Riwiera Olimpijska. Wycieczki plenerowe rodziny leniwców. O najbliższej dzielnicy

12 Moze 2020 Czas podróży: z 29 Wrzesień 2019 na 08 Październik 2019
Reputacja: +4846.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Vorobeichikovs na wybrzeż ach olimpijskich : ))

Byliś my w tych czę ś ciach już rok wcześ niej, jak udokumentowano w historii "Bez futra - chodź Meteory! : ))"

Dom, rodzina, praca, nauka. . . Przychodzi czas, kiedy chcesz rzucić wszystko, oddać się lenistwu i leż eć jak gwiazda na plaż y. Zapomnij o stresie w pracy, o pilnowaniu w domowej kuchni, o wyjmowaniu mó zgu z lekcji w szkole! Dajesz ciszę , spokó j, relaks, odnowę komó rek nerwowych! ! ! W-o-od, do tego są (no có ż , był y do ​ ​ niedawna) hotele na ciepł ych wybrzeż ach morskich z usł ugą All-Inclusive. Och, jak lubię takie zastrzeż enia, zwł aszcza gdy wyjeż dż am z bandą dzieci, a w moim przypadku to niespokojna heteroseksualna pogoda 9 i 8 lat.

Raz w roku, a czasem kilka, dopuszczamy (dozwolone) takie luksusy. Ale z reguł y nie w szczycie sezonu wakacyjnego z kilku powodó w: takich jak my odpoczywają cych ciał jest mniej, nie jest tak gorą co, a cena za tę przyjemnoś ć staje się cał kiem do zaakceptowania.


Tak wię c na pierwsze jesienne wakacje w paź dzierniku 2019 wybraliś my się na leniuchowanie w najbardziej boskich miejscach – u podnó ż a Olimpu – Riwiery Olimpijskiej. Bomo Platamon Cronwell Resort 5* w wiosce Platamonas to bardzo odpowiednia opcja do wylegiwania się na plaż y bez ł ó ż ka, z wycieczkami na posił ek, wizytami w spa na zmianę itp. Wię cej informacji w < a href="https://www.turpravda.com/gr/pierija/Cronwell_Platamon_Resort-h35068-r469681.html" target="_blank">przejrzyj tutaj.

Chociaż jesteś my leniwą rodziną , nie moż emy dł ugo leż eć na plaż y. Tak, to denerwują ce : ) Teraz pilnie potrzebna jest zmiana wizerunku i rozcią gnię cie poś ladkó w. Có ż , co za kapryś na natura ludzka, to kł am, a potem nie kł am...))

Przebadano osiedla znajdują ce się w odległ oś ci spaceru. Neo Pori to już wtedy cał kowicie wymarł a miejscowoś ć wypoczynkowa. W ogó le nie ma ani jednej ż ywej duszy. Idziesz, sł yszysz gdzieś gł osy, ale nie widzisz ludzi.

Moż esz chodzić z hotelu wzdł uż wybrzeż a:

Lub przez dział ki ogrodowe. Nawiasem mó wią c, nie mają nawet 6 akró w, 3, maksymalnie 4. Ktoś hoduje kurczaki, a ktoś ma trawnik. Ktoś uprawia warzywa, a ktoś grzyby.

Wioska Platamonas bę dzie bardziej zabawna:

Nie wierz w to, już trzeciego dnia wylegiwania się , picia i jedzenia zrobiliś my forsowny marsz z hotelu do Twierdzy Platamonas. Niedaleko, 5 kilometró w i trochę pod gó rę : ))

To jest droga powrotna. Ze wzgó rza : )

Nie zagł ę bimy się w historię staroż ytnych Twierdza Platamonas, wszystko jest w Internecie. Twierdza wyglą da doś ć dostojnie, groź nie i dokł adnie.

Wnę trze jest schludne i uporzą dkowane, ale niezbyt interesują ce dla zwykł ych ś miertelnikó w. Prowadzone są wykopaliska, a moż e nie bardzo. Nie, có ż , są znaki, któ re tu był y.

Ale widoki z Platamon Heights mają wielką wartoś ć dla wł ó czą cych się wczasowiczó w:

Dzieci spacerują ce po ruinach nie dają się ponieś ć . Teraz, jeś li pozwolą mi swobodnie skakać , to tak. No i co. Nie idź tam, nie wspinaj się tutaj : )). Ale spotkanie z ż ó ł wiem, wydobycie dzikich granató w i poszukiwanie orzechó w wł oskich, któ re już spadł y z drzew, sprawił o im przyjemnoś ć .

Tak, tak i oczywiś cie sesja zdję ciowa dla uroczych pań ))

Chł opcy nie robią takich rzeczy. Nie chcą ponownie zabł ysną ć twarzy. Trzeba to zł apać , ż eby za jakieś dwadzieś cia lat samemu pokazać stopień ucha : )


Jedyną rzeczą , któ rej nie wiedzieliś my podczas tego spaceru, był o to, ż e u podnó ż a skał y fortecznej znajdował się tunel. Moż na do niego dotrzeć po opuszczonej linii kolejowej, dla któ rej kiedyś stworzono ten tunel. I to wył ą czyliś my.

Lub wrę cz przeciwnie, zejdź ś cież ką z fortecy (na prawo od wejś cia). Powiedzieli nam to pó ź niej nasi koledzy z wakacji w hotelu. Ogó lnie rzecz biorą c, pominię cie. Ale bę dziemy pamię tać .

Podobnie jak rok wcześ niej nie mogł em znaleź ć w Internecie niczego strawnego w kwestii wynajmu samochodu. We wsi, w wypoż yczalniach, cena wcale nie był a przyjemna.

Jakimś cudem w Platamonas natknę liś my się na jedyne dział ają ce biuro podró ż y, w Leptokarii rok temu, pamię tam, nie moż na ich był o znaleź ć . O dziwo nie zachował a się ż adna ksią ż eczka z cenami, zazwyczaj takich rzeczy nie wyrzucam, przynajmniej do czasu pisania raportó w. Ogó lnie korzystaliś my z jej usł ug i. . .

Ale wię cej na ten temat w nastę pnej czę ś ci : )

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Это уже обратный путь. С горки :)
Array
Podobne historie
Uwagi (2) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara