Dobry hotel, chociaż są drobne wady?

Pisemny: 5 grudzień 2021
Czas podróży: 15 — 24 listopad 2021
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; W przypadku podróży służbowych
Ocena hotelu:
8.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 7.0
Usługa: 9.0
Czystość: 8.0
Odżywianie: 7.0
Infrastruktura: 7.0
Gratulacje, drodzy przyjaciele, podobnie myś lą cy ludzie i podró ż nicy!
Chcę podzielić się wraż eniami z naszych 28. wakacji w Egipcie, 12. w Mars Alami. Odpoczywał a sama z mę ż em w hotelu „Three Corners Equinox 4*” 9 nocy, system all inclusive. Ten hotel został wybrany ze wzglę du na ciekawą lokalizację : na pó ł nocy w 20 minut Abu Dabab Bay z koralowcami i ż ó ł wiami, na poł udniu „ś wież y” koral hotelu „Sataya Resort 5*”, mię dzy nimi koralowce i zatoka „Trzy Naroż niki ró wnonocy 4 *".

Transfer: Lot Kijó w - Marsa Alam 4 godziny, chcę zwró cić uwagę na linię lotniczą „Azur” za punktualnoś ć i przyjemny lot. Przejazd autobusem do hotelu okoł o 40 minut.


Zakwaterowanie i pokó j: W hotelu był o okoł o 8 rano. Natychmiast zaoferowano nam ś niadanie. Po ś niadaniu zakwaterowaliś my się za darmo, jedyne, na co musieliś my czekać na zmianę pokoju na naszą proś bę (z 1 pię tra na 2). Pokó j w 1. budynku, mał y, z pię knym widokiem na morze. Nie oczekuj specjalnego luksusu. Naprawy są stare, ale nie o to chodzi.
Do komfortowego pobytu jest wszystko, czego potrzebujesz: balkon z bajecznym widokiem (stó ł i 2 krzesł a), 2 ł ó ż ka (od razu je przenieś liś my), szafki nocne, stolik, szafa, telewizor (nie oglą dany), klimatyzacja (nie uż ywany), sejf, czajnik, herbata, kawa, cukier, woda (codziennie uzupeł niana), minibar (opł ata). W ł azience mał a suszarka do wł osó w, od kosmetykó w tylko mydł o w pł ynie w dozowniku (zabierz ze sobą wszystko czego potrzebujesz). Sprzą taczka dobrze sprzą tał a, codziennie uzupeł niał a wodę , pytał a, czy wszystko w porzą dku. Moim zdaniem są.2 problemy. Po pierwsze: pokó j obok centrum nurkowego, rano sł ychać stukot balonó w do nurkowania, dł ugo nie da się spać . Po drugie: bardzo zł e komary. Dobrze, ż e przywieź liś my ze sobą fumigator, tylko to cał kowicie uchronił o nas przed jedzeniem. Internet jest bezpł atny w cał ym hotelu, ale sł aby, kto musi pracować , lepiej kupić kartę lokalną.

Terytorium: hotel jest mał y, tylko 218 pokoi. Ale wszystko jest kompaktowe.
Zielonych jest niewiele, ale jest starannie pielę gnowany. Są baseny, ale my w nich nie pł ywamy. Nie ma slajdó w. Wady - bardzo zerwane tory mię dzy budynkami.

Ż ywnoś ć . Nieź le jak na hotel 4 *. Widzieliś my zaró wno gorsze, jak i lepsze. Gł ó wna restauracja: wybó r dań jest skromny, ale zawsze moż na znaleź ć wszystko, co jadalne. Najważ niejsze są ś wież e produkty. Ś niadania są standardowe: omlet (szybko ugotowany), fasola, kieł baski, plastry sera i mię sa, warzywa, owoce, naleś niki, ciasta, pł atki ś niadaniowe.

Do obiadu i kolacji 2 zupy z ró ż nymi dodatkami do wyboru, kilka dodatkó w, makaron z ró ż nymi sosami, kurczak, woł owina, burgery, ryby (czasem nawet tuń czyk lub makrela), warzywa gotowane na parze, sał atki, warzywa krojone, przeką ski, ciasta , desery, owoce. Kiedyś zjedliś my kolację z wysokiej jakoś ci gotowanymi owocami morza: krabami, krewetkami i kalmarami. Wieczorem gotują coś na grillu. Chciał abym pochwalić za ką cik z duż ą iloś cią przypraw i sosó w do wyboru. W restauracji zawsze jest szef kuchni.
Sami poszli na drinki, ponieważ kelnerzy są zaję ci ze wzglę du na duż ą liczbę odwiedzają cych.
Lunch i przeką ski moż na zjeś ć w „Panorama Bar”. To jest dla tych, któ rzy kochają fast foody. Lody są bezpł atne.
Moż esz zapisać się na przyję cie we wł oskiej restauracji na plaż y na kolację . Poszliś my raz, nic specjalnego.

Bary: 4 z nich są all-inclusive. Lobby Bar: moż e znajdować się w pomieszczeniu, na ulicy. Czasami jest muzyka na ż ywo. Bar na plaż y ze wspaniał ymi widokami na morze: wieczorem jest program animacyjny. W centrum nurkowym na plaż y znajduje się ró wnież bar. Soki w proszku, kawa, herbata, cola, sprite, schweps, napoje gazowane. Robią koktajle alkoholowe i bezalkoholowe. Wino i piwo nie są zł e dla Egiptu. Jest bar przy basenie, ale nie dotarliś my do niego.

Animacja: reprezentowana przez mał y mię dzynarodowy zespó ł animatoró w + importowani artyś ci na wieczorne pokazy. W cią gu dnia aerobik w wodzie, joga, bocce, rzutki, siatkó wka.

Coral hotel: na pł askowyż u koralowym zachodzi zachó d sł oń ca. Kilka lat temu lawina bł otna spadł a na hotel i plaż ę , uszkadzają c hotel i czę ś ć koralowca. W tym miejscu powstał o wejś cie do morza, ten obszar koralowcó w nie jest jasny, na gł ę bokoś ci w wodzie znajdują się resztki barier wiatrowych, już poroś nię tych koralami. Jeś li popł yniesz na pó ł noc wzdł uż rafy koralowej, kolory stają się jasne, architektura i paleta są zró ż nicowane. Podwodny ś wiat jest bogaty. Opró cz jasnych "drobiazgó w" poluje tuń czyk, pł aszczka, skrzydlica, flet, akupunktura, tytanowe spinory, nosoroż ce, arotrony, pseudobalisty, barakudy, krokodyle, mą twy i stado makreli. Cią gle widział em dwa ż ó ł wie koralowe - diabł a. W cał kowitym spokoju jest tu raj dla fajki. Czasami przychodzi diugoń.
Zatoka Abu Dabab:
Poszliś my na pó ł noc do zatoki Abu Dabab (20 minut spacerem). Snorkeling w pobliż u koralowcó w pó ł nocnych i poł udniowych, pó ł nocna jaś niejsza.
Korale są cudowne, podobnie jak wiele ryb: przepię kne obszary z antyami, dascylami i chromisami, ogromne flety, spinorogi, tuń czyki, ł awice wiewió rek, kardynał ó w, lukrecji, wrony, makrele, mą twy, pł aszczki, ró ż ne gatunki skrzydlic i nie tylko. W centrum zatoki na jedno pł ywanie spotkał o 10 zielonych ż ó ł wi, ogromną pł aszczkę lamparta, pł aszczkę orł a, na grzbiecie któ rej jechał flet. Ś wietne wraż enia. Miał am szczę ś cie z pogodą , burza trwał a tylko 2 dni, nawet wtedy moż na był o pł ywać , choć był o bł otniś cie.

Centrum nurkowe: Hotel posiada wysokiej jakoś ci centrum nurkowe, wysył ane codziennie do ró ż nych zatok nurkó w i nurkó w. Wybraliś my się na wycieczkę na poł udnie do zatoki Mars Muren. Przepię kny komfortowy jacht pł ynie prosto z hotelu pontonowego. Byliś my w zatoce za okoł o 40 minut. Nie znaleziono nic nowego od zwierzą t, ale koralowce są bardzo pię kne i jasne. Są obszary nieporó wnywalne. Polecam.

Ogó lne wraż enie z wakacji: hotel jest doś ć wysokiej jakoś ci, szczegó lnie dla 4 *, ale są pewne wady. Z „minusó w” zwracam uwagę na brak fumigatoró w w pokojach w obecnoś ci ogromnej iloś ci komaró w, brak szamponó w, balsamó w, koniecznoś ć naprawy pomieszczeń i remontó w ś cież ek mię dzy budynkami, brak personelu w restauracji. Najważ niejszą rzeczą , któ rą musisz zrozumieć , wybierają c ten hotel, jest to, ż e nie jest to luksusowy kurort. To hotel 4 *: mał e pokoje, skromna powierzchnia, zwykł a egipska architektura, mał y wybó r dań w restauracji. Nie oczekuj niczego specjalnego. Ten hotel ró wnież absolutnie nie nadaje się dla rodzin z dzieć mi (brak gł adkiego, piaszczystego wejś cia do morza, brak infrastruktury, brak rozrywki). Wię kszoś ć urlopowiczó w to nurkowie, surferzy i kitesurferzy z Europy.
Wś ró d „plusó w” wyró ż nię pię kne poł oż enie hotelu do snurkowania i nurkowania, przytulny pokó j, doskonał ą obsł ugę , zdrowe jedzenie, zabawę i dobre centrum nurkowe. Morze nie zawiodł o, a mam coś do poró wnania. Hotel wywarł bardzo pozytywne wraż enie. Chciał bym tu jeszcze wró cić.

Dobry odpoczynek wszystkim, bę dą pytania, napisz, odpowiem!
Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał