Okropne jedzenie, niegrzeczny personel?

Pisemny: 9 czerwiec 2018
Czas podróży: 1 — 9 czerwiec 2018
Ocena hotelu:
1.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 2.0
Usługa: 1.0
Czystość: 1.0
Odżywianie: 1.0
Infrastruktura: 1.0
Odpoczywaliś my przez 8 dni z moją có rką i bardzo nam przykro, ż e wybraliś my ten hotel. Jedyny plus tutaj: plaż a jest 2 kroki dalej, na tym koń czą się wszystkie plusy. Jedzenie w "stoł ó wce" (nie mogę inaczej nazwać ) jest kiepskie, oczywiś cie bez bufetu, jedz to co dali i nie popisuj się . Mię so jest przesuszone, zupy ogó lnie to woda, 2 marchewki pł ywają i to wszystko, sosy, pikantny sos, nie wyobraż am sobie jak dziecko moż e to zjeś ć . W ogó le nie ma owocó w, jogurtó w, twarogu, jajek. Musiał em jechać do miasta na zakupy już pierwszego dnia (taxi 300 rubli w jedną stronę , bo po prostu nie ma sklepó w w zasię gu spaceru, hotel jest bardzo daleko od drogi, ukryty w szczerym polu). Przy tym wszystkim personel hotelu nie rusza się , ż eby cokolwiek zrobić : szefowie kuchni przy dystrybucji drapią się po ję zykach, są niegrzeczni w twarz, jeś li nie daj Boż e prosić ich o szybkie podanie, barmanó w na ogó ł nie ma w swoich miejscach pracy , wię c kupowanie tych samych minerał ó w w butelkach jest duż ym problemem. a na pytanie: doką d idziesz? , dają odpowiedź : my też musimy odpoczą ć , jesteś my ludź mi. Od czasu do czasu na naczyniach pojawiają się wł osy, co jest doś ć nieprzyjemne i apetyt cał kowicie znika. . Poza tym po hotelu, a takż e w jadalni wł ó czą się psy, któ re bezczelnie wpadają do pokoi, stoł ó w, cią gną jedzenie. I nikt nawet nie myś li o tym, aby z tym walczyć , mogą iś ć dalej, mimo ż e na terenie są dzieci, a hotel jest uważ any za hotel rodzinny. Teraz o sprzą taniu pokojó w: có ż , w rzeczywistoś ci nie są one wcale sprzą tane, poś ciel nie jest zmieniana, jeś li sprzą taczka spotka się i da ci worek na ś mieci i rolkę papieru toaletowego, uważ aj się za szczę ś ciarza, w przeciwnym razie po prostu się nie pojawiają (przez wszystkie 8 dni, któ rymi byliś my, ani jednego dnia). Jest basen dla dzieci, ale nie radzę dzieciom pł ywać , jest stale zanieczyszczony, woda nie jest czyszczona (podobno poję cie czystoś ci w hotelu jest cał kowicie nieobecne). Z plusó w, jak powiedział em, plaż a jest 2 kroki, a mniej wię cej duż y teren, platforma, jest tam, gdzie dzieci mogą biegać . Có ż , totalne rozczarowanie.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał