy austriackich, jedna z najważniejszych budowli architektonicznych austriackiego baroku (architekt Johann Bernhard Fischer von Erlach).

Schönbrunn znajduje się w zachodniej części Wiednia w dzielnicy Hietzing. W grudniu 1996 roku na XX sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Schönbrunn został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

OPINIE
Wszystkie recenzje (7)
Podróżował 16 lat wstecz
Ocena 10
Wiedeń jest tak bogaty w zabytki, ż e gł owa się krę ci. Dawna letnia rezydencja dynastii Habsburgó w - Pał ac Schö nbrunn, jedno z najczę ś ciej odwiedzanych miejsc w stolicy Austrii, gdzie wcią ż unosi się duch Marii Teresy i Napoleona. W XIV wieku na tym miejscu znajdował y się tereny klasztorne, zwane Kattenburg. Wedł ug legendy w 1614 roku podczas kolejnego polowania cesarz Matthias Kaiser odkrył tutaj „pię kne ź ró dł a”, jak to okreś lił , w oryginale – „Schonnen Brunnen”, od któ rego pochodzi nazwa pał acu.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 8 lat wstecz
Ocena 10
Koniecznie trzeba zobaczyć Pał ac Schö nbrunn! Nawet jeś li nie masz duż o czasu na zwiedzanie pał acu, po prostu zatrzymaj się i pospaceruj po kompleksie parkowym. Wejś cie do parku jest bezpł atne. Zapł acono pał acowi. Zapewniają audioprzewodnik. Ma wiele ję zykó w, w tym rosyjski. Przy wejś ciu znajdują się automaty, w któ rych moż na kupić bilet na zwiedzanie pał acu. Moż na też kupić bilet na mał y pocią g lub doroż kę i przejechać się po cał ym kompleksie pał acowym, gabaryty robią wraż enie! Zobaczysz i poczujesz, jak ż yli i rzą dzili cesarz Franciszek Jó zef i jego pię kna ż ona Sisi.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10
Imię , któ re trzeba zobaczyć w Wiedniu Pał ac Schö nbrunn to jedna z wizytó wek Wiednia. Mił oś nicy historii, architektury, wnę trz, muzeó w, parkó w, fontann, zwierzą t, strudla znajdą tu coś dla siebie. Jeś li w Wiedniu z dzieć mi, Schö nbrunn nie pozostawi ich oboję tnymi. Zoo i labirynt na pewno nie pozostawią ich oboję tnymi. Jeś li chcesz wszystko zobaczyć , zaplanuj przynajmniej cał y dzień .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 9
Terytorium to stał o się wł asnoś cią Habsburgó w jako teren ł owiecki. Podczas jednego z polowań cesarz odkrył cudowne ź ró dł o, zawoł ał „Shonnen Brunnen! ”, ską d wzię ł a się nazwa posiadł oś ci - Schö nbrunn. Cesarz Leopold I rozpoczą ł tam budowę w 1696 roku pał acu na wzó r Pał acu Wersalskiego. Pał ac był ulubionym pał acem cesarzowej Marii Teresy, mieszkał a tam na stał e i pał ac był wó wczas centrum ż ycia politycznego i społ ecznego Austro-Wę gier.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 17 lat wstecz
Ocena 9
Na zwiedzanie Schö nbrunn naprawdę potrzebujesz duż o czasu, ale nawet jeś li przejeż dż asz przez Wiedeń , przeznacz przynajmniej kilka godzin na spacer po parku. Wybierz się na kró tki spacer alejkami, podziwiaj fontanny. Przy dobrej pogodzie weź ze sobą kilka kanapek, w gł ę bi parku znajdują się specjalne stoliki ukryte przed wś cibskimi spojrzeniami, na któ rych moż na usią ś ć , zrelaksować się i coś przeką sić .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 12 lat wstecz
Ocena 9
Na Schö nbrunn trzeba przeznaczyć cał y dzień . Dwa są lepsze, jeś li planujesz odwiedzić wszystkie muzea i zoo. Wtedy bę dziesz miał czas na wszystko: zwiedzisz pał ac, przespacerujesz się labiryntem, odwiedzisz pokaz strudla, udasz się do Glorietty, udasz się do ZOO, zrelaksujesz się na alejkach ogrodu w cieniu drzew i nakarmisz wiewió rki lub kaczki. Wiedeń ska rezydencja austriackich cesarzy jest obowią zkowym punktem podczas pobytu w Wiedniu.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 12 lat wstecz
Ocena 9
Pię kny park przy pał acu to jedno z najlepszych miejsc w Wiedniu. Niemniej jednak lepiej przyjechać tu po zwiedzeniu centralnej czę ś ci miasta. W parku moż na spę dzić cał y dzień , ponieważ dostę p do niego jest bezpł atny. Za dodatkową opł atą moż na odwiedzić pał ac cesarski, kolumnadę glorietta, zoo, szklarnie i labirynt. Do parku Schö nbrunn, gdzie znajduje się zoo, moż na dojechać metrem - linia U4, stacja Hietzing.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Muzeum Techniki
Brak recenzji
Austria, Żyła
Muzea, Produkcja
Odwiedzić: Płatny
dystans: 0.7 km.
Na mapie
Szklarnia palmowa Schönbrunn
Brak recenzji
Austria, Żyła
Architektura, Muzea, Natura
Odwiedzić: Płatny
dystans: 0.7 km.
Na mapie
Pawilon Pustyni Schönbrunn
Brak recenzji
Austria, Żyła
Architektura, Muzea, Natura
Odwiedzić: Płatny
dystans: 0.8 km.
Na mapie
Zoo Schönbrunn
Ocena 9.7 - 3 opinie
Austria, Żyła
Natura, Rozrywka
Odwiedzić: Płatny
dystans: 0.9 km.
Na mapie
Muzeum Dom Morza
Brak recenzji
Austria, Żyła
Muzea, Natura, Rozrywka
Odwiedzić: Płatny
dystans: 3.3 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań