Recenzje i historie o hotelach Jordania

Historie turystyczne o Jordania dodaj historię
Święta Nowego Roku w Jordanii
Spieszę się , aby podzielić się historią o wakacjach w Jordanii. Po stole noworocznym – samolotem do Akaby (Jordania), a nowy rok 2020 rozpoczą ł się na morzu, pod jasnym i przyjaznym sł oń cem.
 •  5 lat wstecz
Od Sharm do Taby, od Taby do Akaby, od Akaby do Petra
Chcę podzielić się moim doś wiadczeniem, jak podczas relaksu w Sharm wybrał em się na wycieczkę z agencji ulicznej, a nie z przewodnika hotelowego, i pojechał em do Petry.
 •  5 lat wstecz
Jak tanio dostać się nad Morze Czerwone?
Dobry sł oneczny poranek wszystkim. Po ką pieli w lazurowych wodach Czerwonej Kopalni chcę zasugerować , ż e dojazd tutaj nie jest drogi. Jechaliś my z Kijowa do Wilna przez Biał oruś , serwis Bla Bla był doskonał y.
 •  5 lat wstecz
Przejście graniczne Izrael Ejlat - Jordania Akaba
Wszystkie te granice mię dzy dwoma pań stwami moż na przekroczyć na wł asną rę kę i bez ż adnych szczegó lnych kosztó w.
 •  6 lat wstecz
Wycieczka do Petry z Akaby
Przewodnik hotelowy zaoferował nam wycieczkę do Petry. Dojazd autobusem zajmuje 3 godziny i tą samą drogą powrotną . Po drodze lunch. I okoł o 4 godzin z przewodnikiem na zwiedzanie zabytkó w Petry.
 •  8 lat wstecz
Gorące Źródła Główne Gorące Źródła
Gł ó wne gorą ce ź ró dł a Zapraszam do spę dzenia dnia w Jordanii z przyjemnoś cią dla duszy i dobrym dla ciał a. Pojedziemy z tobą do gorą cych ź ró deł Ma'in Hot Springs, któ re znajdują się.
 •  9 lat wstecz
Wycieczka do świętych miejsc Jordanii. Miejsce Objawienia Pańskiego, Góra Nebo i Madaba City
Miejsce Chrztu - Gó ra Nebo - Miasto Madaba Nasza wę dró wka rozpocznie się od miejsca chrztu Jezusa Chrystusa w rzece Jordan, gdzie od prawie dwó ch tysię cy lat przybywają ludzie z nadzieją na uzdrowienie duszy i ciał a po obmyciu.
 •  9 lat wstecz
Zwiedzanie Ammanu (Amman, Jordania)
Zapraszamna zwiedzanie Ammanu, stolicy Jordanii. Zanurz się w atmosferze tego niezwykł ego orientalnego miasta o dł ugiej historii. Amman to miasto na siedmiu wzgó rzach, z któ rych jedno ma ruiny staroż ytnej rzymskiej cytadeli.
 •  9 lat wstecz
Petra
Petra Wycieczki do Petry — miejsce docelowe dla wię kszoś ci podró ż nych w Jordanii i wczasowiczó w w kurortach nad Morzem Martwym. Nie przegap okazji zobaczenia gł ó wnego miejsca ś wiatowego dziedzictwa UNESCO w Jordanii.
 •  9 lat wstecz
Wschodnia bajka
Od dawna marzył em o zobaczeniu Petry, ale jednodniowa wycieczka mi nie odpowiadał a, tak jak nie zamierzał em jechać na wakacje do Jordanii, dlatego planują c spę dzić go w Izraelu, wiedział em z gó ry, ż e trzy -dniowa wycieczka do Jordanii był...
 •  10 lat wstecz
Pokaż więcej »