Riwiera Olimpijska. Wycieczki plenerowe rodziny leniwców. O odległym regionie

13 Moze 2020 Czas podróży: z 02 Październik 2019 na 05 Październik 2019
Reputacja: +4850.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Och, Vorobeichikov nie kł adzie się i nie siedzi cicho, nie odpoczywa. Nie chodzi też po okolicznych wsiach i ogrodach. Daj im dł ugie podró ż e. . .

Począ tek opisu wycieczek poza hotel z rezerwacji kurortu-plaż a Bomo Platamon Cronwell Resort 5* w poprzedniej czę ś ci - "Riwiera Olimpijska. Wycieczki plenerowe rodziny leniwcó w. O najbliż szej dzielnicy”.


Jakimś cudem w Platamonas natknę liś my się na jedyne dział ają ce biuro podró ż y, w Leptokarii rok temu, pamię tam, nie moż na ich był o znaleź ć . O dziwo, nie zachował a się ż adna ksią ż eczka z cenami, zazwyczaj takich rzeczy nie wyrzucam, przynajmniej do czasu pisania raportó w. Ogó lnie korzystaliś my z jej usł ug i cał ą rodziną pojechaliś my do Meteory. Moja có rka i ja byliś my tam już podczas naszej ostatniej wizyty na Riwierze Olimpijskiej, tym razem namó wiliś my ró wnież naszych mę ż czyzn. Ponadto ten biznes kosztował dwa razy taniej niż z Mouzenidis, któ ry jest w hotelu. Ten fakt przewyż szył puchar mę skich wą tpliwoś ci : ).

Tak, był y pewne niuanse: poł ą czona grupa wieloję zyczna, stary autobus. Ale przewodnik opowiedział wszystko bardzo dobrze, kontrolował zwiedzają cych. Przeważ ał a wię kszoś ć osó b mó wią cych po rosyjsku, wię c wszystko poszł o cał kiem wygodnie. Przynoszą je do tego samego sklepu z ikonami i tej samej restauracji na przeką skę co Mouzenidis. W przeciwień stwie do nich, w drodze do Meteory zatrzymaliś my się przy koś ciele ś w. Paraskewy w wą wozie Tempi.

Wedł ug legendy to wł aś nie tutaj, w wą wozie, w III wieku został a schwytana i aresztowana chrześ cijań ska mę czenniczka Paraskewa. Już w XX wieku zaobserwowano ró ż ne cuda. Podczas budowy linii kolejowej w jeziorze znaleziono cudowną ikonę Paraskewy. Woda zaczę ł a się goić . Wybudowano kaplicę , do któ rej oczywiś cie cią gnę li pielgrzymi. Ja osobiś cie nie wierzę , ż e nie rozumiem takich rzeczy, wię c nie obserwuję cudó w. I nie ma normalnych zdję ć . A dekoracja tego koś cioł a – tak, pię kna!

Ach, Meteory!

Mą ż był sceptyczny (jednak jak zawsze) został zał oż ony, mó wią , no có ż , skał y, no, klasztory. . . A co ja zobaczę tak niezwykł e. . . Tak, zdję cie jest cał kiem urocze, ale nie wię cej...

Ale. . . Był em naprawdę zdumiony i zdumiony tym, co zobaczył em.

Dziewczyny nie dadzą zł ych rad : )). Cał kowicie lakoniczny w zwykł ym ż yciu, wujek bardzo emocjonalnie podzielił się pó ź niej swoimi wraż eniami z tej podró ż y na ró ż nych przyjaznych spotkaniach. Wyglą dasz, stanie się bardziej rozmowny, odwiedzimy kilka bardziej kultowych miejsc na ś wiecie. . .

Protest dzieci : )) Tak, dzieje się tak:

Wię cej o tym bajecznym i tajemniczym miejscu - skał ach Meteory, o wł asnych uczuciach - w zeszł orocznej historii "Bez futra - chodź Meteory! : ))". Nie bę dę się powtarzać .


Nawet podczas mojej ostatniej podró ż y do tych czę ś ci naprawdę chciał em spojrzeć na Saloniki. Wcią ż drugie co do wielkoś ci i najważ niejsze miasto w Grecji. A potem wszystkie wioski, ale twierdze. . . Có ż , trzeba zanurzyć się w cywilizację , zobaczyć , czym ż yją i oddychają mieszczanie, ż e tak powiem.

Dogodnie jest, ż e w pobliż u hotelu znajduje się stacja kolejowa Neo Pori, z któ rej pocią giem moż na dojechać do miasta. Ale pomyś leliś my o tym i postanowiliś my skorzystać z usł ug tej samej agencji (nie pamię tam nazwiska, ale urocza i bardzo rozmowna pani, któ ra w niej pracuje, nazywa się Lydia). Po pierwsze, koszt był znacznie przyjemniejszy. W pocią gu koszt biletu w jedną stronę dla osoby dorosł ej wynosi 12.5 euro, a agencja zapł acił a 30 euro za podró ż w obie strony do Salonik dla rodziny. Po drugie, jest po prostu wygodniej, gdy autobus odbiera i wraca z/do hotelu. Tak, a czas jest wygodniejszy.

Program obejmował zwiedzanie grupowe, a nastę pnie zakupy w jednym z centró w handlowych. Ale kiedy dochodzimy do Biał a Wież a od razu uzgodniliś my z eskortą w autobusie, ż e sami pó jdziemy na spacer i dojedziemy o wyznaczonej godzinie odjazdu do centrum handlowego. Có ż , tak, okazał o się , ż e to tylko przelew.

Skoro jesteś my w Biał ej Wież y, któ ra jest symbolem Salonik, postanowiliś my od niej rozpoczą ć naszą wiedzę o mieś cie. Obecnie mieś ci się w nim ekspozycja poś wię cona historii miasta. Przy okazji, czy wiesz, ż e pierwszy prezydent Turcji urodził się i wychował w Salonikach Mustafa Kemal Ataturk?

Bardzo ciekawe, ale dla dorosł ych. Jest audioprzewodnik w ję zyku rosyjskim. Dzieci był y bardziej zainteresowane manipulowaniem przyciskami audioprzewodnika podczas przechodzenia z rozwinię cia do rozwinię cia : )

A na szczycie, jak przystał o na przyzwoite wież e, znajduje się taras widokowy:

Tutaj, przy wież y, zatrzymują się pię trowe autobusy kursują ce wokó ł gł ó wnych atrakcji miasta. Liczyliś my nawet na zniż kę od naszej agencji. Ale w przypadku dzieci przyjemnoś ć jest wą tpliwa.

Wcześ niej badano trasy autobusowe w Salonikach. Nawiasem mó wią c, Maps. me pokazuje liczbę autobusó w zatrzymują cych się na tym przystanku, musisz klikną ć ikonę przystanku.


W innych miastach w tej aplikacji tego jeszcze nie widziano, maksimum to nazwa przystanku. Wię c nawet bez szczegó lnie dogł ę bnego wstę pnego zbadania tras transportu publicznego, moż esz dowiedzieć się , jak dotrzeć do poż ą danego punktu.

Zasugerował em, aby pojechać autobusem numer 50 do Gó rnego Miasta (Ano Poli), a stamtą d zjechać w dó ł . To wł aś nie na Gó rnym Mieś cie zachował y się stare budynki ze wspaniał ymi domami i skomplikowanymi uliczkami.

Widoki z Gó rnego Miasta:

Ale mó j towarzysz powiedział , ż e za dwie godziny wsiadł do autobusu i chodź my, mó wi, wię c… prosto… najkró tszą trasą .

Pró bował em wyjaś nić , mó wią , wysoko i daleko, i nie bę dę winien tego wyczynu. A on: „Och, daj spokó j...nie zabrali wielu wysokoś ci”. Có ż , moim zadaniem jest cię ostrzec. Ogó lnie był o cię ż ko)).

A dzieci? A dzieci począ tkowo nie był y entuzjastycznie nastawione do proponowanej podró ż y do Salonik. Poprosili o pozostawienie ich w hotelu, obiecali, ż e nie bę dą się kł ó cić , a nawet jeś ć , przysię gali, ż e nie wyjdą z pokoju, no, moż e z wyją tkiem jakichś pysznoś ci. Nie, nie jestem jeszcze gotowy na taką ofertę . Poł owa ludzkoś ci dzieci pogodził a się wię c ze swoim losem jako turyś ci i prawie bez kaprysó w (tak, wyszkolonych już ) towarzyszył a rodzicom. Oczywiś cie nie bez wymuszenia w postaci lodó w, coli lub ich szaleń czo uwielbianego bajgla.

Miliś my mił y spacer:

Oceniono gł ó wne atrakcje:

Ł uk Galerii

Agora rzymska

Bazylika ś w. Demetriusza

Chodziliś my też po szlakach nieturystycznych:

Ale miasto nie wywoł ał o szczegó lnie ż ywych uczuć . Miasto jak miasto. . . Chociaż nie. . . Ma swoją osobliwoś ć w wyglą dzie - bardzo bliskie są siedztwo staroż ytnych ruin i nowoczesnych budynkó w.

Tak, tak, po to został zapamię tany. . . Oto znaki, dzię ki któ rym zostanie zidentyfikowany w pamię ci. . .

Koś ció ł Panagia Halkenon


Ale to miasto nie otworzył o nam swojej duszy. Wiesz, tak to się dzieje: chcesz lub nie chcesz się spotkać ponownie, masz wraż enie nierozpoznania lub jakoś już nie interesują cego...Saloniki bez wą tpienia powinieneś odwiedzić , bę dą c w tych miejsca. Bogata historia, wybuchowa mieszanka kultur. . . Ale znowu myś lę , ż e to mał o prawdopodobne. Zresztą pó ki co takie odczucia, ale nadal mogą się zmienić .

Wdroż enie jednej listy ż yczeń został o odł oż one na czas nieokreś lony - to jest kierunek Edessa-Aridea, nazwał bym to kierunkiem wodnym. Edessa to staroż ytne miasto i, jak mó wią , najpię kniejsze wodospady. A niedaleko miejscowoś ci Aridea znajduje się cał y kompleks ź ró deł termalnych, zaró wno uprawianych za pienią dze, jak i za darmo na ł onie natury. Bardzo chciał em, ale dominował o tu nasze rodzinne lenistwo - byliś my zbyt leniwi, ż eby pewnego wieczoru pojechać do wsi, ż eby kupić tę wycieczkę , a ostatni wyjazd tego sezonu był już zaplanowany na jutro. Ech. . .

Ale, jak mó wią , jest powó d, aby wró cić na boskie brzegi Riwiery Olimpijskiej : ))

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Ротонда Галерия
Базилика Св. Дмитрия
Римская Агора
Церковь Панагия Халкенон
Array
Podobne historie
Uwagi (18) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara