Nie wierz w samodzielną pochwałę, ich Wątpliwy * raj na ziemi * Abchaz

21 Kwiecień 2017 Czas podróży: z 24 Wrzesień 2015 na 24 Październik 2015
Reputacja: -57
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Nie ufaj zbyt rozdzierają cym samouwielbieniom aborygeń skich PR-owcó w o „niebie na ziemi” w Abchazji.

„Raj” Gudauty to niekoronowana stolica ZBRODNI w tym już niespokojnym kraju. Tam zł odzieje są dziedziczni skazani, gł ó wna populacja. Kurz i ZNISZCZENIE, jak wszę dzie, jednak w tym kraju panuje NIELEGALNOŚ Ć i LENIWIE podł e...

To wł aś nie tam 11.17 lipca zginą ł Moskal pró bują cy chronić swoją rodzinę . DWIE rodziny wczasowiczó w został y nastę pnie wzię te jako zakł adnicy przez miejscowych gopnikó w.

W tym samym miejscu, w pobliż u Primorsky w obwodzie Gudauta, 2 17 sierpnia eksplodował skł ad amunicji. Zginę ł o dwó ch goś ci z Leningradu, 60 osó b został o rannych, w tym miejscowi.

Wyjazd do *kraju ich duszy* z rodzinami dramatycznie obniż ył entuzjazm wczasowiczó w z Rosji...

Nowy Rok w centrum Gudauty:

"Paradise" Gagra to takż e wą tpliwe, zwią zane ję zykowo oś wiadczenie.


Nawet w ich prasie dawna perł a Gagry nazywana jest teraz kloaką , być moż e z powodu COROCZNYCH MASOWYCH EPIDEMII rotawirusa + wysoki koszt jest absolutnie nieuzasadniony w przypadku produktó w, któ re czę sto WYGASŁ Y w ich selmag sowiecki kurort. ZDJĘ CIE:

stacja kolejowa w Gagrze

Stacja w Gagrze

Sowieckie drapacze chmur w Gagrze

przy wejś ciu do Gagry

pusty pensjonat *Gruzja* w Gagrze

na gł ó wnej autostradzie w Gagrze

O „raju” w centrum Sukhum - nie wierz w to: KURZ, Ś MIERZ z samochodó w (ruchliwy w cią gu dnia), z kanalizacji, ZAPACH.

Nawet na centralnym nabrzeż u OPEN SEWER odprowadza PALENIE wprost do przyboju, gdzie wszyscy pł ywają . Sami miejscowi mó wią , ż e Suchumi ma NAJGORSZE MORZE w Abchazji. Centrum Sukhum, FOTO:

centralny plac Sukhum

w centrum Sukhum

Ruiny basenu w dawnym sanatorium Moskiewskiego Okrę gu Wojskowego, Suchum

Suchum, Nowa dzielnica

 w centrum Sukhum

 w centrum Sukhum

w centrum Sukhum

na koń cu nasypu gó r Suchum

„Raj” Tsandripsh to zacieniona wioska z zakurzonymi dziurami zamiast dró g na obrzeż ach biednego kraju z koleją . w drodze na plaż ę , któ ra jest brudna od krę cą cych się po niej kró w i któ rej nikt nigdy nie sprzą ta.

Ci, któ rzy tam byli, nazywają Tsandripsh USZCZELKĄ WYBUCHOWĄ . ZDJĘ CIE:

Wieś Tsandripsh w odległ ym zaką tku biednego kraju

zh. stacja kolejowa w Tsandripsh

Opuszczona Ochamchira w pobliż u granicy z Gruzją nie lś ni cywilizacją . Tradycyjne zniszczenia i spustoszenie są wszę dzie:

nasyp gó rski w Ochamchira

opuszczone kino w Ochamchirze

Ochamchira, w centrum

Ochamchira

Ochamchira

Kino letnie w Ochamchirze

W Agudzere, jak mó wią sami miejscowi, znajdował się poligon nuklearny Instytutu Kutchatowa. Sam instytut znajduje się w Sukhum, SFTI nazywa się :

Instytut Fizyki i Technologii Suchumi, SFTI w ruinach i spustoszeniu

Agudzera

Agudzera

Agudzera

Agudzera

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Новый Год в центре Гудауты
гор набережная в Очамчире
заброшенный кинотеатр в Очамчире
Очамчира, в центре
Очамчира
Очамчира
Летний кинотеатр в Очамчире
Сухумский физико технический институт, СФТИ в разрухе и запустении
вокзал в Гагре
Вокзал в Гагре
Совковые высотки в Гагре
на въезде в Гагру
пустующий пансионат *Грузия* в Гагре
на главной трассе в Гагре
центральная площадь Сухума
в центре Сухума
Руины бассейна в бывшем санатории МВО, Сухум
Сухум, Новый район
село Цандрипш в глухом углу нищей страны
ж.д. вокзал в Цандрипше
в центре Сухума
 в центре Сухума
 в центре Сухума
в конце гор набережной, Сухум
Гудаута, вокзал
Агудзера
Агудзера
Агудзера
Агудзера
Podobne historie
Uwagi (60) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara